Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет12/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Основы научных исследований / Fundamentals of scientific research //

Металлургиядағы математикалық жоспарлау эксперименті / Математическое планирование эксперимента в металлургии/ Mathematical planning experiment in metallurgy //


Математикалық және компьютерлік моделдеу /Математическое и компьютерное моделирование / Mathematical and computer simulationҒылыми зерттеулердің негізгі әдістері мен принциптері. Ғылыми-техникалық шолуларды жүргізу және ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі. Металлургия және материалдар технологиясы саласындағы экспериментті математикалық жоспарлау, Ықтималдықтар теориясы әдістемелерін зерттеу және қолдану. Оңтайландыру параметрі, Металлургиялық үрдістерді оңтайландыру кезінде факторларды таңдау ерекшеліктері. Интерполяция және экстраполяция есептерін шешу.
Основные методы и принципы научных исследований. Методики проведения научно-технических обзоров и написания научных статей. Исследование и применение методик теории вероятности, математического планирования эксперимента в области металлургии и технологии материалов. Параметр оптимизации, особенности выбора факторов при оптимизации металлургических процессов. Решение задач интерполяции и экстраполяции.
Basic methods and principles of research. Techniques for conducting scientific and technical reviews and writing scientific articles. Research and application of probability theory techniques, mathematical planning of an experiment in the field of metallurgy and material technology. The optimization parameter, features of the choice of factors in the optimization of metallurgical processes. Solving interpolation and extrapolation problems.

5

НҚ/КK/CC -15,19,29

7, 8

Ғылыми зерттеу методологиясының негіздері. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми-техникалық мәселенің қойылуы және ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Теориялық және эксперименттік зерттеулер. Экспериментті жоспарлау және әдістемесі. Эксперименттік зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз ету. Тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу.
Основы методологии научного исследования. Выбор направления научного исследования. Постановка научно-технической проблемы и этапы научно-исследовательской работы. Теоретические и экспериментальные исследования. Методика и планирование эксперимента. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. Обработка результатов экспериментальных исследований.
Fundamentals of research methodology. The choice of the direction of scientific research. The formulation of scientific and technical problems and stages of research work. Theoretical and experimental studies. Methodology and planning of the experiment. Metrological provision of experimental studies. Processing the results of experimental studies.Ғылыми зерттеулер саласындағы математикалық модельдеудің рөлі. Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдану. Соңғы элементтер әдісінің негізгі ұғымдары. Ғылыми зерттеулерде DEFORM, Forge және ANSIS бағдарламалық кешендерін қолдану. Металлургия мен материалтануда ThermoCalc ортасында компьютерлік модельдеу технологиясын қолдану.


Роль математического моделирования в области научных исследований. Применение систем автоматизированного проектирования. Основные понятия метода конечных элементов. Применение в научных исследованиях программных комплексов DEFORM, Forge и ANSIS. Применение технологии компьютерного моделирования в среде ThermoCalc в металлургии и материаловедении.
The role of mathematical modeling in research. The use of computer-aided design. Basic concepts of the finite element method. The use of DEFORM, Forge and ANSIS software in scientific research. The use of computer simulation technology in the environment of ThermoCalc in metallurgy and materials science.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет