Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет3/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Теория обработки металлов давлением/ Theory of materials forming //
Металдарды өңдеу теориясы мен технологиясы/ Теория и технология обработки металлов/ Theory and technology of metal processing

Кернеу және деформация ұғымы. Деформацияны зерттеу әдістері: координаталық торлар, ток желілері, муар жолақтары. Тұтас орта механикасының және металл физикасының негізгі ережелері. Күштерді, қуаттарды есептеудің теориялық әдістері. Металдарды қысыммен өңдеудің негізгі процестері.
Понятие напряжений и деформаций. Методы исследования деформаций: координатные сетки, линии тока, муаровые полосы. Основные положения механики сплошных сред и физики металлов. Теоретические методы расчета усилий, мощностей. Основные процессы обработки металлов давлением.
The concept of stresses and deformations. Methods for the study of deformations: coordinate grids, streamlines, moire stripes. The main provisions of continuum mechanics and metal physics. Theoretical methods for calculating the effort, capacity. The main processes of metal forming.

4

НҚ/КK/CC -25,28

6, 7

Табақ илектеу цехтарының металдарды өңдеу технологиясының негізгі ұғымдары..Ыстық желінің табақты прокатын зерттеу әдістері ( ЛПЦ-1).Зерттеу әдістері ыстық және холоднокатонного прокат .Металдарды әртүрлі әдістермен өңдеудің негізгі процестері. Материалдар мен илектеу жолақтарының деформациясын зерттеу әдістері. Қаңылтыр илемін мырышпен, бояумен жабу.
Основные понятия технологии обработки металлов листопрокатных цехов..Методы исследования листового проката горячей линии ( ЛПЦ-1).Методы исследования горяче и холоднокатонного проката .Основные процессы обработки металлов различными методами. Методы исследования деформаций материалов и и прокатных полос. Покрытие листового проката цинком,покраской
Basic concepts of metal processing technology of sheet rolling shops. Methods for studying hot-rolled sheet metal (LPC-1). Methods for studying hot and cold-rolled steel. Basic processes for metal processing by various methods. Methods for studying the deformation of materials and rolled strips. Coating sheet metal zinc painting.

3

Ерітінділерді талдау және физикалық химияның термодинамикасы/ Аналитика растворов и термодинамика физической химии/
Erіtіndіlerdiі taldau zhne physicalyқ chemistryқ thermodynamics//
Химиялық қосылыстарды техникалық талдау және коллоидтық химия /Технический анализ химических соединений и колоидная химия/
Technical analysis of chemical compounds and colloidal chemistry

Электролиттер мен дисперсиялық жүйелердің сипаттамасы мен қасиеттері; ерітінділер мен заттардың химиялық құрамын сәйкестендіру және анықтау әдістері. . Материалдар мен қорытпалардың құрамын бақылау техникалық талдау негізінде қандай да бір материалды өндірістік процестерде талдау және дұрыс қолдану.
Характеристика и свойства электролитов и дисперсных систем; методы идентификации и определения химического состава растворо и веществ. . Контроль состава материалов и сплавов анализировать и правильно применить в производственных процессах тот или иной материал на основе технического анализа.
Characteristics and properties of electrolytes and dispersed systems; methods of identification and determination of the chemical composition of the solution and substances. . The control of the composition of materials and alloys should be analyzed and correctly applied in production processes of a particular material based on technical analysis.

5

НҚ/КK/CC -5,19,23,24

2

Ерітінділердің заңдылықтары туралы негізгі түсініктер.Коллоидты-дисперсиялық жүйелердің химиялық қасиеттері.Атомдық ,молекулалық, фазалық заттардың химиялық құрамын анықтау.Сапалық және сандық көрсеткіштер негізінде материалдар мен қорытпалардың құрамын талдау. Металлургиялық өндірісте коллоидтық химияны қолдану және зерттеу әдістері.
Основные понятия о закономерностях растворов.Химические свойства колоидно-дисперсных систем.Определения химического состава атомного,молекулярного ,фазового веществ.Анализ состава материалов и сплавов на основе качественных и количественных показателей. Методы исследований и применение колоидной химии в металлургическом производстве.
Basic concepts of the laws of solutions. Chemical properties of colloid-dispersed systems. Determination of the chemical composition of atomic, molecular, phase substances. Analysis of the composition of materials and alloys based on qualitative and quantitative indicators. Research methods and the use of colloid chemistry in metallurgical production.

4

Металлургиялық процестерді зерттеудің физика-химиялық әдістері/


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет