Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет9/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Экономика отрасли и организация производства / Economy of the industry and organization of production//
Металлургиядағы Экономика/
Экономика в металлургии/
The economy in metallurgy

Еңбекті ұйымдастырудың негізгі түрлері; негізгі қорларды, материалдық және еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары; қазіргі жағдайда еңбек жұмысының негізгі техникалық-экономикалық және қаржылық көрсеткіштері. Өндірістің рентабельділігін, пайданы және өнімнің өзіндік құнын есептеу.
Основные формы организации и труда; основные направления повышения эффективности использования основных фондов, материальных и трудовых ресурсов; основные технико-экономические и финансовые показатели работы труда в современных условиях. Расчет рентабельности производства, прибыли и себестоимости продукции.
The main forms of organization and labor; the main directions of increasing the efficiency of using fixed assets, material and labor resources; basic technical, economic and financial performance of labor in modern conditions. Calculation of profitability of production, profits and production costs.

5

НҚ/КK/CC -1,7

5

Металлургия экономикасы саласындағы жалпы қағидаттар мен ережелер, нарық жағдайында кәсіпорында тиімді экономикалық-басқарушылық шешімдер ұғымдарын қалыптастыру, энергия объектілеріне инвестициялардың қаржылық-экономикалық тиімділігін бағалау.
Общие принципы и положения в области экономики металлургии, формирование понятий эффективных экономико-управленческих решений на предприятии в условиях рынка, оценка финансово -экономической эффективности инвестиций в энергообъекты.
General principles and provisions in the field of metallurgy Economics, formation of concepts of effective economic and managerial decisions at the enterprise in market conditions, assessment of financial and economic efficiency of investments in energy facilities.

16

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік экология/
Охрана труда и промышленная экология/
Labor protection and industrial ecology
Табиғатты пайдалану негіздері /
Основы природопользования/
Fundamentals of environmental management

Жұмыс істеушілерге әртүрлі зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуінің алдын алуға, олардың қорғау және пайдалану қасиеттерін бағалау, таңдау және ұтымды қолдану бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін арналған қазіргі заманғы бұқаралық және жеке қорғау құралдары.
Современные средства массовой и индивидуальной защиты, предназначенные для предупреждения воздействия на работающих различных вредных и опасных производственных факторов, разработка рекомендаций по оценке их защитных и эксплуатационных свойств, выбору и рациональному при-менению.
Modern means of mass and individual protection, designed to prevent exposure to working various hazardous and dangerous production factors, the development of recommendations for the assessment of their protective and operational properties, the choice and rational use of.

4

НҚ/КK/CC -32,35

2, 8

Қоршаған табиғи ортаны қорғаудың ұйымдық - құқықтық және экономикалық-құқықтық тетіктерін қоса алғанда, табиғатты ұтымды пайдалану негіздері. Экологиялық құқық көздері, экологиялық құқықтар мен міндеттер, экологиялық құқық бұзушылыққа заңдық жауапкершілік.Табиғатты пайдалану негіздері.
Основы рационального природопользования, включая организационно- правовой и экономико-правовой механизмы охраны окружающей природной среды. Источники экологического права, экологические права и обязанности, юридическая ответственность на экологическое правонарушение.
Fundamentals of rational environmental management, including organizational and economic and legal mechanisms for environmental protection. Sources of environmental law, environmental rights and obligations, legal liability for environmental offenses.Fundamentals of environmental management.

17

Металлургиялық жылу техникасы/


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет