Угода №   про нерозголошенняДата09.07.2016
өлшемі84 Kb.


УГОДА №      


про нерозголошення

м. Дніпропетровськ "     "       20      року

Ми, що нижче підписалися,
Приватне акціонерне товариство "МТС Україна" (надалі – "МТС Україна"), в особі директора Дніпровського територіальноного управління – відокремленного підрозділа ПрАТ "МТС Україна" Бекріна Віктора Павловича, який діє на підставі Положення о територіальноном управлінні та Довіреності № 0014/11 от 01.01.2011 г. , з однієї Сторони, та
______________________________________________________________________________
(надалі – "___________________________________________________________________"),
в особі ___________________________________________________________________,

який/яка діє на підставі

_____________________________________________________________________________, з іншої Сторони, які в подальшому разом іменуються - "Сторони", а кожне окремо "Сторона"
ПРЕАМБУЛА

- ОСКІЛЬКИ, у ході взаємних ділових стосунків Адресант може час від часу передавати та/або розголошувати усно, письмово, на магнітних чи інших носіях Інформацію, що стосується фінансових, технічних чи комерційних аспектів діяльності Адресанта, яка є власністю цієї Сторони та вважається конфіденційною відповідно до чинного законодавства та/або її внутрішніх правил;

- ОСКІЛЬКИ, виходячи з безумовної необхідності суворого і точного дотримання вимог чинного законодавства України щодо питань надання, поширення та використання Інформації,

- ОСКІЛЬКИ, Сторони дійшли згоди щодо необхідності двостороннього врегулювання питання забезпечення нерозголошення та уникнення іншого незаконного поширення і використання інформації, яка складає конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, охороняється законом і стала чи в майбутньому стане відома їм в процесі здійснення ними співпраці,

- керуючись положеннями Конституції України та вимогами чинних Законів України "Про телекомунікації", "Про інформацію", "Про захист прав споживачів", Цивільним кодексом України, а також положеннями установчих документів Сторін,

Сторони уклали цю Угоду про нерозголошення про наступне:
Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Адресант - Сторона, яка розкриває Інформацію відповідно до умов даної Угоди.

Сторона яка розкриває Інформацію є (відмітити одне): МТС Україна  Обидві сторони  Назва другої Сторони
1.2. Адресат - Сторона, яка отримує Інформацію відповідно до умов даної Угоди.
1.3. Угода - означає цю Угоду про нерозголошення.
1.4. Інсайдерська інформація - будь-яка Інформація, що Сторона отримала від іншої Сторони в результаті чи відносно укладення або виконання договорів (контрактів, угод) і розкриття якої може спричинити суттєвий вплив на ринкову вартість цінних паперів (акцій, часток тощо) однієї із Сторін.
1.5. Конфіденційна інформація (надалі "Інформація") - це будь-які відомості:

(i) які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Сторін, якими обмінюються Сторони;

(ii) які стануть відомі Сторонам у зв’язку з спільними договірними відносинами незалежно від форми надання відомостей, які розповсюджуються за бажанням будь-якої із Сторін відповідно до встановленого Сторонами порядку;

(iii) про фінансове та ринкове положення Сторони (Інсайдерська інформація)

(iv) зокрема, щодо абонентів МТС Україна (Статі 34 Закону України "О Телекомунікаціях"):

- відомості щодо споживача, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

- телефоні довідники, у тому числі електронні версії та бази даних інформаційно-довідкових служб, що містять інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, найменування, адресу та номер телефону абонента;

- інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав.


1.6. Носії Інформації - матеріальні об’єкти на/у яких Інформація зображена у вигляді символів, зображень, сигналів, технічних рішень або процесів.
Стаття 2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Предметом даної Угоди є умови та правила використання, а також порядок розкриття Адресантом Інформації Адресату, щодо якої чинним законодавством України та/чи внутрішніми документами Адресанта встановлені ті чи інші обмеження щодо її вільного поширення та використання.
2.2. Відповідно до умов даної Угоди Адресант має право безперешкодно розкривати Адресату Інформацію, яка стала чи в майбутньому стане відома Адресанту в процесі здійснення ним своєї діяльності, у тому числі таку, яка складає конфіденційну інформацію та/чи комерційну таємницю, або обмежена для вільного доступу з інших підстав, але виключно на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України (зокрема, але не виключно, ст. 34 Закону України "Про телекомунікації") та цією Угодою.
2.3. Інформація вважається розкритою Адресантом Адресату, якщо вона була розкрита будь-яким працівником або представником Адресанта працівнику або представнику Адресата в усній, письмовій та/або електронній формі, або шляхом надання доступу до Носія на якому така Інформація зберігається.
2.4. Умови цієї Угоди поширюються також і на будь-який обмін Інформацією, що здійснюється між Сторонами перед та під час укладення ними будь-яких інших угод та договорів, які Сторони цієї Угоди можуть укласти між собою в майбутньому, а також в процесі виконання таких угод та договорів, за винятком випадків, коли самими такими угодами чи/та договорами буде передбачене інше.
2.5. Розкриття будь-якої інформації, що підпадає під поняття "секретна інформація" згідно з визначеннями, наведеними у чинному Законі України "Про державну таємницю", не є предметом регулювання цієї Угоди. У зв’язку з цим будь-яка Інформація розкрита Адресантом Адресату на підставі цієї Угоди, а також інформація, отримана Адресатом внаслідок узагальнення чи аналізу такої Інформації, не має і за жодних обставин не може набувати статусу державної таємниці.
Стаття 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Адресант передає, а Адресат приймає Інформацію та зобов’язується здійснювати щодо неї вимоги конфіденційності, що передбачені в даній Угоді.
3.2. Адресант розкриває Адресату достовірну та повну Інформацію, у тому вигляді, у якому вона наявна у її розпорядженні, що для цієї Угоди означає неприпустимість її надання у навмисно спотвореному чи перекрученому вигляді.
3.3. Адресат погоджується з тим, що по відношенню до отриманої їм Інформації повинні застосовуватись умови суворої конфіденційності, та така Інформація не підлягає продажу, обміну, публікації або будь-якому іншому розголошенню будь-яким способом, за винятком випадків передбачених Угодою.
3.4. Адресат зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для схоронності конфіденційності (не розголошення) Інформації, при цьому забезпечити такий стан захисту Інформації, при якому була би повністю усунена можливість несанкціонованого розголошення та використання Інформації третіми особами.
3.5. Адресат зобов’язується використовувати Інформацію лише з тією метою, з якою пов’язана її розкриття, та винятково в цілях, (1) на досягнення яких вони уповноважені своїми установчими документами та/чи (2) відповідними договорами, укладеними між Сторонами, а також, (3) які не суперечать чинному законодавству України.
3.6. Адресат зобов’язується зберігати отриману Інформацію протягом п’яти (5) років з дати її отримання від Адресанта, незалежно від того, чи буде ця Угода на цей час чинною для Сторін, чи припинить свою дію.
3.7. Адресат зобов’язаний попереджувати своїх працівників, які в силу виконання своїх службових обов’язків, мають доступ до Інформації, про порядок її використання та відповідальність за її розголошення.
3.8. На вимогу Адресанта Адресат зобов’язаний повернути усі Носії Інформації, що містять або відображають будь-яку Інформацію або знищити їх.
Стаття 4. ВЛАСНІСТЬ
4.1. Сторони визнають, що будь-яка Інформація чи її частина є інтелектуальною та/або приватною власністю Адресанта.
4.2. Відповідно до Угоди ніяка ліцензія або патент, авторське право або інші права інтелектуальної власності не надаються однією Стороною іншій. Факт розкриття такої Інформації, яка складає частину будь-якого об’єкту авторського, суміжного чи іншого права інтелектуальної власності, чи містить відомості про такий об’єкт, не надає Адресату права на недозволений власником цього об’єкту розголос (інше поширення) чи використання такої Інформації.

Сторони зобов’язуються не порушувати прямо чи опосередковано авторські, суміжні та інші права інтелектуальної власності один одного чи/та третіх сторін (осіб) на належні останнім та/або Сторонам об’єкти інтелектуальної власності.


4.3. Адресант може витребувати повернення Інформації в будь-який час шляхом надання відповідного письмового чи усного повідомлення Адресату.
Протягом одного дня після отримання такого повідомлення Адресат повертає Адресанту всі Носії Інформації, які містять Інформацію, та знищує всі копії та помноженні екземпляри, які знаходяться в неї, та у осіб, які її отримали.
Стаття 5. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ
5.1. Сторони не вправі самостійно укладати угоди чи давати кому-небудь повноваження (вказівки) щодо укладення угод з цінними паперами іншої Сторони чи цінними паперами акціонерів іншої Сторони на підставі Інсайдерської інформації.
5.2. Сторони не вправі використовувати Інсайдерську інформацію в цілях, що не відповідають цілям реалізації прав і виконання обов’язків за угодами (договорами), укладеними між ними, в тому числі використовувати Інсайдерську інформацію в своїх інтересах, і в інтересах третіх осіб, включаючи (але не обмежуючись):

- здійснення торгівлі цінними паперами на підставі Інсайдерської інформації;

- рекомендації третім особам про продаж, купівлю, зберігання цінних паперів сторін на підставі Інсайдерської інформації;

- передачу Інсайдерської інформації третім особам за винагороду чи без винагороди;

- публікацію чи розповсюдження Інсайдерської інформації іншим чином.
Стаття 6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
6.1. Відповідно до даної Угоди не вважається конфіденційною Інформація, яка:

(i) була вже відома Адресату до її передачі Адресантом відповідно до даної Угоди;

(ii) вже є загальновідомою або буде загальновідомою, не з вини Адресата;

(iii) була отримана Адресатом на законних підставах від третьої особи, яке не мало зобов’язань щодо конфіденційності цієї Інформації по відношенню до Адресанта.


6.2. Адресат звільняється від відповідальності за розголошення Інформації, якщо це було зроблено на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України мають право вимагати розголошення Інформації.

Розголошення Інформації може бути здійснено виключно в межах, які зумовлені відповідними нормативними актами, на підставі яких здійснюється розголошення.

Протягом 3 (трьох) календарних днів з дати отримання вказаної вимоги, Адресат зобов’язаний письмово повідомити про це Адресанта та направити копію такої вимоги.
6.3. Жодні потреби та необхідності, які можуть виникнути в процесі здійснення Сторонами своєї діяльності, не можуть розглядатися, як приводи та підстави для порушення встановленого законом чи/та цією Угодою режиму надання, розголосу (іншого поширення) та використання Інформації.
Стаття 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Якщо створюються умови для несанкціонованого розголошення Інформації або був встановлений такий факт, відповідна Сторона, що виявила такий факт повинна про це письмово повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли про це стало відомо відповідній Стороні.
7.2. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даною Угодою, Адресат зобов’язаний відшкодувати Адресанту реальні збитки, упущену вигоду, моральну шкоду та майнову (матеріальну) шкоду, а також за власний кошт задовольнити всі обґрунтовані претензії третіх осіб до Адресанта, пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням умов цієї Угоди Адресатом.
7.3. Матеріальна відповідальність за шкоду заподіяну Адресанту неправомірним збиранням, розголошенням або використанням Інформації може бути покладена на Адресата незалежно від притягнення Адресата (його працівників та/або довірених осіб) до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
7.4. Припинення даної Угоди не звільняє Сторони від відповідальності.
Стаття 8. ПОВІДОМЛЕННЯ
8.1. Будь-яке повідомлення (в тому числі Заявки), що є необхідним або можливим згідно Угоди, має бути у письмовій формі.
8.2. Повідомлення згідно цієї Угоди надсилаються одним з наступних способів:

- безпосередньо або через кур’єра;

- рекомендованим листом;

- електронною поштою;

- факсовим зв’язком.
8.3. Повідомлення вважаються отриманими:

(i) в день вручення при надіслані повідомлення кур’єром або врученні особисто;

(ii) через п’ять днів з дати його відправлення поштою рекомендованим листом;

(iii) в день його надіслання електронною поштою, що підтверджується відповідним повідомленням електронної пошти;

(iv) в день його надіслання із застосуванням факсу, що підтверджується відповідним звітом факсу.
8.4. Повідомлення направлятимуться за адресами, адресами електронної пошти або номерами факсів, які зазначені в статті 13 даної Угоди.
8.5. Кожна Сторона цієї Угоди протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляє іншу Сторону про зміну своєї адреси, адреси електронної пошти або номерів телефонів (факсів).

Інакше будь-яке повідомлення, яке було надіслане за зазначеною в статті 13 даної Угоди адресою, адресою електронної пошти або номером факсу, буде вважатися надісланим за належною адресою.


Стаття 9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання, якщо вона докаже, що невиконання було викликано перешкодою поза її контролем та що від неї не можна було розумно чекати урахування даної перешкоди під час укладання Угоди або уникнення чи подолання даної перешкоди чи її наслідків.
9.2. Для цілей даної Статті 9 Перешкода (надалі "Перешкода") поміж усього іншого означає: всі стихійні лиха, війни, військові дії, пожежі, терористичні акти, дії або бездіяльність органів законодавчої та/або виконавчої влади (як центральних, так і місцевих), а також їх акти, направлені на заборону певних дій та/або такі, що перешкоджають чи роблять неможливим виконання даної Угоди.
9.3. Якщо Перешкода носить тимчасовий характер, звільнення від відповідальності діє протягом періоду часу, який є розумним, беручи до уваги вплив Перешкоди на виконання Угоди.
9.4. Сторона, що не виконала, повинна повідомити іншу Сторону про виникнення Перешкоди та її вплив на здібність виконати обов’язок протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення Перешкоди.

Якщо повідомлення не отримано іншою Стороною в порядку передбаченому пунктом 8.3 Угоди, після того, як Сторона, що не виконала, дізналася або повинна була дізнатись про перешкоду, вона несе відповідальність за збитки та шкоду, що стали результатом неотримання повідомлення.


9.5. Належним доказом виникнення Перешкоди сили є довідка, видана відповідною підприємством/установою/організацією уповноваженою на це у країні виникнення Перешкоди (на приклад: Торгово-промисловою палатою) або інший документ, який підтверджує, що дії або бездіяльність органів законодавчої та/або виконавчої влади (як центральних, так і місцевих) є подією надзвичайного характеру у відповідності з п. 9.2. Угоди.
9.6. Якщо перешкода має місце понад 6 (шести) місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію Угоди, направивши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні.
Стаття 10. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Ця Угода, права та зобов’язання Сторін Угоди регулюються та тлумачаться відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Будь-який спір, суперечність або претензія, що виникають з Угоди або її порушення, припинення чи недійсності або у зв’язку з вище переліченим, врегульовується шляхом переговорів між Сторонами.
У випадку, якщо врегулювання спору не може бути досягнуто через переговори впродовж 30 (тридцяти) календарних днів після дати, в яку будь-яка Сторона надала іншій Стороні письмову вимогу про проведення переговорів, такий спір, передається для вирішення до Господарського суду м. Києва.
Стаття 11. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
11.1. Угода набуває чинності з дати вказаної в преамбулі Угоди та діє протягом 10 (десяти) років.
11.2. Закінчення строку дії Угоди не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Угоди, яке мало місце під час її дії.
11.3. Зобов’язання Сторін стосовно конфіденційності Інформації не змінюються при розірванні Угоди з будь-яких причин і залишаються в силі протягом 5 років з дати припинення дії Угоди.

Після розірвання Угоди або закінченні її дії кожна зі Сторін повертає або знищує всі наявні у неї матеріали, що містять або відображають будь-яку Інформацію.


Стаття 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Зміни та доповнення до Угоди вважаються дійсними за умови їх оформлення у письмовій формі та підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.
12.2. Назви статей Угоди використовуються лише для зручності і не впливають на тлумачення положень Угоди.
12.3. Якщо будь-яке положення цієї Угоди з будь-якої причини буде визнане недійсним, таким, що втратило юридичну силу, таким, що не може бути виконане в примусовому порядку або незаконним, то це не буде впливати на дійсність, можливість здійснення в примусовому порядку або законність будь-якого іншого або всіх інших положень Угоди.
12.4. Крім того Сторони домовились здійснити всіх необхідних заходів щодо виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 року та у випадку необхідності внести зміни до Угоди.
12.5. Жодне з положень цієї Угоди не тлумачить жодну с Сторін як агента, партнера чи працівника іншої Сторони, а жодна з Сторін при виконанні цієї Угоди чи будь-яких пов’язаних з нею дій не може представляти себе в якості агента, партнера чи працівника іншої Сторони.
12.6. Цю Угоду складено українською мовою, в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
Стаття 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


     

Приватне Акціонерне Товариство "МТС Україна"Адреса:      

Пошт. адреса: 49101, г. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1

Код у ЄДРПОУ:      

Юр. адреса: 01601, м. Київ, ул. Лейпцизька, 15

Телефон:      

тел. (0562) 387-905 , 387-960,

Факс:      

факс 0562 322162

E-mail:      

код з ЄДРПОУ 14333937,
п/р 260090132615 в ВО “ДБ Сбербанка Росіі”, м. Київ,

     

МФО 320627, Св-во платника ПДВ № 100283991

ИПН 143339326658

_____________      

_____________ В.П.Бекрин
Сторінка зДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет