Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської районної Ради Погоджено ЗатвердженоДата24.07.2016
өлшемі233.64 Kb.
#219002

Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Миргородської районної Ради

Погоджено Затверджено


Голова ПК _______ В.В. Шимко Наказом директора школи

від “___” ____________20___ р. « ____» ________ 20___ р. № _______

Директор: І.В. Солод

Інструкція № 28


з охорони праці під час експлуатації парових та водогрійних котлів

І. Загальні положення


1.1. До обслуговування котлів можуть бути допущені особи, не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження з метою визначення їх фізичного стану та відповідності вимогам цих професій, спеціальне навчання і мають посвідчення кваліфікаційної комісії на право обслуговування котлів, пройшли вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці.

Особи, які не пройшли навчання, до роботи на обладнанні котельні не допускаються.

Періодична перевірка знань операторів котлів проводиться не рідше одного разу на 12 місяців. Позачергові перевірки знань у них проводяться:

а) при переході на інше підприємство;

б) у випадку переведення на обслуговування котлів іншого типу;

в) при переведенні котлів на спалювання іншого виду палива;

г) при перерві в роботі понад 6 місяців;

д) за рішенням адміністрації або за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці.

1.2. При перерві в роботі за спеціальністю більше 12 місяців оператори котлів проходять перевірку знань у комісії підприємства і, при задовільних результатах перевірки, допускаються до стажування для відновлення необхідних навичок згідно з програмою, затвердженою адміністрацією, підприємства.


 1. Якщо котли обслуговують в зміні кілька операторів, то вони підпорядковуються старшому оператору, призначеному адміністрацією підприємства, керівництвом цеху, дільниці.

 2. Приймання зміни та її здавання повинні проводитись з дотри-
  манням вимог Правил внутрішнього розпорядку.

 3. Під час роботи оператор повинен мати при собі посвідчення на
  право обслуговування котлів.

 4. Персонал котельні повинен чітко знати і виконувати вимоги даної інструкції та Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 5. Не дозволяється приймати і здавати чергування під час ліквідації аварії у котельні.

1.8. Оператор не повинен допускати в котельню сторонніх осіб, Вони можуть бути допущені тільки з дозволу адміністрації та у супроводі її представника.

1 .9. Приміщення котельні, котли і все устаткування повинні утриму-ватись у справному стані і належній чистоті. Забороняється захаращувати приміщення котельні чи зберігати в ньому матеріали і предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього мають бути завжди вільними. Двері для виходу з котельні повинні легко відчинятися назовні. 1. Оператор котлів несе відповідальність за порушення вимог даної
  інструкції та у відповідності з чинним законодавством України.

 2. Оператор котлів зобов'язаний знати і виконувати вимоги норма-
  тивних актів з охорони праці, бережно відноситись до устаткування,
  інструментів, пристроїв, матеріалів та засобів індивідуального захисту,
  утримувати в чистоті і порядку робоче місце та територію біля котельні

 1. Оператору котельні забороняється:

а) залишати обладнання котельні без нагляду;

б) виконувати роботу, яка не входить в його прямі обов'язки.

1.13. Персонал котельні_повинен дотримуватись вимог особистої
гігієни:

а) верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишати


в гардеробній;

б) працювати в чистому спецодязі;

в) вживати їжу в кімнаті для приймання їжі.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи


 1. Одягніть спецодяг, спецвзуття, захисні окуляри.

 2. При прийманні зміни оператор зобов'язаний ознайомитися з запи-
  сами в змінному журналі і спільно з оператором, що здає зміну перевірити
  справність працюючих котлів і устаткування, яке відноситься до них,
  приладів і засобів захисту: економайзерів, бойлерів, деаераторів, сепа-
  раторів постійної продувки, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води,
  автоматичних сигналізаторів гранично допустимих рівнів води, мано-
  метрів, термометрів автоматики безпеки за всіма її параметрами, запірної
  і регулюючої арматури, живильних, спускних, продувальних і паротру-
  бопроводів, живильних насосів, устаткування шлако- і золовидалення,
  димососів, вентиляторів, устаткування подачі палива в топці котлів і т. д.
  При цьому повинна бути також перевірена справність аварійного освіт-
  лення і сигналізації для виклику адміністрації.

 3. Перед розпалюванням котла необхідно ретельно перевірити:

а) справність топки і газоходів, запірних і регулюючих приладів;

б) справність контрольно-вимірювальних приладів, арматури,


гарнітури, живильних приладів, димососів і вентиляторів, а також
наявність природної тяги;
в) справність устаткування для спалювання відповідного виду палива;

г) заповнення котла водою до відмітки нижчого рівня, а при наявності


водяного економайзера - заповнення його водою;

д) чи тримається рівень води в котлі і чи немає пропускання води


через лючки, фланці та арматуру;

е) чи немає заглушок перед і після запобіжних клапанів, на паро-,


мазуто- і газопроводах, на живильній спускній і продувній лініях;

ж) відсутність у топці і газоходах людей чи сторонніх предметів. 1. Провентилювати топку і газоходи протягом 10-15 хвилин шляхом
  відкриття дверей топки, піддувала, шиберів для регулювання подачі
  повітря, заслонок природної тяги, а при наявності димососів і венти-
  ляторів - шляхом їх виключення. Для включення димососа для вентиляції
  топки і газоходів у котлів, працюючих на газоподібному паливі, необ-
  хідно переконатися, що ротор не торкається корпусу димососа, для чого
  ротор прокручується вручну. Включення димососів у вибухонебез-
  печному виконанні допускається тільки після провітрювання котлів
  природною тягою і після перевірки справності димососа.

 2. Для котла, працюючого на газоподібному паливі, після виконання
  вимог пп. 2.3, 2.4:

а) перевірити справність газопровода і встановлених на ньому кранів
і засувок, вся запірна арматура на газопроводах повинна бути закрита,
а крани на продувальних газопроводах - відкриті.

б) продути газопровід через продувальну свічку, поступово відкри-


ваючи засувок на відгалуженні газопровода до котла. Якщо після пере-
вірки газоаналізатором виявиться, що в газопроводі відсутня вибухо-
небезпечна газоповітряна суміш, свічку треба закрити;

в) переконатися у відсутності витікання газу з газопроводів, газового


обладнання й арматури шляхом обмилювання нарізних і фланцевих
з'єднань. Користування відкритим вогнем при виконанні цієї роботи
категорично забороняється;

г) перевірити за манометром відповідність тиску газу, а при двопро-


відних пальниках, крім того, відповідність тиску повітря перед засувками
пальників при працюючому дуттьовому вентиляторі, встановленому
тиску;

д) відрегулювати тягу котла, що розпалюється, встановивши розрід-


ження в топці 2-3 мм водяного стовпчика.

2.6. Для котла, працюючого на рідкому паливі, температуру палива


довести до величини, встановленої в інструкції, прогріти парову лінію
до форсунок. Переконавшись у справності устаткування за змінним
журналом, оператор повинен зробити запис про здавання і прийняття
зміни. Якщо при перевірці буде виявлена несправність устаткування, то
приймаючий зміну оператор повинен зробити про це запис в змінному
журналі і сповістити про це особу, відповідальну за справний стан і

*

безпечну експлуатацію котлів, для прийняття відповідного рішення з цього питання і надання необхідної вказівки операторові.2.7. Операторові забороняється залишати робоче місце за відсутності змінного. У випадку відсутності останнього це необхідно довести до відома особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, і керуватися його вказівками.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

При розпаленні котлів оператор повинен:

3.1. Виконувати розпалення котлів тільки за наявності розпорядження,
записаного в змінному журналі особою, відповідальною за справний стан
і безпечну експлуатацію котлів, чи особою, що її заміняє. В розпорядженні
повинні бути зазначені тривалість заповнення котла водою та її темпе-
ратура. Оператор повинен бути завчасно попереджений про час розпалю-
вання котла.


 1. Виконувати розпалення котлів протягом часу, встановленого
  адміністрацією, при слабкому вогні, зменшеній тязі, закритому паровому
  вентилі, відкритому запобіжному клапані або вентилі для випуску
  повітря. При розпаленні котла необхідно забезпечити рівномірний
  прогрів його частин і завчасно ввімкнути прилад для підігріву води в
  нижньому барабані котла. Застосування при розпаленні котла, працю-
  ючого на твердому паливі, легкозаймистих матеріалів (бензину, гасу) не
  допускається.

 2. При наявності у пароперегрівача котла приладу для запобігання
  перегріву його елементів при розпалюванні котла, ввімкнути цей прилад.

 3. При наявності у водяного економайзера обвідного газоходу,
  гарячі гази з котла необхідно спрямувати через цей газохід, закривши
  заслінку для пропускання газів через економайзер. Переводити гарячі
  гази на газохід економайзера належить після того, як установиться
  регулярне живлення котла. За відсутності обвідного газоходу для
  попередження нагріву води в економайзері вище допустимої температури
  здійснювати прокачування через економайзери води, що направляється
  по згінній лінії в бак або дренаж. Якщо котли мають водяні економайзери
  киплячого типу і рециркуляційні лінії, що з'єднують водяний простір
  барабана з нижніми колекторами економайзера, то перед розпалюванням
  котла відкрити вентилі на цих лініях.

 4. Пальник котла, працюючого на газоподібному паливі, запалю-
  вати таким чином: внести в топку до гирла пальника, що включають,
  запальник, подати газ, поволі відкриваючи засувку перед пальником, і
  стежити за тим, щоб він загорівся одразу, тут же почати подачу повітря,
  потім збільшити подачу газу і повітря, одночасно регулюючи розрід-
  ження в топці і полум'я у пальнику. Вилучити запальник з топки після
  одержання стійкого полум'я.

Якщо до запалювання пальника полум'я запальника згасло, негайно припинити подачу газу в пальник, вилучити запальник з топки і провен-тилювати топку та газоходи протягом 10-15 хвилин. Тільки після цього можна приступати до розпалювання пальника. При наявності у котла кількох пальників їх запалювання виконується послідовно. Якщо при розпаленні погаснуть всі або частина запалених пальників, негайно припинити подачу газу до них, вилучити з топки запальник і провен-тилювати топку та газоходи протягом 10-15 хвилин. Тільки після цього повторно запалити пальники.

Запалюючи пальники, не слід стояти напроти отворів (розпалю-вальних люків), щоб не постраждати від випадкового викиду з топки полум'я.

Оператор має бути забезпечений засобами індивідуального захисту.

Операторові забороняється:

а) запалювати в топці погаслий газ без закриття подачі газу на паль-


ники котла попередньої вентиляції топки і газоходів;

б) запалювати газовий факел від сусіднього пальника.


Запалювання топок котлів, обладнаних автоматикою, виконувати з

обов'язковим дотриманням вимог інструкції заводу-виготовлювача котлів або спеціалізованих пусконалагоджувальних організацій з обслу-говування автоматики. 1. При паровому розпиленні рідкого палива для розпалювання
  форсунки в топку ввести палаючий розпалювальний факел, подати пар
  до форсунки, а після цього -- паливо шляхом поступового відкриття
  вентиля. Після запалення мазуту, змінюючи подачу мазуту, пари і по-
  вітря, відрегулювати горіння.

 2. При механічному розпиленні мазуту після внесення в топку
  палаючого розпалювального факела або включення автоматики розпа-
  лювання причинити повітряний шибер і, поволі відкриваючи вентиль,
  подати мазут у топку. Після того, як мазут займеться, відрегулювати горіння.

3.8. Розпалювальний факел видалити з топки лише тоді, коли горіння
стане тривалим. Якщо мазут не загорівся, негайно припинити подачу
його в форсунки, забрати з топки розпалювальний факел і провен-
тилювати топку, газоходи і повітропроводи протягом 10-15 хвилин,
установити причину незагоряння палива та усунути Її/Тільки після цього
знову приступити до розпалювання форсунки. При наявності у котлах
кількох форсунок розпалювання їх виконувати послідовно. Якщо при
розпалюванні погаснуть усі працюючі форсунки, негайно припинити
подачу в них палива, видалити з топки ручні розпалювальні факели і
привентилювати топку, димоходи і повітропроводи протягом 10-15 хви-
лин при працюючому димососі і вентиляторі. Після цього можна знову
розпалювати форсунки. Якщо погасне частина працюючих форсунок,
слід негайно припинити подачу палива в ці форсунки, а потім запалити

їх з допомогою палаючого ручного розпалювального факела. Розпа-люючи форсунки, не можна стояти напроти отворів (розпалювальних люків), щоб не постраждати від випадкового викиду полум'я. Операто-рові забороняється запалювати факел форсунки від сусідньої розжареної кладки топки (без розтоплювального факела).

3.9. Коли з відкритого запобіжного клапана або повітряного вентиля
почне виходити пара, закрити запобіжний клапан або повітряний вентиль
і відкрити продувальний вентиль за пароперегрівачем.

3.10. Підтягування болтів, лазів, люків під час розпалювання котла ви-


конувати з великою обережністю, тільки нормальним ключем, без
застосування продовжуючих важелів і в присутності особи, відпові-
дальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

Для котлів з робочим тиском до 0,6 МПа підтягування болтів, лазів і люків допускається при тиску не більше 50 відсотків робочого тиску, від 0,6 до 6 МПа - при тиску не більше 0,3 МПа, понад 6 МПа - при тиску не більш 0,5 МПа. 1. При розпаленні вести контроль за переміщуванням елементів
  котла при тепловому розширенні за покажчиками переміщування.

 2. При включенні котла в роботу оператор повинен перевірити:

а) справність дії запобіжних клапанів, покажчиків рівня води, мано-
метрів і живильних пристроїв;

б) показання знижених покажчиків рівня води за покажчиками рівня


води прямої дії;

в) включення і працездатність автоматики безпеки, сигналізаторів і


апаратури автоматичного управління котлів;

г) продувку котла.

Перевірка справності дії запобіжних клапанів, покажчиків рівня води, манометра, а також продувка котла повинні проводитись у рукавицях, з метою виключення опіків обслуговуючого персоналу.

Забороняється пуск у роботу котлів з несправною арматурою, живиль-ними приладами, автоматикою безпеки, засобами протиаварійного захисту і сигналізації. 1. Включення котла в паропровід необхідно виконувати поволі, після
  ретельного прогріву і продувки паропроводу. При прогріві стежити за
  справністю паропроводу, компенсаторів, опор і підвісок, а також за
  рівномірним розширенням паропроводу. При виникненні вібрації чи
  різких ударів припинити прогрів до усунення дефектів.

 2. При підключенні котла до паропроводу, що знаходиться в роботі,
  слід пересвідчитися, що тиск у котлі є рівним або нижчим за тиск у паро-
  проводі, але не більш як на 0,05 МПа, при цьому горіння в топці змен-
  шити. Якщо при цьому в паропроводі будуть виникати поштовхи або
  гідравлічні удари, негайно припинити включення котла і збільшити
  продувку паропроводу.

3.15.В міру підвищення навантаження котла зменшити продувку пароперегрівача, а при досягненні приблизно половини нормального навантаження продувку припинити.

3.16. Час початку розпалювання і включення котла в роботу записати
в змінному журналі.

При роботі котла оператор повинен: 1. Уважно стежити за справністю котла і всього устаткування ко-
  тельної і суворо дотримуватися встановленого режиму роботи котла.

 2. Виявлені в процесі роботи устаткування неполадки записувати
  в змінний журнал. Вживати термінових заходів щодо усунення неполадок,
  які загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо
  неполадки усунути власними силами неможливо, повідомити про це
  особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

 3. Особливу увагу під час роботи звертати на:

а) підтримування нормального рівня води в котлі і рівномірне жив-
лення його водою. При цьому не допускати, щоб рівень води опускався
нижче допустимого нижчого рівня чи підіймався вище допустимого
вищого рівня;

б) підтримування нормального тиску пари (підвищення тиску в котлі


вище дозволеного не допускається);

в) підтримування температури перегрітої пари, а також температури


живильної води економайзера;

г) нормальну роботу пальників (форсунок).

3.20. Перевірка справності дії манометрів, запобіжних клапанів,
покажчиків рівня води і живильних насосів повинна виконуватись із
записом у змінний журнал у такі терміни:

а) для котлів з робочим тиском до 1,4 МПа включно - не рідше одного


разу на зміну;

б) для котлів з робочим тиском понад 1,4 МПа і до 4 МПа - не рідше


одного разу на добу (крім котлів установлених на теплових електро-
станціях);

в) для котлів, установлених на теплових електростанціях, - відповідно


до графіка, затвердженого головним інженером. Про результати пере-
вірки необхідно робити записи у змінному журналі.

 1. Перевірка справності манометра виконується з допомогою
  триходового крана або запірних вентилів, що заміняють його, шляхом
  встановлення стрілки манометра на нуль. Не рідше одного разу на 12 мі-
  сяців манометри повинні бути перевірені з установленням клейма або
  пломби відповідно до порядку, передбаченого Держстандартом України.

 2. Перевірка покажчиків рівня води проводиться шляхом їх про-
  дувки. Справність зниження покажчиків рівня перевіряється порівнянням
  їх показань із показаннями покажчиків рівня води прямої дії.

3.23. Справність запобіжних клапанів перевіряється примусовим короткочасним їх "підривом". Робота котлів із зламаними чи не відрегульованими запобіжними клапанами забороняється. Забороняється заклинювати запобіжні клапани або додатково навантажувати їх.

3.24. Справність усіх живильних насосів або інжекторів необхідно перевіряти шляхом короткочасного пуску кожного з них у роботу.

3.25. Перевірка справності сигналізації та автоматичного захисту повинна проводитись у відповідності з графіком та інструкцією, розробленими та затвердженими адміністрацією підприємства в установленому порядку. 1. Закидання твердого палива на колосникові ґрати ручної топки
  здійснювати невеликими порціями, якомога швидше, при ослабленому або виключеному дутті. При наявності кількох завантажувальних дверцят завантаження палива крізь кожні дверцята здійснювати за чергою, після того як раніше закинуте в попередні дверцята паливо почне розгорятися. Висоту шару палива на колосникових ґратах підтримувати залежно від сорту та якості палива за вказівкою адміністрації. При збільшенні навантаження котла необхідно спочатку збільшити тягу, а після цього додати дуття, при зниженні - спочатку зменшити дуття, а потімтягу. Дверцята топок повинні бути зачинені і замкнені на клямки.

 2. Якщо котел працює на газоподібному паливі, для збільшення навантаження необхідно поступово спочатку збільшувати подачу газу (а потім повітря) і відрегулювати тягу, для зменшення - спочатку знизити подачу повітря, потім газу, після чого відрегулювати тягу.

  1. При роботі котла на рідкому паливі для збільшення навантаження додати тягу, збільшити подачу повітря, потім мазуту (на парових форсунках перед збільшенням подачі мазуту збільшити подачу пари), для зменшення - спочатку зменшити подачу мазуту, пари і повітря, а потім зменшити тягу.

3.29. Періодичну продувку котла проводити в терміни, встановлені згідно з графіком та інструкцією, розробленими та затвердженими адміністрацією підприємства, у присутності старшого по зміні оператора. Про належну продувку котла повинні бути попереджені персонал, який працює в котельні, а також особи, які ремонтують сусідні котли.

До продувки переконатись у справності водовказівних приладів, пристроїв живлення і в наявності води в баках живлення, а також у тому, що котли, які ремонтують або чистять, відключені від продувальних ліній.

Рівень води в котлі перед продувкою повинен бути трохи вищим від нормального. Відкриття продувальної арматури виконувати обережно і поступово. При наявності двох запірних пристроїв спочатку відкрити другий від котла пристрій, а після припинення продувки спочатку

закрити перший від котла пристрій. Періодична продувка повинна виконуватися двома особами, одна з яких безпосередньо відкриває і закриває вентилі, а друга - спостерігає за водовказівними приладами. В разі виникнення в продувальних лініях гідравлічних ударів, вібрації трубопроводу чи інших відхилень від нормальних режимів роботи, продувка повинна бути негайно припинена. По закінченні продувки треба переконатися, що запірні засоби на продувній лінії надійно закриті і не пропускають воду.Забороняється здійснювати продувку при несправній продувальній арматурі, відкривати і закривати арматуру ударами молотка чи інших предметів, а також за допомогою подовжуючих важелів. Час початку і закінчення продувки котла слід записати в змінному журналі.

 1. Забороняється проводити під час роботи котла підчеканення за-
  клепочних швів, заварку елементів котла.

 2. Чищення ручної топки проводити при зниженому навантаженні
  котла, ослабленому або виключеному дутті і зниженій тязі. При ручному
  золовидаленні шлак і золу, які видаляються з топки в бункер, заливають
  водою в самому бункері або у вагонетці, якщо остання встановлена під
  шлаковим затвором в ізольованій камері. Спуск шлаку і золи виконувати
  з відома старшого оператора котла. Перед спуском шлаку і золи в
  бункери чи топки попередити про це всіх робітників, які знаходяться в
  зольному приміщенні. При відкриванні шлакових затворів не дозво-
  ляється перебувати поблизу них.

При вилученні шлаку і золи з топки безпосередньо на робочу площадку над місцем їх заливки включити витяжну вентиляцію.

3.32. Видалення з поверхні нагрівання котлів шлаку, золи обдуванням


виконувати в терміни, встановлені адміністрацією підприємства. Перед
обдуванням котла збільшити тягу. Якщо тяга не може бути збільшена,
послабити горіння в топці шляхом зменшення дуття.

Обдування проводити за ходом газів, починаючи з поверхонь нагрі-вання, розміщених у топковій камері чи в першому газоході котла. Про проведення цієї роботи необхідно попередити весь персонал, який його обслуговує. Щоб уникнути опіків слід ставати осторонь від дверцят. Обдувку негайно припинити, якщо під час її проведення виникає вибивання газів через люки, а також при виявленні неполадок у котлі або обдувальному пристрої. 1. Усі пристрої та прилади автоматичного управління і безпечної
  роботи котла підтримувати в справному стані і регулярно перевіряти.
  Порядок і терміни перевірки повинні бути вказані в інструкції, розроб-
  лений та затвердженій адміністрацією підприємства (власником котла) в
  установленому порядку.

 2. При зупинці роботи котла оператор в усіх випадках зупинення,
  за винятком аварійного, розпочинати роботи може після одержання
  письмового дозволу адміністрації підприємства (власника котла).

При зупиненні котла:

а) підтримувати рівень води в котлі вище середнього робочого по-
ложення;

б) припинити подачу палива в топку;

в) відключити його від паропроводів після повного припинення го-
ріння в топці і припинення відбору пари, а при наявності пароперегрівача -
відкрити продувку. Якщо після відключення котла від паропроводу тиск
у котлі підвищується, підсилити продувку пароперегрівача. Дозво-
ляється також зробити невелику продувку котла і поповнення його водою;

г) зробити розхолодження котла і спуск води з нього в порядку,


встановленому адміністрацією.

3.35. При зупиненні котла, який працює на твердому паливі, оператор


повинен:

а) допалити при зменшених дутті і тязі рештки палива, які знаходять


ся в топці. Забороняється гасити паливо, яке горить, засипаючи його
свіжим паливом або заливаючи водою;

б) припинити дуття і зменшити тягу;

в) очистити топку і бункери;

г) припинити тягу, закривши димову заслінку, топкові і піддувальні


дверцята (при механічній топці припинити тягу після охолодження ґратів).

 1. При зупиненні котла, що працює на газоподібному паливі з
  примусовою подачею повітря, зменшити, а потім зовсім припинити
  подачу до пальників газу, а слідом за цим - повітря. При інжекційних
  пальниках спочатку припинити подачу повітря, а потім - газу. Після
  відключення всіх пальників відключити газопровід котла від загальної
  магістралі, відкрити продувальну свічку на відводі, а також провенти-
  лювати топку, газоходи і повітропроводи.

 2. При зупиненні котла, що працює на рідкому паливі, оператор
  повинен:

а) закрити подачу палива у форсунку;

б) припинити подачу пари в парову форсунку або повітря при


повітряному розпиленні;

в) при наявності кількох форсунок проводити її виключення послі-


довно, зменшуючи дуття і тягу;

г) провентилювати топку, газоходи, після чого закрити дуття і тягу. 1. Консервацію зупинених котлів проводити у відповідності з
  вказівками, зазначеними в інструкції заводу-виготовлювача з монтажу
  та експлуатації котлів.

 2. При виконанні ремонтних робіт оператор повинен до початку
  проведення будь-яких робіт всередині котла, з'єднаного з іншими
  працюючими котлами загальними трубопроводами (паропровід,
  поживні, дренажні, спускові лінії і т. п.), а також перед оглядом чи
  ремонтом елементів, що працюють під тиском, відключити котел від усіх

При зупиненні котла:

а) підтримувати рівень води в котлі вище середнього робочого по-
ложення;

б) припинити подачу палива в топку;

в) відключити його від паропроводів після повного припинення го-
ріння в топці і припинення відбору пари, а при наявності пароперегрівача -
відкрити продувку. Якщо після відключення котла від паропроводу тиск
у котлі підвищується, підсилити продувку пароперегрівача. Дозво-
ляється також зробити невелику продувку котла і поповнення його водою;

г) зробити розхолодження котла і спуск води з нього в порядку,


встановленому адміністрацією.

3.35. При зупиненні котла, який працює на твердому паливі, оператор


повинен:

а) допалити при зменшених дутті і тязі рештки палива, які знаходять


ся в топці. Забороняється гасити паливо, яке горить, засипаючи його
свіжим паливом або заливаючи водою;

б) припинити дуття і зменшити тягу;

в) очистити топку і бункери;

г) припинити тягу, закривши димову заслінку, топкові і піддувальні


дверцята (при механічній топці припинити тягу після охолодження ґратів).

 1. При зупиненні котла, що працює на газоподібному паливі з
  примусовою подачею повітря, зменшити, а потім зовсім припинити
  подачу до пальників газу, а слідом за цим - повітря. При інжекційних
  пальниках спочатку припинити подачу повітря, а потім - газу. Після
  відключення всіх пальників відключити газопровід котла від загальної
  магістралі, відкрити продувальну свічку на відводі, а також провенти-
  лювати топку, газоходи і повітропроводи.

 2. При зупиненні котла, що працює на рідкому паливі, оператор
  повинен:

а) закрити подачу палива у форсунку;

б) припинити подачу пари в парову форсунку або повітря при


повітряному розпиленні;

в) при наявності кількох форсунок проводити її виключення послі-


довно, зменшуючи дуття і тягу;

г) провентилювати топку, газоходи, після чого закрити дуття і тягу. 1. Консервацію зупинених котлів проводити у відповідності з
  вказівками, зазначеними в інструкції заводу-виготовлювача з монтажу
  та експлуатації котлів.

 2. При виконанні ремонтних робіт оператор повинен до початку
  проведення будь-яких робіт всередині котла, з'єднаного з іншими
  працюючими котлами загальними трубопроводами (паропровід,
  поживні, дренажні, спускові лінії і т. п.), а також перед оглядом чи
  ремонтом елементів, що працюють під тиском, відключити котел від усіх

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Операторові забороняється залишати котли без нагляду до
  повного припинення горіння в топці, вилучення з неї решток палива і
  зниження тиску до нуля. Котли, які не мають цегляної кладки, допус-
  кається залишати в закритому на замок приміщенні, не очікуючи на
  зниження тиску до атмосферного, якщо після припинення горіння в топці
  і вилучення решток палива з неї, також шлаку і золи з бункера тиск в
  котлі почав знижуватися.

 2. Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відведені місця деталі,
  матеріали, сміття та відходи.

 3. Очистіть від бруду інструменти і покладіть їх у відведене місце.

 4. Про всі виявлені недоліки в роботі устаткування повідомте нас-
  тупну зміну і безпосереднього керівника.

 5. Приведіть себе в порядок; вимийте руки і обличчя з милом або
  прийміть душ.

V; Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. Якщо при роботі котла на газі погаснуть всі пальники або частина
  з них (припиниться подача повітря до пальників, що працюють із приму-
  совою подачею повітря, чи різко підвищиться тиск газу перед паль-
  никами), негайно припинити подачу газу до пальників, перекривши для
  цього вимикальну арматуру перед пальниками, провентилювати топку,
  газоходи і повітропроводи, з'ясувати та усунути причину порушення
  нормального режиму горіння; після цього розпочати повторне розпа-
  лювання котла, зробивши відповідний запис у вахтовому журналі.

 2. У разі, якщо при роботі котла на рідкому паливі погаснуть всі
  форсунки, негайно припинити подачу палива (а також пари - при паро-
  вому розпиленні), зменшити дуття, тягу та усунути причини припинення
  горіння.

5.3. Без одержання розпорядження в аварійних випадках негайно
зупинити котел і повідомити про це особу, відповідальну за справний
стан і безпечну експлуатацію котлів, або особу, яка заміняє її. Подібним
чином діють у таких випадках:

а) при виявленні несправності запобіжного клапана або інших


запобіжних пристроїв, що заміняють його;

б) якщо тиск у барабані котла піднявся вище дозволеного більше ніж


на 10 відсотків і .продовжує підніматися, незважаючи на припинення
подачі палива, зменшення тяги, дуття і посилене живлення котла водою;

в) якщо стався спуск води у котлі (нижче нижньої кромки водовка-


зівного скла). Підживлення котла водою при цьому категорично забо-
роняється;

г) якщо рівень води швидко знижується, незважаючи на підсилене


живлення котла водою;

д) якщо рівень води піднявся вище верхнього допустимого рівня і


продувкою котла не вдається знизити його

е) якщо припинена дія всіх живильних приладів;

ж) якщо припинена дія всіх покажчиків рівня води;

з) якщо в основних елементах котла (барабані, колекторі, камері,


жаровій трубі, вогневій коробці, кожусі топки, трубних ґратах, зовніш-
ньому сепараторі, паропроводі) будуть виявлені тріщини, випини,
пропуски в зварних швах, обрив анкерного болта або двох чи більше
зв'язувань;

й) якщо виявлена загазованість котельної з котлами, що працюють на газоподібному паливі, припинена подача газу, стався вибух газопо-вітряної суміші в топці котла або газоходах;

і) якщо припинено подачу електроенергії при штучній тязі, а також пошкоджені елементи котла та його обмурування, що створює загрозу для обслуговуючого персоналу або руйнування котла;

к) при недопустимому підвищенні чи зниженні тиску в тракті прямо-точного котла до вмонтованих засувок;

л) при згасанні факелів в топці при камерному спалюванні палива;

м) при зниженні витрачення води через водогрійний котел нижче мінімально допустимого значення;

н) при зниженні тиску води в тракті водогрійного котла;

о) при підвищенні температури води на виході з водогрійного котла до 20°С нижче температури насичення, яка відповідає робочому тиску води у вихідному колекторі котла;

п) при несправності автоматики безпеки чи аварійної сигналізації, включаючи зникнення напруги на цих приладах;

р) якщо виникла пожежа в котельній чи зайнялась сажа або частинки палива в газоходах, що загрожує обслуговуючому персоналу чи котлу, при цьому весь обслуговуючий персонал котельної, який працює на зміні, повинен вжити заходів для погашення пожежі - згідно з планом ліквідації можливих аварійних ситуацій і, в разі необхідності, викликати пожежну службу за телефоном 01. 1. Причини аварійного зупинення котла записати в змінному
  журналі.

 2. При появі течі в заклепочних швах або в місцях вальцювання
  труб, свищів на трубах поверхні нагріву котла, а також при інших по-
  шкодженнях і неполадках котла, арматури, що не вимагають негайного
  зупинення, терміново повідомити про це адміністрацію і зробити запис
  у змінному журналі.

 3. При аварійному зупиненні котла оператор повинен:

а) припинити подачу палива і повітря, різко послабити тягу;

б) якомога швидше видалити паливо, що горить з топки; у виняткових


випадках, якщо це необхідно, паливо, що горить, залити водою,

спостерігаючи за тим, щоб струмінь води не потрапляв на стінки котла та обмурування;

в) після припинення горіння в топці відкрити на деякий час димову
заслінку, а в ручних топках - топкові дверцята;

г) відключити котел від головного паропроводу;

д) випускати пару крізь підняті запобіжні клапани або аварійний
вихлопний вентиль, як передбачено в п.5.3.


 1. При зупиненні котла через спалахування сажі або внесення палива
  в економайзері, пароперегрівачі або газоходах негайно припинити
  подачу палива і повітря в топку, припинити тягу, зупинивши димососи і
  дуттьові вентилятори, та повністю перекрити повітряні і газові заслінки.
  Якщо можливо, наповнити газохід парою і після припинення горіння
  провентилювати топку.

 2. При пожежі в котельні з котлами, які працюють на газоподібному
  паливі, негайно відключити газопровід котельної за допомогою засувки,
  встановленої поза приміщенням котельної. Аварійна зупинка котлів на
  теплових електростанціях повинна здійснюватися відповідно до вимог
  Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

Фахівець з охорони праці О.В. Демочко


Ознайомлені:

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет