Висока инжењерска школа струковних студијаДата23.07.2016
өлшемі151.5 Kb.
#217541


ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

Висока инжењерска школа струковних студија

Београд-Земун

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Земун, 2007. година

С А Д Р Ж А Ј


I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Правилника

Значење израза који се користе у Правилнику

Примена Правилника


3

3

34

II.

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА

Акт о процени ризика

Именовање лица за безбедност и здравље на раду

Ангажовање службе медицине рада

Средства и опрема за личну заштиту

Средства за рад

Обављање превентивних и периодичних прегледа

и испитивања опреме за рад и усова радне околине

Оспособљавање запослених

Обезбеђење пружања прве помоћи, спасавања и евакуације

Упозорења на опасна места и штетности

Поступак у случају увођења нових тенологија

Заштита омладине, материнства и инвалида

Опасне материје

Вођење евиденција и обавештавање

Осигурање запослених


4

4

45

5

56

6

66

7

77

8

88

III.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 1. ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Општа права

Право на рад под условима који обезбеђују сигурност на раду

Право на упознавање са мерама безбедности и здравља на раду

Право на давање предлога, примедби и обавештења у вези безбедности и здравља на раду

Право на одбијање рада

Право на предузимање одговорајућих мера у случају непосредне опасности по живот и здравље

 1. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Примена прописаних мера за безбедан и здрав рад

Правилно руковање средствима за рад

Подвргавање претходним и периодичним лекарским прегледима

Употреба средстава и опреме за личну заштиту

Одржавање психофизичких способности за рад

Пружање прве помоћи

 1. ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ8

8

89
9
9
9

10
10

10

10

10


10

11

1111

IV.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ


11

V.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


14


На основу члана 14. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/05), члана 1114. Статута ТЕХНИКУМА ТАУРУНОМ-Високе инжењерске школе струковних студија Београд-Земун, Управни одбор, на седници одржаној дана 15.01.2007. године, донео је

П Р А В И Л Н И К


О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Правилника

Члан 1.


Овим Правилником уређују се права, обавезе и одговорности ТЕХНИКУМА ТАУРУНОМ-Високе инжењерске школе струковних студија (у даљем тексту: Школа) и запослених у области безбедности и здравља на раду, односно у обезбеђивању таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.

Значење израза који се користе у Правилнику

Члан 2.


Изрази који се користе у Правилнику имају следеће значење:

 1. Запослени - физичко лице које је у радном односу у Школи, као и свако друго физичко лице које по
  било ком основу обавља рад или се оспособљава за рад у Школи;

 2. Представник заоосленнх - лице изабрано да представља запослене у области безбедности и здравља на
  раду у Школи;

 3. Превентввне мере — све мере које се предузимају и/или чије се предузимање планира на свим нивоима
  рада у Школи ради спречавања повређивања и/или оштећења здравља запослених;

 4. Радно место - простор намењен за обављање послова у Школи у којем запослени борави или има
  приступ у току рада и који је под непосредном контролом Школе;

 5. Радна околина - простор у којем се обавља рад и који укључује радна места, радне услове, радне
  псмлупке и односе у процесу рада;

 6. Средство за рад:
 • објекат који се користи као радни и помоћни простор, укључујучи и објекат на отвореном простору,
  са свим припадајућим инсталацијама (електричне инсталације, грејаље и друго);

 • опрема за рад - машине, уређај, алат, инсталације и друго које се користе у процесу рада; ,

 • конструкције и објекат за колективну безбедност и задравље на раду - заштита на прелазима и
  прилазима, заштита од удара електричне енергије, вентилација и климатизација и слично;

 • помоћна конструкција и објекат, као и конструкција и објекат који се привремено користи за
  рад и кретање запослених - скела, радна платформа и слично;

 • друго средство које се користи у процесу рада или је на било који начин повезано са процесом
  рада;

7. Средство и опрема за личну заштиту на раду - одећа, обућа, рукавице, заштитне наочаре, помоћне
направе и уређаји који служе за спречавање повреда на раду, професионалних обољења, болести у вези са
радом и других штетних последица по здравље запосленог,

 1. Опасне материје - јесу експлозивне, запаљиве, оксидирајуће, отровне, гадне заразне корозиве,
  канцерогене и радиоактивне материје утврђене стандардима и другим прописима, а које се производе,
  користе или складиште у процесу рада, као и материје чија су својства, када су везане за неке супстанце,
  опасна по живот и здравље запослених;


 2. Опасност - околност и/или стање које може угрозити здравље или изазвати повреду запосленог;

 3. Опасна појава - догађај којим су угржени или би могли да буду угржени живот и здравље запосленог
  или постоји опасност од повређивања запосленог;

 4. Ризик - вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља запоселног услед опасности;

 5. Акт о процени ризика - акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда и/или
  оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за отклањање или смањивање ризика у
  циљу побољшања безбедности и здравља на раду;

 6. Процена ризика - систематско евидентирање и процењивање свих фактора у процесу рада који могу
  узроковати настанак повреде на раду, обољења или оштећења здравља и утврђивање могућности,
  односно начина спречавања, отклањања или смањења ризика;

 7. Радно место са повећаним ризиком - радно место утврђено актом о процени ризика на коме, и поред
  потпуно или делимично примењених мера у складу са законом, постоје околности које могу да угрозе
  безбедност и здравље запосленог;

 8. Лнце за безбедност и здравље на раду - лице које обавља послове безбедности и здравља на раду, има
  положен стручни испит о практичној оспособљености и које Школа писменим актом одреди за
  обављање тих послова;

 9. Служба медецине рада - служба којој је Школа поверила обављање послова заштите здравља
  запослених

 10. Стручни налаз - извештај о извршеном прегледу и испитивању опреме за рад или испитивању услова
  радне околине са закључком да ли су примењене или нису прописане мере безбедности и здравља на
  раду.

Примена Правилника

Члан З.


Одредбе овог Правилника и мере утврђене на основу њега ради обезбеђења безбедности и здравља на раду дужни су да остварују и спроводе сви запослени, органи и организационе јединице у Школи као и сва трећа лица која се по било ком основу налазе у Школи.

II. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦААкт о процени ризика

Члан 4.


Актом о процени ризика Школа за сва радна места у радној околини утврђује процене ризика од повреда и/или оштећења здравља и начин и мере за њихово отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља иа раду, на начин и по поступку који прописује министар надлежан за рад.

У случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада акт из става 1. овог члана Школа је дужна да измени.

Актом из става 1. овог члана Школа одређује, на основу оцене службе медицине рада, и:


 • посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени за обављање одређених послова
  на радном месту у радној околини;

 • потребу за обављањем претходних и периодичних лекарских прегледа;

 • употребу средстава и опреме за личну заштиту запослених на раду.

Именовање лица за безбедност и здравље на раду

Члан 5.


За обављање послова безбедности и здравља на раду Школа актом у писменој форми одређује лице за безбедност и здравље на раду које мора имати положен стручни испит у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

За обављање послова из става 1. овог члана Школа може да одреди једно или више лица од запослених или да ангажује правно лице, односно предузетника који имају лиценцу за безбедност и здравље на раду.

Школа је дужна да лицу за безбедност и здравље на раду омогући независно и самостално обављање послова у складу са Законом и овим Правилником, приступ свим подацима из области безбедности и здравља на раду и усавршавање знања у области безбедности и здравља на раду.

Ангажовање службе медицине рада

Члан б.


За обављање послова заштите здравља запослених на раду Школа ангажује службу медицине рада.

Средства и опрема за личну заштиту

Члан 7.


Школа је дужна да, у складу са актом о процени ризика, запосленима који раде на радним местима са повећаним ризицима за безбедност и здравље на раду изда на употребу средства и опрему за личну заштиту на раду на којима су примењене прописане мере за безбедносг и здравље на раду.

Средства и опрему из става 1. овог члана Школа може дати на употребу запосленима под условима: 1. ако располаже прописаном документацијом на српском језику за њихову употребу и одржавање у
  којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедоносно-техбичке податке, важне за
  оцењивање и отклањање ризика на раду;

 2. ако је обезбедио све мере за безбедност издравље на раду које су одређене том документацијом, у
  складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, техничким прописима и стандардима.

Изузетно, када није у могућности да обезбеди документацију из става 2. тачка 1

овог члана, Школа ту документацију обезбеђује од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа.

Уколико је документација из става 2. тачка 1. и 2. овог члана на страном језику, Школа обезбеђује превод документације на српски језик.

Средства и опрему за личну запштиту на раду Школа је дужна да одржава у исправном стању.


Средства и опрема за личну заштиту са роковима трајања и по радним местима Школа утврђује посебном одлуком.
Одлуку из става 6. овог члана доноси директор Школе.
Средства за рад

Члан 8.


Школа је дужна да запосленима да на употребу средства за рад на којима су примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду.

Средства из става 1. овог члана Школа може дати на употребу запосленима под условима: 1. ако располаже прописаном документацијом на српском језику за њихову употребу и одржавање у
  којој је произвођач, односмо испоручилац навео све безбедоносно-техбичке податке, важне за
  оцењивање и отклањање ризика на раду;

 2. ако је обезбедио све мере за безбедност издравље на раду које су одређене том документацијом, у
  складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, техничким прописима и стандардима.

Изузетно, када није у могућности да обезбеди документацију из става 2. тачка 1 .овог члана, Школа ту документацију обезбеђује од правног лица регисторваног за послове контроле квалитета прогово-

да.


Уколико је документација из става 2. тачка 1. и 2. овог члана на страном језику, Школа обезбеђује превод документације на српски језик.

Средства за рад Школа је дужна да одржава у исправном стању.Обављања превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и услова радне околине

Члан 9.


Школа је дужна да спроводи превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад и услова радне околине на начин и роковима, у складу са прописима које доноси министар надлежан за рад.

За обављање послове из става 1. овог члана Школа може ангажовати само правно лице које поседује лиценцу за обављање тих послова.Оспособљавање запослених

Члан 10.


Школа је дужна да запосленог упозна са свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о свим конкретним мерама за безбедност и здравље на раду, односно да га оспособи за безбедан и здрав рад. Школа врши осподобљавање запосленог за безбедан и здрав рад приликом:

 1. заснивања радног односа запосленог;

 2. премештаја запосленог на друге послове;

 3. увођења нове технологије или средстава за рад;

 4. промене процеса рада.

Оспособљавање запосленог врши се у току радног времена и на његовом радном месту, о трошку Школе.
Члан 11.

Оспособљавање запослених врши се теоријски и практично, на основу програма обуке који доноси директор Школе.

Члан 12.

Периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком врше се на начин и по поступку утврђеним Актом о процени ризика.

Члан 13.

Обавези оспособљавања за безбедан и здрав рад, у смислу члана 8-10. овог Правилника, подлежу и запослени другог послодавца који, на основу уговора, споразума или по било ком другом основу, обављају рад у Школи.

Члан 14.

У случајевима када процес рада захтева додатно оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад, о начииу обављања процеса рада запослени се упознаје путем писменог обавештења, инструкције или упутстава.

Изузетно, када запосленом прети непосредна опасност по живот или здравље, због хитности, обавештења, инструкције или упутства дају се у усменој форми.

Обезбеђења пружања прве помоћи, спасавања и евакуације

Члан 15.


Школа је дужна да обезбеди средства за пружање прве помоћи и организује пружање прве помоћи у случају повреде запосленог на раду.

Школа је дужна да обезбеди и организује спасавање и евакуацију запослених у случају опасности.

Пружање прве помоћи, спасавање и евакуација запослених у случају опасности спроводв се по Плану који доноси директор Школе.

У циљу пружања прве помоћи, спасавања и евакуације у случају опасности, Школа организује оспособљавање одговарајућег броја запослених.

Директор Школе доноси одлуку о запосленима који се упућују на оспособљавање у смислу става 4. овог члана.

Упозорења на опасна места и штетности

Члаи 16.


Сва лица, која се по било ком основу налазе у радној околини, обавезно се упозоравају на опасна места или шгетности по здравље које се јављају у процесу рада истицањем ознака за безбедност и/или здравље, правцима крвтања и дозвољеним местима задржавања, као и о мерама за спречавање и отклањање ризика.

Поступак у случају увођења нових технологија

Члан 17.


Школа је дужна да примењује мере безбедности и здравља на раду утврђене законом и подзаконским (општим и посебним) прописима.

У случају увођења нових технологија и средстава за рад за које постојећим прописима нису утврђене мере безбедности и здравља на раду, директор Школе, до доношења одговарајућих прописа, доноси упутство о начину примене опште познатих мера којима се осигурава безбедност и здравље на раду, односно којима се у разумној мери може отклонити опасност при раду или смањити штетност по здравље запосленог.

Упутство из става 2. овог члана обавезујуће је за запослене који у раду примењују технологије из става 2. овог члана.

О увођењу технологија и средстава за рад из става 2. овог члана, као и о упутствима за безбедан рад, обавезно се обавештавају запослени и Одбор за безбедност на раду.


Заштита омпадине, материнства и инвалида


Члан 18.

Школа запосленом који је млађи од 18 година живота не може одредити рад на пословима: 1. на којима се обавља нарочито тежак физички рад или рад на великој висини;

 2. који укључују излагање штетном зрачењу или средствима која су отровна, канцерогена или која
  проузрокују наследна обољења, као и ризик по здравље због хладноће , топлоте, буке или
  вибрације;

 3. који би, по налазу медицине рада могли штетно и са повећаним ризиком да утичу на његово
  здравље и живот, с обзиром на његове психофизичке способности.

Запосленом између навршене 18. и 21. годинеживота Школа можеодредити рад на пословима из става 1. тачка 3. овог члана само на основу налаза медицине рада којим се утврђује да такав рад није штетан по његово здравље.

Трошкове лекарског прегледа из става 1. тачка 3. и става 2. овог члана сноси Школа.

Ако се на пословима на којима раде запослени млађи од 18 година живота члана уоче опасности из става 1. тачка 1-3. овог члана, Школа је дужна да их премести на друге послове док опасност траје.

Ако се на пословима на којима раде запослени између навршене 18. и 21. године живота уоче опасности из става 1. тачка 3. овог члана, Школа је дужна да их премести на друге послове док опасност траје.

Члан 19.

Школа запосленој жени за време трудноће не може одредити рад на пословима који су, по налазу медицине рада, штетни по њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који захтевају подизање терета или на којима постоји штетно зрачење или изложеност екстремним температурама и вибрацијама.

Ако се на пословима на којима ради запослена жена за време трудноће уоче опасности из става 1. овог члана, Школа је дужна да их премести на друге послове док траје опасност.

Члан 20.

Запосленом инвалиду рада, Школа је дужна да обезбеди обављање послова према његовој преосталој радној способности, у складу са налазом и мишљењем медицине рада.

Запосленом код кога је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да постоји опасност од настанка инвалидности на одређеним пословима, Школа је дужна да обезбеди обављање другог одговарајућег посла, у складу са налазом и мишљењем медицине рада.


Опасне материје
Члан 21.

Школа је дужна да рад са опасним материјама повери само запосленима који испуњавају прописане услове за рад и који су оспособљени за рад са таквим материјама.

Школа посебним општим актима - правилницима регулише начин и поступак рада с материјама из става 1. овог члана.

Вођење евиденција и обавештавање

Члан 22.


Школа је обавезна да води и чува евиденције о безбедности и здрављу на раду утврђене Законом о безбедности и здрављу на раду на начин који прописује министа надлежан за рад.

Члан 23.


Школа обавештава:

1.инспекцију рада и надлежни орган унутрашњих послова о свакој смртној, колективној или тешкој повреди на раду, повреди на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и о опасној појави која би могла да угрози безбедност и здравље запослених - одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка;

2. инспекцију рада о професионалном обољењу, односно обољењу у вези са радом запосленог - најкасније у року од три радна дана од дана сазнања.

Школа извештај о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом које се догоде на радном месту доставља запосленом који је претрпео повреду, односно обољење и организацијама надлежним за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.Осигурање запослених

Члан 24.


Школа је дужна да све запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Финансијска средства за осигурање из става 1. овог члана падају на терет Школе.

Ш. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

1. ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХОпшта права

Члан 25.


Обавезе Школе утврђене овим Правилником, у складу са законом и прописима донетим на основу закона, представљају права запослених у вези са спровођењем мера безбедности и здравља на раду.

Право на рад под условима који обезбеђују сигурност на раду
Члан 26.

Запослени имају право да раде под условима који обезбеђују потпуну сигурност на раду.односно на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.Право на упознавање са мерама безбедности и здравља на раду

Члан 27.


Запослени има право да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду на пословима или на радном месту на које је одређен, под условима и на начин утврђен овим Правилником и на основу њега донетим актима.

Право на давање предлога, примедби и обавештења у вези безбедности и здравља на раду

Члан 28.


Запослени има право да Школи даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и здравља на раду.

Предлози, примедбе и обавештења из става 1. овог члана Школи се подносе преко лица које обавља послове безбедности и здравља на раду.Право на одбијање рада

Члан 29.


Запослени има право да одбије да ради:

 1. ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене утврђене мере за
  безбедност и здравље на раду;

 2. ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика и мерама за
  њихово отклањањв на пословима и/или радном месту на које га је Школа одредила;

 3. дуже од пуног радног времена или ноћу ако би, према оцени службе медицине рада, такав рад могао да
  погорша његово здравствено стање;

 4. на средству за рад на којем нису примењене прописане мере безбедности и здравља на раду;

 5. ако му Школа није обезбедиола прописани лекарски преглед или ако се на лекарском прегледу утврди
  да не испуњава прописане здравствене услове за рад на радном месту са повећаним ризиком.

У случају из става 1. овог члана запослени може да се писменим захтевом обрати Школи ради предузимања мера које, по мишљењу запосленог, нису спроведене. Захтев се подноси лицу које обавља послове безбедности и здравља на раду.

Ако Школа не поступи по захтеву из става 2. овог члана у року од осам дана од дана пријема захтева, запослени има право да захтев за заштиту права поднесе инспекцији рада

Када запослени одбије да ради у случајевима из става 1. овог члана, а Школа сматра да захтев запосленог није оправдан, Школа је дужна да одмах обавести инспекцију рада.


Право на предузимање одговарајућих мера у случају непосредне опасности по живот и здравље
Члан 30.

Запослени има право да предузме одговарајуће мере за отклањање опасности, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на располагању, у случају када му прети непосредна опасност по живот или здравље, и да напусти радно место, радни процес, односно радну околину.

Запослени није одговоран за штету коју проузрокује Школи у случају из става 1. овог члана. У случају из става 1. овог члана запослени је дужан да одмах обавести лице које обавља послове безбедности и здравља на раду.

2. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХПримена прописаних мера за безбедан и здрав рад

Члан З1.


Запослени је дужан да примењује одребе овог Правилника и других аката којима Школа утврђује мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом и прописима донетим на основу закона.

Правилно руковање средствима за рад

Члан 32.


Запослени је дужан да правилно рукује средствима за рад, како својим неправилним радом не би угрозио како своју безбедност и здравље тако и безбедност и здравље других лица.

Запослени је дужан да свакодневно пре почетка рада прегледа своје радно место, укључујући и средства за рад која користи и утврди да ли су у исправном стању.

У случају да средства за рад нису у исправном стању, запослени је дужан да одмах обавести лице које обавља послове безбедности и здравља на раду и руководиоца.

Запослени је дужан да опрему за рад наменски користи, према упутствима произвођача и у току рада стално прати и кошролише функционисање и исправност средстава за рад.

Запослени је дужан да сваки квар или неправилност средстава за рад одмах пријави лицу које обавља послове безбедности и здравља на раду ради отклањања уочених кварова или неправилности.

Запослени је дужан да по завршетку рада средства за рад остави у прописаном стању и на тај начин превентивно делује на безбедност и здравље на раду.Подвргавање претходним и периодичним лекарским прегледима

Члан 33.


Запослени који раде на радним местима за које је Актом о процени ризика утврђено да су радна места са повећаним ризиком обавезни су да се подвргавају претходним и периодичним лекарским прегледима код службе медицине рада.

Употреба средстава и опреме за личну заштиту

Члан 34.


Запослени који раде на радним местима на којима је утврђена обавеза примене средстава и опреме личне заштите, дужни су да утврђена средства и опрему у току рада наменски користе, пажљиво рукују њима и да их одржавају у исправном стању.

Одржавање психофизичких способности за рад

Члан 35.


Запослени морају бити психофизички способни за рад и не могу отпочети са радом и радити ако су болесни, под дејством алкохола, опојних дрога или других наркотичких средстава или психоактивних лекова или показују знаке алкохолне поремећености.

Запослени су дужни да поштују забрану доласка на рад под дејством алкохола, опојних дрога или других наркотичких средстава или психоактивних лекова, као и забрану употребе алкохола, опојних дрога или других наркотичких средстава или психоактивних лекова у току рада.

Запослени за кога се основано посумња да је под дејством средстава из става 2. овог члана дужан је да се подвргне алко-тесту, односно другом одговарајућем тесту, на начин и по поступку који утврђује директор посебном одлуком.

Пружање прве помоћи

Члан 36.


Запослени који су обучени за пружање прве помођи, спасавање и евакуацију дужни су да учествују у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у случају повређивања запослених или хаварија.

3. ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 37.

Запослени одговарају за повреду радне обавезе, односно повреду радне дисциплине уколико се не придржавају одредби закона, овог Правилника и других аката Школе о безбедности и здрављу на раду.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Члан 38.


Организовање, спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених обухвата:

 1. доношење средњорочних и годишњих програма безбедности и здравља на раду;

 2. издвајање финансијских средстава за извршавање програма безбедности и здравља на раду;

 1. упознавање и расправљање о стању услова рада и доношење одговарајућих одлука за обезбеђење
  и унапређење безбедности и здравља на раду;

 2. разматрање извештаја које подносе инспектор рада, лице за безбедност и здравље на раду и
  директор Школе о стању безбедности и здравља на раду;

 1. разматрање предлога, примедби и обавештења запослених о питањима безбедности и здравља на

раду;

6. доношење одговарајућих општих аката-правилника, одлука, наредби и упутстава, обавештавање


инспекције и других органа у вези безбедности и здравља на раду запослених.

Члан 39.


Управни одбор у вези безбедности и здравља на раду обавља следеће послове:

 1. доношење средњорочних и годишњих програма безбедности и здравља на раду;

 2. одлучује о издвајању финансијских средстава за извршавање протрама безбедности и здравља на

раду;

 1. доноси Акт опроцени ризика и друге опште акте - правилнике којима се регулише безбедност и
  здравље на раду;

 2. прати извршавање програма безбедности и здравља на раду;

 3. разматрање извештаја које подносе инспектор рада, лице задужено за безбедност и здравље на
  раду и директор Школе о стању безбедности и здравља на раду.

Управни одбор најмање два пута годишње одржава седницу на којој разматра питања безбедности и здравља на раду.

Седници из става 2. овог члана обавезно присуствују директор Школе, лице за безбедност и здравље на раду, представник службе медицине рада и председник Одбор за безбедност и здравље на раду.

Члан 40.

Директор Школе у вези безбедности и здравља на раду обавља следеће послове: 1. одређује лице за безбедност и здравље на раду;

 2. одлучује о ангажовању службе медицине рада;

 1. одлучује о ангажовању правног лица са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних
  прегледа и испитивања опреме за рад, као ипревентивнх и периодичних испитивања услова радне
  околине;

 1. доноси одлуке, наредбе, упутства и друга акта у вези безбедности и здравља на раду;

 2. стара се о доследном спровођењу програма безбедности и здравља на раду;

 3. одлучује о захтевима запослених ради предузимања мера за безбедност и здравље на раду;

 1. организује спровођење одредби правилника, одлука, наредби, упутстава и других аката, као и
  решења инспекције рада у вези безбедности и здравља на раду;

 2. обавештава се о стању повреда и обољења у вези са радом ради проналажења целисходних мера
  за отклањање њихових узрока;

 3. наредбодавац је у вези извршења финансијског плана у делу који се односи на безбедност и
  здравље на раду;

 1. подноси извештаје о стању безбедности и здравља на раду Управном одбору;

 1. стара се о обезбеђивању услова за рад лица за безбедност и здравље на раду и службе медицине
  рада.

Члан 41.

Лице за безбедност и здравље на раду обавља следеће послове: 1. учествује у припреми акта о процени ризика и програма безбедности и здравља на раду;

 1. врши контролу и даје савете Управном одбору и дирекгору Школе у планирању, избору,
  коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну
  заштиту на раду;

 2. учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих
  услова рада;

 1. организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;

 2. организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;

 3. предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком;

 4. свакодневно прати и контролише примену мера безбедности и здравље запослених на раду;
 1. прети стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези
  са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за
  њихово отклањање;

 2. припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;

 3. припрема упутства за безбедан и здрав рад које доноси директор Школе и котролише њихову
  примену;

 4. забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди непосредну
  опасност по живот или здравље запосленог;

 5. сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и
  здравља на раду;

 6. води евиденције у области безбедности и здравља на раду у Школи;

 7. обавља и друге послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и општим актима
  Школе.

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми обавести директора Школе и председника Обора за безбедност и здравље на раду о забрани рада из става 1. тачка 11. овог члана.

Ако директор Школе и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11. овог члана, наложи запосленом да настави рад, лице за безбедност и здравље на раду дужно је да о томе одмах обавести надлежну инспекцију рада.

Лице за безбедност и здравље на раду за свој рад непосредно је одговорно директору Школе.

Члан 42.


Служба медицине рада која се ангажује:

 1. учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини приликом са-
  стављања Акта о процени ризика;

 2. упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом и обавља послове
  оспособљавања запослених за пружање прве помоћи;

 3. утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и болести у вези с радом;

 4. оцењује и утврђује посебне здравствене спсобности које морају да испуњавају запослени за
  обављање идређених послова на радном месту са повећаним ризиком или за употребу, односно
  руковање одређеном опремом за рад;

 5. врши периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним
  ризиком и издаје извештаје о лекарским прегледима у складу са прописима о безбедности и
  здрављу на раду;

 6. учествује у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у случају повређивања
  запослених или хаварија;

 7. даје савете Школи при избору другог одговарајућег посла према здравственој способности
  запосленог;

 8. саветује Школу у избору и тестирању нових средстава за рад, опасних материја и средстава
  и опреме за личну заштиту на раду, са здравственог аспекта;

 9. учествује у анализи повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом;

 10. иепосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

На све што није регулисано овим Правилником непосредно су примењују одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду и прописи донети на основу овог Закона.

Члан 42.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРАДр Павле Богетић, дипл.инж.маш.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет