«Web технологиялар» пәні бойынша 5В060200 – Информатика мамандығының студенттеріне арналғанДата13.06.2016
өлшемі163 Kb.
#131250
Әдістемелік нұсқаулардың нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

«Web технологиялар» пәні бойынша

5В060200 – Информатика мамандығының студенттеріне арналған

пәнді меңгеру жөніндегі

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

бекіту беті


БЕКІТЕМІН


ОІ жөніндегі проректор

__________Н.Э.Пфейфер

20__ж. «__»__________Құрастырушы: аға оқытушы Алимова Ж.С.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы«Есептеу әдістері» пәні бойынша

5В060100-Математика мамандығының студенттеріне арналған

пәнді меңгеру жөніндегіәдістемелік нұсқаулар

Кафедра отырысында ұсынылды

20__ж. «__»____________№_____ хаттама
Кафедра меңгерушісі________________Н.Н.Оспанова 20__ж. «__»__________
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің ОӘК мақұлданды

20___ж «___»___________ №______ хаттама


ОӘК төрайымы________________А.Б.Искакова 20__ж. «__»____________

МАҚҰЛДАНДЫ


ОӘБ бастығы __________Е.Н. Жұманқұлова 20__ж. «___»_______
Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20 ж «_____»______________ №____хаттама
Тақырып 1. Web-технологияларының негізгі ұғымдары

Web-технологияның ұғымдары. Статикалық және динамикалық Web-беттер. Web-қосымшаларды жасау құралдарына шолу. Web-қосымшаларды жасаудың аспаптық құралдары. Web-қосымшаларды жасаудың бағдарламалау құралдары. Сайтты жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Web-сайттың логикалық құрылымы. Сайттардың базалық құрылымдар.

WEB- сайттар екі түрлі болуы мүмкін: статистикалық және динамикалық. Статистикалық Web – беттер қолдан жасалады, содан кейін сақталады және сайтқа жүктеледі. Әр сайын осындай беттін мазмұның өзгерту үшін, пайдаланушы оны өз жұмыс компьютерде өзгертіп (мысалы html- редакторды пайдаланып), сақтайды және қайтадан Web – сайтқа жүктейді.

Динамикалық Web – сайттардың көрсетілетін әр бет шаблонды бетке негізделген, оған мәліметтер қорнында сақталатын тұрақшы өзгеріп отырған ақпараттар еңгізіледі. Сонымен сайттың мазмұның жаңарту үшін жай жаңа бет үшін мәтін қосылады, содан кейін ол мәліметтер қорына арнайы механизм көмегімен кірістіріледі. Нәтижесінде сайт өз өзінді жаңартады сияқты.


Web-қосымшаларды жасаудың аспаптық құралдары.

Web - беттердің қўру принципіне сјйкес барлық аспаптық қўралдың оларды жасаулар екі топқа бөлуге болады.

Біріншіге олардан, толық сјйкестік тјртібінде Web - беттердің јрлендіруі мүмкіндік беретіндер жүйелер (WYSIWYG ), ал содан соң өздері қажетті - HTML -код автоматты қалыптастырушылар жатады. Нақ мына топқа сондай јйгілі өнімдері, Microsoft FrontPage сияқты, Microsoft Office пакет бағдарламалары жатады. Екінші топ - HTML - редактор, HTML - кодты өздері жасайтын кјсіпқойларға арналған.
WYSIWYG-редаторы


MS Front Page – клиент/сервер ортада визуалдық құрал Web – беттерді жасауға үшін
Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2], [3]
Тақырып 2. Web-технологияларды қолдану орталары

Интернеттің клиент-серверлік сәулеті. URI. URL. Интернет хаттамалары. Интернет қызметтері. Web-браузерлер. Internet Explorer браузерінің объекттік моделі. Интернетте сайтты жариялау тәсілдері. Хостинг. Сайтты индекстеу. Индекстеу ережелері. Іздестіру машиналар.

Барлық Интернетке жататын программалары екi үлкен топтарына жiктеледi: клиенттер мен серверлер. Сервер – бағдарламалары программам-клиент- бағдарламаларға рұқсат беру ресурстарды береді. Клиенттер, егер оларға қандай да бір файл керек болып қалса, олар клиент сұрау салуы қалыптастырады және оны серверге жібереді. Сервер сол сұранысты жұмыстанады және серверлiк жауабын жібереді, болатын сұралатын мәлiметтер немесе қателiк туралы хабар, егер керек файылдарға руқсат болмаса.

Такая компьютерная архитектура, иначе говоря, принцип построения вычислительной системы или сети, называется архитектурой "клиент-сервер" или двухзвенной. Именно на основе двухзвенной архитектуры функционируют почти все сервисы Интернета. В том числе, и WWW.

В случае WWW клиентами выступают программы Web-обозревателей – Web-браузеры (программы для просмотра Web-страниц). Серверами же являются так называемые Web-серверы, обрабатывающие запросы Web-обозревателей и высылающие им нужные файлы.

Каждый ресурс в Web - документ HTML, изображение, видеоклип, программа и т.д. - имеет адрес, который может быть закодирован с помощью универсального идентификатора ресурсов (Universal Resource Identifier), или URI.URI

Әдетте URI үш жиiректен тұрады: 1. Ресурқа ену үшін қолданылатын тетiктiң схемасы.

 2. Ресурс орналасқан машинаның аты.

 3. Ресурс шындығында жол түр тап қалған ат.

Мысалы: http://www.w3.org/TR/PR-html4/cover.html

Осы URI төмендегiшемен оқыла алады: осы документті http протоколмен алуға болады, ол www.w3.org машинада орналасқан, "/TR/PR-html4/cover.html" – осы документтке жол. Кроме того, в документах в формате HTML Вы можете увидеть схемы "mailto" для электронной почты и "ftp" для протокола FTP. URI – ның тағы бір мысал. Ол қолданушының почта жәшiгiне жатады:

...текст...

Джо Кулу комментарий жіберіндер.

Кейбір URI ресурстың ішінде орына көрсетедi. Осы тип URI "#" символмен бітеді, (идентификатор фрагмента) нұсқағыш шығады. Мысалы, келесі URI section_2 атымен фрагментке көрсетеді:

http://somesite.com/html/top.html#section_2

Салыстырмалы URI атты схемасының ақпараты болмайды. Путь в нем указывает на ресурс на машине, на которой находится текущий документ. Относительные URI могут содержать компоненты относительного пути (например, ".." означает один уровень выше в иерархии) и идентификаторы фрагментов.

Салыстырмалы URI толық URI ға, негізгі URI көмегiмен тура келедi. Салыстырмалы URI-ң мысалы: бізде негізгі URI бар болсын "http://www.acme.com/support/intro.html". Салыстырмалы URI келесі сілтемеде:

Suppliers

толық URI – ға өзгереді "http://www.acme.com/support/suppliers.html", ал салыстырмалы URI келесі фрагменттеlogo

толық URI – ға өзгереді "http://www.acme.com/icons/logo.gif".

HTML- да URI қолданылады үшін:


 • Басқа құжаттарға немесе ресурстарға сілтемелер;

 • стильлердiң сыртқы кестелерге немесе скриптерге сілтемелер;

 • объектілерді немесе апплеттерді суреттердiң бетiне қосындылар;

 • суреттердiң жасаулары;

 • формалардың жiберулерi;

 • кадр арқылы құжаттарды жасау;

 • сыртқы көздерге(источники) сілтемелер;

 • құжаттарды суреттейтiн метамәлiметтер тұралы сілтемелер.

URL

URL (Uniform Resource Locator -унифицированный локатор ресурсов). URL, кез келген кәдiмгi мекенжай, жеке компоненттерден тұрады. Каждая часть адреса сужает область местонахождения тех или иных ресурсов, будь то Web-узел, Web-страница, звуковой файл или графическое изображение.

1. URL мекенжайдың бiрiншi бөлiгі протоколдың аты болады. Возможными значениями протоколов могут быть: http (для Web-узлов), ftp (для серверов FTP), gopher (для узлов Gopher), telnet (для узлов Telnet) и news (для серверов групп новостей.

http://www.cybercise.com/mom/jzr.html#skd

 1. Екінші бөлiгі Web-сервердің аты болады:

http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd

3. Кезектi бөлiк URL мекенжайдың Web-сервердің түйiнің атын білдіреді. Осы бөлікте «/» - түйiннiң әр түрлi облыстары бөледi.


http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd


 1. Төртінші бөлік URL мекенжайдың құжаттың атына сәйкес келедi. Web-парақтың құжаттары .htm немесе .htm1 кеңейтулерді алады.

http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd

5. Ең соңғы бөлiк URL мекенжайдың белгiнiң аты болады. Белгiнiң аты басқалардаң # символмен бөлінеді және Web-құжатта тиісті жағдайды анықтайды.
http://www.sybercise.com/mom/jzr.htm#skd

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2], [4]


Тақырып 3. Web-қосымшаларды жасау технологиялары

Тақырып 3.1 Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері

HTML-дің қызметті. HTML-дің қысқаша тарихы. HTML құжаттың құрылымы. HTML элементтері. Функционал бөлімдік элементтері. Басқа құжаттармен байланыстыру. Гипермәтіндік сілтемелер. Динамикалық мүкіндіктерді жасау құрал-тәсілдері. DHTML-дің стандартты оқиғалар және әдістер. Визуалдік фильтрлер.

HTML-құжат – бұл кәдімгі мәтін файлы, сондықтан поэтому для создания WEB-бетін жасау үшін кәдімгі мәтін редакторы жеткілікті, мысалы БЛОКНОТ мәтін редакторы. Мәтін мен басқа объектілердің форматталуын басқару үшін терілетін мәтінге барлығының қай түрде болатынын анықтайтын, тегтер немесе дескрипторлар деп аталатын, арнайы кодтар енгізіледі. Мысалы, егер бетте қалың қаріп керек болса, онда бұл мәтін қалың қаріпке сәйкес тегтерге алынады.

Мысал. Салем

         бірінші тегі браузерге пайдаланылатын мәтінді қалың қаріппен жазу керектігін хабарлайды. Бұл кездеспегенше дейін жалғасады. Қиғаш сызық жабушы тегті белгілейді.

        WEB-бетін HTML құжаттарының арнайы редакторлар көмегімен жасауға болады, бірақ WEB-беттерін жасаудың автоматтау құралдарының барлығы аяғында тегтері бар, HTML-құжаттарын жасайтынын ұмытпаған жөн. Одан басқа WEB-беттерін профессионалды жасау үшін сіз олардың ішкі құрылымын, яғни HTML кодтарын білуіңіз қажет.       HTML-файлдары әрқашан браузерге оның HTML-кодтары бар файлмен жұмыс істейтінін хабарлайтын  тегінен басталады. HTML-файлының соңғы жолы әрқашан “соңы” дегенді білдіретін тегінен тұрады. HTML құжаты: басы мен денесі деген екі бөліктен тұрады. Басын анықтау үшін бірден тегінен кейін мен тегтері қолданылады. Денесін анықтау үшін бірден тегінен кейін мен

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет