Ұзақ мерзімді жоспардың бөліміДата16.09.2023
өлшемі34.35 Kb.
#477715
11 КТП


Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

р/с

1 тоқсан 16 сағат

1-2

Механикалық тербелістер

Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері
БЖБ№1

11.4.1.1 - эксперименттік, аналитикалық және графиктік тәсілмен гармоникалық тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу

2

4.09-6.09

3-4


Электромагниттік тербелістер

Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық
БЖБ№2

- еркін және еріксіз тербелістердің пайда болу шарттарын сипаттау
- механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістерді сәйкестендіру;
- компьютерлік моделдеу арқылы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелді графиктерін зерттеу

2

11.09-13.09

5

Айнымалы ток

Айнымалы ток генераторы

11.4.3.1 - генератор моделін қолданып, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін зерттеу

1

18.09

6

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

11.4.3.2- физикалық шамаларды (период, жиілік, кернеу, ток күші мен электр қозғаушы күшінің максималды және әсерлік мәндері) қолданып, айнымалы токты сипаттау;
11.4.3.3- синусоидалы айнымалы ток немесе кернеуді гармоникалық функция түрінде көрсете алу

1

20.09

7

Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі

11.4.3.4 -айнымалы ток тізбегінде тек активті жүктеме кезінде(резистор) фаза ығысуын сипаттау;
11.4.3.5 - айнымалы ток тізбегінде реактивті жүктемелер кезінде (катушка, конденсатор) фаза ығысуын сипаттау

1

25.09

8

Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы

11.4.3.6 - R, L, C -дан тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегін есептеу

1

27.09

9

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат

11.4.3.7 - айнымалы токтың активті және реактивті қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;
11.4.3.8 - векторлық диаграмма салу арқылы қуат коэффициентін анықтау

1

2.10

10

Электр тізбегіндегі кернеу резонансы

- резонанс шартын түсіндіру және оның қолданылуына мысал келтіру;
11.4.3.9 - Резонанстық жиілікті есептеу

1

4.10

11

Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор11.4.3.11 - қуат формуласының негізінде трансформатордың жұмыс істеу принципін талдау;
11.4.3.12 - электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың экономикалық артықшылықтарын түсіндіру

1

9.10

12

Практикалық жұмыс. БЖБ№3
1

11.10

13

№1 зертханалық жұмыс "Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау"

11.4.3.13 - трансформатор орамасындағы орам санын эксперимент арқылы анықтау

1

16.10

14

Қазақстандағы және дүниежүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану

11.4.3.14 - Қазақстандағы электр энергиясы көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау

1

18.10

15
Тоқсандық жиынтық бағалау
1

23.10

16
Тоқсандық қайталау
1

25.10

2 тоқсан 15 сағат

17

Толқындық қозғалыс

Серпімді механикалық толқындар. Бойлық және тұрғын толқындардың теңдеуі

11.5.1.1- ауадағы тұрғын дыбыс толқындарының пайда болуын зерттеу;
11.5.1.2- графикалық әдісті қолданып түйіндер мен шоғырларды анықтау және тұрғын толқындардың пайда болуын түсіндіру

1

6.11

18
Механикалық толқындардың таралуы.
Механикалық толқындардың интерференциясы

1.5.1.3 - судың бетінде екі көзде пайда болған интерференцияны зерттеу

1

8.1119-20

Гюйгенс принципі.
Механикалық толқындардың дифракциясы
БЖБ№4

11.5.1.4 - Гюйгенс принципін және механикалық толқындарда дифракциялық көріністі бақылаудың шарттарын түсіндіру

2

13.11-15.11

21

Электромагнитік толқындар

Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы

11.5.2.1 - электромагниттік толқындардың пайда болу шарттарын түсіндіру және олардың қасиеттерін сипаттау

1

20.11

22

Радиобайланыс. Детекторлы
радиоқабылдағыш

11.5.2.2 - жоғары жиілікті электромагниттік тербелістердің модуляциясы мен детекторлауды сипаттау;
11.5.2.3 - амплитудалық (АМ) және жиіліктік (FM) модуляцияны ажырату;
11.5.2.4 - детекторлы радиоқабылдағыштың жұмыс істеу принципін түсіндіру

1

22.11

23

Аналогты-сандық түрлендірулер. Байланыс арналары

11.5.2.5 - аналогтықпен салыстырғанда сандық форматтағы сигналды берудің артықшылықтарын түсіндіру

1

27.11

24
Байланыс құралдары
БЖБ№5

11.5.2.6 - байланыс құралдарын жүйелеу және оларды жетілдірудің жолдарын ұсыну

1

29.11

25

Толқындық оптика

Жарықтың электромагниттік табиғаты. Жарықтың жылдамдығы

11.6.1.1 - жарық жылдамдығын анықтаудың зертханалық және астрономиялық әдістерін түсіндіру

1

4.12

26

Жарықтың дисперсиясы.11.6.1.2- призма арқылы өткен кездегі ақ жарықтың жіктелуін түсіндіру;

1

6.12

27

Жарықтың интерференциясы

11.6.1.3- механикалық және жарық толқындарының интерференциялық көріністеріне салыстырмалы талдау жүргізу;
11.6.1.4- жұқа пленкаға түскен және шағылған жарықтардан пайда болған интерференциялық максимумдар мен минимумдарды бақылау шарттарын анықтау

1

11.12

28

Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық торлар
Жарықтың поляризациясы. БЖБ№6

11.6.1.5 - Френель теориясын қолданып, қылдан, саңылаулардан, дөңгелек саңылаудан пайда болған дифракциялық көріністерді түсіндіру 11.6.1.6 - жарықтың толқын ұзындығын дифракциялық тордың көмегімен эксперимент арқылы анықтау
11.6.1.7 - жарықтың интерференция, дифракция және поляризация құбылысын талдай отырып, эксперимент арқылы жарықтың электромагниттік табиғатын дәлелдеу

1

13.12

29
№2 Зертханалық жұмыс
«Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау»
№ 3 Зертханалық жұмыс "Жарықтың интерференциясын, дифракциясын және поляризациясын бақылау

11.6.1.8 – дифракциялық торды толқын ұзындығын анықтау үшін қолдану

1

20.12

30

Тоқсандық жиынтық бағалау
1

25.12

31
Тоқсандық қайталау
1

27.12

3 тоқсан 22 сағат

32

Геометриялық оптика

Гюйгенс принципі.
Жарықтың шағылу заңы
Толық ішкі шағылу11.6.2.1 - Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың шағылу заңын түсіндіру
11.6.2.4 - жарық сигналдарын тасымалдауда оптоталшықты технологияның артықшылығын түсіндіру1

8.01

33
Жазық және сфералық айналар

11.6.2.2 - сфералық айнадағы сәуленің жолын салу және сфералық айнаның формуласын есептер шығаруда қолдану

1

10.01

34
Жарықтың сыну заңы
№ 4 Зертханалық жұмыс "Шынының сыну көрсеткішін анықтау"

11.6.2.3 - Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың сыну заңын түсіндіру
11.6.2.5 - шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау және экспериментті жақсартудың жолдарын ұсыну

1

15.01

35
Линзалар жүйесінде кескін салу. Жұқа линза формуласы. Оптикалық құралдар
БЖБ№7

11.6.2.6 - линзалар жүйесінде сәулелердің жолын салу;
11.6.2.7 - әртүрлі радиустағы екі сфералық беттен тұратын жұқа линзаның формуласын есептер шығаруда қолдану;
11.6.2.8 - телескоп, микроскоп және лупадағы сәуленің жолын салу және түсіндіру

1

17.01

36

Салыстырмалы
теорияның элементтері

Салыстырмалы теорияның постулаттары.
Лоренц түрлендірулері

11.7.1.1 - Галилейдің салыстырмалы принципі мен Эйнштейннің салыстырмалы принципін сәйкестендіру;
11.7.1.2 - Эйнштейн постулаттары мен Лоренц түрлендірулерін есептер шығаруда қолдана отырып, релятивистік эффектіні түсіндіру

1

22.01

37

Энергия. Релятивистік динамикадағы импульс және масса. Материалдық дене үшін энергия мен массаның байланыс заңы

11.7.1.3 - зарядталған бөлшектердің үдеткіштерінің жұмыс істеу принципін, оларда орын алатын релятивистік эффектіні ескере отырып түсіндіру

1

24.01

38

Атомдық және кванттық физика

Сәулеленудің түрлері. Спектрлер. Спектрлік құралдар. Спектрлік анализ
Инфракызыл және ультракүлгін сәулелену. Рентген сәулелері. Электромагниттік сәулелену шкаласы

11.8.1.1 - сәулеленудің көздері мен түрлерін топтастыру
11.8.1.2 - спектрлік құралдардың жұмыс істеу принципін және олардың қолданылуын сипаттау
11.8.1.3 - электромагниттік сәулелену, олардың табиғатта пайда болуы мен затпен өзара әрекеттесуін ажырату

1

29.01

39
Жылулық сәулелену. Стефан –Больцман және Вин заңдары. Ультракүлгін апаты. Планк формуласы. Фотондар.

11.8.1.4 - - Стефан-Больцман, Вин заңдарын және Планк формуласын ультракүлгін апаттын негіздеу және абсолют қара дененің жылулық сәулеленуін сипаттау үшін қолдану

1

31.01

40

Фотоэффект . Фотоэффектіні қолдану

11.8.1.5 - фотоэффектінің табиғатын түсіндіру және оны қолдануға мысалдар келтіру;
11.8.1.6 - фотоэффектінің заңдары мен Эйнштейн теңдеуін есеп шығаруда қолдану

1

5.02

41

Жарық қысымы
Жарықтың химиялық әсері11.8.1.5 - жарықтың кванттық теориясы негізінде жарық қысымының табиғатын түсіндіру
11.8.1.8 - фотосинтез және фотография үдерісін мысалға келтіре отырып, жарықтың химиялық әсерін сипаттау

1

7.02

42

Рентгендік сәулелену

11.8.1.9 - компьютерлік және магниттік-резонанстық томографияны салыстыру

1

12.02

43

Жарықтың корпускулярлық толқындық табиғатының біртұтастығы11.8.1.10 - электромагниттік сәулеленудің корпускулярлық-толқындық табиғатынын дәлелдейтін мысалдар келтіру;
11.8.1.11 - жарықтың корпускулярлық -толқындық теориясын пайдаланып, табиғат заңдарының ғылыми даму тарихы туралы пікір айту

1

14.02

44

Альфа бөлшектің шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибесі. Бор постулаттары. Франк және Герц тәжірибелері11.8.1.12 - атомның планетарлық моделін альфа бөлшектің ыдырауы бойынша Резерфорд тәжірибесіне сүйене отырып негіздеу;
11.8.1.13 - Бор постулаттарына сүйеніп атомның орнықты күйінің шартын түсіндіру

1

19.02

45
Сызықты емес оптика туралы түсінік. Лазерлер11.8.1.15 - лазер құрылғысын және әсер ету принципін түсіндіру;
11.8.1.16 - голографияның даму кезеңдерін талқылау

1

21.02

46

Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының қиыншылығы.
де Бройль толқындары
БЖБ№8

11.8.1.17 - элементар бөлшектердің толқындық табиғатының пайда болуы мен практикада қолданылуына мысалдар келтіру;
11.8.1.18- де Бройль толқын ұзындығының формуласын есептер шығаруда қолдану;
11.8.1.19 - де Бройль болжамын түсіндіру

1

26.02

47

Атом
ядросының физикасы

Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы

11.8.2.1 - радиоактивті ыдырау заңы негізінде ядролық қалдықтармен аймақтың зақымдануының ұзаққа созылу себептерін түсіндіру;
11. 8.2.2 - радиоактивті ыдыраудың формуласын есептер шығаруда қолдану

1

28.02

48

Атомдық ядро. Ядроның нуклондық моделі.
Изотоптар. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы

11. 8.2.3 - атомдық ядроның байланыс энергиясын есептеу және меншікті байланыс энергиясының ядроның массалық санына тәуелділігін түсіндіру

1

4.03

49-50

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтілік. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция.
Сындық масса11. 8.2.4 - ядролық реакцияны жазу кезінде массалық және зарядтық санның сақталу заңын қолдану;
11.8.2.5 - ядролық синтездің және табиғи радиоактивтіліктің табиғатын түсіну
11. 8.2.6 - магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалыс сипатын түсіндіру
11. 8.2.7 - және сәулелерінің табиғатын, қасиеттерін және биологиялық әсерін түсіндіру

2

6.03-11.03

51
Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар
БЖБ№9

11. 8.2.8 - ядролық реакторлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін сипаттау;
11. 8.2.9 - ядролық энергетиканың даму кезеңдерін талқылау

1

13.03

52
Тоқсандық жиынтық бағалау
1

18.03

53
Тоқсандық қайталау
1

20.03

4 тоқсан 15 сағат

54

Нанотехнология және
наноматериалдар

Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері.Наноматериалдар

11.9.1.1- наноматериалдардың физикалық қасиеттерін және оларды алудың жолдарын түсіндіру;
11.9.1.2- нанотехнологияның қолданылуын талқылау

1

1.04

55-56

Космология

Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар

1.10.1.1 - жұлдыздардың басты спектрлік класын сипаттау;
11.10.1.2 - көрінерлік жұлдыздық шама және абсолют жұлдыздық шама ұғымдарын ажырату;
11.10.1.3 - көрінерлік және абсолют жұлдыздық шаманы анықтау үшін формулаларды қолдану

2

3.04-8.04

57-58

Күн-Жер байланыстары

11.10.1.4 - Күннің сәулеленуін сипаттау үшін Стефан-Больцман және Винн заңдарын қолдану

2

10.04-15.04

59-60

Жұлдыздардың планеталық жүйелері. Жер топтарындағы планеталар және гигант планеталар. Күн жүйесіндегі кіші денелер

11.10.1.5- Жұлдыздар эволюциясын түсіндіру үшін Герцшпрунг-Рассел диаграммасын қолдану;
11.10.1.6 - қара құрдымдар, нейтронды жұлдыздар және аса жаңа жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау

2

17.04-22.04

61-62

Біздің Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар

11.10.1.7 - ара қашықтықты анықтау үшін, "қарапайым май шамдар" әдісін пайдалануды сипаттау

2

24.04-29.04

63-64

Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу және Галактикаға дейінгі
қашықтықты анықтау. Әлемнің кеңейуі
БЖБ№10

11.10.1.8 - Әлемнің жеделдеуi мен қара энергия туралы пікірталасты талқылау;
11.10.1.9 - берілген астрономиялық бақылауларға сүйене отырып, Әлемнің жеделдеуi туралы болжамды талқылау

2

6.05-8.05

65-66

Әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері. Әлемнің моделдері. Өмір және Әлем туралы ойлар
Адамзаттың космостық болашағы және космосты игеру

11.10.1.10 - Хаббл заңын қолданып, Әлемнің жасын бағалай алу;
11.10.1.11 - микротолқынды фондық сәулелену туралы ақпаратты қолданып, Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру

2

13.05-15.05

67
Тоқсандық жиынтық бағалау
1

20.05

68
Қорытынды қайталау
1

22.05

Барлығы

68 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет