За реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община троянДата12.07.2016
өлшемі138.5 Kb.
Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ

ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ТРОЯН
РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1.(1). Тази наредба урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни и животни – домашни любимци в населените места на общината и в земите за земеделско ползване и отдих на нейната територия.

(2). Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

Чл.2.(1) На територията на общината при стриктно спазване на нормативната уредба по устройство на територията и всички ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствения имот в количество, необходимо за задоволяване на лични нужди.

(2) Собственици на селскостопански животни е необходимо да ги отглеждат, съгласно изискванията на глава седма „Защита и хуманно отношение към животните” от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИЧл.3. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да предоставят животните си за идентификация по реда на ЗВМД и да регистрират в БАБХ животновъдните си обекти.

(2) Всеки собственик на животни е длъжен да декларира в съответното кметство броя и вида на отглежданите и придобити от него животни, както следва:

- ежегодно - в срок до 31 януари;

- за новозакупени животни – в срок до 3 работни дни;

- за новородени – в срок до 30 дни.

При декларирането на собственика се издава удостоверение за собственост от кметството по местоживеене.

Чл.4.(1) Собственици, които отглеждат селскостопански животни и птици в личните си дворове, са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните,

ветеринарно-медицинските и санитарно-хигиенните изисквания.(2) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение се изграждат съгласно определените норми както следва:

1. На три метра от дворищно-регулационните линии;

2. На шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите от съседните имоти;

(3) При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от съседите;

(4) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.

Чл.5.(1) Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция;

2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;

3. Отделно помещение за фуражите;

4. Заустване на отпадните води - в торище или изгребна яма с бетонирана основа за отцеждане на тора.

(2) Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

Чл.6. (1) Собствениците на животни и птици трябва да изградят и поддържат септични ями и торища съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания на разстояние не по-малко от 3 м от границите на имота, като са длъжни:

1. Да изнасят ежедневно торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.

2. Да съхраняват торовата маса в завързани плътни полиетиленови торби и след превишаване на 1 куб.м. да я извозват извън границите на парцела на определени за целта торища от общината или в собствен имот, отстоящ на повече от 300 метра извън населеното място.

(2) Задължението за изграждане и поддържане на септични ями и торища в собствените имоти се отнася и за лицата, които отглеждат животни и птици извън регулацията на населените места в общината;

Чл.7.(1) За животновъдни обекти, регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност, намиращи се в бивши стопански дворове важат условията за отстояния на имотите, посочени в чл.4 и чл.6 от настоящата наредба, както и действащите нормативни уредби. В 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, те се привеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (Обн. ДВ. бр.41 от 19.05.2006 г., изм. ДВ.бр.10 от 03.02.2012 г.).

(2) Собственици на животни, нерегистрирани като животновъдни обекти, отглеждани в бивши стопански дворове се ползват с разрешителния режим по реда на тази наредба.

Чл.8.(1) В населените места на Община Троян и в земите за земеделско ползване и отдих на нейната територия се разрешава отглеждането на селскостопански животни в:

1. заварени законни или търпими по смисъла на ЗУТ стопански постройки, които отговарят на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания и на нормативните изисквания за опазване на околната среда;

2. новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съответните подзаконови нормативни актове при спазване на санитарно-хигиенните,

ветеринарномедицинските и изискванията за опазване на околната среда.(2). Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено разрешение за строеж.

Чл.9. (1) Територия на гр. Троян се зонира съгласно Заповед № 1052 от 3 ноеври 2004 година на кмета на община Троян.

1.Във всички зони и райони на града се забранява отглеждане на животни в междублоковите пространства.

2.В първа зона на гр.Троян се забранява отглеждането на селскостопански животни (еднокопитни, едри и дребни преживни животни, свине, зайци, кокошки, патки, гъски, пуйки и др.).

(2) Във втора зона на гр.Троян, се разрешава отглеждането в собствени дворни места на следните селскостопански животни:

1.Овце и кози - до 3 броя и приплодите от тях до 5 месечна възраст;

2.Птици, отглеждани в собствени парцели на закрито – до 5 броя;

(3)В трета зона на гр.Троян се разрешава отглеждането в собствени дворни места на следните селскостопански животни:

1. Еднокопитни и едри преживни животни (коне, магарета, мулета, катъри, волове, крави) – не повече от 1 брой;

2.Овце и кози - до 3 броя и приплодите от тях до 5 месечна възраст;

3.Свине за угояване – 1 брой;

4.Птици, отглеждани в собствени парцели на открито – до 10 броя;

5.Зайкини – майки – до 2 броя с приплодите им до 2 месечна възраст, зайци за угояване – до 10 броя;(4)В четвърта зона на гр.Троян се разрешава отглеждането в дворни места на следните селскостопански животни:

1. Еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри, волове) – до 2 броя с приплодите им до 2-годишна възраст;

2.Едри преживни животни – крави - до 2 броя с приплодите им до 2-годишна възраст; телета за угояване – до 3 броя;

3.Овце и кози - до 5 броя и приплодите от тях до 5 месечна възраст и шилета – до 10 бр.

4. Прасета за угояване – 1 брой;

5.Птици, отглеждани в собствени парцели на открито – до 20 броя;

6.Зайкини – майки – до 5 броя с приплодите им до 2 месечна възраст, зайци за угояване – до 20 броя;

7.Пчелни семейства (до 5 бр.), като отглеждането им да става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството.(5)На територията на съставните села на община Троян за лични нужди могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствен имот в регулационните граници на населеното място в количество, както следва:

1. Еднокопитни (коне, магарета) - до 3 бр. и приплодите им до 1-годишна възраст;

2. Едри преживни животни - до 3 броя и приплодите им до1- годишна възраст;

3. Дребни преживни животни (овце, кози) - до 10 броя и приплодите им ( до 6 месечна

възраст);

4. Прасета за угояване - до 5 броя;

6. Възрастни птици на открито - до 100 бр.;

7. Птици в клетки и бройлери - до 150 бр.;

8. Зайци-майки - до 10 бр. с приплодите им;

(6) Отглеждането на по-голям брой животни от цитираните в ал.1 става след писмено съгласие на съседите на имота и кмета на съответното населено място.

Чл.10.Броят на отглежданите животни в населените места в Община Троян се определя конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (Обн. ДВ. бр.41 от 19.05.2006 г., изм. ДВ.бр.10 от 03.02.2012 г.), но не повече от определените в чл.9 брой животни.Чл.11. Извън регулационните граници на населените места се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешение на съответните административни органи (Община, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ и др.). Изискванията към животновъдните обекти са свързани с действащата нормативна уредба.

Чл.12. Отглеждането на птици и животни над определения в чл. 9 брой е разрешено извън регулационните граници на населените места в Община Троян само при спазване на следните отстояния от населеното място, както следва:

Категория животновъдни обекти

Брой животни

Необходимо минимално разстояние до населено място

Свинеферми

От 1000 до 2000 при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване

500 м

Говедовъдни и кравеферми

От 500 до 1000

500 м

Овцеферми

От 500 до 1000

500 м

Ферма за пилета (бройлери)

Ог 5000 до 50000

500 м

Угояване на гъски

От 1000 до 5000

500 м

Свинеферми

От 500 до 1000 при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване

300 м

Говедовъдни и кравеферми

От 100 до 500

300 м

Овцеферми

От 200 до 500

300 м

Ферма за пилета (бройлери)

От 4000 до 10000 (затворени помещения с механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата – вентилиране при запазване на сухи подове)

300 м

Кокошки носачки

От 1000 до 3000

300 м

Угояване на гъски

От 500 до 1000 при затворено клетъчно отглеждане с механизирано хранене, водопой и вентилиране

300 м

Зайцеферма

Над 100

300 м


Говедовъдни и кравеферми

От 50 до 100

100 м

Овцеферми

От 100 до 200

100 м

Ферма за пилета (бройлери)

От 2000 до 4000 (затворени помещения с механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата – вентилиране при запазване на сухи подове)

100 м

Кокошки носачки

От 500 до 1000

100 м

Свинеферми

От 100 до 500 при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване

100 м

Угояване на гъски

От 100 до 500

100 м

Зайцеферма

От 10 до 100

100 м


Говедовъдни и кравеферми

От 10 до 50

50 м

Овцеферми

От 50 до 100

50 м

Ферма за пилета (бройлери)

До 2000 (при механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата – вентилиране при запазване на сухи подове)

50 м

Кокошки носачки

От 200 до 500

50 м

Свинеферми

От 50 до 100 при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване

50 м

Угояване на гъски

До 100

50 м


Чл. 13. Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на населените места:

1. Съдействат при изпълнение на мерките за профилактика при регистрация на животновъдните обекти по чл.137, ал.1 от ЗВД, както и за ограничаване и ликвидиране на заразни болести по животните.

2. Предприемат мерки за недопускане на животни на територията на депата за отпадъци.

Чл.14. Кметовете или кметските наместници на съответното населено място:

1. Определят със заповед местата за депониране на тор, когато това се прави извън личния

двор на стопаните на селскостопански животни.

2. Определят пасищата и местата за водопой в зависимост от епизоотичната обстановка, а

при необходимост забраняват използването им.

3. Определят със заповед маршрутите за придвижване на животни до мерите и пасищата.Чл.15. (1) Придвижването на селскостопанските животни до терени за паша на територията на населените места в Община Троян става само по маршрути, определени със заповед на кмета или кметския наместник на съответното населено място.

(2) Собствениците, които притежават селскостопански животни са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при

придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината (когато липсва друга възможност за придвижване).(3) Собствениците на домашни животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, вързани с повод. Задължават се ползвателите на сборните пунктове

за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист и приличен вид същите пунктове.Чл. 16. (1) Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлен фонд, за паша на селскостопански животни.

(2) Всеки собственик на селскостопански животни, желаещ да ползва общинско пасище, мера, с цел пашуване на животните е необходимо да заяви писмено имота, който желае да ползва и заплати необходимата такса за наем.

Чл.17. (1) При смъртен случай на животни и птици, собственикът е длъжен да съобщи на ветеринарно-медицинската служба, която предприема действия съгласно ЗВД.

(2) Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

(3) Собствениците на животни и птици са длъжни да съобщят на участъковия ветеринарен лекар и кмета или кметския наместник за умрели животни и да ги предадат на екарисажния автомобил, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл.18. Забранява се:

1. Причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен при клане или самозащита;

2. Насъскването на животни едно срещу друго;

3. Подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им особености;

4. Връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или наранявания;

5. Отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;

6. Разхождането на диви животни по улиците, с цел търговия или представления;

7. Настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да доведе до агресивност;

8. Ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;

9. Транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания;Чл. 19. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в остарели паянтови и полумасивни стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни, на нормативните изискванията за опазване на околната среда и които не са регистрирани и вписани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

(2) Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни лица на отдел "Здравеопазване на животните" при ОДБХ - Ловеч, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), по сигнал до контролните органи по тази наредба.

Чл.20. (1) Забранява се придвижване на неидентифицирани, съгласно разпоредбите на ЗВД, едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и свине в населените места на Община Троян.

(2) Забранява се движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа без да са идентифицирани и на които не са извършени мероприятията, предвидени в държавната профилактична програма.

Чл. 21. (1) Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти и на по-малко от три метра от дворищните регулационни линии, при липса на нотариално заверени декларации за съгласие от съседите.

(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и гълъби в жилищни сгради в режим на етажна собственост.

(3) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.

Чл. 22. (1) Забранява се отглеждането за лични нужди на домашни животни в имоти, граничещи с представителни обществени места, сгради и съоръжения.

(2) Забранява се изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти:

1. До всички водоизточници за питейни и битови нужди и водоснабдителни съоръжения, отстоящи на разстояние по-малко от 200 м. от дренажните кладенци;

2. На територията на всички природозащитни обекти и естествени местообитания на защитени от закона растителни и животински същества, както и охранителната ивица от 700 м. около тях;

3. На територията на регистрираните исторически и археологически паметници на културата;Чл. 23. (1) Забранява се отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на здравни заведения, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.

(2) Забранява се отглеждането и пашата на животни и птици на разстояние по-малко от 500 метра от границите на регионалното депо за неопасни отпадъци.

Чл. 24. (1) Забранява се безстопанствено движение на селскостопански животни в строителните граници на населените места от общината, придвижването на болни или съмнително болни от заразни и паразитни болести животни през населените места, освен в случаите, когато е разпоредено от ветеринарно-медицинските органи.

(2) Забранява се извеждането на стада от животни за паша, извън определения със заповед на кмета или кметския наместник на населеното място маршрут.

Чл.25. (1) Забранява се навлизането на селскостопански животни и птици в частни урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти (градини, ливади, овощни насаждения), с което се застрашава собствеността на населението и земеделската продукция.

(2) Забранява се пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места.

Чл.26. (1) Клането на животни извън специализирани кланици може да се извършва по изключение за дребни животни за лични нужди при спазване изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

(2) Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и кофите за битови отпадъци.

Чл.27. Не се допуска:

1. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на твърди битови отпадъци и върху площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места;

2. Замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.

3. Натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВАЧл.28. (1) Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън регулационните граници на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на следните изисквания:

1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни пчелини.

2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

3. В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;

2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;

3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;

4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.

6.територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.

(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

Чл. 29. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства общината може да учреди право на ползване върху имоти общинска собственост по реда на Закона за горите,

Закона за общинската собственост при спазване изискванията на чл.13, ал.1 от Закона за пчеларството.РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИЧл.30.(1) Всеки, който отглежда животни-домашни любимци или се грижи за него, е длъжен да спазва принципите за хуманно отношение към животните и му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразно изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) За отглеждане на кучета и котки в жилища в сграда – етажна собственост, се осигурява площ, не по-малка от:

1.за куче:

А) от малки породи до 10 кг – 6 кв.м;

Б) за средни породи до 25 кг – минимум 8 кв.м;

В) за големи породи над 25 кг – минимум 10 кв.м;

2. за котка – минимум 6 кв.м.(3) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

(4) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия, съобразени с физиологичните им дадености.

(5) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

Чл.31. Собственикът на животно- домашен любимец е длъжен:

1. да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

2. да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

3. да не допуска животното да нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

4. да се регистрира в ОДБХ по реда на чл.137 от ЗВД, ако отглежда кучето с цел развъждане.

5. да осигурява стерилизацията му, освен ако в случай на възпроизводство е в състояние да отглежда новородените животни или да ги предоставя на нови собственици.Чл.32. (1) Собствениците на кучета - домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето - домашен любимец ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип.

(3) Всеки собственик на куче - домашен любимец при навършване на 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в Отдел„Местни приходи“ при Община Троян, независимо дали същото е освободено от дължимата такса, съгласно чл. 175 на ЗВД, като попълват декларация по образец, утвърдена от Кмета на община Троян.

(4) За всяко физическо лице или юридическо лице - собственик на куче – домашен любимец. В декларацията по ал. 3 се въвеждат следните данни:

1.Трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице;

2. ЕГН (ЛНЧ) или Булстат;

3. Постоянен адрес и адрес за кореспонденция;

4. Лице за контакт – при юридическите лица;

5. Номер на татуировката или чипа на животното.

6. Ксерокопие на съответната страница от паспорта за удостоверяване на обстоятелствата за освобождаване от такса „притежаване на куче", съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.

(5) При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми Отдел „Местни приходи“ при Община Троян в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето - домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

(6) Ветеринарните лекари на територията на Община Троян изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко новорегистрирано куче - домашен любимец до Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.33. Собствениците на кучета са длъжни:

1. при извеждането им на обществени места да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт или копие от него и документ за платена такса за съответната или предходната година и да го представят за проверка на общинските органи;

2. да предоставя документите на кучето - домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване;

3. ежегодно да представят кучетата за профилактични ваксинации срещу бяс, други актуални заразни заболявания на територията на общината, да извършват мероприятията по обезпаразитяване. При съмнения за бяс и при промяна в поведението на животните, незабавно да уведомяват ветеринарните органи;Чл.34. Отглеждането на животни – домашни любимци в сградите в режим на етажна собственост става при изпълнение на съответните нормативни актове и без да се създава неудобство на непосредствените съседи. Всеки собственик или обитател вписва в книгата за

собственици притежаваните или взети за отглеждане животни.Чл.35. Забранява се отглеждането на животни - домашни любимци на открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.

Чл. 36. Забранява се разхождането на кучета от едри породи и агресивни кучета от малолетни лица.

Чл. 37. Забранява се транспортирането на кучета с превозните средства на обществения транспорт, с изключение на служебните кучета на МВР и кучета водачи за слепи хора.

Чл.38. При присъствие на животно – домашен любимец на обществено място, собственикът (или лицето водещо животното) е длъжен:

1. да не оставя животното без надзор и да упражнява постоянен контрол на поведението му;

2. да не допуска контакт на потенциално болно или опасно животно с други животни и хора;

3. да гарантира сигурността и защитата на своето животно от хора и други животни, които могат да му причинят физически или психически страдания;

4. да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите от животното;

5. да носи със себе си регистрационните документи на кучето;

6. да почисти мястото след дефекация на животното.

7. да води кучето винаги на повод, не по-дълъг от 2 метра, а ако кучето е от агресивна порода – и с намордник.

8. да не подтикват и да не допускат нападение на кучето срещу хора и животни.

Чл.39. Забранено е разхождането на животни – домашни любимици:

1. на територията на детски ясли, детски градини, детски площадки и училища;

2. в дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи;

3. на територията на обособени паркове.Чл. 40. Ако лицето, което отглежда или се грижи за животно-домашен любимец не е способно да се грижи повече за него, не може да му създаде необходимите условия, както и ако животното въпреки създадените условия не може да се приспособи към тях собственикът на животното е длъжен:

1. Да му потърси нов дом и собственик;

2. Да потърси съдействие от неправителствени природозащитни организации (НПО);

3. Да го предаде в приют.Чл.41. Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката;

2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното.

3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.

4. Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.

5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.

6. Да предаде в изолатор или приют за животни новоотгледани животни домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.

Чл.42. Забранява се:

1. Продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 г., без писмено съгласие на родителите или настойниците им.

2. На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени места.

3. Отглеждането за всяка къща на повече от:

- 2 бр. домашни кучета - любимци, заедно с приплодните им до 3 месечна възраст;

- 5 бр. ловни кучета;

- 3 бр. кучета - пазачи;

- 2 бр. котки, заедно с приплодните им до 3 месечна възраст.Чл.43.(1) Собствениците на селскостопански животни , които притежават и кучета за охрана са длъжни да ги регистрират и отглеждат в съответствие с изискванията на настоящата наредба.

(2) В случай, че кучетата, ползвани за охрана на стада селскостопански животни са оставени да се движат свободно, същите се настаняват в приют за животни, а на собствениците се налагат съответните санкции.

(3) Собствениците на кучета-пазачи осигуряват стерилизацията им.

Чл.44. Ловни и други породи кучета могат да се отглеждат само след издаване на паспорт от ветеринарномедицинските органи, и регистрация в общинска администрация Троян.

Чл. 45. Куче без нашийник и повод, непридружавано от собственика си, се счита за безстопанствено и се прибира от служителите на приюта за безстопанствени животни.

Чл. 46. Кучета и котки, които страдат от остри заразни болести или чието поведение, представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, след установяване на здравния им статус и поведение от ветеринарен лекар подлежат на евтаназия.

Чл.47. Забранява се предлагането/поставянето на храна и хранителни отпадъци на безстопанствени кучета и котки на обществени места, с цел предотвратяване създаването на

хранителни навици и териториалност.Чл. 48. (1) Безнадзорните, безстопанствените и кучета на собственици, които са нападнали или ухапали граждани, се настаняват незабавно в приют за безстопанствени животни.

(2) Собствениците на кучета, за които са получени жалби и сигнали от граждани, нападнати или ухапани от домашните им любимци, са длъжни да ги предоставят на представителите на приюта за безстопанствени животни.

(3) Граждани, които се грижат за безнадзорни, безстопанствени кучета, нападнали или ухапали човек подлежат на санкции съгласно настоящата наредба.

Чл. 49. (1) Средствата от приходите от такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета.
РАЗДЕЛ V

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧл.50. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица. При установяване на нарушения, същите съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл.51. (1) Контролните органи по чл. 50 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като за целта могат да бъдат канени и представители на ОДБХ, РИОСВ, ОД на МВР и др.

(2) Контролните органи:

1. Установяват самоличността на собственика на животните или животното - домашен любимец, със съдействието на полицията;

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират такива. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва със съдействие на органите на РУ „Полиция“.

(3). При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. Съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);

(4). Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Троян или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.52. На нарушителите на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби както следва:

1. За констатирани нарушения по чл.4, чл.5, чл.6 и чл.7 нарушителя се наказва с глоба в размер от 30.00 лв. до 100 лв.

2. За констатирани нарушения на чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12 нарушителя се наказва с глоба в размер от 50.00 лв. до 200.00 лв.

3. За констатирани нарушения на чл.15 и чл.17 нарушителя се наказва с глоба в размер от 20.00 лв. до 50.00 лв.

4. За констатирани нарушения на чл.19, чл.20, чл.21, чл.22, чл.23 и чл.24 нарушителя се наказва с глоба в размер от 30.00 лв. до 100.00 лв.

5. За констатирани нарушения по чл.25, ал.1 нарушителя се наказва с глоба в размер от 50.00 лв. до 100.00 лв., като заплаща и обезщетение за увредената или унищожена земеделска продукция по актуални пазарни цени.

6. За констатирани нарушения по чл.26 нарушителя се наказва с глоба в размер от 30.00 лв. до 60.00 лв.

7. За констатирани нарушения по раздел ІІІ нарушителя се наказва с глоба в размер от 20.00 лв. до 50.00 лв.

8. За констатирани нарушения по чл.32, ал.1 – глоба в размер на 50 лв., като собственика на кучето се предупреждава писмено да извърши регистрацията в 7-дневен срок. Ако след този срок кучето не бъде регистрирано, на нарушителя се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер на 200 лв.;

9. За констатирани нарушения по чл.32, ал.3 – глоба в размер на 50 лв., като собственика на кучето се предупреждава писмено да извърши декларирането в 7-дневен срок. Ако след този срок кучето не бъде декларирано, на нарушителя се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер на 200 лв.;

10. За констатирани нарушения от чл.38 и чл. 39 нарушителя се наказва с глоба в размер от 30.00 лв. до 60.00 лв.

11. За констатирани нарушения по чл.43, чл.43, чл.44, чл.45, чл.46 и чл.47 нарушителя се наказва с глоба в размер от 50.00 лв. до 100.00 лв.

12. За констатирани нарушения по чл.48 нарушителя се наказва с глоба в размер от 100.00 лв. до 200 лв., като изплаща и медицинските разходи за лечение на пострадалото лице.

Чл.53. За нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба извън посочените в предходните членове нарушения, на нарушителя се налага глоба в размер от 20.00 лв. до 50.00 лв.

Чл.54. За маловажни случаи контролните органи по тази наредба могат да предупредят извършителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответното наказание.

Чл. 55. (1) За нарушение на настоящата Наредба освен наложените санкции нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.

(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя на основание чл. 74 от ЗЗД, като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист.

Чл.56. При повторност на вече извършено нарушение, размерът на глобата се увеличава двукратно, спрямо размера на вече наложената . Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
РАЗДЕЛ VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата:

1."Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;

2. "Животни домашни любимци" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.

3."Селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди), отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа.

4. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

5. "Приют за животни" е общински или частен обект с нетърговска цел, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарно-медицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

6. "Физиологически особености" са особеностите, свързани с нормалното протичане на жизнените процеси в организма.

7. "Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.

8. "Агресивно поведение" е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг представител от същия или от друг животински вид или срещу човек.

- „агресивно куче” е такова, което се е доказало като хапещо, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин, без провокация и необходимост от защита при нападение. Това е куче може да е хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове за подчинение (типични за вида).

- кучето не е агресивно, ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под който контрол се намира в момента).

9. „Маловажни нарушения” са тези, при които извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици, или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от същия вид.

10."Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

РАЗДЕЛ VІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Закона за устройство на териториите, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Закон за защита на животните и Закона за опазване на околната среда влиза в сила след обнародването й.

§2. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в тримесечен срок от влизането й в сила.§3. Настоящата Наредба е приета с Решение №. ................../............... 2013 г. на Общински съвет – Троян, Протокол № ................./ ............2013 г. и отменя Наредба за придобиване, притежание и отглеждане на животни на територията на община Троян, приета с решение на Общински съвет – Троян № 202/18.12.2008 г.
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет