За реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещибет1/3
Дата16.07.2016
өлшемі206 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ
Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008 г., Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г., Решение по т.10 от Протокол №18/19 и 26.02.2009 г. , Решение по т. 2 от Протокол №19/19 и 25.03.2009 г., Решение по т.6 от Протокол №33/22.04.2010 г., Решение по т.3 от Протокол №11/26.06.2012 г.
Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят редът за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Бургас, както и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства.

Чл.1а.(Нов, Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.)

(1). Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, за срока на мандата си, приема стратегия за управление на общинската собственост, с която определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината, с минимално съдържание съгласно чл. 8, ал. 8, т. 1, т.2 и т.3 от ЗОС.

(2). В изпълнение на стратегията, общинският съвет, по предложение на кмета на общината приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Програмата се изработва от общинската администрация най – късно до 15 - ти декември и се разглежда от общинския съвет на първото насрочено заседание след тази дата.

(3). Стратегията и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на таблото на Община Бургас и се публикуват на интернет страницата на общината”.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

 1. 1. разпореждане с общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

 2. 2. (Отм., Протокол №8/ 17.04.08 г.)

 3. 3. предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска собственост;

 4. 4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища.

Чл. 3. (1) (изм.Протокол №18/19.02.2009г., 26.02.2009г.) Общинската собственост се управлява в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин и в съответствие с приетата от Общинския съвет стратегия за управление на общинската собственост и годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

(2) (отм. Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.)

(3) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена.

Чл. 4. Ежегодно Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Чл. 5. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2)(изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Общинският съвет, с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, обявява за частна общинска собственост имотите и вещите, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, а с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците обявява за публична общинска собственост имотите и вещите, които са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС”.

(3) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от Кмета на Общината

(4) В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост след решение на Общинския съвет.
Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Чл. 6. Община Бургас придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правни сделки, по давност или по друг начин, определен в закон.

Чл. 7. Община Бургас придобива собственост или ограничени вещни права след решение на Общинския съвет в следните случаи:

 1. 1. покупко-продажба на имоти или части от тях;

 2. 2. замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически и/или юридически лица;

 3. 3. замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически и/или юридически лица;

 4. 4. придобиване на собственост върху имоти срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;

5. доброволна делба;

6. предоставяне в полза на Община Бургас на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти или движими вещи с акт на компетентен държавен орган.

Чл. 8. (1) Дарения и завещания в полза на Община Бургас се приемат от Кмета на общината по реда на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.

(2) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, за извършването на които е дадено писмено съгласие от Кмета на общината или от упълномощено от него лице, Кметът на общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга.

Чл. 9. Необходимите действия за придобиване на имот по давност от страна на Община Бургас, както и за безвъзмездно придобиване на имоти от страна на Община Бургас, извън случаите на чл. 8, се извършват от Кмета на общината или от упълномощени от него лица.

Чл. 10. Придобиване на движими вещи от страна на Община Бургас се осъществява чрез извършване на необходимите действия и съставяне на съответните документи от Кмета на Общината, упълномощените от него лица, както и ръководителите – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 11. Кметът на общината управлява имотите – публична общинска собственост.

Чл. 12. (1) Предоставяне на имоти и движими вещи – общинска собственост за безвъзмездно управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се извършва с договор, сключен от Кмета на Общината със съответното лице.

(2) Имотите и движимите вещи - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на местната власт, общинската администрация или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури от Кмета на Общината след решение на Общинския съвет.

Чл. 13. (1) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка управляват предоставените им общински имоти за безвъзмездно ползване.

(2) Имотите - публичната общинска собственост, предназначени за осъществяване на функциите на Кметството, се управляват от Кмета на съответното Кметство.

(3) Имотите - публичната общинска собственост, предназначени за осъществяване функциите на общинската администрация в населените места, които не са административни центрове на кметства, се управляват от кметския наместник на съответното населено място.

Чл. 14. (1) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност съобразно действащата нормативна уредба.

(2) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост, за което са длъжни да предвидят необходимите средства в бюджета си.

Чл. 15. (1) Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до 5 години.

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, Кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.

Чл. 15 а. (1) (нова, Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, които не са необходими за провеждане на учебния процес, могат да се отдават под наем, при условие че това не пречи на дейността на учебното заведение. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестенконкурс се изготвя от директора на заведението. Предоставянето под наем се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, като същото може да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, достъпа до помещението, охрана и други, съобразно конкретния случай. Търгът или конкурса се провеждат по реда на глава седма от настоящата наредба.

(2) (нова, Протокол №19/19 и 25.03.2009 г) Части от имоти , предоставени за управление на училища , детски градини и обслужващи звена, които са необходими за провеждане на учебния процес само в определени часове от учебната седмица , могат да се предоставят на трети лица , за временно възмездно ползване за педагогически услуги , художествено – творческа дейност и спорт при цени на услуги , предоставяни от Община Бургас , за срок не повече от една година. Тези имоти не могат да се предоставят за ползване за политическа или религиозна дейност. Редът и условията за предоставяне под наем на свободните помещения се определят с Правила , Приложение №1 , към настоящата Наредба.Чл. 16. (1) Кметът на общината управлява имотите - частна общинска собственост.

(2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на имотите - частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

(3) (Нова, Протокол №33/22.04.2010 г.) Управлението на имоти, в които общината е съсобственик се осъществява при спазване разпоредбите на Закона за собствеността, Закона за общинската собственост и настоящата наредба.

Чл. 17. (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, се отдават под наем след публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава седма.

(2) (изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор.

(3) (нова, Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Срокът за отдаване под наем на имотите по ал.1 се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години

Чл. 18. (1) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на местната власт или на общинската администрация или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, от Кмета на Общината без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до Кмета на общината и се придружават от документи, удостоверяващи, че са налице условията, предвидени в Закона за политическите партии.

(3) При наличие на подходящи помещения Кметът на общината издава заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със срок до провеждане на следващи парламентарни избори.

(4) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

(5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

Чл. 19. Имотите по чл. 17, ал. 1, се предоставят под наем за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации по реда и при условията на предходния член.

Чл. 20. (1)(изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Имотите по чл. 17, ал. 1 могат да бъдат отдавани под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, за осъществяване на предвидена в устройствените им актове дейност на територията на Община Бургас, по предложение на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет.

(2) Кметът на общината сключва договор за наем при условия определени с решението на Общинския съвет по ал. 1.

(3) (Отм. с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)

(4)(нова, Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) По този ред, на търговски дружества се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно – строителните дейности. Предложенията се внасят за разглеждане в Общинския съвет от заместник – кмета по „Устройство на територията и строителство” при Община Бургас.

Чл. 21. Общинският съвет приема тарифа с която определя наемната цена на 1 кв.м. за имоти, отдавани под наем на лица и организации по чл. 19 и 20 от тази Наредба.

Чл. 22. Първоначалната наемна цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имоти не може да бъде по-ниска от определената базисна наемна цена, приета от Общински съвет – Бургас.

Чл. 23. Размерът на наема за срока на наемното отношение се увеличава едностранно от Община Бургас чрез директора на общинско предприятие “Общински имоти” въз основа на официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от Националния статистически институт, както и въз основа на промяна на размера на базисните наемни цени, приети от Общински съвет - Бургас.
Чл. 24. (1) Безстопанствени имоти на територията на Община Бургас се установяват от комисия, определена със заповед на Кмета на общината, с констативен протокол, в който се описва състоянието на имота и се посочва собственика му, ако е известен.

(2) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота след решение на Общинския съвет, в което са предвидени мероприятията, които трябва да бъдат проведени за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение, както и средствата за изпълнението им.

(3) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл. 45а от Закона за общинската собственост.

Чл. 25. Наемните отношения по тази наредба се прекратяват по реда и при условията на чл. 15 от Закона за общинската собственост.

Чл. 26. (1) (изм.Протокол №11/26.06.2012 г.) Основните и текущите ремонти на имотите – общинска собственост, както и цялостната им поддръжка, се извършва от наемателите и ползвателите им и за тяхна сметка. Наемателите и ползвателите участват със свои средства и за своя сметка в основните и текущи ремонти на общите части на имотите – общинска собственост, предоставени им под наем или за ползване, както и в цялостната поддръжка на общите части и на прилежащата площ. Участието по предходното изречение е съответно на дела на предоставените за ползване или под наем помещения в общите части на сградата.

(2) (нова, Протокол №11/26.06.2012 г.) Основен, текущ, неотложен и необходим ремонт и отстраняване на аварии в общински жилищни имоти, свободни от наематели и ползватели, както и в общински нежилищни имоти, свободни от наематели и ползватели или предоставени за ползване на органите на местната власт, общинската администрация, общинските звена, дейности и специализирани звена или на юридически лица на общинска бюджетна издръжка, се извършват от Общинско предприятие „Общински имоти".

Чл. 27. (изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г. , изм.Протокол №19/19 и 25.03.2009 г.) Лицата, на които са предоставени за управление, ползване или под наем имоти – общинска собственост, не могат да ги преотстъпват за ползване, да ги преотдават под наем или под друга форма на трети лица, нито да ги ползват съвместно с трети лица.
Глава четвърта

ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Чл. 28. (1) Движимите вещи - общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.

(2) Общото ръководство и контрол по управлението на движимите вещи - общинска собственост, които не са предоставени за управление или ползване на други лица, се осъществява от Кмета на общината.

Чл. 29. Движимите вещи - публична общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица на общинска бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на Кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Чл. 30. (1) Движимите вещи - частна общинска собственост, с балансова стойност над 5 000 лв., се предоставят безвъзмездно за управление или ползване на юридически лица на общинска бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на Кмета на общината и договор, след решение на Общинския съвет.

(2) Движимите вещи - частна общинска собственост, извън тези по ал. 1, се предоставят безвъзмездно за управление или ползване на юридически лица на общинска бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на Кмета на общината и договор.

Чл. 31. Движимите вещи - частна общинска собственост могат да бъдат предоставяни под наем на лица извън посочените в чл. 29 и 30 от Кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма.

Чл. 32. Лицата, на които са предоставени за управление, ползване или под наем движими вещи – общинска собственост, не могат да ги преотстъпват за ползване, да ги преотдават под наем или под друга форма на трети лица, нито да ги ползват съвместно с трети лица.
Глава пета

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл. 33. (1) По своето предназначение общинските ателиета и гаражи са:

 1. 1. за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;

 2. 2. за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

 3. 3. за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Предназначението на ателиетата и гаражите се определя и може да се променя съобразно потребностите на общината от Общинския съвет по предложение Кмета на общината.
Чл. 34. Управлението и разпореждането с общински ателиета и гаражи се извършва по реда за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост, установен с тази наредба.
Глава шеста

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ -

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 35. (1) Разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. продажба;

2. замяна;

3. учредяване ограничени вещни права;

4. апорт на вещни права в капитала на търговски дружества;

5. делба;

6. премахване на сгради, съоръжения, незавършени обекти на строителство.

7. дарение;

8. сделки по реда на чл.15, ал.З и чл.17, ал.З от Закона за устройство на територията;

9. други способи, предвидени със закон.(2) Всички разпореждания с недвижими имоти се извършват след решение на Общински съвет, освен ако законът предвижда друго.

Чл. 36. (изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) При разпореждане с имоти или учредяване на ограничени вещни права върху имоти в полза на физически или юридически лица, същите, в случаите по чл. 35, т. 1,2,3,5, 8 и 9, освен ако законът не предвижда друго, заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, върху стойността на имота/правото, определена съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 47 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 37. (1) Продажбата на нежилищни имоти - частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

(2) Продажбата се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма, освен в предвидените в закон или в тази наредба случаи.

(3) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, Кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.37 а (нов, Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, между общини или между общината и държава и на лица, определени в закон, се извършва без публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, по предложение на Кмета на Община Бургас.С решението Общинският съвет определя цената и условията на плащане

Чл. 38. (1) (изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Продажбата на земя - частна общинска собственост, на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена сграда в общински поземлен имот, се извършва от Кмета на общината, без публичен търг търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет.

(2) Лицата по ал. 1 могат да подават искане за придобиване правото на собственост върху общинската земя до Кмета на общината.

(3) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост върху земята, върху която е построена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, като подадат искане до Кмета на общината.

(4) Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от следните документи:

1. договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността или разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;

2. скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

3. удостоверение за наследници;

4. копие от одобрения архитектурен проект на сградата - - за всички останали случаи;

5. (изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) документ за собственост;

6. (изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата.

(5) Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи, се определя:

1. (отм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.).

2. (изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) по пазарна цена, съобразно оценка, възложена от общината и извършена от лицензиран оценител.

(6) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на искането, се предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. Главният архитект на общината осигурява служебна скица от подробния устройствен план и изготвя становище за реализираното и предвиденото застрояване.

(7) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.

(8) Продажбата се извършва от Кмета на общината, който издава заповед и сключва договор.

Чл. 38а. (Нов, Протокол № 18/17.04.08 г.) (1) Постъпилите от ползвателите заявления за придобиване право на собственост и оценка на предоставената им за ползване земеделска земя, в сроковете по §4а, ал.6 от ПЗР към ЗСПЗЗ и §29 от ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ, бр. 13 от 2007 г. се разглеждат съобразно действащата към момента на подаване на заявлението нормативна уредба, съответно по: §62 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 456 на Министерския съвет от 11 декември 1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, ДВ, бр. 122 от 1997 г. и §31 от ПЗР към Постановление № 234 на Министерския съвет от 16 декември 1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 44 от 2001 г. и §29 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ,

(2) Оценката на предоставените за ползване земеделски земи, които са станали част от урбанизираната територия и за които има влезли в сила застроителни и регулационни планове (ПУП-ПРЗ) се образува по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - в размер на данъчната оценка, увеличена с 20 на сто, а за зоните за земеделско ползване извън урбанизираната територия - съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118 от 26.05.1998 г., обн., ДВ, бр. 64 от 5.06.1998 г., в сила от 5.06.1998 г.с последващите изм. и допълнения. Разликата над 600 кв.м. и над 1000 кв.м до фактически ползваната земя се заплаща от ползвателите по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител, в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.

Чл. 39. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, се сключват по пазарни цени от Кмета на общината.

(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на Общинския съвет и съдържа цената на частта на имота - общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителният договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6.

(3) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота - общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателният договор.

(4) В случай, че Експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал. З не може да бъде приет без изменения, той прави служебно предложение до Кмета на общината за изменение на предварителния договор.

(5) Окончателният договор се сключва в срок от три месеца след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред.

(6) (отм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.).

Чл. 40. (1)(изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши без публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общински съвет в полза на инвеститор, получил сертификат за инвестиция “първи клас”, за обект на територията на Община Бургас.

(2) Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител. Въз основа на решението на общинския съвет Кметът на общината сключва договор.

Чл. 41. (1)(изм.Протокол №18/19 и 26.02.2009 г.) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши на инвеститор, получил сертификат за инвестиции от първи клас за обект на територията на Община Бургас, със стойност над 60000000 лева, след решение на Общинския съвет.

(2) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши след решение на Общинския съвет, на държавата или на юридическо лице на държавна бюджетна издръжка.

(3) Решението на Общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците. Въз основа на решението Кметът на общината сключва договор.

Чл. 42. (1) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица се извършва чрез:

1. делба;

2. продажба на частта на общината;

3. откупуване на частта на съсобственика/съсобствениците;

4. замяна.

(2) Доброволната делба се осъществява чрез:

1. даване или получаване в дял на реални части от имота;

2. получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.

(3) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица се извършва след решение на Общински съвет, по предложение на съсобствениците до Кмета на общината или по инициатива на Кмета на общината.

Чл. 43. (1) В тримесечен срок след влизане в сила на решението на Общинския съвет по предходния член Кметът на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Със заповедта се определят дължимите суми по сделката и условията на плащането им и заповедта се връчва на другите съсобственици по реда на ГПК.

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски и други суми по сделката в посочения в заповедта по ал.1 срок, Кметът на общината сключва договор.

(3) Когато плащането от страна на съсобственик не се извърши в определения в заповедта по ал. 1 срок, съответният съсобственик губи правата си по решението на Общинския съвет и по заповедта и производството по продажбата се прекратява.

Чл. 44. Право на строеж се учредява без публичен търг или публично оповестен конкурс по мотивирано предложение на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:

1. граждани с жилищни нужди, установени по реда на наредбата по чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост - за строеж на жилищна сграда;

2. юридически лица на бюджетна издръжка;

3. религиозни институции по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения, ако са юридически лица, за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

4. други лица, когато това е предвидено в закон.

Чл. 45. (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна общинска собственост, се учредява след решение на Общинския съвет от Кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от Кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения.

(3) (изм. Протокол №33/22.04.2010 г.) Право на строеж, пристрояване и надстрояване в съсобствен поземлен имот, се учредява след решение на Общинския съвет, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

1. (Нова, Протокол №33/22.04.2010 г.) Всеки съсобственик може да отправя предложение до другия за застрояване на имота. Кметът на Община Бургас, внася предложението за разглеждане от Комисията по чл. 50, ал. 1. Комисията провежда преговорите със съсобственика и третото лице-инвеститор и изготвя предложение с проект на договорените конкретни условия за застрояване до Кмета на Общината, който внася докладна записка до Общинския съвет.

2. (Нова, Протокол №33/22.04.2010 г.) На основание решението на Общинския съвет по т. 1, Кметът на Общината издава заповед за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване. След заплащане на дължимата цена, режийни разноски, данъци и такси се сключва договор с останалите съсобственици за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване. В случаите, когато правата се учредяват в полза и на трети лица, се сключва договор между съсобствениците и третото лице в нотариална форма.

3. (Нова, Протокол №33/22.04.2010 г.) С решението си Общинския съвет, може да предвиди заплащането на цената на правото на строеж, пристрояване или надстрояване или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда или с имот/и в изградени и въведени в експлоатация сгради в съсобствения имот.

(4) Когато общината е собственик на имот в сграда – етажна собственост, надстрояване или пристрояване на сградата може да се извършва въз основа на писмен договор със собствениците на урегулирания поземлен имот, и декларация - съгласие в писмена форма от всички собственици в етажната собственост.

Чл. 46. В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без публичен търг или публично оповестен конкурс по мотивирано предложение на Кмета на общината.

Чл. 47. (1) В случаите на чл.чл. 44, 45 и 46 от тази наредба, лицата желаещи да придобият съответните права, подават искане до Кмета на общината.

(2) Директорът на дирекция “Управление на общинската собственост” указва на молителя документите, които следва да се приложат към искането по предходната алинея.

(3) Учредяването на правата по чл.чл. 44, 45 и 46 от тази наредба се извършва по цена не по-ниска от пазарната такава, установена от лицензиран оценител на недвижими имоти, с изключение на случаите на учредяване права на религиозни институции по чл. 44, т. 3, в които цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на съответното право.

(4) След решение на Общински съвет Кметът на Общината може да договори вместо заплащането на цената на правото на строеж, надстрояване или пристрояване или на част от нея, Общината да получи в собственост равностоен имот или имоти от бъдещото строителство или от вече готови сгради.

(5) (изм. Протокол №33/22.04.2010 г.) В случая на чл. 45, ал. 2, както и на основание решението на Общинския съвет по чл.чл. 44, 45, ал. 1 и 46, Кметът на общината издава заповед и сключва договор, а в случаите на чл. 45, ал.4 сключва договор.

Чл. 48. (1) Продажбата на движими вещи - частна общинска собственост, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава седма.

(2) Замяна на движими вещи се извършва с договор, сключен от Кмета на общината, по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.

(3) Възмездно или безвъзмездно право на ползване върху движими вещи се предоставя от Кмета на общината на юридически лица и звена на бюджетна издръжка със заповед и договор.

(4) (Отм. с решение № I – 298 на БОС по адм. д. 459/05 г. )
Глава седма

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> 102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> «Балаға мейірімді қала» бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі өткізілетін іс-шаралар
upload -> 103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> Бағалық ұсыныстар сұраныс әдісі арқылы принтерлердің техникалық күту және олардың картридждеріне бояу құю бойынша қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттама
upload -> Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы конвенцияны іске асыруы туралы төртінші кезеңдік баяндама Кіріспе


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет