Закон за данък върху добавената стойност и правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 гДата14.06.2016
өлшемі84.5 Kb.
#135723
түріЗакон
ПРОМЕНИ В ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ СЕРИЯТА АЖУР ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.

Предварителна подготовка за работа с АЖУР– L3.х във връзка с новия Закон за ДДС и ППЗДДС

С новия ЗДДС и ППЗДДС се въвеждат сериозни промени при издаването на данъчни документи и тяхното регистриране. Поради тази причина предприятията следва да предприемат предварителни организационни действия с цел: • подготовка на номенклатурите на контрагентите;

 • подготовка на специфични номенклатури, необходими за издаването и регистрирането на данъчни документи;

 • запознаване на персонала с новите изисквания при получаване на данъчни документи и/или при издаване на данъчни документи след 01.01.2007 г.;

 • приключване и предаване на регистрите по ДДС за месец декември във възможно най-кратки срокове.

ВНИМАНИЕ!

След смяна на програмното осигуряване на ПП АЖУР–L3.х няма да се допуска: • регистриране на документи в дневниците по ДДС с дата на работа преди 01.01.2007 г.;

 • изготвяне на дискета с регистри по ЗДДС за ТД на НАП с дата на работа преди 01.01.2007 г.

ПРЕДИ да смените програмното осигуряване:

 1. Трябва да са изготвени регистрите по ЗДДС за месец декември 2006 г. и да е предадена и приета дискета с регистри по ЗДДС за ТД на НАП.

 2. Запознайте се подробно с новите функции и изисквания във връзка с ДДС в ПП ажур-l 3.x.

 3. Направете архив на базата данни.


СЛЕД смяна на програмното осигуряване

 1. Индексирайте базата данни.

 2. През НАСТРОЙКИ>Данни за фирма заредете ИН по ДДС на Вашето предприятие, данните на декларатора във връзка с изготвянето на VIES декларацията и специфичната данъчна ставка.


ВНИМАНИЕ!

В Лице, подаващо данните (ЕГН/Име) попълнете Единния граждански номер и името на упълномощеното лице, подаващо данните на магнитен носител, разделени със символа ‘/’.

В Декларатор-качество на лицето се попълва A – ако деклараторът е пълномощник или R – ако е представляващ.


 1. Прегледайте и обработете контрагентските номенклатури през БАЗА> Поддържане на номенклатури. След смяна на програмното осигуряване в АЖУР–L3.х за тези номенклатури полето ИН по ЗДДС е попълнено по следния начин:

 • валиден 9-разряден БУЛСТАТ ще се попълни като ‘BG’ и БУЛСТАТ;

 • валиден 13-разряден БУЛСТАТ ще се попълни като ‘BG’ и първите 9 символа от БУЛСТАТ;

 • валиден 10-разряден БУЛСТАТ ще се попълни като БУЛСТАТ;

 • невалиден БУЛСТАТ или с 10 деветки ще се попълни като 15 деветки.

Идентификационните номера по ДДС на контрагентите, които не са регистрирани по ЗДДС и имат попълнен валиден БУЛСТАТ, трябва да се коригират – да се премахнат символите ‘BG’, заредени автоматично при смяна на програмното осигуряване.

 1. Заредете дефинираната номенклатура на Вид на стоката/услугата през БАЗА>Поддържане на номенклатури. Съгласно новите изисквания на ППЗДДС при регистриране на данъчните документи в Дневник за покупките или Дневник за продажбите за всеки документ следва да се въведе и вид на стоката или обхват и вид на услугата – точно описание съгласно документа.


Въвеждане на операции с ДДС

 1. Изберете вид дейност Продажби или Покупки.

 2. Изберете от служебния списък Вид документ, основание за съставяне на счетоводни записвания.

ВНИМАНИЕ!

Използвайте документите Анулирана Фактура, Анулирано Дебитно известие, Анулирано Кредитно известие, когато желаете да въведете такъв документ, който не съществува в базата данни. Това може да се случи, когато този документ се отнася за период, в който или не е работено с АЖУР–L3.х, или за вече приключен период, за който са изтрити хронологичните записвания. В останалите случаи използвайте ОБЩА ОТЧЕТНОСТ>Сторнировъчни операции. 1. Вид на стоката/услугата – избира се от попълнената предварително номенклатура. Има възможност текстът да бъде променен или конкретизиран.

 2. Звено по ДДС – използва се, за да се отчита ДДС по обекти или дейности. Създава се номенклатура на обектите или дейностите, след което може да се изведе Дневник за покупките или продажбите за отделен обект или дейност.

 3. Документ номер – водещите нули се попълват автоматично, освен за видовете документи Митническа декларация, Друг документ, Документ за корекция по чл.73, чл.147. Не се попълват водещи нули и в случаите, когато номерът на документ съдържа букви или е с дължина по-голяма или равна на 10 символа.

 4. Сметка контрагент – попълва се шифърът на сметката, по която автоматизирано да се отрази разчета с контрагента. Полето не е задължително за попълване.

 5. Шифър на контрагент - посочва се шифърът на контрагента изпълнител или получател по доставката от съответния списък (номенклатура). С F1 може да се използва помощ.

 6. ИН по ДДС - след посочване на шифъра на контрагента системата извежда автоматично на екрана идентификационния му номер по ДДС. В случаите, когато контрагентът е сключил конкретната сделка с идентификационен номер по ДДС, който не е обичайният му, т.е. попълненият в съответната контрагентска номенклатура той може да се коригира при отразяване на докумнета. Корекцията няма да се отрази в номенклатурата на контрагентте.

 7. Информация за контрагента – след посочване на шифъра на контрагента системата извежда автоматично на екрана неговия Идентификационен номер и името му.

В зависимост от избрания вид дейност – ПОКУПКИ или ПРОДАЖБИ, по-нататъшното попълване на информация за разнасяне на данните в данъчните регистри има някои специфични особености и те ще бъдат разгледани по отделно.

Вид дейност ПОКУПКИ


 1. Вид данъчна доставка – извежда се списък с видовете доставки съгласно ППЗДДС в съответствие с избрания по-горе вид документ.

 2. След избор на вид данъчна доставка попълнете клетките:

  Данъчна основа (ДО) – попълва се сумата на документа без ДДС;

  ДДС на доставката (ДДС) – изчислява се автоматично от данъчната основа с възможност за корекция.

ВНИМАНИЕ!

Редът Годишна корекция се появява само при документ Документ за годишна корекция и е единствен в таблицата.

Редът Придобиване-посредник в тристр.опер. се появява само при документ Друг документ.

Вид дейност ПРОДАЖБИ


 1. Вид данъчна доставка – извежда се списък с видовете доставки съгласно ППЗДДС в съответствие с избрания по-горе вид документ.

 2. След избор на вид данъчна доставка попълнете клетките:

  Данъчна основа (ДО) – попълва се сумата на документа без ДДС;

  ДДС на доставката (ДДС) – изчислява се автоматично от данъчната основа с възможност за корекция.

ВНИМАНИЕ!

Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл.69, ал.2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки.  3. Секция VIES – в тази секция се записват сумите по сделките, които трябва да бъдат отразени във VIES декларацията.

 • ДО доставки на стоки – стойността на данъчната основа на вътреобщоностните доставки на стоки.

 • ДО тристранни сделки – стойността на данъчната основа за тристранни сделки.

 • ДО услуги в ЕС – стойността на данъчната основа за доставени услуги с място на изпълнение територията на друга страна-членка.

ВНИМАНИЕ!

От коректното попълване на данните в тази секция зависи достоверността на съставената VIES Декларация.ВНИМАНИЕ!

  Не се попълва автоматизирано сума в нито една клетка за видове доставки Освободени доставки без чл.70, ал.1, т.3-5 и ДО на доставки без ДК по чл.70, ал.1, т. 3-5. В тези случаи, ако освободената доставка може да се определи като вътреобщностна, т.е. контрагентът по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, сумата на данъчната основа се записва от потребителя в съответната клетка на секция VIES в зависимост от това дали се отнася за стоки или услуги.


Не се разрешава въвеждане на прав документ в текущия месец след анулиране на документ, който е регистриран за предишен месец. Този контрол е реализиран във връзка с изискването на Закона за ДДС за коригиране на допуснати грешки в подадени декларации при неправилно отразени в отчетните регистри документи. В този случай лицето писмено уведомява компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период.

Справки за ДДС

В зависимост от датата на работа в АЖУР–L3.х се генерират и разпечатват Дневниците и Справките-декларации по ДДС. Справки–декларации за предходни години може да разпечатате, ако сте с дата на работа преди 01.01.2007 г. В НАСТРОЙКА>Настройка за ДДС>Данни за справки-декларации за ДДС до 2006 г. се пазят данни за генерираните месечни декларации по ДДС преди влизане в сила на новата нормативна уредба.


ВНИМАНИЕ!

За да се генерира VIES декларация, трябва да са попълнени данни за декларатора в НАСТРОЙКИ>Данни за фирма.

През Годишен коефициент по чл.73, ал.5 от ЗДДС системата автоматизирано изчислява коефициента за съответната година. За целта трябва да има генерирани месечни справки-декларации по ДДС за всеки месец от текущата година. Данни за генерираните справки-декларации се съхраняват в НАСТРОЙКА>Настройка за ДДС>Данни за Справки-декларации след 01.01.2007 г. За да се вземат предвид данните от месец декември на текущата година при изчисляване на коефициента, трябва след регистриране на всички документи, засягащи ДДС в АЖУР–L3.х, да се генерира Справка-декларация за месец декември.

След изчисляване на годишния коефициент през ОБЩА ОТЧЕТНОСТ> Справки за ДДС>Справка за годишна корекция по чл. 73, ал.8 от ЗДДС се извеждат данни за годишната корекция.ВНИМАНИЕ!

За да се отрази годишната корекция в Справката-декларация по ДДС за месец декември, трябва през ОБЩА ОТЧЕТНОСТ>Счетоводни операции> Въвеждане на счетоводни операции>Операции с ДДС да се осчетоводят данните от генерираната справка с Вид документ Документ корекция по чл. 73, чл. 147.След отразяване на годишната корекция по чл.73, ал.8 от ЗДДС в Дневника за покупки за месец декември се пристъпва към генериране на окончателната Справка-декларация за ДДС за месеца.

През ОБЩА ОТЧЕТНОСТ>Справки за ДДС>Подготовка на дискета за ТД на НАП се създават справките и дневниците по ДДС на магнитен носител. Ако файлът VIES.txt е твърде обемен и не може да се събере на една дискета, справките и дневниците следва да се запишат на твърдия диск и оттам да се копират на магнитен носител.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет