Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен «Бала жанұяда өмір сүруге тиіс» қоғамдық қозғалысы арасындағы Қазақстан



Дата17.07.2016
өлшемі89.05 Kb.




Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен «Бала жанұяда өмір сүруге тиіс» қоғамдық қозғалысы арасындағы Қазақстан Республикасында қабылдаушы отбасылар институтын дамыту бойынша өзара іс-қимыл және ынтымақтастық туралы

МЕМОРАНДУМ



между Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан и общественным движением «Ребенок должен жить в семье» о взаимодействии и сотрудничестве по развитию института приемных семей в Республике Казахстан




9.10.2013
прямоугольник 54 прямоугольник 52 прямоугольник 55


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен «Бала жанұяда өмір сүруге тиіс» қоғамдық қозғалысы арасындағы Қазақстан Республикасында қабылдаушы отбасылар институтын дамыту бойынша өзара әрекеттестік және ынтымақтастық туралы

МЕМОРАНДУМ

Бұдан әрі тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті (әрі қарай Комитет) және «Бала жанұяда өмір сүруге тиіс» қоғамдық қозғалысы

1989 жылы 20 қарашада Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы қабылдаған және 1994 жылы Қазақстан Республикасымен ратификацияланған Балалардың құқықтары туралы Конвенцияның ережелерін негізге алып,

қабылдаушы отбасылар институтын дамыту жөніндегі міндеттерді жүзеге асыру бойынша ынтымақтастықтың маңыздылығын қуаттай отырып, төмендегілер туралы келісті:


1-бап

Тараптар, Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Меморандумның шарттарына сәйкес, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық орналастыру саясатын қолдау үшін ынтымақтастықты нығайтуға, ілгерілетуге және дамытуға келіседі.
2-бап

Тараптар мынадай бағыттарда екіжақты ынтымақтастықтың жүзеге асырылуына ықпал етеді:

- қабылдаушы отбасылар институтын дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік базасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

- жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық орналастыру институтының оң имиджін қалыптастыру бойынша бірлескен бағдарламалар, жобалар және жоспарларды орындау, отбасы құндылықтарын, дәстүрлерін, тәрбиенің отбасылық түрлерін насихаттау, сондай-ақ ата-аналарға педагогикалық, құқықтық және медициналық-әлеуметтік ағарту жұмыстарын жүргізу;

- қабылдаушы ата-аналар институтын дамыту саласындағы ақпараттар мен жұмыс тәжірибесімен алмасу;

- осы Меморандум шеңберінде өзара қызығушылық танытатын салалардағы ынтымақтастық.



3-бап

Осы Меморандумға сәйкес, Тараптар, әлеуметтік саясатты әзірлеу мен орындау барысында басымдықты балалардың мүдделеріне беру принциптерін ілгерілету үшін күштерін біріктіреді.


4-бап

Тараптар, Қазақстан Республикасындағы жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың жағдайына үнемі талдау жүргізу және индикатор жүйесі мен республикада тұрып жатқан балалардың амандығына қатысты қол жеткізген прогресті бағалау механизмдерін әзірлеу үшін ынтымақтастық құрады.


5-бап

Тараптар, балалардың құқықтарына қатысты және балаларға мейірімділікпен қарауды дамыту бойынша, ақпараттық науқан өткізу және бірлескен мәлімдемелер мен баяндамаларды шығару жолымен, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық орналастыру түрлері туралы қоғамның хабардар болуын жоғарылатуға жағдай жасайды.


6-бап

Тараптар стратегияларды әзірлейді және келесі шараларды қосқанда озат шетел тәжірибелерін, әр бала өзінің потенциалын барынша жүзеге асыруға мүмкіндігі бар ортаны құру мақсатында қолданады:

- әлеуметтік жетімдердің санын едәуір қысқартуға ұмтылу үшін әр балаға мекемлекеттік мекемеде емес, отбасыда өсуге және тәрбие алуға мүмкіншіліктер жасау;

- жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық орналастыру түрлерінің жаңартпа үлгілерін әзірлеу және оларды аймақтарда тарату;



- әр баланың отбасыда өмір сүру және тәрбие алу құқықтарын насихаттау, қабылдаушы отбасылар институтының мәртебесін көтеру;

- әр баланың өмір сүруге және отбасыда тәрбиеленуге құқықтарын орындау жолында балалар үшін заңнамалық кедергілерді жою.



7-бап

Тараптар, егер әрбір нақты жағдайда басқа да тәртіптер келісілмейтін болса, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған қаражат шегінде Осы Меморандумды орындау барысында туындаған шығыстарды дербес мойнына алады.


8-бап

Осы Меморандумға Тараптардың өзара келісімі бойынша жеке хаттамалармен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.



9-бап

Осы Меморандумның ережелерін талқылау немесе қолдану кезінде туындайтын даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер мен консультациялар арқылы шешіледі.


10-бап


Осы Меморандум қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Егер Тараптар әрбір нақты жағдайда өзге шешім қабылдамаса, осы Меморандумның қолданылуын тоқтату оның шеңберінде жүзеге асырылатын, осы Меморандумның қолданылуын тоқтату мерзіміне дейін аяқталмаған жобалар мен бағдарламаға әсерін тигізбейді.

2013 жылғы 09 қазан күні Астана қаласында әрқайсысы қазақ, орыс тілдерінде екі түпнұсқа данада жасалды, әрі барлық мәтіндердің күші бірдей.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті атынан


Комитет төрайымы

_________________Р. Шер
«___»______________2013 г.




«Бала жанұяда өмір сүруге тиіс»

Қоғамдық қозғалысы атынан

Үйлестіру кеңесінің жетекшісі



____________Ш. Байболова
«_____»____________2013 г.





МЕМОРАНДУМ

между Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан и общественным движением «Ребенок должен жить в семье» о взаимодействии и сотрудничестве по развитию института приемных семей

в Республике Казахстан

Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) и Общественное Движение «Ребенок должен жить в семье», именуемые далее Сторонами,



основываясь на положениях Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 года и ратифицированной Республикой Казахстан в 1994 году, с целью распространения и совершенствования семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Казахстан,

подтверждая важность сотрудничества в реализации задач по развитию института приемных семей, согласились о нижеследующем:
Статья 1.

Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями данного Меморандума, согласились укреплять, продвигать и развивать сотрудничество в поддержку политики семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 2.

Стороны способствуют осуществлению двустороннего сотрудничества в следующих направлениях:

- разработка предложений по совершенствованию действующей нормативной базы Республики Казахстан в целях развития института приемных семей;

- реализация совместных программ, проектов и мероприятий по формированию положительного имиджа развития институтов семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганда семейных ценностей, традиций, семейных форм воспитания, а также по педагогическому, правовому и медико-социальному просвещению родителей;



- обмен информацией и опытом работы в сфере развития института приемных семей;

- сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес в рамках настоящего Меморандума.



Статья 3.

В соответствии с настоящим Меморандумом, Стороны объединяют усилия для продвижения принципов, согласно которым при разработке и реализации социальной политики приоритетное внимание должно уделяться интересам детей.


Статья 4.

Стороны сотрудничают для проведения регулярного анализа положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Казахстан и разработки системы индикаторов, и механизмов для оценки достигнутого прогресса в отношении благополучия детей, проживающих в республике.


Статья 5.

Стороны способствуют повышению общественной осведомленности в отношении прав детей и развитию доброжелательного отношения к детям, о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем проведения информационных кампаний и выпуска совместных заявлений и докладов.


Статья 6.

Стороны разрабатывают стратегии и используют опыт передовой зарубежной практики с целью создания среды, где каждый ребенок имеет возможность максимально реализовать свой потенциал, включая принятие следующих мер:

- создание возможностей для каждого ребенка расти и воспитываться в семье, а не в государственном учреждении, стремясь к значительному сокращению числа социальных сирот;

- разработка инновационных моделей семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их распространение в регионах;



- разработка и внедрение системы специальных социальных услуг, ориентированных на детей и семью в трудной жизненной ситуации (социальный патронат), а также на обучение, сопровождение и поддержку приемных семей;

- пропаганда права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье, повышение престижа института приемной семьи;

- устранение законодательных барьеров для детей на пути реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье.
Статья 7.

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения настоящего Меморандума, в пределах средств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

Статья 8.

В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 9.

Споры и разногласия, возникающие при толковании или применении положений настоящего Меморандума, разрешаются путем переговоров и консультаций.



Статья 10


Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания.

Прекращение действия настоящего Меморандума не оказывает влияния на осуществляемые в его рамках проекты или программы, не завершенные до даты прекращения действия настоящего Меморандума, если в каждом конкретном случае Стороны не примут решения об обратном.


Совершен в городе Астана 09 октября 2013 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

За Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан
Председатель Комитета

_________________Р. Шер
«___»______________2013 г.





За общественное движение «Ребенок должен жить в семье»

Руководитель Координационного совета


____________Ш. Байболова
«_____»____________2013 г.




     
Каталог: sites -> default -> files -> upload -> files
files -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
files -> 102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
files -> «Балаға мейірімді қала» бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі өткізілетін іс-шаралар
files -> 103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
files -> 104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
files -> 105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
files -> Бағалық ұсыныстар сұраныс әдісі арқылы принтерлердің техникалық күту және олардың картридждеріне бояу құю бойынша қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттама
files -> Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы конвенцияны іске асыруы туралы төртінші кезеңдік баяндама Кіріспе


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет