До върховен административен съд петчленен състав частнажалб ажүктеу 50.55 Kb.
Дата11.07.2016
өлшемі50.55 Kb.
ЧРЕЗ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -

ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ

Ч А С Т Н А Ж А Л Б А
От

1. Светлана Димитрова Бобчева-Миленкова ЕГН 5404086970 адрес: гр.София, бул.”В.Левски” №82, вх.В-партер

2. Наташа Миткова Гарчева с ЕГН 551276410

адрес гр.София, ул.”Шандор Петьофи” №1

3. Жернанд Соломон Бехар с ЕГН 5412286764

адрес гр.София ул.”Екзарх Йосиф” №55, ет.2, ап.6

4. Ксения Николова Белазелкова с ЕГН 5110256353

адрес гр.София, ул.”Парчевич”№37А

5. Валентина Петрова Благоева с ЕГН5409067556

адрес гр.София, ул.”Аксаков”№7

6. Цветелина Николаева Златкова с ЕГН 6702066955

Адрес гр.София, ул.”Граф Игнатиев”№29, ет.2

7. Надежда Божидарова Димова с ЕГН 620901719

адрес гр.София, бул.”Патриарх Евтимий”№24-партер

8. Женя Йорданова Дечева-Джикова с ЕГН 6505071496

адрес гр.София, бул.”Патриарх Евтимий”№24-партер

9. Антони Велков Гетов с ЕГН 6304123520

адрес гр.София, бул.”Васил Левски”№58А, ет.1

10. Даниела Стоянова Груева с ЕГН 5412226657

11. Василка Атанасова Ацева с ЕГН 5712276598

адрес гр.София, ул.”Христо Белчев” №11, вх.А, ет.1

12. Диана Димчева Танева с ЕГН 5311266498

адрес гр.София, бул.”Дондуков”№25

13. Веселина Георгиева Връблянска с ЕГН 5709066493

адрес гр.София, ул.”Неофит Рилски”№1

14. Елка Костадинова Илиева с ЕГН 5505126811

адрес гр.София, ул.”Шейново” №4Б

15. Евгения Иванова Петрова с ЕГН 5307276937 с адрес

гр.София, бул.”Тотлебен”№2, вх.А-партер

16. Маргарита Кирилова Киронова-Перусанова

ЕГН 5405178513 с адрес гр.София, бул.”Витоша” №52, ет.3

17. Ирина Темелакиева Радева-Николова ЕГН 6506056670

адрес гр.София, бул.”Патриарх Евтимий”№13, етаж 2

18.Пиринка Веселинова Петрова с ЕГН 6707151896

адрес гр.София, бул.”Черни връх”№15, ап.2

19. Снежанка Тасева Стоянова с ЕГН5501057034

Адрес гр.София, ул.”Твърдишки проход”№27, ет.1 офис 1

20. Мариана Велиславова Кадънкова с ЕГН 6712116797

адрес гр.София, бул.”Скобелев” №16, вх.А, партер, ап.2

21.Елена Емилова Еленкова с ЕГН 6105201810

адрес гр.София, ул. Граф Игнатиев” №28

22. Валентина Любенова Балева с ЕИГН 6312083451

адес гр.София, ул.”Стефан Караджа” №11, вх.Б, ет.4

23. Мила Недкова Енева с ЕГН4605286513

адрес гр.София, ул.”Алабин” №42

24. Габриела Александрова Йорданова-Даскалова

ЕГН 6804266616 с адрес гр.София

25. Стойка Владиславова Костевска-Пашова

ЕГН 5405226397, адрес гр.София, ул.”Славянска” №19, ап.28

26. Антоанета Христова Любенова с ЕГН 7003026275

адрес гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” №32, ет.1

27. Даниела Петрова Комсалова-Илиева ЕГН 6601042390

адрес гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” №13, ет.2

28.Слава Иванова Пилякова с ЕГН 6312166495

адрес гр.София, ул.”Любен Каравелов” №16

29. Албена Георгиева Шербанова с ЕГН 6612204636

адрес гр.София, ул.”Бачо Киро” №4-партер

30.Румен Василев Димитров с ЕГН 6206166907

адрес гр.София, ул.”Любен Каравелов”№13
действащи чрез пълномощника си адв.Светла Дамянова

с адрес за уведомяване: гр.София, р-н”Красно село”, ул.Хайдушка гора” №38, ет.1


против
Определение № 9592/14.07.2009г. по адм.д. №4492/2009г.

По описа на ВАС, ІІІ-отд.
Основание чл.160 и чл.229 от АПК

УВАЖАЕМИ Г-ДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Доверителите ми, които са конституирани с определение от 10.06.2009г. по адм.д. №4492/2009г.по описа на ВАС като заинтересовани страни по делото, не са доволни от определение №9592 от 14.07.2009г., постановено по същото дело, с което е оставена без разглеждане жалбата на Националния съюз на юрисконсултите-гр.София срещу Решение №851/2008г. на МС и е прекратено производството по делото.

В законоустановения срок обжалваме определението с молба да бъде отменено и делото да бъде върнато на тричленния състав за продължаване съдопроизводствените действия.

Считаме за неправилен извода на съда, че оспореното Решение №851/2008г. на Министерски съвет не съставлява административен акт по смисъла на чл.21 или чл. 65 от АПК, тъй като не съдържа властническо волеизявление на административния орган относно административни отношения, а е само етап от процедура по ЗДС за придобиване, управление и разпореждане с недвижим имот.

За да подлежи на оспорване пред съд един административен акт,  решаващ критерий не е видът на административния акт, а правният ефект на  същия  - дали засяга субективни права или законни интереси на граждани или юридически лица. Със свое  Тълкувателно решение № 21 от 26.10.1995г. Конституционният съд е постановил, че съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси. Съгласно  разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 3, предл. последно от АПК правилата на кодекса се прилагат и за актовете, с които се създават права и задължения за органи, подчинени на органа, издал акта, когато и ако с тях се засягат права, свободи и законни интереси на граждани и юридически лица. Считаме, че именно в съответствие с посоченото Решение №21 от 26.10.1995г. на Конституционния съд следва да се тълкува и прилага тази разпоредба. В този случай административният акт губи своя вътрешен характер или както е наречен от съда „етап от процедурата по придобиване на недвижим имот”, а проявява действие "навън" спрямо трети лица. 

Неправилен е извода на съда, че оспорения акт на МС не съдържа властническо волеизявление на административния орган. Напротив, налице са всички елементи, характеризиращи решението като властническо волеизявление, издадено от орган на изпълнителната власт в изпълнение на осъществяваната от него изпълнително-разпоредителна дейност, създаващо права или задължения или засягащо (нарушаващо или застрашаващо) правната сфера на конкретен адресат или на определен кръг правни субекти. Оспореното решение съдържа 4 диспозитива, от които само в т.1 се възлага на Министъра на правосъдието да закупи сграда, намираща се на ул. „Елисавета Багряна” №20 В следващите точки на решението се вменяват задължения / т.е. налице е властническо волеизявление/ както следва: разпорежда се да бъдат заплатени повече от 24 млн. лв. без ДДС за процесния имот – пари на данъкоплатците от държавния бюджет; разпорежда се да се обяви имота за публична държавна собственост, разпорежда се имотът да се предостави за безвъзмездно управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията.

Считаме, че законът допуска оспорване на решението на МС  по аргумент на чл. 2, ал. 2, т. 3, предл. последно от АПК във връзка с чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Считаме че настоящият случай попада в изключенията на    чл. 2, ал. 2, т. 3 от АПК, тъй като правният ефект от акта засяга субективни права или законни интереси на граждани или юридически лица, в случая нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, юрисконсулти и широк кръг от граждани, нуждаещи се от удостоверяване на сделките в Службата по вписванията.С оглед изложеното молим да отмените обжалваното определение.

С уважение:


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет