«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» акционерлік қОҒамыДата24.04.2016
өлшемі318.72 Kb.


«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ


ҚАРАЛДЫ

«KEGOC» АҚ Басқармасының 2008 жылғы

«25» ақпандағы № 2 хаттамасы
БЕКІТІЛДІ

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы «24» шілдедегі №6 хаттамасы«KEGOC» АҚ-тың БАСҚАРМАСЫ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ
Е KEGOC 00-313-08

Тірк. № 24
Дана № ___
2-басылым
Енгізу күні __________

Астана
1 Жалпы қағидаттар
1. Осы Ереже «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына (бұдан әрі – Заң), «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысына, Қоғамның Корпоративтік даму кодексіне сәйкес әзірленді.

2. Ереже Қоғам Басқармасының дәрежесін, құрылу тәртібін, қызмет етуі мен құзыретін, Басқарма мүшелерінің өкілеттігі мен жауапкершілігін, Басқарма отырысын шақыру, өткізу тәртібін, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін анықтайды.

3. Басқарма Қоғамның атынан қызмет етеді, соның ішінде оның мүддесін білдіреді, құны Қоғамның активтері құнының жалпы мөлшерінен 5 (бес) пайыздан асатын мүлікпен жасалатын мәмілені (бірнеше өзара байланысты мәмілелер) мақұлдауды Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен және Корпоративтік басқару кодексімен, осы Ережемен белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
2 Басқарманың дәрежесі
4. Басқарма – Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын және Директорлар кеңесімен және Жалғыз акционермен анықталған стратегияны іске асыратын Қоғамның алқалық атқарушы органы болып табылады.

5. Басқарма қызметінің негізгі принциптері жалғыз акционердің мүдделерін жоғары деңгейде сақтау, шынайылық, адалдық, парасаттылық, сақтық, тұрақтылық болып табылады.

6. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

7. Еш бір адамның (немесе адамдардың тобының) Басқарманың шешім қабылдауына деген құқығы шексіз болмауы тиіс.


3 Басқарманың құрамы, оның мүшелерін сайлау тәртібі және өкілеттіктерін тоқтату
8. Басқарма жұмысына тікелй басшылық етуді Басқарма төрағасы – Қоғамның Президенті (Ереженің мәтіні бойынша – Басқарма төрағасы) жүзеге асырады.

9. Қоғамның Басқармасы кем дегенде 5 (бес) адам санымен сайланады.

10. Атқарушы органның өкілеттік мерзімін Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.

11. Қоғам Басқармасының мүшелерін сайлаған кезде Директорлар кеңесі осы лауазымдарға кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарын басшылыққа алады.

12. Жалғыз акционердің өкілі және Жалғыз акционердің өкілдері болып табылмайтын, мынадай талаптар қойылатын Қоғамның қызметкерлері Қоғамның Басқарма мүшелері болып табылады:

1) жоғары білім;

2) жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға мүмкіндік беретін тәжірибесі мен біліктілігі;

3) сотталмаған болуы.

13. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері басқарма құрамына сайлана алмайды.

14. Директорлар кеңесіне қарау үшін берілетін Басқарма құрамына сайлауға кандидаттар жөніндегі ұсыныстарды Басқарма төрағасы енгізеді. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесіне қарау үшін Басқармадағы бір және сол бір лауазымдық орынға кем дегенде екі рет сайлауға ұсынылатын кандидат жөніндегі ұсыныстарды енгізуге құқығы бар.

15. Басқарма төрағасы Басқармадағы бір және сол бір бос лауазымдық орынға екінші рет ұсынған кандидатты Директорлар кеңесі қабыл алмаған жағдайда аталған бос лауазымдық орынға кандидат жөнінде ұсыныс енгізу құқығы Директорлар кеңесінің төрағасына беріледі.

16. Басқарма мүшелерін іріктеу және тағайындау Директорлар кеңесі анықтаған ең айқын да анық рәсімдер негізінде жүргізіледі.

17. Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған сәттен бастап сайлау өткізілді деп саналады.

18. Қоғам мен Басқарма мүшелерінің арасындағы қарым-қатынас еңбек шартымен ресімделеді.

19. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Атқарушы органның басқа да м.үшелерімен жасалған шартқа Басқарма төрағасы қол қояды.

20. Директорлар кеңесі мен жалғыз акционер (әр қайсысы өз құзыреті шегінде) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 252 және 254-баптарына сәйкес Қоғам Басқармасының басшысымен және мүшелерімен еңбек қарым-қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдауға уәкілетті болып табылады. Қоғам Басқармасының мүшесі ретінде қызметкердің өкілеттілігін тоқтату оның Қоғаммен құқықтық еңбек қатынастарын тоқтатуға әкеліп соқтырмауы мүмкін.4 Басқарманың құзыреті
21. Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарына жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

22. Қоғамның Басқармасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Қоғамның тиімді жұмысында Қоғам қызметкерлерінің мүдделілік атмосферасын құрады;

2) Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес ақпаратты ашады және Қоғамның қызметін жарыққа шығарады және қызметтік ақпаратты қорғауды және сақталуын қамтамасыз етеді;

3) жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің алдыға қойған мақсаттарын жүзеге асыру үшін қаржылық және адами ресурстарды бөледі;

4) Қоғамның 5 жылға арналған Стратегиялық даму бағытын, Қоғамның бюджетін (1 жылға бизнес-жоспар) әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне ұсынады;

5) Қоғамның Даму жоспарын (орта мерзімдік юизнес-жоспарын), Қоғамның бюджетін (1 жылға бизнес-жоспарын) дайындауды және іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапты болады;

6) Директорлар кеңесіне жоспарланған жылдың алдындағы жылдың жиырмасыншы наурызына дейін Қоғамның акциясы бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткішін береді;

7) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеу және қолдану үшін жауапты болады;

8) Директорлар кеңесін Қоғамндағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабардар етіп тұрады;

9) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын, соның ішінде менеджменттің біріктірілген жүйесі жөніндегі құжаттамаларды бекітеді;

10) құны Қоғам активтерінің құнының жалпы мөлшерінен 5 (бес) пайыздан асатын мүлікпен жасалған мәмілелерді (бірнеше өзара байланысқан мәмілелерді) мақұлдауды жүзеге асырады;

11) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ұйымдық құрылымы мен Атқарушы дирекциясындағы (орталық аппараттағы) қызметкерлердің штаттық кестесін (жалпы санын) есепке алумен Қоғамның Атқарушы дирекциясындағы (орталық аппаратындағы) штаттық кестені бекітеді.

23. Басқарма өзіне жүктелген функцияны орындау кезінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ қажетті қажетті түсіндірмелер мен ережелерді сұраным алған сәттен бастап он күннен кеш емес мерзімде уақтылы беруді қамтамасыз етеді.

24. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша оралымды шешімдер қабылдау мақсатында Қоғамда ҚОғамның Басқармасы жанындағы Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылады. Тәуекелдер жөніндегі комитетті құру және оның жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

25. Басқарма Директорлар кеңесін Қоғамның бюджеті асында өз функциясын толығымен орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге жауапты болады, Директорлар кеңесі бекіткен ішкі бақылау жүйесі туралы саясатты әзірлеуге, енгізуге, оның сенімді қызмет етуіне және ішкі бақылау жүйесі мониторингін жүргізуге жауапты.

26. Басқарма төрағасы өзінің құзыреті шегінде:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, шарттар жасасады;

3) оның үшінші тұлғамен қарым-қатынасында Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның Атқарушы дирекциясындағы (орталық апаратындағы) қызметкерлердің, Қоғамның Атқарушы дирекциясындағы номенклатураға кіретін қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлерін, Қоғамдағы Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін және Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда еңбекақы төлеу қоры шегінде, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, Қоғам филиалдары мен мекемелерінің ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттемелерін Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында, Қоғамдағы Атқарушы дирекцияның (орталық аппараттың) құрылымдық бөлімшелері арасында құрылымдық бөлімшелер туралы ереджені бекітумен міндеттемелерді, өкілеттік аясын және жауапкершілікті бөледі;

7) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, оның отырысында төрағалық етеді;

8) өзінің шетелге іссапарларын және Президенттің орынбасарларының (вице-президенттердің) шетелге іссапарын Директорлар кеңесінің төрағасымен келіседі;

9) Бюджет жобаларын (1 жылға бизнес-жоспар) және Даму жоспарын (орта мерзімдік бизнес-жоспар) жоспарланған жылдың 1 қарашасына дейінгі мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығаруды қамтамасыз етеді;

10) Жалғыз акционерге ұсынады:

жалғыз акционер белгілеген нысан бойынша және мерзімде Даму жоспарының (орта мерзімдік Бизнес-жоспарды) және Қоғам бюджетінің (1 жылға бизнес-жоспарды) орындалуы туралы есеп;

Жалғыз акционер анықтаған нысан бойынша Қоғамның, оның еншілес, бағынысты және бірге бақыланатын ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы тоқсандық, жылдық, сондай-ақ шоғырландырылған есептемесі;

11) Қоғамның Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционеріне еншілес, бағынысты және бірге бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірге бақыланатын ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы жылдық есептеме береді;

12) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын (орта мерзімдік Бизнес-жоспарын) іске туралы жыл сайын есеп береді;

13) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционерінің шешімдерінің, жылдық қаржылық есептеме аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың ұсынымдарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

14) Қоғамның меншігіне қатысты заңға келмейтін әрекеттер тудыратын жағдайлар мен себептерді анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

15) корпоративтік дауларды реттеу жөніндегі жұмыстарға қатысады және корпоративтік дауларды реттеуді Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған тәртіппен жүзеге асырады;

16) Жарғымен, Қоғамның Жеке акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

27. Қоғам Басқармасының мүшелері жетекшілік ететін Қоғамның қызмет бағытын дербес бекітуді Басқарма төрағасы тиісті бұйрық шығару жолымен жүзеге асырады.

28. Басқарма төрағасы Қоғамның атынан Қоғамның мүлігін сатып алу немесе иеліктен айыруға байланысты мәмілелерді Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінен бес пайызға дейінгі пайызын құрайтын көлемде жасауға құқылы.

29. Басқарма төрағасы, оны Директорлар кеңесінің құрамына сайлаған жағдайда, Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

30. Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысы не болмаса атқарушы дирекцияның, басқа да заңды тұлғаның функциясын бір өзі жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.
5 Басқарма отырысы және шешім қабылдау тәртібі
31. Басқарма айына кем дегенде бір рет жиналады. Басқарма төрағасы Басқарма отырысын шақыруға құқылы, не болмаса ерекше жағдайларда мәселені өзінің ынтасы бойынша немесе Басқарма мүшесінің қолдаухаты бойынша кез-келген уақытта Басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруіне шығаруға құқылы.

32. Басқарма күн тәртібі мәселелерді қарауға және сол бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер бұл ретте Басқарма мүшелері санының кем дегенде жартысы қатысатын болса.

33. Басқарма отырысы Басқарманың жыл сайынғы Жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі.

34. Жұмыс жоспарын Басқарма хатшысы Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің, Қоғам басшысының және Басқарма мүшелерінің ұсыныстары негізінде құрылады.

Жұмыс жоспарына мыналар кіреді:

1) шығарылатын мәселенің атауы, мәселені дәл тұжырымдау мүмкін емес болған жағдайда, оның шамалы түрдегі атауы көрсетіледі;

2) мәселені қараудың болжамдалған күні;

3) материалды дайындауға жауапты мәселені шығаруға бастама жасаушын көрсету (Т.А.Ә., құрылымдық бөлімше);

4) мәселені шығарудың құқықтық негізі.

35. Отырыстың мерзімін, күн тәртібін анықтау және отырысты шақыру, онда төрағалық ету Басқарма төрағасының құзыреті болып табылады.

Басқарма төрағасы-Президент болмаған жағдайда, отырысты шақыру, оның күн тәртібін, өткізілу күнін, уақытын және орнын анықтауды белгіленген тәртіппен Президенттің (Басқарма төрағасының) міндетін атқару жүктелетін Басқарма мүшесі жүзеге асырады.

36. Басқарма мүшелерінің ынтасы бойынша ол өзінің отырысында қосымша түрде күн тәртібінде қаралмаған мәселелерді қарауға құқылы.

37. Басқарманың қарауына шығарылатын мәселелер бойынша қажетті материалдарды Қоғамнның тиісті құрылымдық бөлімшесі дайындайды.

38. Басқарма отырысында қарау үшін арналған, тиісті құрылымдық бөлімшелер дайындаған материалдар мүдделі құрылымдық бөлімшелермен және жетекшілік етенін вице-президенттермен келісілуі тиіс, содан кейін ол Басқарма хатшысына жіберіледі.

39. Басқарманың қарауына дайындалатын материалдарға аталған мәселені қарау және сол бойынша шешім қабылдау қажеттілігін негіздеумен түсіндірме жазбалар, нақты мәселелер бойынша (қажет жағдайда) отырысқа шақыртылған адамдардың тізімі, басқа да қажетті құжатта кіреді.

Егер Басқарманың қарауына шығарылатын мәселе Қоғам қызметінің қаржылық-экономикалық аспектісін қозғайтын болса, аталған мәселе бойынша Басқарма оң шешім қабылдаған жағдайда түсіндірме жазба міндетті түрде толық көлемде қаржылық-экономикалық көрсеткіштерден және есептерден, сондай-ақ қаржылық-экономикалық әсерді ашатын ақпараттан тұруы тиіс.

Егер Басқарманың қарауына шығарылатын мәселе бұдан әрі Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің және (немесе) Жалғыз акционердің қарауына шығарылуы тиіс болған жағдайда, түсіндірме жазбада бұл туралы міндетті түрде көрсетілуі тиіс.

40. Түсіндірме жазба 2 парақтан аспауы тиіс.

41. Көрсетілген құжаттар отырыстың өткізілуіне дейін кем дегенде 7 күнтізбелік күн ішінде Басқарма хатшысына беріледі. Хатшы Басқарманың отырысына құжаттарды құруды қамтамасыз етеді, олар отырыс өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілместен Басқарма төрағасына және Басқарманың барлық мүшелеріне жеткізіледі.

42. Мәселені Басқарманың қарауына шығару құқығы Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

43. Басқарма отырысының күн ттәртібіне енгізілген мәселе аталған мәселе бойынша Қоғамның қызмет бағытына жетекшілік ететін Басқарма мүшесі болмаған жағдайда кейінге қалдырылуы мүмкін. Осындай шешім отырысқа қатыспаған Басқарма мүшелерінің назарына қысқа мерзімде жеткізіледі.

Басқарма мүшесінің болмауы себепті оның құзырына жататын кейінге қалдырылған мәселе бұрын отырыста болмаған Басқарма мүшесінің міндетті түрде қатысуымен басқарманың келесі отырысында қаралуы тиіс.

44. Қоғам Басқармасының отырысы, егер онда оның мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысқан болса, заңды болып табылады. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің жай басым дауысымен қабылданады. Дауыс берген жағдайда Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам Басқармасы төрағасының дауысы маңызды болып табылады.

45. Басқарма мүшесі үшін отырысқа қатысу мүмкін емес болған жағдайда ол жобасымен алдын ала танысқан дауыс беруге шығарылған шешімге қатысты өзінің еркін жазбаша нысанда (жазбаша пікір) сырттай білдіре алады.

46. Жазбаша пікірді Басқарма мүшелері Президентке (Басқарма төрағасына) Басқарма отырысын өткізгенге дейін ұсынылуы тиіс.

Басқарма мүшесінің жазбаша пікірі күн тәртібінің мәселесі бойынша оның ұстанымын («жақтап дауыс беру», «қарсы», «қалыс қалу») көрсетуі тиіс. Басқарма мүшесінің жазбаша пікірі күн тәртібінің мәселелері бойынша кворум мен дауыс беру нәтижелерін анықтаған кезде есепке алынады.

Егер Басқарма мүшесінің жазбаша пікірінің көшірмесі Басқарма мүшелеріне отырысқа ұсынылған ақпараттарға (материалдарға) енгізілмеген болса, онда Президент (Басқарма төрағасы) немесе отырыста төрағалық еткен Басқарма мүшесі Басқарма отырысына қатыспаған Басқарма мүшесінің жазбаша пікірін, осы пікір ұсынылған күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру басталғанға дейін жариялауы тиіс.

47. ӨЗ пікірін жазбаша нысанда білдірген Басқарма мүшесі келмеген жағдайда отырыс өткізгенге дейін алынған оның жазбаша пікірі отырыста жарияланбайды және дауыс беру нәтижелерін анықтаған кезде есепке алынбайды.

48. Көпшіліктің пікірімен келіспеген Басқарма мүшесі отырыс аяқталған сәттен бастап бір тәулік ішінде хаттамаға қосу үшін өзінің ерекші пікірін жазбаша түрде ұсынуға құқылы.

49. Басқарма мүшелеріне өздері шешуіне мүдделі болатын мәселелерді қарауға (талқылауға және дауыс беруге) қатысуға рұқсат етілмейді.

50. Басқарма мүшелері жекелеген мәселелерді шешуге мүддесінің бар екені туралы ақпаратты Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасына жеткізуге міндетті.

51.Басқарма шешімі хаттамамен ресімделеді. Басқарма отырысының хаттамасын Басқарма хатшысы отырыс өткізілгеннен кейін 3 жұмыс күні ішінде ресімдейді, бұрыштама қояды, оған отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері мен Басқарма төрағасы қол қояды.

52. Отырыс хаттамасында мыналар көрсетіледі:


  1. отырыс өткізілетін күн мен орны (іштей дауыс берген жағдайда);

  2. отырысқа қатысқан (сырттай дауыс берген жағдайда дауыс берген) Басқарма мүшелері, шақырылған адамдар;

  3. отырыстың күн тәртібі;

  4. дауыс беру тәсілі;

  5. дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

  6. қабылданған шешімдер.

53. Іштей нысанда міндетті түрде Басқарманың отырыстары өткізіледі, онда бұдан әрі Директорлар кеңесінің және (немесе) Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын және стратегиялық сипаттағы не болмаса Қоғамды дамыту үшін аса маңызы бар мәселелер қаралады. Осындай мәселелер бойынша отырысты іштей нысанда өткізуге рұқсат етілмейді.

54. Басқарма төрағасының бастамасы бойынша оралымды шешім қабылдауды талап ететін ерекше себептердің салдарынан Басқарма сырттай тәртіппен шешім қабылдай алады. Президенттің (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушы тұлға Басқарма отырысын өткізу туралы сырттай нысанда шешім қабылдауға құқығы жоқ.

55. Сырттай дауыс беру жолымен Басқарманың қарауына дайындалған материалдарға басқарушы директор, вице-президенттер қол қойған Президенттің (Басқарма төрағасының) атына аталған мәселені қарау және сол бойынша шешім қабылдау қажеттілігін (шұғыл және кейінге қалдыруға болмайтындығын) негіздеумен жазған қызметтік жазба жатады.

Басқарманың сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделеді (бұдан әрі – Шешім) және мыналардан тұруы тиіс:

1) сыртай өткізілген отырысты жазбаша ресімдеу күні, орны;

2) Басқарма құрамы туралы мәлімет;

3) күн тәртібі;

4) қабылданған шешімдер;

5) басқа да мәліметтер.

Басқарма шешімінің жобасына Басқарма хатшысы қол қояды, мүдделі құрылымдық бөлімшелер бұрыштама қояды.

56. Басқарма мүшелерінің сырттай нысанда өткізілген отырыста дауыс беруі Шешім жобасында дауыс беретін Басқарма мүшесінің аты-жөніне қарама-қарсы жерде пікір нұсқалары жазылған (жақтап дауыс беру», «қарсы», «қалыс қалу») тиісті бағанда қол жинау жолымен жүргізіледі.

57. Бұрыштама қойғаннан кейін және қол жинағаннан кейін Шешім Президентке (Басқарма төрағасына) қол қоюға жіберіледі.

58. Шешім Басқарманың барлық мүшелеріне Президент (Басқарма төрағасы) қол қойған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмеген мерзімде оларға Шешімнің көшірмесін жіберу арқылы жеткізіледі.

59. Сырттай өткізілген отырыстардың хаттамаларын және Қоғам Басқармасының сырттай отырысының шешімдерін тіркеуді, оларды тиісті істерге құруды және қағаздағы түпнұсқаларын сақтауды Басқарма хатшысы жүзеге асырады. Тіркегеннен кейін Басқарма отырыстарының хаттама көшірмелері қоса берілген бекітілген құжаттарымен қоса Басқарма хатшысы құрған тізбеге сәйкес таратылады.

60. Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне Басқарма отырысының хаттамаларының қосымша көшірмелерін түсіруге рұқсат етілмейді.

61. Басқарманың қарауына шығарылатын (менеджменттің біріктірілген жүйесі шеңберінде бекітілген құжаттардан басқа) құжат түпнұсқалары оларды бекіту туралы шешімдердің (хаттамалардың) түрнұсқаларымен бірге Басқарма хатшысында сақталады.

62. Қоғамның ішкі құжаттарының түпнұсқаларын (стандарттар, ережелер, нұсқаулықтар, ережелер, регламенттер) Басқарма бекіткеннен кейін Басқарма хатшысы қабылдау-беру актісі бойынша ішкі құжаттардың түпнұсқаларын сақтауға жауапты құрылым бөлімшесіне жібереді.

6 Басқарма мүшелерінің құқықтары, міндеттемелері мен жауапкершілігі

63. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асырған кезде және міндеттемелерді орындаған кезде адал әрекет етуі және Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін анағұрлым жоғары дәрежеде білдіретін тәсілдерді қолдануы тиіс.

64. Басқарма тқрағасын қоса алғанда, Басқарма мүшелері:

1) өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал да парасатпен, дау-жанжалдарды болдыртпай, Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерінде тиісінше қамқорлықпен және сақтықпен орындайды;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік даму кодексінің талаптарына, Іскерлік этикасына, этикалық стандарттарға және жалпы қалыданған іскерлік этика нормаларына толығымен сай болуын қамтамасыз етеді;

3) Қоғам мүлігін пайдаланбауы немесе оны Қоғам Жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы пайдалануға, сондай-ақ өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасаған кезде өз мақсатында пайдалануға және зиян келтіруге жол бермеуі тиіс;

4) менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептеме жүйелерінің бүтіндігін, тәуелсіз аудит жүргізуді қосқанда, қамтамасыз етуі тиіс;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпаративтік даму кодексінің талаптарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және оны ұсынуды бақылайды;

6) өзіне де қатысты, басқаға да қатысты корпоративтік даулардың туындауы мүмкін болатын оқиғаларға жол бермеуі тиіс;

7) Корпоратив хатшысын корпоративтік дау туындаған жағдайда уақтылы хабардар етеді;

8) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын, соның ішінде Қоғамда жұмыс тоқтаған сәттен бастап үш жыл ішінде, сақтайды.

65. Басқарма мүшелері мыналарға құқылы:

1) Қоғамның алқалық атқарушы органының құрамында әрекет ете отырып, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету жөніндегі мәселелерді шешуге;

2) Қоғамның қызметі утралы толық көлемде ақпарат алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, есепке алу, есептілік, қаржылық, шарттық және басқа да құжаттарын, соның ішінде Қоғам Басқармасының құзырына жататын мәселелерді шешу үшін қажетті аудиторлық қорытындыларды алуға;

3) осы құжаттардың көшірмелерін және Қоғам Басқармасы отырысының хаттамаларын алуға;

4) Қоғам Басқармасының Жұмыс жоспарына және Қоғам Басқармасы отырысының күн тәртібіне ұсыныстарды, сондай-ақ Қоғам Басқармасының жоспардан тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстарды енгізуге;

5) өзінің Басқарма шешімдерімен келіспеуін жазбаша түрде білдіруге және оны Қоғамнның Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге;

6) заңнамамен, Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және осы Ережемен берілген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға.

66. Басқарма мүшелері тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа да ұйымдарда жұмыс істеуге және/немесе лауазымды атқаруға құқылы.

67. Басқарма мүшелері міндетті:

1) Қоғам Басқармасының отырысына қатысуға;

2) Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдері мен тапсырмаларын орындауға және Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;

3) Қоғамнның мүддесінде әрекет етуге, өз құқығын жүзеге асыруға және Қоғамға қатысты міндеттемелерді адал да парасатпен орындауға;

4) Қоғам туралы коммерциялық құжатарды және өзге де құпия ақпараттарды жария етпеуге;

5) өзінің қызметтік жағдайын және Қоғамның қызметі туралы алынған ақпаратты өз мүддесінде пайдаланбауға міндетті, сондай-ақ өзінің қызметтік жағдайын және олардың қолында бар Қоғамның қызметі туралы алынған ақпаратты Қоғамның мүддесіне қайшы келетіндей басқа да тұлғалардың пайдалнуына жол бермеуі тиіс.

6) Қоғамның Басқарма төрағасының және Қоғамның Директорлар кеңесінің назарларына лауазым атқаратын басқару органдарында заңды тұлғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

68. Қоғамныңс Басқарма мүшелері Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында өздерінің әрекеттерімен (қаперсіздігімен) келтірілген залалы үшін Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауапты болады.

69. Қоғамға зала келтіруге әкеліп соқтыратындай шешім қабылдауға қарсы дауыс берген Қоғамның Басқарма мүшелері осы залалдарды келтіргені үшін жауапты болады.

70. Басқарма мүшелері ақпаратты ашу және Қоғамның қызметін ақпаратты түрде жариялау бойынша ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты болады, ішкі (қызметтік) ақпаратты қорғауды олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

71. Басқарма мүшелері осы Ереженің тиісті тармақтарының талаптарын орындау үшін жауапты болады.

72. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттемелері заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ әр қайсысы (Басқарма төрағасынан басқа) Қоғаммен жасаған еңбек шартымен анықталады.

Еңбек шарттары тараптардың құқықтарынан, міндеттемелерінен, жауапкершілікерінен және басқа да елеулі жағдайлардан, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің Қоғамның Корпоративтік даму кодексі мен Іскерлік этика кодексі ережелерін сақтау жөніндегі міндеттемелерінен тұруы тиіс.


7 Басқарманың жауапкершілігі
73. Басқарма Қоғамнның тиімді жұмысына Қоғам қызметкерлерінің мүдделілігі атмосферасын жасау үшін жауапты болады.

74. Басқарма Директорлар кеңесін Қоғамнның бюджеті шеңберіндегі өзінің функцияларын толығымен орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз ету үшін жауапты.

75. Мүдделі адамдардың Директорлар кеңесіне Басқарманың заңсыз және этикаға са емес іс-қимылдары туралы еркін түрде хабарлауға құқылы, бұл ретте осындай хабарландыру жағдайында олардың құқықтары ешбір шектелмейді.
8 Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу
76. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жанындағы тиісті Комитеттің шешімі бойынша лауазымдық айлықақының мөлшерін және Басқарма төрағасы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру шарттарын анықтайды.

77. Басқарма мүшелеріне сыйлықақы төлеу тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Дербес бастапқы қызмен көрсеткіштерін есепке алумен жыл қорытындылары бойынша "KEGOC" АҚ басқарушы персоналына сыйақы төлеу ережелерімен тәртіптеледі.

78. Төрағаның және Басқарма мүшелерінің сыйақыларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционердің пікірін есепке алумен Сыйақы жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша Директорлар кеңесі анықтайды.

Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау схемасы мыенадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:

сыйақы тұрақты және айнымалы бөліктерден тұрады;

сыйақының айнымалы бөлігі Басқарма мүшелерінің бастапқы жұмыс көрсеткіштеріне байланысты, олардың біліктілік деңгейі мен Қоғам қызметінің нәтижелеріндегі қосқан үлестеріне қиыстырылған, Басқарма мүшелерін жұмыстың жоғары сапасына қол жеткізуге ынталандыруға бағытталған.

79. Әлеуметтік қолдау, кепілдеме және Басқарма мүшелеріне өтемақы төлеу заңнамаға, Қоғамның ішкі құжаттарына және еңбек шарттарына сәйкес сәйкес жүзеге асырылады.
9 Басқарма хатшысы
80. Басқарма хатшысын Қоғамның Басқармасы Қоғамның Басқарма құрамына кірмейтін қызметкерлерінің арасынан сайлайды.

81. Басқарма хатшысы Басқарма мүшесінің өкілеттігіне ие емес және күн тәртібі мәселелерін қарауға және сол бойынша шешімдер қабылдауға қатыспайды.

82. Басқарма хатшысы:

1) Басқарманың Жұмыс жоспарын құрады;

2) Басқарма мүшелеріне Басқарманың қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарды береді;

3) Басқарма хаттамасын жүргізеді және Шешім ресімдейді;

4) Хаттама мен Шешімге бұрыштама қоюды, қол қоюды Ережемен белгіленген тәртіпте қамтамасыз етеді;

5) Қоғам Жарғысы мен Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Басқарманың отырысын дайынду және өткізу жөнінде қажетті шаралар қабылдайды;

6) Басқарма отырысының өткізілу күні, уақыты мен орны және (немесе) күн тәртібі өзгерген жағдайда тез арада Басқарманың барлық мүшелерін осы туралы хабардар етеді;

7) Басқарма қабылдаған шешімді Басқарма мүшелеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға Хаттамаға (Шешімге) қол қойылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей оларға көшірмелерін жіберу арқылы жеткізеді;

8) Басқарманың жаңадан қабылданған мүшелерінің назарына Қоғамда қолданылып жүрген Басқарманың жұмыс тәртібін жеткізеді, Басқарма туралы ережемен, Басқарманың бір жылға арналған Жұмыс жоспарымен таныстырады және Басқарма мүшелері мсіндеттемелерін тиісінше орындауы үшін мәні бар басқа да ақпаратты береді;

9) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан, оларға жетекшілік ететін Басқарушы директорлардан Қоғам Басқармасының жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттарды сұратады;

10) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің Қоғамның Басқармасының қарауына шығарылатын мәселелер жөніндегі материалдарды дайындауын ұйымдастырады;

11) жауапты адамдарға орындау үшін хаттама көшірмелерін таратады;

12) белгіленген мерзім ішінде хаттаманы сақтауды жүзеге асырады, содан кйін оларды Қоғамның мұрағатына сақтауға жібереді;

13) осы ЕРежемен көзделген басқа да міндеттемелерді орындайды.

83. Басқарма хатшысы Басқарманың отырысында қабылданған шешімдерді және соларға сәйкес тапсырмаларды жауапты орындаушылардың назарына Басқарма отырысы хаттамасынан көшірмелерді және (немесе) үзінді көшірмелерді ұсыну жолымен жеткізуді қамтамасыз етеді:

1) міндетті түрде:

- Басқарма мүшелеріне;

- Атқарушы директорға (корпоративтік даму мәселелері бойынша);

- Корпоратив хатшысына;

- Ішкі аудит қызметінің басшысына;

- Басқарма отырысының хаттамасында қабылданған шешімдерді орындау үшін жауапты ретінде анықталған адамдарға (үзінді көшірмелер арқылы);

2) жазбаша ресми сұраным бойынша;

- Жалғыз акционерге;

- Директорлар кеңесінің мүшелеріне;

- «KEGOC» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына;

- «KEGOC» АҚ-тың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымға;

- Басқарма төрағасының шешімі бойынша басқа да адамдарға.
10 Аудит және есептеме
84. Басқарма Қоғамның жылдық қаржылық есептемесінің жыл сайынғы аудитін заңнамамен және Жарғымен көзделген мерзімде және тәртіппен жүргізуді қамтамасыз етеді.

85. Басқарма Қоғамның жылдық (аудиторлық ұйым куәландырған) қаржылық есептемесін заңнамамен және Жарғымен көзделген тәртіппен және мерзімде уақтылы жариялауды қамтамасыз етеді.


11 Басқарманың Директорлар кеңесіне мерзімді есепті беру тәртібі
86. Тиімді корпоративтік басқару және Директорлар кеңесі мен Басқарма арасындағы ашық диалог жүргізу мақсатында Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесіне мыналарды ұсынады:

еншілес, бағынысты және бірге бақыланатын ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы жылдық есеп;

Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын (орта мерзімді Бизнес-жоспарын) іске асыру туралы жыл сайынғы есеп;

Қоғамның Жылдық есебінің құрамында – Басқарманың орындалған жұмыстар туралы есебі;

Қоғамның Директорлар кеңесінің талап етуі бойынша басқа да есептер.

87. Директорлар кеңесіне Қоғамның Басқармасы Қоғам қызметінің жетістіктері мен проблемалары, жоспарлары туралы қосымша мәліметтер, сондай-ақ Қоғамның қызметі туралы басқа да ұйымдардың аналитикалық зерттеулері мен материалдарын бере алады.

88. Мерзімді есептер құру үшін Қоғамның жауапты құрылымдық бөлімшесі тиісті құрылымдық бөлімшеден олар жетекшілік ететін мәселелер бойынша ақпарат сұратады.

89. Құрылымдық бөлімше ұсынатын ақпарат уақтылы, толық көлемде және дұрыс болуы тиіс.

90. Директорлар кеңесіне берілетін ақпараттар мен материалдар Директорлар кеңесіне қарауға шығарылатын мәселелердің мәнін толық көлемде ашуы, шығарылатын мәселелерге қатысты жүйелендірілген болуы тиіс, барлық қызықтыратын сұрақтарға жауап алуды және негізделген шешім қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
12 Қорытынды ережелер
91. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Директорлар кеңесінің құзырына жатады.

92. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасының немесе Қоғамнның Жарғысының өзгеруі нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оларға қарама-қайшы болса, ЕРеженің аталған нормалары күшін жоғалтады және Ережеге өзгерістер енгізген сәтке дейін Қоғамның Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілері мен Жарғыны басшылыққа алады.


13 «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережені басқару
93. Осы Ержені басқару СТ KEGOC 00-102-07 Ұйым стандарты. Ұйымдық құжаттамаларды басқару стандартына сәйкес жүзеге асыралады.

94. Ережені келісу Басқарма мүшелерімен, Адами ресурстарды басқару департаментінің директорымен – Президенттің Кеңесшісімен, корпоративтік даму мәселесіне жетекшілік ететін Атқарушы директормен, Заң департаментінің директорымен, "KEGOC" АҚ Корпоратив хатшысымен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен Келісу парағына жазба енгізумен жүзеге асырылады (1-қосымша).«KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге 1-қосымша

Н. СТ KEGOC 00-101-01
Келісу парағы

Лауазымы

Т.А.Ә.

Күні

Қолы


«KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге 2-қосымша

Н. СТ KEGOC 00-101-02
Танысу парағы

Лауазымы

Т.А.Ә.

Күні

Қолы

«KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге 3-қосымша

Н. СТ KEGOC 00-101-03


Өзгерістерді тіркеу парағы


Негізінде өзгеріс енгізілген хабарламаның №

Парақ саны

Өзгеріс енгізген тұлғаның Т.А:Ә.

Өзгеріс енгізген тұлғаның қолы

Өзгеріс енгізілген күн

өзгер

тілгендеріауысты

рылғаны


жаңа

Жойыл

ғаны


1

2

3

4

5

6

7

8


«KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге 4-қосымша

Н. СТ KEGOC 00-101-04
Мерзімді тексерулерді есепке алу парағы


Тексеру күні

Тексеруді орындаған тұлғаның Т.А.Ә.

Тексеруді орындаған тұлғаның қолы

Ескертулер тұжырымдамасы

1

2

3

4


Стр. из

Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет