«ірі қара малдың еті мемлекеттік жаңа стандарт жобасын халықаралық стандарт талаптарымен сәйкестендіру» Мазмұныбет3/3
Дата09.06.2016
өлшемі1.86 Mb.
1   2   3

Қолданылған әдебиеттер:


 1. Ауыл шаруашылық өнімдерін сапасын сараптау және бақылау» Смағұлов А.Қ. Алматы 2005 ж.

 2. ҚР «Техникалық реттеу туралы» зыңы 2004ж.

 3. Îñíîâû ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè, ñåðòèôèêàöèè è ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. Àëìàòû. Êàçàõñòàíñêàÿ àññîöèàöèÿ ìàðêåòèíãà 2003ã

 4. Ñòàíäàðòòàó, ìåòðîëîãèÿ æ¸íå ñåðòèôèêàòòàóäû ºî¹àìäûº òàìàºòàíäûðó ñàëàñûíäà ºîëäàíó. Ê.´ Àêèøåâ , Ã.Ò Äàðèáàåâà. Àñòàíà-2003ã

 5. Êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïèùåâîé ïðîäóêöèè. Ïîä ðåäàêöèåé äîêòîðà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,ïðîôåññîðà À.Ê Ñìàãóëîâà Àëìàòû-2002ã

 6. Технология продуктов убоя животных. П.В Житенко Москва Колос 1984г

 7. ҚР СТ 1.0-2003 ҚР МСЖ. Негізгі ережелер.

 8. СТ 1.2-2002 ҚР МСЖ. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу тәртібі.

 9. ҚР СТ 1.5-2000 ҚР МСЖ. Стандарттардың құрылуына, баяндалуына, ресімделуіне және мазмұнына жалпы талаптар.

 10. ҚР СТ 3.0-2001 ҚР МСЖ. Негізгі ережелер.

 11. ҚР СТ 3.27-2002 ҚР МСЖ. Тамақ өнеркәсібі мен ауылшаруашылық өндірісінің өнімдерінін сертификаттаудың тәртібі.

 12. МСТ 15467-79 «Өнім сапасын басқару» Негізгі түсініктер.Терминдер мен анықтамалар.

 13. МСТ 779-55 «Жартылай және ширек ұшадағы сиыр еті». Техникалық шарттар.

 14. МСТ 7595-79 Ет. Сиыр етін жеке сауда үшін бөлу.

 15. «Качество мясо и мясопродукта». Ю.Ф. Заяс – Москва - 1981. Изд. «Легкая и пищевая промыщленность».

 16. «Ветеринарно-санитарная экспертиза стандартизация и сертификация продуктов». Под редакцией академика НАН РК профессора К.Е. Елемесова, засл. Деятеля науки РК профессора Н.Ф.Шуклина – Алматы - 2002.Том І.Изд. «Credo».

 17. Исследование пищевой ценности говяжьего жилованного мяса. – В кн.: 15 Европейский конгресс научных работников мясной промышленности.Хельсинки, 1969, б. 80-83.

 18. Лаврова Л.П., Крылова В.В. Технология колбасных изделий. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 343б.

 19. Агроинформ журналы. №1, қаңтар 2006ж. 26-27 беттер.

 20. «Жаршы» журналы, 2-2001. 12-14 беттер

 21. Б. Ысқақбаев «Ірі қара шарушылығы» Алматы «Қайнар»
Алматы аймақтық филиалы

«Мемлекеттік мал дәрігерлік зертхана»

Алматы қаласы,Райымбек даңғылы 221-Б

Аккредиттеу аттестаты № КК 658000.06.10.,00656.Сынақ хаттамасы

6548«13» қыркүйек 2006ж

 1. Өнім аты: «Жартылай ысталған» шұжық

 2. Өнімге өтінге өтінуші: ЖШС «Бремен»

 3. Дайындаушы (мемлекет, фирма): Қазақстан, «Бремен»

 4. Құжат және үлгі алу мерзімі: Үлгі алу АКТ 06 қыркүйек 2006ж бастап

 5. Үлгінің жеткізілу мерзімі: 06 қыркүйек 2006ж

 6. Үлгі алу (орын, көлемі, партия): 500 кг партиядан 1 үлгі, Іле ауданы,Қарасу ауылы

 7. Сынақ жүргәзу мерзімі: 06-13 қыркүйек аралығында 2006ж

 8. Өнімді шығарғандағы Н.Қ. аты: Сан ПиН № 4.01.071.03, РТУ Каз ССР 173-62

 9. Сынақ түрі : Сапалық зерттеу

 10. Сынақ шарты: Температурасы 20 С, ылғалдылығы 43 %, атмосфералық қысымы 760 мм

Көрсеткіштер аты

Н.Қ. бойынша норма

Нақты нәтижелер

Сынау әдістерін бекітетін Н.Қ.

1.Улы элементтер:


Қорғасын

0.5 мг/кг

Табылмады

МЕМСТ Р.51301-99

Мышьяк

0.1 мг/кг

Табылмады

МЕМСТ 26930-86

Кадмий

0.005 мг/кг

Табылмады

МЕМСТ Р.51301-99

Сынап

0.003 мг/кг

Табылмады

МЕМСТ26927-86

2. Радионуклидттер:


Цезий – 137

180 Бк/кг

Табылмады

МИ № 000003

Стронций – 90

80 Бк/кг

Табылмады

МИ № 000002

3.Микробиологиялық көрсеткіштер


КМАФАнМ КОЕ

1 грамда 1х10 көп емес

4.2х10

МЕМСТ 7702.2.1-95

Патогенді салмонеллалар

25 грамда жіберілмейді

Табылмады

МЕМСТ 77.02.2.3-93

Сынақ нәтижелері ұсынылған үлгіге таралады.

Директор: Д.Аширов

Бөлім меңгерушісі: У.Сарсенова

Орындаушылар: М.Улукбанова

У.Сарсенова

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет