Каталог элективных дисциплин специальности 5В050800 «Учет и аудит»жүктеу 462.57 Kb.
бет3/4
Дата17.06.2016
өлшемі462.57 Kb.
1   2   3   4

Эконмиканы өңдеудің технологиясы


Математикалық интуицияны дамыту; экономикалық тапсырмаларды орындаудауда математикалық әдістерді қолдана білу; экономикалық практикалық тапсырмаларды орындауда Excel-ді қолдана білу.

Нәтижесінде: - экономикалық тапсырмалардың дағдыларын шешуде математикалық моделдеуді қолдану.WWMM 3235

Введение в матем.моделирование


Одноиндексные задачи линейного программирования. Графический метод. Симплексный метод. Двойственная задача и её решение. Анализ чувствительности оптимального решения одноиндексных задач линейного программирования. Двухиндексные задачи линейного программирования. Построение моделей транспортной задачи. Методы нахождения опорных планов.

3

Математикалық модельдеуге кіріспе


Сызықты әдістер. Сызықты программалау. Тапсырмаларды бекіту. Графикалық әдіс. Симплексті әдіс. Екіжақты тапсырма және оны шешу.Толық сандық программалау. Гомори әдісі.Шеіктік және бұтақтар әдісі. Макроэкономика және өндірісті жоспарлау мысалы.. Қосарланған бағаны экономикалық интерпретациялау.Оптималды жоспардың тұрақтылығы. Салааралық баланстың моделі. Транспортттық тапсырма.

KMOSD 3236

Компьютероные мет обарб стат данных


Анализ уровней и закономерностей развития экономических систем и процессов в любых масштабах – от фирмы до национальной экономики, математические методы анализа экономической конъюктуры. Прогнозирования, моделирования экономических явлений, поиска оптимальных решений.

3

Стат берілгендерді компьютеден өңдеуд


Бухгалтерлік ақпараттық жүйе (БАЖ) құрамы мен құрылымын оқу және оларды түрлі экономикалық сферада пайдалану, технакадағы бухгалтерлік есепті ұсыну,бухгалтерлік есеп басқарымен дағдыларды қалыптастыру,бухгалтерлік есепті айқындау және нақтылы бағыттардың білімдерін кеңейту

BUSH 3237

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп

Ауыл шаруашылығындағы ерекшелігімен анықталатын бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. Ауыл шаруашылығындағы құрылымдарындағы бухгалтерлік есеп принциптері. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің бухгалтерлік есеп ерекшелігі. Тұқым, жем, мат есебі. Бордақылаудағы және өсірілудегі малдар есебі. Ауыл шаруашылығындағы өнімін есепке алу. Ауыл шаруашылығындағы инвестициялық есебі. Ауыл шаруашылығындағы мүлікті сақтандырудың есебі. Ауыл шаруашылығындағы негізгі өндіріс шығындарын есепке алу.Көмекші өндіріс шығындарын есепке алу.Өсімдік және мал шаруашылығының өзіндік құнын калькуляциялау.

3

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

Особенности бухгалтерского учета, определяемые спецификой сельскохозяйственного производства. Основные принципы организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных формированиях. Особенности бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов в сельском хозяйстве. Учет семян, кормов и других материалов. Учет животных на выращивание и откорм. Учет продукции сельскохозяйственного производства и ее реализация. Особенности учета инвестиций в сельском хозяйстве. Учет обязательного страхования имущества сельскохозяйственного предприятия. Учет затрат основного производства в сельском хозяйстве. Особенности учета затрат и услуг вспомогательного производства в сельском хозяйстве. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства. Калькуляция себестоимости продукции животноводства. Учет затрат по переработке сельскохозяйственной продукции.

BUS 3238

Құрылыстағы бухгалтерлік есеп

Құрылыстағы бухгалтерлік есеп міндеті. Құрылыстағы калькуляциялау.Құрылыстағы еңбек ақыны есептеу. Құрылыстағы шығындар есебі. Материалдар мен оны алудың құрылыстағы есебі.

3


Бухгалтерский учет в строительстве

Задачи учета в строительстве. Калькулирование учета в строительстве. Принципы начисления заработной платы в строительстве. Учет затрат в строительстве. Учет материалов и их приобретения в строительстве.

BUT 3239

Саудадағы бухгалтерлік есеп

Саудадағы бухгалтерлік есептің міндеттері мен қағидалары. Бөлшек кәсіпорындағы және қоймадағы есеп. Алынған тауарлардың синтетикалық және аналитикалық есебі. Өткізілген өнімнен түскен табыстың есебі. Бөлшек кәсіпорындағы қортынды табыстың есебі. Көтерме саудадағы тауарлардың есебі.

3


Бухгалтерский учет в торговле

Задачи и принципы бухгалтерского учета в торговле. Учет на складах и в розничных предприятиях. Синтетический и аналитический учет приобретенных товаров. Учет доходов от реализации продукции. Учет итогового дохода в розничных предприятиях. Учет товаров в оптовой торговле.

11

EP 1240

Экономикалық оқудың тарихы

Экономикалық оқу тарихының әдісі және пәні. Неолиберализм теорияның экономикалық неоклассикалық құрылымның және маржинализм экономикалық саясат классикалық дамуы және пайда болуы.Кейнсиандық. Институтционалдық.Социалистік ойдың эволюциясы.20 ғасырдың экономикалық теориясына совет оқымыстыларының қосқан үлесі.

2

История экономических учений

Предмет и метод истории экономических учений.Возникновение и развитиеклассической политэкономии.маржинализм и формирования неоклассикой экономической теории.Неолиберализм.Кейнсианство.Институтнационализм.Эволюция социалистических идей.Вклад советских ученых в экономическую теорию 20 века.

IEU 1241

EB 1242


Экономикалық қауіпсіздік

Экономикалық қауіпсіздік пәні мен әдісі. Классикалық саяси экономияның пайда болуы мен дамуы. Маржинизм және неоклассикалық экономикалық теорияның қалыптасуы. Неолиберализм. Кейнсиандық. Институционализм. Социалистік идея эволюциясы. Кеңес ғалымдарының XX ғасырдың экономикалық теориясына қосқан үлесі. Қазақстандағы экономикалық көзқарастарды пайда болуы және дамуы.

2


2

Экономическая безопасность

Предмет и метод истории экономических учений, Возникновение и развитие классической политэкономии. Маржинализм и формирование неоклассической экономической теории. Неолиберализм. Кейнсианство. Институционализм. Эволюция социалистических идей. Вклад советских ученых в экономическую теорию XX века. Возникновение и развитие экономических взглядов в Казахстане.

Экономикалық саясат

Экономикалық саясат заттары, субъектілері және объектілері. Экономиалық саясат принциптері, құралдары және мақсатының жиынтығы. Ақшалай-кредиттік саясат. Бюджеттік салықтық саясат. әлеуметтік саясат. Экологиялық саясат. Сыртқы экономикалық саясат. Экономикалық шешімдерді қабылдау және құрылымдау механизмдері.

Экономическая политика

Предмет, объект и субъекты экономической политики. Принципы, инструменты, совокупность целей экономической политики. Методы экономической политики. Финансовая политика государства. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-налоговая политика. Социальная политика. Экологическая политика. Международные аспекты экономической политики. Механизм формирования экономической политики и принятие экономических решений.

12
Шет тілінің 2 бөлімі

Инфляция, жұмыссыздық, экономикалық өсу мен құлдырау мәселелері. Макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы ұлттық өнім, баға деңгейі, жұмыссыздық деңгейі, таза экспорт. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдегі нарықтық тепе-теңдіктің макроэкономикалық үлгісі, нарықтардың озара әрекеттесу үлгілері және оларда ақша-несиелік (монетарлы), салық-бюджеттік (фискалды) және сыртқы саясат әсерінен туындайтың өзгерістер.

2
Иностранный язык часть 2

Цели обучения дисциплины «Иностранный язык» определяются применением иностранного языка (английского/немецкого) в коммуникативной среде студента, используя навыки четырех видов коммуникации: аудирования, чтения, письма, общения на иностранном языке.

Итого по БД

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет