Каталог элективных дисциплин специальности 5В050800 «Учет и аудит»жүктеу 462.57 Kb.
бет4/4
Дата17.06.2016
өлшемі462.57 Kb.
1   2   3   4

Цикл профилирующих дисциплин


Компонент по выбору

1

1C:buh

4307


1С:бухгалтерия

1 С: бухгалтерия бағдарламасында есеп жүргізу режимі. 1 С: бухгалтерия бағдарламасының жұмысы негізі 1 С: бухгалтерия жүйесінің негізгі түсініктері. 1 С: бухгалтерия жүйесіндегі шоттар жоспары мен субконто түрлері.

3

1С: бухгалтерия

Режим ведения учета в программе «1С: Бухгалтерия». Основы работы с программой «1С: Бухгалтерия». Основные понятия системы «1С: Бухгалтерия». Планы счетов и вид субконто в системе «1С: Бухгалтерия». Ведение учета в системе «1С: Бухгалтерия». Учет денежных операций в компьютерной бухгалтерии, операций по расчетному счету и кассе. Расчеты с подотчетными лицами. Учет текущих активов в компьютерной бухгалтерии, основных средств в системе «1С: Бухгалтерия», нематериальных активов, товарно-материальных запасов. Начисление и выплата заработной платы.

1C:pred 4308

ASAE 4309

EFUO 4310


1С: сауда

«Бизнесті бағалау» пәнін оқыту нәтижесінде студент экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру мен оның әдістемесін, теориясы негіздерін, механизмдерін, тәсілдері мен мәнін біліп, олардың нақты тарихи және әлеуметтік- экономикалық жағдайларда қолдануын игереді. Бұған қоса, нарықтық қатынастар сферасының кеңейе беруіне байланысты бизнесті бағалау алгоритімін құруды, бағалау қызметінің сапалы және санды көрсеткіштерін, бизнесті бағалау әдісін студенттер осы пән оқу барысында ескеруге дағдыланады.

3

1С: торговля

Дисциплина "Бухгалтерский учет в торговле» раскрывает теоретические «1СТорговля» является универсальной бухгалтерской программой для автоматизации ведения бухгалтерского учета, которая может быть настроена самим бухгалтером на любые изменения законодательства и форм учета.

Нарықты экономикалық қатынас заңдылығы әр бір шаруашылық саласына сол салалық ерекшеліктеріне сәйкес әсерін тигізуде. 1С Бухгалтерия жүйесіндегі бухгалтерлік есеп мақсаты мен міндеті, біріншіден, «Бухгалтерлік есеп заңымен», екіншіден, нарықтық қатынас заңдылығына сәйкес бухгалтерлік есеп және аудит стандартымен анықталады. 1С Бухгалтерия жүйесіндегі бухгалтерлік есеп мақсаты мен міндеті, 1С Бухгалтерия жүесіндегі ерекшеліктеріне сәйкес, операцияларды құжаттау ерекшеліктеріне және бухгалтерлік есептеу прициптерін анықтау.Audit Expert аналитикалық жүйесі

Нарық экономикасының өркендеуі және қоғамдық өндірістік қатынастардың алдында жаңа талаптар қоюда.Заңды және жеке тұлғалар ұйымдары басқаруға бос қаржыларын өндірістің өркендеуіне бағыттау, қаржы-несиелік қатынстарға кірісуі және инвестицияларды жарғылық , айналым каптилының қорлануына жұмсау арқылы қатынасады.


Аналитическая система Audit Expert

Системный и процессный подход к аудиту. Этапы аудиторской проверки. Выборочный метод. Аудит цикла получения доходов. Аудит закупочного цикла. Аудит процесса производства, себестоимости реализованной продукции и остатков запасов. Аудит кассовой наличности, имущества и оборудование предприятии. Аудит инвестиции, подоходного налога, дебиторов и счетов капитала. Заключительный этап. Аудит и соответствующие процедуры. Аудиторские заключения и его виды. Компиляция и обзоры. Промежуточная проверка. Специальные заключения.


3

Есеп пен бақылаудың электрондық үлгісі

БАЖ құрамы мен құрылымын оқу және оларды түрлі экономикалық сфераларда пайдалану; техникадағы бухгалтерлік есепті ұсыну, бухгалтерлік есеп басқаруымен дағдыларды қалыптастыру, бухгалтерлік желілерді құрастыру, бухгалтерлік есеп тізімдерін толтыру, бухгалтерлік есепті айқындау және нақтылы бағыттардың білімдерін кеңейту.
Электронная форма учета и отчетности

Электронная форма учета и отчетности –является овладение студентами знани о процессе преоброзавания, передачи и использования информации, привитие навыков сознательного и рационального испоьзования новейших методрв бухгалтерского учета в своей професиональной деятельности как средства саморазвития и самореализации в разных сециальности.В резулььтате осуществления данной цели у студентов формируется современная информационная картина мира и навыки исползования ввведения в специальность в бухгалтерский учет. Виды электронных форм учета через интернет: 1) ИСИД, 2) Программа НДС.

2

PWFUO 4311

Есеп берудің және қаржылық есептің перспективті сұрақтары

Студенттерге «Қаржылык есеп беруді ұсыну және ашу» пәнінің мазмұны қаржылық есеп мәліметтерін жалпылауға және әртүрлі пайдалануышылар үшін кәсіпорынның қаржылық қызметі туралы ақпарат көзі болып табылатын қаржылық есеп берудің негізгі түрін зерттеу және талдау болып табылады. Бухгалтерлік баланстың мазмұны, табыстар мен шығыстар туралы есеп, ақша қоры қозғалысы туралыесеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп беру мәселелер ашылады; есептің негізгі нысанының байланысы қаралады. Қаржылық шаруашылық қызметі талданады. Сонымен қатар бухгалтерлік есептің негізгі реттеушілігіне көңіл аудырылады


3

Перспективные вопросы ФУ и отчетности

Понимание роли финансового учета в условиях рыночной экономики, его задач в обеспечении сохранности и контроля законности и целесообразности использования всех видов ресурсов;

усвоение порядка организации учетного процесса хозяйствующего субъекта;изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета текущих активов, долгосрочных активов, учета обязательств, учета доходов и расходов на предприятиях, учета собственного капитала, а также формирование финансовой отчетности;


PRFO 4312

Қаржылық есеп беруді ашу және ұсыну

Студенттерге «Қаржылык есеп беруді ұсыну және ашу» пәнінің мазмұны қаржылық есеп мәліметтерін жалпылауға және әртүрлі пайдалануышылар үшін кәсіпорынның қаржылық қызметі туралы ақпарат көзі болып табылатын қаржылық есеп берудің негізгі түрін зерттеу және талдау болып табылады. Бухгалтерлік баланстың мазмұны, табыстар мен шығыстар туралы есеп, ақша қоры қозғалысы туралыесеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп беру мәселелер ашылады; есептің негізгі нысанының байланысы қаралады. Қаржылық шаруашылық қызметі талданады. Сонымен қатар бухгалтерлік есептің негізгі реттеушілігіне көңіл аудырылады

3

Представление и раскрытие финансовый отчетности

В курсе раскрывается содержание бухгалтерского баланса , отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании,критерии неудовлитворительной структруы баланса, приводятся методики прогнозирования финансовый отчетности

Aud 4313

Аудит 1,2

Аудит мақсаты мен қызметі. Аудиторлар қызметінің түрлері. Ішкі және сыртқы аудит. Аудит типтері: қаржылық, операциялық негіздеу үшін. Мемлекеттік аудит. Аудиторлық қорытынды және оның бөлімдері. Қазақстандағы халықаралық аудит стандарттары. Аудитордың этикалық және кәсіби тәртібі кодексі. ҚР Аудиторлар палатасы, аудит субъектілері. Аудиторлардың заңды жауапкершілігі. Аудиторлық растамалар мен құжаттамалар. Жоспарлау, мәнділігі және тәуекел. Ішкі бақылау. Аудиторлық таңдау. Компьютерлендірілген аймақтағы аудит. Кірісті алу циклі және сатыналу және шығындау циклі. Запастар, негізгі құралдар. Салымдар, меншікті капитал, міндеттемелер. Аудиторлық тексерудің аяқталуы.

3

Аудит 1,2

Цели, задачи аудита. Виды деятельности аудиторов. Внутренний и внешний аудит. Типы аудита: операционный на соответствие, финансовый. Государственный аудит. Аудиторское заключение и его разделы. Международные стандарты аудита в Казахстане (МСА). Кодекс этического и профессионального поведения аудитора. Палата Аудиторов РК, субъекты аудита. Юридическая ответственность аудиторов. Аудиторские доказательства и документация. Планирование, существенность и риск. Внутренний контроль. Аудиторская выборка. Аудит в компьютеризированной среде. Цикл получения доходов и цикл приобретения и расходования. Запасы основных средств. Инвестиции, собственный капитал, обязательства. Завершение аудиторской проверки.

EA 4314

Экологиялық аудит

Қазақстандағы экономикалық бақылау нарықтық экономиканың маңызды элементтерінің біріне айналып отыр. Басқарудың барлық жүйесі мен деңгейлерін қажетті ақпараттармен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жаңа бақылаушы мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар пайда болды және әрекет етіп жүр. Қазіргі нарық жағдайындағы экономикалық бақылаудың перспективті және тиімді түрлерінің бірі тәуелсіз бақылау болып отыр. Тәуелсіз бақылауды өз қызметін тапсырыс иесі-клиент есебінен (тексерілетін субъект жекелеген жағдайда бюджеттік қаражаттар есебінен) шартты коммерциялық негізінде іске асыратын аудиторлар, аудиторлық ұйымдар (фирмалар) жүргізеді.Соңғы жылдары елімізде тәуелсіз аудиторлық бақылау жүйесін құру аудитор кадрларды дайындау және олардың қызметін лицензиялау, қабылданған жекелеген заң актілеріне сай аудитордың кәсіби міндеттерін, құқықтары мен жауапкершіліктерін реттеу жөнінде көптеген жұмыстар жүргізілді.


3

Экологический аудит

Особенности ЭА, в основном, определяются тем, что в случае ЭА хозяйственная деятельность уже осуществляется или осуществлялась в прошлом, и воздействие на ОС уже проявляется в ее изменениях. Вследствие этого, при ЭА (по сравнению с ОВОС) снижается необходимость в прогнозе воздействий осуществлявшейся деятельности, меньше альтернатив по размещению объектов, ограничен выбор принципиальных технологических решений. В то же время, при ЭА информация о воздействии на ОС может быть получена при натурном исследовании объектов, и существует возможность идентификации и сокращения тех воздействий, которые трудно или невозможно предсказать априорно. Анализ перечисленных особенностей условий проведения ЭА показывает, что они так же, как и в случае ОВОС, не должны оказывать
BUT 3316

Туризмдегі бухгaлтерлік есеп.

Пәннің мақсаты – бухгартерлік есеп бойынша студенттердің теориялық білім кешенін қалыптастыра отырып оларды іс-тәжірибемен ұштастыру.

Пәннің міндеттері:

- нарықтық экономика мен сауда қатынастарын тиімді және ұтымды ұйымдастыру;

- сұраныс пен ұсынысты реттеу;

- еңбеккерлердің еңбек ақысын дұрыс есептеу;

- кәсіпорынның материалдық құндылықтары мен ақша қаражаттарын заңсыз тиімсіз жұмсауға, танауға жол бермеу.2

Бух.учет в туризме

«Бухгалтерский учет в туризме» рассматривает понятие бухгалтерского учета, концепции и принципы бухгалтерского учета, учетный цикл и подготовка финансовой отчетности, денежные средства и их эквиваленты, учет дебиторской задолженности, учет товарно-материальных запасов, учет собственного капитала, учет доходов и расходов. В результате изучения дисциплины студент должен иметь четкое представление. О сущности бухгалтерской концепции и принципов, способах и приемах бухгалтерского учета , методах оценки имущество и раскрытия информации в финансовой отчетности. Студент должен уметь использовать методы учета и составления финансовой отчетности, ее анализ и интерпретации для обоснования и принятия различных управленческих решении.

WA 4315

Внутренний аудит

Сущность внутреннего аудита, стандарты. Методические приемы внутреннего аудита. Руководство персоналом службы внутреннего аудита и организация его труда. Подготовка и планирование аудиторской проверки

2

Ішкі аудит

Ішкі аудиторлар институты. Этика кодексі. Ресурстарды үнемді және тиімді пайдалану бойынша ұсыныстарды өңдеу мақсатында іскер операцияларды үйрету. Бақылыу жүйесін тексеру, операция тиімділігн бағалау. Бағдарлама-лық мақсатқа жету деңгейін тексеру. Аудит этаптары. Қаржылық көрсеткіш-терды талдау. Менеджментті талдау, жоспарлау мен бақылауды талдау,өнім-ділікті талдау, есеп беру түзу.


AFO 3317
Аудиттің жүйелік және процестік әдісі. Аудиторлық тексеру кезеңдері. Таңдамалы әдіс. Табыс алу циклі аудиті. Сатып алу циклі аудиті. Өндіріс циклі аудиті. Касса аудиті. Инвестиция, табыс, дебиторлық борыш аудиті. Аудиторлық қорытынды. Аралық тексеру. Арнайы қорытындылар

3

Қаржылық еесеп беруді талдау

Ақпаратпен қамтамасыз ету жүйесіндегі қаржылық есеп беру. Бухгалтерлік баланс – компанияның мүліктік және қаржылық жағдайы юойынша есеп берудің мазмұны. Компанияның ақша қаражатының қозғалысын талдау. Ақша ағымын болжау. Қаржылық есеп беру – компанияның қаржы-шаруашылық көзі. Компанияның банкроттық мүмкіндігін бағалау және болжау.

4

Анализ фианасовой отчетности

Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения. Бухгалтерский баланс – источник информации об имущественном и финансовом положении компании. Содержание отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Анализ движения денежных средств компании. Прогнозирование денежных потоков. Финансовая отчетность – источник финансово-хозяйственной деятельности компании. Оценка и прогнозирование возможного банкротства компании.

3

BUSBU 3318IYA 4319

Бухгалтерлік есеп, сот-бухгалтерлік сараптамасы және аудит

Нарық экономикасының өркендеуі және қоғамдық өндірістік қатынастардың алдында жаңа талаптар қоюда.Заңды және жеке тұлғалар ұйымдары басқаруға бос қаржыларын өндірістің өркендеуіне бағыттау, қаржы-несиелік қатынстарға кірісуі және инвестицияларды жарғылық , айналым каптилының қорлануына жұмсау арқылы қатынасады.


Бухгалтерский учет и суд. бух экспертиза

На современном этапе развития рыночных отношений и правильное разрешение хозяйственных споров является весьма актуальным .В связи с этим в перечень дисциплин, изучаемых студентами-юристами включен «Бухгалтерский учет, судебно-бухгалтерская экспертиза и аудит». Этот предмет представляет собой перечень знаний, изучение возможность разрешать вопросы, возникающие в аудиторской, экспертной, следственной и судебной практике. Это комплексная дисциплина, находящаяся на стыке бухгалтерского учета и уголовного (гражданского) процесса, она служит теоретической базой использования специальных экономических познаний в уголовном и гражданском процессах.


2

Шетел тіліның 3 бөлімі

Фонетика деңгейінде: фонетика бойынша мәліметтерді кеңейту және тереңдету, артикуляциялық дағдыларды бекіту. Сөйлемнің әр түрлі типтерін, яғни 1. хабарлы; 2. сұраулы; 3. бұйрықты сөйлемдерді интонациялық тұрғыдан рәсімдеу. Басқа тілдерден енген сөздердің жалқы есімдерді қоса алғанда, айтылуы. Морфология деңгейінде: аффикстік сөзжасам, зат және сын есімдердің, үстеудің, етістіктің префикстері: конверсия-сөзжасам тәсілі.
Иностарнный язык часть 3

Предусмотрены для трех категорий учебных групп - углубленных - и включают рассмотрение вопросов: формирования и развития коммуникативной (лингвистической, социолингвистической и социокультурной) компетенции, необходимой и достаточной для квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной научной и производственной работы, включенного обучения в стране изучаемого языка.
Итого по ПД


Итого128

Кафедра меңгерушісі э.ғ.к. Иманова Г.А.
«Экономика және қаржы» факультетінің деканы э.ғ.к., доцент

Рахметулина Ж.Б.
ЖШС «Шымкент құс» бас бухгалтері Дүйесебаева Р.
Оңтүстік Қазақстан облыстық

мәслихат аппаратының бас бухгалтері Маханова Ж.У.
ЖШС Қазақ «Байтерек» интеллектулады

мектебінің бас есепшісі Ахметова С.Р.
1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет