Каталог элективных дисциплин специальности 5В050800 «Учет и аудит»жүктеу 462.57 Kb.
бет2/4
Дата17.06.2016
өлшемі462.57 Kb.
1   2   3   4

6

NN 3225

Салық және салық салу

Мемлекет экономикасы,салығы. Салық түрлері және салық салудың концепциялары. Салық қажеттіліктері және экономикалық пәні. САлық салудың негізі.Салық жүйелері: құрылу және дамуының этаптары. Салық жүйесіндегі салық классификациясы.Мемлекеттің салық саясаты: типтері,мақсаттары және оған қойылатын тапсырмалар.Экономиканы мемлекеттік қаржылық басқарудағы салықтың рөлі.Салықтық басқару: құралдар сипаттамасы және мазмұны.Қазақстанның салық жүйесіндегі салықтың негізгі түрлерінің құрылу ерекшеліктері және экономикалық мазмұны.Салықтық ұйымдастыру. САлық қызметтері: құрылымы,функциясы,мақсаттары және тапсырмалары.Тұрғындарға және ұйымдарға, кәсіпорындарғы салық салу. ҚР-ның талаптарына сай салық механизмі және оны қалыптастырудың ерекшеліктері.Ұйымдардағы салық салу жүйесінің принциптері.ҚР-ның төлеу және жинау, салықты алу әдісі және методолгиясы.Қазақстанның салық қызметі,оның функциялары және тапсырмалары.Салық органдарының құрылымы; салық төлеушілердің және салық органдарының жауапкершілігі; салық санкциларының түрлері;салықтардың бюджеттік жетіспеушілігі; мезгіәлі жеткен салық түрлерін және басқа да міндетті төлемдердің механизмін ашып көрсету.

3


Налоги и налогообложение

Налоги, экономика, государство. Концепция налогообложения и виды налогов. Экономическая сущность и необходимость налогов. Основы построения налогообложения. Налоговая система: этапы становления и развития. Классификация налогов в налоговой системе. Налоговая политика государства: типы, цели и задачи. Роль налогов в государственном финансовом регулировании экономики. Налоговое регулирование: содержание и характеристика инструментов. Экономическое содержание и особенности построения основных видов налогов в налоговой системе Казахстана. Налоговое администрирование. Налоговая служба: структура, функции, цели и задачи. Налогообложение предприятий, организаций и населения Налоговый механизм и особенности его функционирования в условиях РК. Принципы организации системы налогообложения. Методология и методика исчисления налогов, сборов и платежей в РК. Налоговая служба Казахстана, ее функции и задачи. Структура налоговых органов; ответственность налогоплательщиков и налоговых органов; виды налоговых санкций; порядок взимания в бюджет недоимок по налогам; механизм предоставления отсрочек уплаты налогов и других обязательных платежей.
BD 3226

Банк ісі

Курстың мақсаты,құрылымы және пәні. Коммерциялық банктердің іс-әрекет талаптары және қалыптасуы.Банктік ресурстарды басқару жәнеқалыптастыру. Банкт ің пассивтік операциялары.Қарыз алушының несие төлеу қабілеттігі және оның анықтамаларының әдісі.Банк қарыздарын қайтаруын қамтамасыз етудің формалары.Кредиттік жүйе және оның негізгі элементтері.ПРоценттік ставкалардың есеп айырысу әдісі және кредиттік бағалар. Кредиттеуді ұйымдастыру. Тұтыну несиесі.Консорциалдық несие.Коммерциялық несие. Банктердің вексельдік операциямен жұмыс істеуі.Ломбардтық несие.Ипотекалық несие.Лизинг, факторинг.Банктің трастік операциясы.ҚР-ның валюталық операцисын жүргізудің тәртібі. Банктің портфельдік қарыздарын басқару.Банктің активтерін басқару.Банктік маркетинг. Банктік бақылау.Ұзақ мерзімді инвестицияларды несиелеудің банктік құрылымдағы талаптары, тәртібі.Капитал салымдары-бұл нақты экономика секторын ұзақ мерзімді несиелеу.Коммерциялық банктерде инвестициялық жобаларды экспертиза жасау тәртібі.Банктік инвестицияларды ұзақ мерзімді эффектілігін бағалау әдісі.Екінші деңгейлі банк есеп жоспары,банктік баланс,оның құрылымының принциптері.Банктердегі аналатикалық және синтетикалық есеп.Банктердегі құжат айналымын бақылау Қолма-қол және қолма-қолсыз айналым,қолма-қолсыз ақша айналымының құқықтық негіздері,қолма-қолсыз есеп айырысу жүйесі,және оның элементтері.Халықаралық төлем жүйесі :, СВИФТ, ЧИПС, БАКС, ЧЕПС, «Вестерн-Юнион» жүйесі.

3

Банковское дело


Предмет, структура и задачи курса. Функции и условия деятельности коммерческих банков. Банковские ресурсы, их формирование и регулирование. Пассивные операции банков. Кредитоспособность заемщика и методика ее определения. Формы обеспечения возвратности банковских ссуд. Система кредитования и ее основные элементы. Цена кредита и методы расчета процентных ставок. Организация кредитования. Потребительский кредит. Консорциальные кредиты. Коммерческий кредит. Операции банка с векселями. Ломбардный кредит. Ипотечное кредитование. Лизинг. Факторинг. Трастовые операции банка. Порядок проведения валютных операций РК. Формы международных кредитов. Валютные риски и методы их страхования. Управление ссудным портфелем банка. Банковский менеджмент. Управление активами банка. Банковский маркетинг. Банковский надзор. Основные направления инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг и в реальном секторе экономики. Порядок и условия формирования банковских ресурсов для долгосрочного кредитования инвестиций. Капитальные вложения – как объект долгосрочного кредитования в реальном секторе экономики. Порядок экспертизы инвестиционных проектов в коммерческих банках. Методы оценки эффективности долгосрочных банковских инвестиций. План счетов банков второго уровня, банковский баланс, принципы его построения. Синтетический и аналитический учет в банках. Организация построения документооборота и контроля в банках. Основные аналитические приемы, методы, способы оценки издержек привлечения ресурсов, доходности операции и оценки рисков. Наличный и безналичный оборот, законодательные основы организации безналичного денежного оборота, система безналичных расчетов и ее основные элементы, межбанковские расчеты путем установления корреспондентских отношений, функции и задачи Казахстанского центра межбанковских расчетов и клиринговой палаты, системы крупных и розничных платежей. Международные платежные системы, СВИФТ, ЧИПС, БАКС, ЧЕПС, система «Вестерн-Юнион».
DKB 3227

Ақша,несие,банктер

Акша мәні мен кажетілігі. Акшаныц түрлері мен функциялары. Акша айналысы және оның кұрылымы. Қолма-кол және колма-колсыз аұша айналымы, және оньң кұрамдас бөліктері. Инфляция, оньң көрінуі, әлеуметтік --экономикалық салдары және жоюдың әдістері Кредит оның мәні және кажеттігі. Несие пайызы және оның экономикалық рөлі. Кредит жұйесінің ұғымы және оның кұрылымы. Екінші деңгей банктердің кызметін ұйымдастырудың негіздері.


3

Деньги,кредит,банки

Акша мәні мен кажетілігі. Акшаныц түрлері мен функциялары. Акша айналысы және оның кұрылымы. Қолма-кол және колма-колсыз аұша айналымы, және оньң кұрамдас бөліктері. Инфляция, оньң көрінуі, әлеуметтік --экономикалық салдары және жоюдың әдістері Кредит оның мәні және кажеттігі. Несие пайызы және оның экономикалық рөлі. Кредит жұйесінің ұғымы және оның кұрылымы. Екінші деңгей банктердің кызметін ұйымдастырудың негіздері.


7
Бизнесті бағалау

Бизнесті бағалаудың құндық стандарттаудың принциптері; нарықтық құнның негізделуі; ішкі (бастапқы) құны; бизнесті бағалаудағы қосылған құн; кірістерді жинақтаудың әдістері.Бизнесті бағалаумен байланысты тәуекелді классификациялау, бизнесті бағалауға нарықтық келісім,акцияларды жою,капитал нарығының әдісі, келісім әдісі,активтерді жинау әдісі, жерді бағалау әдісі, құнды жою.Компанияға әсер етуші факторлардың ішкі және сыртқы ортасын бағалау. Қаржылық бағалаудың алты функциясы. Бәсекеге қабілеттіліктің принциптерін бағалау.Компанияның табыс рентабельділік құны.Нарық және сиымдылығы.Ақша ағымы.Кәсіпорынның нарықтық құнын дисконттау. Тұтынушыны бағалау.

3


3
OB 3228

Оценка бизнеса

Принципы оценки бизнеса, стандарты стоимости; обоснованная рыночная стоимость; инвестиционная стоимость; внутренняя (фундаментальная) стоимость; доходный подход к оценке бизнеса; методы капитализации доходов. Классификация рисков, связанных с оценкой бизнеса; рыночный подход к оценки бизнеса; ликвидность акций, метод рынка капиталов, метод сделок, метод накопления активов, метод оценки земли, ликвидационная стоимость. Оценка внутренней и внешней среды компании, взаимовлияние факторов. Шесть функции финансовой оценки. Принципы оценки конкурентоспособности. Рынок и его емкость. Стоимость компаний, прибыль, рентабельность. Денежный поток. Дисконтирование рыночной стоимости предприятия. Оценка покупателя.
MS FO 3229

Халықаралық қаржылық есеп беру стандарты

Хылықаралық стандартқа өту мақсатын жеделдетуде (IFRS) 1. «ХҚЕС бірінші қабылдау» халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары қабылданды. Осы стандартқа сай компания, ХҚЕС 1-ші қабылдаған , ХҚЕС әрбір интерпретациясын орындауға міндетті, ең алғашқы қабылдаған қызметтен бастап.

Стандартта келесі көрсетліген,ХҚЕС қалтықсыз өткенде ғана қолданылады.Бұл үшін мыналар қажет:  • ХҚЕС танылған барлық міндеттемелер мен активтерді мойындау;

  • Міндеттемелер және активтерді мойындамау, егер ол ХҚЕС мойындалмаса;

  • Міндеттемелер және активтерді қайта классификациялау , егер олар ХҚЕС статьялары немесе типтеріне жатса;

  • Мойындалған активтер және міндеттемелерге ХҚЕС қолдану;

Межд. стандарты финансовой отчетности

В целях ускорения перехода на международные стандарты принят международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое применение МСФО».В соответствии с этим стандартом компания, впервые применяющая МСФО, обязана выполнить каждый МСФО и интерпретацию, действующие на момент первого применения.

В стандарте указано, что он применяется случае безоговорочного перехода на МСФО. Для этого необходимо:

- признать все активы и обязательства признаваемыми МСФО;

-не признавать активы и обязательства, если они не признаются МСФО;

- переклассифицировать активы и обязательства, если по МСФО они относятся к иным статьям или типам;

-в оценке признанных активов и обязательств применить МСФО;


Kon 3230

Контроллинг

Қаражаттарын бағыттау үшін мекемелердің қаржылық жағдайын зерттеу, олардың шаруашылық - өндірістік бағытын бақылау әрбір инвестордың, қатынасушының, кредитордың, және акционердің негізгі міндеті. Ұсынылған есептеменің нақтылығын, оның нормативтік-қуқықтық талаптарға сәйкестігіне жауапты тек жүргізілген аудит қана бере алады.

Аудит жүргізудің теориялық әдістемелік негіздерін және аудиторлық пікірдің қалыптасуын білу әрбір болашақ маман – экономистке қажет.
3

Контроллинг

Становление и развитие рыночной экономики ставят новые задачи перед экономической наукой и производственными отношениями в обществе. Юридические и физические лица через различные механизмы участвуют в управлении производством отдельных хозяйствующих субъектов. Одним из видов такого участия является вложение ими свободных средств на развитие производства, вступление в финансово-кредитные отношения, а также направление инвестиций на формирование уставного и рабочего капитала.

8


KME 4231

Компьютерное моделирование экономики

Сызықты әдістер. Сызықты программалау. Тапсырмаларды бекіту. Графикалық әдіс. Симплексті әдіс. Екіжақты тапсырма және оны шешу.Толық сандық программалау. Гомори әдісі.Шеіктік және бұтақтар әдісі. Макроэкономика және өндірісті жоспарлау мысалы.. Қосарланған бағаны экономикалық интерпретациялау.Оптималды жоспардың тұрақтылығы. Салааралық баланстың моделі.

3


Экономиканы компьютерлік модельдеу

Линейные модели. Линейное программирование. Постановка задачи. Графический метод. Симплексный метод. Двойственная задача и её решение. Целочисленное программирование. Метод Гомори. Метод ветвей и границ. Примеры моделей планирования производства и макроэкономики. Экономическая интерпретация двойственных оценок. Устойчивость оптимального плана. Модель межотраслевого баланса. Транспортная задача. Постановка задачи, нахождение опорного и оптимального планов. Методы «северо-западного» угла, минимального элемента. Метод потенциалов.


ISE 42332

Эконмикадағы ақпараттық жүйе

Сызықты әдістер. Сызықты программалау. Тапсырмаларды бекіту. Графикалық әдіс. Симплексті әдіс. Екіжақты тапсырма және оны шешу.Толық сандық программалау. Гомори әдісі.Шеіктік және бұтақтар әдісі. Макроэкономика және өндірісті жоспарлау мысалы..

3

Информационные системы в экономике

Одноиндексные задачи линейного программирования. Графический метод. Симплексный метод. Двойственная задача и её решение. Анализ чувствительности оптимального решения одноиндексных задач линейного программирования. Двухиндексные задачи линейного программирования. Построение моделей транспортной задачи. Методы нахождения опорных планов. Общая распределительная задача линейного программирования. Сетевое планирование. Построение сетевых моделей. Расчет и анализ сетевых моделей. Методы прогнозирования. Управление запасами.

9

10KMOSD 4233

Бух есептегі ақпараттық жүйе

БАЖ қызмет етуін білу БАЖ пайдалану және жобалауға,ақпараттық жүйелердің мақсатын, міндеттерін анықтауға,айтулы ақпараттық технологиялардың артықышылығ мен кемшілігін анықтай білуге, қазіргі уақыттағы ақпараттық технологиялар мен кәсіпорынды басқаруда оларды тиімді пайдалануға

3

Информационные системы в бух учете

Дисциплина 1С Бухгалтерия раскрывает теоретические основы бухгалтерского учета; вопросы учета денежных средств, запасов, фиксированных активов, капитала; операционного риска, доходов и расходов; финансовой отчетности и учета затрат на производство, а также место и роль учета в рыночной экономике и его нормативно – правовое регулирование.


TRiSPE 3234

Технологии разраб.и сопр.прг.в экон

Одноиндексные задачи линейного программирования. Графический метод. Симплексный метод. Двойственная задача и её решение. Анализ чувствительности оптимального решения одноиндексных задач линейного программирования. Двухиндексные задачи линейного программирования. Построение моделей транспортной задачи. Методы нахождения опорных планов. Общая распределительная задача линейного программирования. Сетевое планирование. Построение сетевых моделей. Расчет и анализ сетевых моделей. Методы прогнозирования. Управление запасами.


3

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет