«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенібет4/4
Дата04.03.2016
өлшемі482 Kb.
1   2   3   4

Зертханалық жұмыс №5

Тақырыбы: Ортақ пайдаланылатын құрылғыға немесе бумаға ат беру.


Желідегі қатынасты жеделдету үшін ортақ пайдаланылатын құрылғыға немесе бумаға ат беруге болады.

1. Қашықтағы ресурсқа ат беру үшін Менің желілік қоршауым терезесінде Сервис менюінің Желілік дискіні қосу (Подключить сетевой диск) командасын орындаңыз.

2. Желілік диск атын ашылған Диск тізімінен таңдаймыз. Желілік диск аты ретінде латын алфавитінің әріптерін алуға болады. Мысалы қашықтағы дискіге Е әрпін беруге болады. Енді оны өз компьютеріңізге орнатылған диск сияқты қолдану мүмкіндігі бар. Ашылған бума тізімінде басқа компьютердегі ресурс аты келесі пішімде беріледі

\\ компьютер аты\ бума аты. Ресурс бұрын қолданылса оны тізімнен таңдауға болады. Жүйеге кірер кезде қалпына келтіру жалаушасын көтеру арқылы Windows жүктелгеннен кейін ортақ қолданылатын бумамен автоматты байланыс орнатуды қамтамасыз етуге болады. Жүктелу уақытының ұзаруына әсер ететіндіктен, мұндай режимді буманы жиі қолданатын кезде ған орнатқан дұрыс. Жұмыс үстелінде жиі қолданылатын ортақ ресурстың таңбасын құруға болады. Ол үшін Менің желілік қоршауым терезесінде қажетті ресурстың бумасын маустың оң жақ батырмасын басулы күйінде жұмыс үстеліне жеткізіп, таңба құру командасын орындау керек.
Зертханалык жұмыс №6

Тақырыбы: Түйінді сөз бойынша ақпарат іздестіру 1. Internet Ехрlorer программасын іске қосыңыз.

 2. Адрестік жолдың өрісіне келесі URL-адресті енгізіңіз:— \www.гаmblег.гu Рамблер іздестіру жүйесінің титулдық беттерінен жүктеу басталады.

 3. Жүктелген бетке назар аудара қарап шығып, түйінді сездерді енгізетін өрісті (Поиск) және іздеу салу батырмасын (Поиск) табыңыз. Біз компьютерге арналған Wеb-беттерді іздестірейік.

 4. Түйінді сездерді енгізу өрісіне компьютер сөзін енгізіңіз. . Іздеу (Поиск) батырмасын шертіңіз. Іздеу нәтижесін қарап шығып, ең алғаш Web-беттегі іздестіру нәтижесіне назар аударыңыз.

 5. Түйіндес сөздерді енгізу өрісіне Компьютерные сети сөзін енгізіп, Іздеу батырмасын шертіңіз. Web-беттегі іздестіру нәтижесіне назар аудара отырып, іздеу нәтижесін қарап шығыңыз.

 6. Табылған Wеb-беттердің сан мөлшерін жазып қойыңыз. Неге Компьютерные сети сөзі бар беттің саны, Компьютер сөзі бар және Сети сөзі бар беттерінің санынан аз екендігін түсіндіріңіз.

 7. Түйіндес сөздерді енгізу өрісіне компьютер ОК сети сөзін енгізіп, Іздеу батырмасын шертіңіз.

 8. Web-беттегі іздестіру нәтижесіне назар аудара отырып,іздеу нәтижесін қарап шығыңыз.

 9. Түйіндес сөздерді еңгізу өрісіне Компютерные сети сөзін енгізіп, Іздеу батырмасын шертіңіз.

 10. Табылған Wеb-беттердің сан мөлшерін жазып қойыңыз.Неге Компютерные сети сөзі бар беттің саны,Компьютер сөзі бар және Сети сөзі бар беттерінің санынан аз екенін түсіндіріңіз.

 11. Түйіндес сөздерді енгізу өрісіне компютер ОК сөзін енгізіп, Іздеу батырмасын шертіңіз.(Бұл жағдайда ОR сөзі –іздеуге арналған түйіндес сөз емес,немесе деген логикалық)

 12. Табылған WеЬ-беттердің санын жазып қойыңыз.

 13. Артқа (Назад) навигациялық батырмасының көмегімен Компютерные сети түйіндес сөзінің іздеу нәтижесіне оралыңыз.Табылған Wеb-ресурстардың тізімін қараңыз. Бірінші болып тұрған гиперсілтемені шертіңіз.Құжат жүктелуін күтіңіз және оның тиімділігін бағалаңыз.

 14. Артқа (Назад)навигациялық батырмасының көмегімен алдыңғы Web-беткеоралыңыз және екінші гиперсілтемені пайдаланыңыз.Құжат жүктелуінің аяқталуын күтіп және оның тиімділігін бағалаңыз.


Зертханалық жұмыс №7

Тақырыбы: Электрондык поштамен жұмыс істеу үшін Outlook Ехргезз программасын баптау. Outlook Ехргезз программасын жұмыс істеуге даярлау үшін автоматтандырылған баптау құралдары қолданылады. Оқу мақсатында барлық амалдарды қолмен атқарған дұрыс.

1.Місгозoft Outlook Ехргезз программасын іске косыңыз (Пуск►Программы ►Outlook Ехргезз).

2.Өз атыңызға ұқсастыру жазбасын (куәлік) құрыңыз. Ол үшін Файл ► Куәліктер ► Куәлікті қосу (Файл► Удостоверения► Добавить удостоверения ) командасын орындаңыз -Жаңа ұқсастыру жазбасы(Новая идентификационная запись) сұхбат терезесі ашылады.Сәйкес өріске өз атыңызды енгізіңіз. Егер өз хаттарыңызды бөгде адамдар оқымасын десеңіз, онда пароль орнатуға болады. Ол үшін Қосқан кезде пароль сұрау (Запрашивать пароль при запуске) жалаушасын орнату керек. Біз бұл жаттығуды оқып-үйрену мақсатында орындап жатқандықтан, пароль енгізудің кажеті жоқ .

3.Өз атыңызға кұрылған ұқсастыру жазбасына өтіңіз. Ол үшін Файл►Куәлік ауыстыру (Файл ►Смена удостоверения) командасын орындаңыз, сонда Ұқсастыру жазбасы қосу (Переключение идентификационной записи) сұхбат терезесі ашылады. Осы жерден бұрын өзіңіз құрған жазбаны тандап, ОК батырмасын басыңыз.

4.Өзіңіз құрған ұқсастыру жазбасын қосканнан соң, Келіп түскен (Входящие) қаптамасы майлы каріппен ерекшеленгенін көресіз. Бұл —әлі оқылмаған хабар келіп түскендігін білдіреді (біздің жағдайда ол ертеректе әзірленген жарнамалық хабар). Қаптаманың атына тышқанның оң батырмасын басып, тақырып панелі мен хабар панелінде
пайда болған ақпаратты қарап шығыңыз. Хабарды оқып алған соң оны

5.НТМL пішімімен жібсрілген хабардың қалай көрінетіндігін тексеріп,Пішім НТМL Пішімі (Формат Формат НТМL) командасын беріңіз.Бұл жағдайда хабар дайындау терезесінде басқару элементтері қаріпті,оның кескіні мен түсін пішімдеуге маркерлі және нөмірленген тізімдерді даярлауға мүмкіншілік беретін қосымша пішімдеу панелі пайда болатынын байқайсың.

6.НТМL пішімінде жіберілетін хабардың безсндірілуінде фондық суреттің қолданылу мүмкіндіктерін Тексеріңіз: Пішім Бланкіні қолдану Шлющ.һігп (ФорматШспояьзовагь бланкИЪІющ.һІт).


 1. ПішіМ^Кәдімгі мәтін (Формаі Юбычный текст) командасын
  пайдаланьш хабарды НТМL кұралларынын көмегімен бсзсндіруден бас
  тартыңыз,

 2. Хабарды жібсру командасын іске косьгныі. Бұл үшін Файп менюін
  ашып, белгіленгеіі екі ұксас комашшга иазар аударыңыз: Жіберу және
  Кейіиірвк ЖІберу (Ошравить и Отпралигь позже). Бірінші жағдайлу
  шүғьтл түрдс сервер.мсн байланьтс орнатылып, хаоар бірден жіберілсді.
  Екінші жаідайда хабар Бастәпқы (Исходящие) каптамасьгпа
  орііаластырылып. жакын арада ссрвермен байлііныс орнаіан жағдайда
  жіберілсді.

 3. Файл^-Кейінірек Жіберу (ФайлЮтправить Ітозже} командасьга іскс
  қосыньтз.

 4. ОиІІООК Ехргезз ттрограммасының негізгі тсрезесіие оралыныз.
  Бастапқы каптамасында жібері^шсгсн хабардын пайда болганына
  назар аударыңыз. Қашықтан қосылуды жалғау танбашасыныц
  көмегімен интернетке колмсн жалғауды орнатыңыз. Б\л үшін Жумыс
  үстелі^-Менің компьютерім^-Желіге қашықтан қосылуды (Рабочий
  столІ^-Мой компьюгср^УдаленІгый доступ к сеіи) ашып, қосьшуды
  баптау бслгісін ташшңыз.

11. ИІП'ернстке косылу орнатылуыкутініз. сонан кейін Сервис^-БәрІН
синхрондау комапласын орындагіыі. "Синхроңдау" сөзінің мәнін
жергілікггі компыотср мен поптта ссрверініц қаптамаларыііда
сақталынған хабарлар арасьгадағы сойксстікті орнату дсп түсіну керек.
Компыотсрде жаца хабар пайда бога аіщыктан, оныц ссрвсрге көшірілуі
орыпдалады.
Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша өткізілетін сабақтардың жоспары

1-апта

1 СОБӨЖ.Тақырыбы: Компьютерлік желі.

 • Желі функциялары мен компоненттері.

 • Жергілікті желілер.

 • Желі түрлері

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]
2 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Сервер негізіндегі желілер.

 • Желі топологиясы.

 • Базалық топология (Шина, жұлдыз, сақина)

Ұсынылатын оқулықтар:[2…5]
2-апта

3 СОБӨЖ.Тақырыбы: Концентраторлар.

 • Активті концентраторлар

 • Пассисвті концентраторлар

Ұсынылатын оқулықтар:[3…7]
4 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Желілік кабель- ақпарат алмасудың физикалық ортасы

 • Кабельдің негізгі типтері

 • Сигнал берудің түрлері (узкополосная, широкополосная)

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
3-апта

5 СОБӨЖ.Тақырыбы: Сымсыз тораптарды қолдану арқылы желі компоненттерін қосу.

 • Сымсыз тораптың типтері

 • Ауқымды жергілікті желі

 • Мобильді желі

Ұсынылатын оқулықтар:[2…8]

6 СОБӨЖ.Тақырыбы: Қызметтік желілер

 • OSI модель деңгейі

 • Драйверлер: қызметі,

Ұсынылатын оқулықтар:[4…6]
4-апта

7 СОБӨЖ.Тақырыбы: Тораптық және физикалық бағытта дискретті мәліметтердің берілу тәсілдері.

 • Коммутация дестесінің (пакетінің) әдістері, қызметтері

 • Десте құрылымы

 • Дестенің негізгі компоненттері

Ұсынылатын оқулықтар:[6]
8 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Жергілікті желінің базалық технологиясы

 • Модемді қолдану

 • Модем технологиясы

 • Модем түрлері

Ұсынылатын оқулықтар:[ 8]
5-апта

9 СОБӨЖ.Тақырыбы: Қатынас жылдамдығын ұлғайту

 • Асинхронды және синхронды байланыс

 • Байланыс желілері

 • Телефон желілері

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
10 СОБӨЖ

Тақырыбы: Үлкен желілер құру

 • Мосттар. Маршруттауыштар. Шлюздер.

 • Маршрутизация кестесін құру

 • Желілік трафиктің сегменті

 • Маршрутизатор. Маршрут таңдау. Маршрутизатор түрлері.

Ұсынылатын оқулықтар:[9…12]
6-апта

11 СОБӨЖ.Тақырыбы: Желі эксплутациясы

 • Хаттамалар

 • Көпдеңгейлі архитектурадағы хаттамалар

Ұсынылатын оқулықтар:[7…13]
12 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Хаттама стектері

 • Желі құрудағы желі деңгейі

 • TCP/IPхаттамасының көпдеңгейлі құрылымы.

Ұсынылатын оқулықтар:[7…13]
7-апта

13 СОБӨЖ.Тақырыбы: Желідегі маршрутизация

 • Желідегі IP адрес

 • Маршрутталатын және маршрутталмайтын хаттамалар.

 • IP хаттамасы

 • IP хаттамасының негізгі қызметтері

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
14СОБӨЖ.

Тақырыбы: Пайдаланушыларды басқару

 • Желі өнімділігін басқару.

Ұсынылатын оқулықтар:[12…13]

8-апта

15 СОБӨЖ.Тақырыбы: Өнімділік мониторингі.

Ұсынылатын оқулықтар:[1…6]


16 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Желі құжаттары.

Ұсынылатын оқулықтар:[1…6]


9-апта

17 СОБӨЖ.Тақырыбы: Ақпаратты қорғау

Ұсынылатын оқулықтар:[5…8]


18 апсырма.

Тақырыбы: Желіні қорғаудың жоспары

Ұсынылатын оқулықтар:[5…8]


10-апта

19 СОБӨЖ.Тақырыбы: Аутентификация

Ұсынылатын оқулықтар:[4…11]


20 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Желіні қорғаудың әдістері мен тәсілдері. Аудит.

Ұсынылатын оқулықтар:[ 11]11-апта

21 СОБӨЖ.Тақырыбы: Жергілікті есептеу торабының топологиясын зерттеу

Әдістемелік нұсқау: Жергілікті есептеу торабының топологиясы тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
22 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Тораптық аппараттық және программалық құралдар

Әдістемелік нұсқау: Тораптық аппараттық және программалық құралдар тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
12-апта

23 СОБӨЖ.Тақырыбы: Windows-тың тораптық ресурстары

Әдістемелік нұсқау: Windows-тың тораптық ресурстары тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]

24 СОБӨЖ.Тақырыбы: Тораптық адаптерлерді орнату. Парамертлерді қалпына келтіру

Әдістемелік нұсқау: Тораптық адаптерлерді орнату және парамертлерді қалпына келтіру тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
13-апта

25 СОБӨЖ.Тақырыбы: Торап арқылы ақпаратты көшіру

Әдістемелік нұсқау: Торап арқылы ақпаратты көшіру тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
26 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Құрылғылар ресурстарын бөлу. Құжатты баспадан шығару

Әдістемелік нұсқау: Құрылғылар ресурстарын бөлу және құжатты баспадан шығару тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
14-апта

27 СОБӨЖ.Тақырыбы: Торап арқылы хабарламаларды жіберу

Әдістемелік нұсқау: Торап арқылы хабарламаларды жіберу тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
28 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Тораптық утилиттердің жұмысын оқып үйрену

Әдістемелік нұсқау: Тораптық утилиттердің жұмысын оқып үйрену тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
15-апта

29 СОБӨЖ.Тақырыбы: . Тораптық хаттамаларды зерттеу

Әдістемелік нұсқау: Тораптық хаттамаларды зерттеу тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау

Ұсынылатын оқулықтар:[1…8]
30 СОБӨЖ.

Тақырыбы: Торапты модернизациялау

Негізгі оқулық:[1], [3]

Қосымша оқулық:[5…8]

Әдістемелік нұсқау: Торапты модернизациялау тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау


8. ПРАКТИКАЛЫҚ, СЕМИНАРЛЫҚ, ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Зертханалық жұмыс № 1

Тақырыбы: Дискіенгізгішке жол ашу

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар: [1…4]


Зертханалық жұмыс № 2

Тақырыбы: Желілік принтер орнату

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар: [1…4]


Зертханалық жұмыс № 3

Тақырыбы: Желіге қосылуды тексеру

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]


Зертханалық жұмыс № 4

Тақырыбы: Автономиялық бума құру

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]


Зертханалық жұмыс № 5

Тақырыбы: Интернет желісіне қосылуға байланыс орнату

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]


Зертханалық жұмыс № 6

Тақырыбы: Microsoft Outlook Express көмегімен пошта жіберу және алу үшін есеп жазбасын орнату

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]


Зертханалық жұмыс № 7

Тақырыбы: Microsoft Outlook Express көмегімен хабар жасау және жіберу

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]


Зертханалық жұмыс № 8

Тақырыбы: Microsoft Outlook Express көмегімен тез жеткізілуі тиіс хабарламаларды жасау және жіберу

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]


Зертханалық жұмыс № 9

Тақырыбы: Mail.kz серверінен хабарламалар жіберу

Өткізу формасы: компьютерде аралас сабақ

Әдістемелік нұсқау: Желілік технологиялар пәні бойынша оқулық-зертхана

Ұсынылатын оқулықтар:[1…4]


Зертханалық жұмыс № 10

Тақырыбы: Тораптардың түрі мен топологиясын таңдау

Негізгі оқулық: [1], [4]

Қосымша оқулық: [5], [6]

Әдістемелік нұсқау: Тораптардың түрі мен топологиясы тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау


Зертханалық жұмыс № 11

Тақырыбы: Тораптарды жоспарлау мен іске асыру

Негізгі оқулық: [1], [3]

Қосымша оқулық: [5…8]

Әдістемелік нұсқау: Тораптарды жоспарлау мен іске асыру тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау


Зертханалық жұмыс № 12

Тақырыбы: Административтік тораптар

Негізгі оқулық: [1], [3]

Қосымша оқулық: [5…8]

Әдістемелік нұсқау: Административтік тораптар тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау


Зертханалық жұмыс №13

Тақырыбы: Сымсыз тораптар

Негізгі оқулық: [1], [3]

Қосымша оқулық: [4], [6]

Әдістемелік нұсқау: Сымсыз тораптар тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау


Зертханалық жұмыс №14

Тақырыбы: Тораптардағы ақпараттарды қорғау

Негізгі оқулық: [1], [3]

Қосымша оқулық: [5…8]

Әдістемелік нұсқау: Тораптардағы ақпараттарды қорғау тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау


Зертханалық жұмыс №15

Тақырыбы: Тораптық проблемаларды шешу

Негізгі оқулық: [1], [3]

Қосымша оқулық: [5…8]

Әдістемелік нұсқау: Тораптық проблемаларды шешу тақырыбына арналған әдістемелік нұсқау


9. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР

1 СӨЖ Қосалқы машиналардың қызметі

2 СӨЖ Коммуникациялық торап

3 СӨЖ Интегралдық торап

4 СӨЖ Ақпараттық жүйелердің қызметі

5 СӨЖ Логикалық және есептеу жұмыстарының қызметі

6 СӨЖ Коммуникациялық модуль

7 СӨЖ Терминалды модуль

8 СӨЖ Интерфейсті модуль

9 СӨЖ TCP (Transmisson Control Protocol

10 СӨЖ Ақпараттық сервер

11 СӨЖ Телекоммуникациялық жүйе

12 СӨЖ Ресурстар

13 СӨЖ Желілердің екі түрі

14 СӨЖ Бір рангілі желі жұмыс

15 СӨЖ Желілер құрылатын үш базалық топология

16 СӨЖ «Жұлдыз» топологиясы

17 СӨЖ «Сақина» топологиялы

18СӨЖ «Шина» топологиялы

19 СӨЖ ІВМ кабельді жүйесі

20 СӨЖ GSM стандарты

21 СӨЖ Пейджингті жүйелердің түрлері

22 СӨЖ Ұялы радиотелефон байланысының стандарт түрлері

23 СӨЖ SMS (Short Message Service)

24 СӨЖ Конференц – байланыс

25СӨЖ Автохатшы

26 СӨЖ Модемнің және компьютердің қатысуынсыз ұялы телефон арқылы Интернетке шығуға мүмкіндік беретін протокол

27 СӨЖ Радиоұзартқыштар

28 СӨЖ Электрондық офис

29 СӨЖ Видеобайланыс үшін каналдарды ұйымдастырудың технологиясы

30 СӨЖ Үстелдік видеоконференция жүйесін іске асырудың нұсқалары
10. Оқу, өндірістік және диплом алдындағы практика жопарланбаған.
11. БІЛІМДІ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР

Емтиханға дайындық сұрақтары:

1. Есептеу торабына қосылған есептеу машинасы келесі топтарға бөлінеді:

2. Негізгі машиналар аталады-

3. Негізгі машиналардың қызметі:

4. Қосалқы машиналардың қызметі:

5. Коммуникациялық торап –

6. Есептеу торабының жұмыс тәртібі келесі топтарға бөлінеді:

7. Пакет –

8. Хабарлар –

9. Интегралдық торап –

10. Ақпараттық жүйелердің қызметі:

11. Сұхбат жүйесінің қызметі:

12. Логикалық және есептеу жұмыстарының қызметі:

13. Хостмодуль –

14. Үрдіс –

15. Коммуникациялық модуль-

16. Терминалды модуль-

17. Интерфейсті модуль-

18. Есептеу торабымен басқару модулі-

19. Порт дегеніміз-

20. Фрагменттің екі тақырыбы-

21. Интерфейс дегеніміз-

22. Хаттамалар неше топқа бөлінеді?

23. Есептеу торабының физикалық құрылымын құрайтын негізгі үш элемент:

24. Физикалық интерфейс нүктесі дегеніміз-

25. ІР (Internet Protocol)-

26. TCP (Transmisson Control Protocol)-

27. ТСР/ІР-

28. Ақпараттық сервер дегеніміз-

29. Бағыттауыштар дегеніміз-

30. Сервер дегеніміз-

Емтиханға дайындық үшін тесттер:

1. Сымсыз телефондарды, компьютерлдерді және түрлі переферияларды байланыстыруға мүмкіндік беретін, қысқа қашықтықта мәліметтер беруді радиоканалдар арқылы жүргізетін технология –

+а) Bluetoth

б) радиоканал

в) SDN

г) NOSL


д) HDSL


 1. Абоненттік каналдарға негізделген технология –

+а) ISDN

б) NOSL


в) HDSL

г) Bluetoth

д) радиоканал


 1. 1990 жылы Bellcore компаниясы ұсынған технология –

+а) HDSL

б) ISDN


в) NOSL

г) Bluetoth

д) радиоканал


 1. Жергілікті, қаларалық және халықаралық байланыс каналдарын қамтамасыз ететін ірі холдинг –

+а) “Связьинвест”

б) Rospak

в) Relcom

г) Sprint

д) “Аэроком”


 1. 200 мың абонентке қызмет жасайтын компания –

+а) Relcom

б) “Связьинвест”

в) “Мир телеком”

г) “Аэроком”

д) Sprint


 1. Телефон байланысының сымсыз жүйесі ...

+а) радиотелефон байланысының жүйесі

б) телефон байланысының жүйесі

в) мәліметтерді беру каналдары

г) дұрыс жауап жоқ

д) мәліметтерді беру жүйелері


 1. Ұялы радиотелефон байланыс жүйелерінің қызметін көрсету бойынша бірінші жарнамалық хабарламалар қашан пайда болды?

+а) 1991ж

б) 2000ж


в) 1981ж

г) 1995ж


д) 2002ж


 1. Роуминг –

+а) абоненттің ұялы базалық станциясының бір аймағынан екіншісіне өткен кезде автоматты түрде қайта тіркеуді қамтамасыз етеді

б) офис, ғимарат, бөлек мекеме ішінде байланыс ұйымдастыру үшін арналған

в) ондаған километр әсер ету радиусына және абоненттердің көп санына ие

г) үлкен территорияны алады және сондықтан бірнеше пейджерлі терминалдары бар көп қоңыраулы жүйе болып табылады

д) дұрыс жауап жоқ


 1. Корпоративті –

а) абоненттің ұялы базалық станциясының бір аймағынан екіншісіне өткен кезде автоматты түрде қайта тіркеуді қамтамасыз етеді

+б) офис, ғимарат, бөлек мекеме ішінде байланыс ұйымдастыру үшін арналған

в) ондаған километр әсер ету радиусына және абоненттердің көп санына ие

г) үлкен территорияны алады және сондықтан бірнеше пейджерлі терминалдары бар көп қоңыраулы жүйе болып табылады

д) дұрыс жауап жоқ


 1. Жергілікті –

а) абоненттің ұялы базалық станциясының бір аймағынан екіншісіне өткен кезде автоматты түрде қайта тіркеуді қамтамасыз етеді

б) офис, ғимарат, бөлек мекеме ішінде байланыс ұйымдастыру үшін арналған

+в) ондаған километр әсер ету радиусына және абоненттердің көп санына ие

г) үлкен территорияны алады және сондықтан бірнеше пейджерлі терминалдары бар көп қоңыраулы жүйе болып табылады

д) дұрыс жауап жоқ


 1. Аймақты (ауқымды) –

а) абоненттің ұялы базалық станциясының бір аймағынан екіншісіне өткен кезде автоматты түрде қайта тіркеуді қамтамасыз етеді

б) офис, ғимарат, бөлек мекеме ішінде байланыс ұйымдастыру үшін арналған

в) ондаған километр әсер ету радиусына және абоненттердің көп санына ие

+г) үлкен территорияны алады және сондықтан бірнеше пейджерлі терминалдары бар көп қоңыраулы жүйе болып табылады

д) Дұрыс жауап жоқ


 1. Пейджингті жүйелердің түрлері

+а) корпоративті, жергілікті, аймақты

б) роуминг, роутинг

в) жергілікті, аймақты

г) корпоративті, роуминг

д) корпоративті, роутинг


 1. GSM стандарты –

+а) бұл байланыстың жақсы сапасын және кең халықаралық роумингті және роутингті қамтамасыз етеді

б) ақпараттық сигналдың барлық түрленуі тек сандық түрде жүреді

в) жоғарғы сыйымдылығымен және ғимарат ішінде сенімді байланыспен сипатталады

г) бір базалық станцияға қызмет етудің үлкен аймағын қамтамасыз етеді

д) дұрыс жауап жоқ


 1. Ұялы радиотелефон байланысының стандарт түрлері:

а) GSM

б) AMPS


в) NMT

г) CDMA


+д) барлығы да дұрыс


 1. Пейджердің түрлері:

+а) үнді, сандық, мәтіндік

б) GSM, AMPS, NMT, CDMA

в) корпоративті, жергілікті, аймақты

г) роуминг, роутинг

д) дұрыс жауап жоқ


 1. SMS (Short Message Service) –

+а) бұл ұялы телефоннан ұялы телефонға мәтіндік хабарламаларды жіберіп және қабылдауға мүмкіндік беретін жүйе

б) бұл модемнің және компьютердің қатысуынсыз ұялы телефон арқылы Интернетке шығуға мүмкіндік беретін протокол

в) екі жақты мобильді байланыстың оперативті түрі

г) электронды пошта жүйесі

д) дұрыс жауап жоқ


 1. WAP (Wireless Application Protocol) –

а) бұл ұялы телефоннан ұялы телефонға мәтіндік хабарламаларды жіберіп және қабылдауға мүмкіндік беретін жүйе

+б) бұл модемнің және компьютердің қатысуынсыз ұялы телефон арқылы Интернетке шығуға мүмкіндік беретін протокол

в) екі жақты мобильді байланыстың оперативті түрі

г) электронды пошта
 1. Транкингті байланыс стандарттарын екі буынға бөледі:

+а) аналогті транкингті стандарт, сандық транкингті стандарт

б) SMS, WAP

в) GSM, CDMA

г) Tetra, Smart Trunk

д) дұрыс жауап жоқ


 1. Қазіргі заманғы телефон жүйелерінде терілетін номерді кодтаудың ... әдісі бар

А) 3

Б) 4


+В) 2

Г) 6


Д) 5


 1. Puls – импульсті бұл мынадай аппараттарда қолданылады:

+А) дисклі аппараттарда

Б) номертергіші кнопкалы телефондарда

В) радиотелефондарда

Г) сұйық кристалды дисплейі бар аппараттарда

Д) номерді анықтауышы бар аппараттарда


 1. Tone –үнді бұл мынадай аппараттарда қолданылады:

А) дисклі аппараттарда

+Б) номертергіші кнопкалы телефондарда

В) радиотелефондарда

Г) сұйық кристалды дисплейі бар аппараттарда

Д) номерді анықтауышы бар аппараттарда


 1. Модемнің және компьютердің қатысуынсыз ұялы телефон арқылы Интернетке шығуға мүмкіндік беретін протокол

А) SMS

+Б) WAP


В) GSM

Г) CDMA


Д) NMT


 1. Радиотелефон байланысының жүйесі бұл –

+а) телефон байланысының сымсыз жүйесі

б) телефон байланысының сымды жүйесі

в) мәліметтерді беру каналдары

г) телефон байланысының жүйесі

д) дұрыс жауап жоқ


 1. Пейджингті жүйелердің ..... түрі бар

+а) 3

б) 6


в) 10

г) 5


д) 2


 1. Басқа аймақта орналасқан абонентке келіп түскен қоңырауды автоматты түрде кері адресациялауды қамтамасыз ететін жүйе

+а) роутинг

б) роуминг

в) пейджинг

г) SMS


д) WAP


 1. Конференц – байланыс бұл –

А) телефон аппараттарындағы сұйық кристалды дисплей келіп түскен және шыққан қоңыраулар туралы ақпарат береді

Б) сізге қоңырау шалып жатқан абоненттің телефон номерін және фамилиясын шығарып береді

В) абонентпен байланысу үшін телефон трубкасын алып, арнайы батырманы басу арқылы сіз кімге қоңырау шалғыңыз келсе, соның фамилиясын айту арқылы қоңырау шалуға мүмкіндік береді

Г) бір батырманы басу арқылы теру немесе телефон кітабы арқылы теру

+Д) аудиоконференцияға қатысушылар жалпы байланысты бұзбай әңгімеге кез келген уақытта қосылып, одан кез келген уақытта шығу


 1. Автохатшы бұл –

А) телефон аппараттарындағы сұйық кристалды дисплей келіп түскен және шыққан қоңыраулар туралы ақпарат береді

Б) сізге қоңырау шалып жатқан абоненттің телефон номерін және фамилиясын шығарып береді

В) абонентпен байланысу үшін телефон трубкасын алып, арнайы батырманы басу арқылы сіз кімге қоңырау шалғыңыз келсе, соның фамилиясын айту арқылы қоңырау шалуға мүмкіндік береді

Г) бір батырманы басу арқылы теру немесе телефон кітабы арқылы теру

+Д) сіз телефонмен сөйлесіп жатқан кезде келіп түскен қоңырауларға жауап бере алады


 1. Радиотрубкалы телефондар немесе жай ғана радиотелефондар бұл –

+А) телефон трубкасының сымы радио линияға ауыстырылған телефонды АТС-пен сымды байланысқа ие телефон аппараттары

Б) фирмадағы кетіп қалған қызметкерлерімен байланысу үшін қолданылады

В) базалық блоктан және номер тергіші бар телефон трубкасынан және телескопиялық антенналардан тұрады

Г) коммутация түйіндерінің жиынтығы

Д) дұрыс жауабы жоқ


 1. Үлкен ұйымдар және орталықтар қарапайым сымды АТС-терге қосылатын сымсыз АТС немесе ... орнатады.

+А) DECT концентраторын

Б) GAP концентраторын


В) GIP концентраторын
Г) RAP концентраторын
Д) CAP концентраторын


 1. Фирманы жалпы телефонизациялаудың ыңғайлы әдәсі бұл - ... орнату.

+А) Офистік АТС

Б) GAP концентраторын


В) GIP концентраторын
Г) RAP концентраторын
Д) CAP концентраторын
12. ПӘН БОЙЫНША ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПРОГРАММАЛЫҚ ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР.
(КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ- электрондық оқулық). Имангалиев М.М. 2007ж

13. МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДӘРІСХАНАЛАР МЕН ЗЕРТХАНАЛАР ТІЗІМІ

8 ғимарат 309-311 аудиториялар сабақ кестесі бойынша
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Семинар -15 сағат Оқытушының жетекшілігімен магистранттың өзіндік жұмысы (ожмөЖ) 45 сағат МӨЖ 45 сағат
dmdocuments -> Мәдениет және өнер” институты “Көркем-қолданбалы өнер және кәсіби білім” кафедрасы 050120 «Кәсіптік оқыту»
dmdocuments -> Іс жүргізу туралы нұсқаулық смж. 04. 04
dmdocuments -> Пәндер кафедрасы 050114 –
dmdocuments -> Тарих және құқық
dmdocuments -> Т. З. Рысбеков М.Өтемісов ат. БҚму ректоры, т.ғ. д., академик
dmdocuments -> Марапаттау: Бахитова Ақмарал Сайлауқызы «Образцы изменчивых фантазий» халықаралық сәндік-қолданбалы өнер көрмесінде
dmdocuments -> А. А. Какимова Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат ожсөЖ 21 сағат СӨЖ 45 сағат Рейтинг 2 Емтихан 2 Барлығы 70 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет