«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенібет2/4
Дата04.03.2016
өлшемі482 Kb.
1   2   3   4

2.5 Әдебиеттер тізімі.

Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер.-СПб:Издательство «Питер», 2001.-672с.

 2. М.Гук. Аппаратные средства локальних сетей. Энциклопедия – СПб:Издательство «Питер», 2000.-576с.

 3. Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки:Пер. с англ. – 2-е изд., испр. И доп.-М.:Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999.-400с.

 4. Соловьева Л.Ф. Сетевые технологии. Учебник-практикум.-СПб.:БХВ-Петербург,2004.-416 с.

 5. Информатика:Учебник./под ред.Н.Ф.Макаровой-М.:Финансы и статистика,1999.-768с.(202-257с.)

 6. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.А. Практикум по информатике:Учеб.пособие для студ,высш.учеб.заведений.-М.:Академия, 2005-608с.(501-516с.)

 7. Абдильдин Е.Ғ., Балапанов Е.К., Бөрібаев Б. Интернетке кіріспе. «Бүкілдүниежүзілік өрмек». Әдістемелік құрал.-Алматы: Білім беру саласын ақпараттандыру Республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы, 2000- 27 б.

 8. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А. Информатикадан 30 сабақ. Жаңа ақпараттық технологиялар.-Алматы: Шартарап,1998-384 б (311-357бб)

 9. нанс Бэрри Компьютерные сети: пер.с англ.:-М.: Бином,1996.

 10. Веттиг Д. Novell Netware:Пер.с англ.-Киев:ВНV; М.:Бином,1994.


Қосымша әдебиеттер тізімі:

 1. Ларионов A.M., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы, системы, сети. Л., Энергоатомиздат, 1987.

 2. Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 для профессионалов. - СПб: Питер, 2000. - 592 с.

 3. Шербо В.К., Киреичев В.М., Самойленко С.И. Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник. - М.: Радио и связь. - 1990.

 4. Золотев С. Протоколы Internet. - СПб: ВН, 1998.

 5. Челлис Дж., Перкинс Ч. Стриб М. Основы построения сетей. Учебное руководство для специалистов MCSE. - Лори, 1997.

 6. Романец.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. - М.: Радио и связь, 1999.

 7. Микуцкий А. Основы технологии ATM. Учебные материалы ЦИТ.

 8. Мамаев М. Телекоммуникационные технологии. Владивосток.,1999.

 9. С. И. Романчева, В.В. Соломенцев «Информационные ресурсы Интернет», Москва, 2000.

 10. Олифер, Н. Олифер «Новые технологии и оборудование ІР-сетей», Саңкт-Петербург,

 11. Бэррри Нанс. Компьютерные сети:Пер. с англ.-М.:Бином,1996.-400с.

 12. Криста Андерсон с Марком Минаси. ЛОкальные сети. Полное руководство: Пер. с англ.-К.:ВЕК+,М.:ЭНТРОП,СПб:КОРОНА принт,1999.-624с.

 13. Оглтри, Терри. Модернизация и реонт метей, - 2-н изд.:Пер. с англ.:Уч.пос.-М:Издательский дом «Вильямс», 2000.-928с.

Интернет – ресурстары:

www.mail.ru

www.inform.ru

www.econom.ru

www.mail.kz

www.inform.kz
2.6. Білімді бағалау жөнінде мәлімет.

Бағалау саясаты.

Бағалау саясаты келесі принциптерге негізделу керек: шынайлық, әділдік, айқындылық, икемділік, жоғары дифференциация.

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау және емтихан кіреді.

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау • Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нәтижесі бойынша) және 15 аптада (8-15 апта нәтижесі бойынша) оқытушы 100 балдық шкала бойынша рейтингті бақылау нәтижелерін шығарады және оқытушы өткізген рейтингке қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді.

 • Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі

U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан).
«Пән бойынша білімді бағалау кестесі»Баға критерийі


Жұмыс түрінің

бағасы


Апта

% 1 жұмыс бағасы

%

барлығы


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Дәріске қатысу

0,5

7,5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Сабақта белсенділік таныту

0,5

7,5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Зертханалық жұмыс орындау

1

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Өздік жұмыстар орындау

1

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Бақылау жұмысы

3

6++
5

Коллоквиум

3

6++
6

Шығармашылық жұмыс

3

3+

7

Емтихан
40

Барлығы
100

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15- апталарда.

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест СОБӨЖлары түрінде өтеді.

Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)


Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:

Баға

Әріптік жүйе бойынша

Ұпай саны бойынша

%-дық көрсетілуі

Дәстүрлі жүйе бойынша

А

4,0

95 – 100

өте жақсыА-

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

жақсы


В

3,0

80 – 84

В-

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

қанағаттанарлықС

2,0

65 – 69

С-

1,67

60 – 64

Д+

1,33

55 – 59

Д

1,0

50 – 54

F

0

0 - 49

қанағаттанғысыз

2.7. Курс саясаты.

Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті және барлық студенттер үшін міндетті. Әрбір оқытушы студенттерге сабақ барысында тәртіп ережелерін, оқытушымен және басқа студенттермен өзара қатынастарын ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді.Студенттер міндетті:

 1. Сабаққа кешікпеуге.

 2. Сабақ үстінде қатты сөйлемеуге.

 3. Сабаққа таза келуге.

 4. Себепсіз сабақ жібермеуге, ауырып қалған жағдайда ол жөнінде анықтама қағаз әкелуге.

 5. Жіберілген сабақты оқытушы белгілеген уақытта тапсыруға.

 6. Оқу процесіне белсенді араласуға.

 7. СОБӨЖларды ұқыпты орындауға.

 8. Оқытушылар мен курстастарына сыйлы, шыдамды, байсалды болуға.

 9. Барлық сабақтарда кері байланысты жүзеге асыруға.

 10. Пунктуальді және жауапты болуға.

 11. Сабақ үстінде ұялы телефонмен сөйлеспеуге.

Студенттерге қойылатын талаптар:

Сабаққа қатысу.

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Әрбір қатыспаған сабақ оқу-әдістемелік кешенде көрсетілгендей көлемде тапсырылады. Курстың үштен бір бөлігіндей көлемінде себепсіз сабақ қалдырған студент курстан шығарылады. Баға туралы ақпараттар:Баға жөнінде мәлімет:

Барлық бағалар әр тақырып бойынша және емтиханның қорытындысы бойынша жинақталады, соған байланысты курстың соңғы бағасы шығарылады.Студенттер білімін бағалаудағы критерийлер:

Студенттердің бағалаудағы критерийлерге СОБӨЖны толық орындау, оның сапасы, үй СОБӨЖсы мен қорытынды бақылау, ағымдық, аралық рейтинг жатады.

Студенттердің білімін бағалау студенттер белсенділігінің барлық формаларын есепке алатын объектілік, анықтылык, жан-жақтылық принципінен негізделеді.

СОБӨЖ-ды орындауға қойылатын талаптар:

Курсты окыту процесінде студенттерге койылатын негізгі талаптар, окылып жаткан курстың мақсаттары мен міндеттеріне байланысты қойылады. Ол үшін, яғни оқытушымен бірлесіп жұмыс жүргізуге белсенді түрде қатысу үшін студент пәнді оқуға қызығушылық танытып, топтың окып үйренуіне көмек көрсетіп, бірлесіп окытудың субъектісі ретінде көрініп, белсенділік пен жауапкершілік танытуы керек.

СОБӨЖ- дың барлығы белгіленген мерзім ішінде орындалуы керек. Студент сабаққа дайындықпен келіү керек, оқытушының қойған міндеттерін ұғынуға дайын болып, оны шешуге шығармашылық тұрғыдан карауы қажет.
2.8. Тақырыпта және емтихан бойынша студенттердің білімін бақылау үшін сұрақтар.

2.8.1. 1-7 апта материалдары бойынша бақылау өткізу үшін сұрақтар.


 1. Есептеу торабына қосылған есептеу машинасы келесі топтарға бөлінеді:

2. Негізгі машиналар аталады-

3. Негізгі машиналардың қызметі:

4. Қосалқы машиналардың қызметі:

5. Коммуникациялық торап –

6. Есептеу торабының жұмыс тәртібі келесі топтарға бөлінеді:

7. Пакет –

8. Хабарлар –

9. Интегралдық торап –

10. Ақпараттық жүйелердің қызметі:

11. Сұхбат жүйесінің қызметі:

12. Логикалық және есептеу жұмыстарының қызметі:

13. Хостмодуль –

14. Үрдіс –

15. Коммуникациялық модуль-

16. Терминалды модуль-

17. Интерфейсті модуль-

18. Есептеу торабымен басқару модулі-

19. Порт дегеніміз-
   1. 8-15 апта материалдары бойынша бақылау өткізу үшін сұрақтар.
 1. Оннан астам қолданушылары бар желінің стандартты түрі-

 2. Ерекшеленген сервер –

 3. Желілер құрылатын үш базалық топология:

 4. «Жұлдыз» топологиялы желіде кабельдер -

 5. Терминатор-

 6. Концентратор-

 7. Концентраторлар бөлінеді:

 8. Кодталған сигналдарды кабельмен жеткізу үшін қолданылатын технология:

 9. Жіңішке жолақты жүйелер мәліметтерді жеткізеді-

 10. Кең жолақты жүйелер мәліметтерді жеткізеді:

 11. Кең жолақты жеткізуде сигналдар жіберіледі-

 12. Бір рангілі желілер үшін қай жауап дұрыс ?

 13. «Сақина» топологиялы желінің негізгі сипаттамасы-

 14. «Шина» топологиялы желілердің сипаттамасы-

 15. «Жұлдыз» топологиялы желілердің сипаттамасы-

 16. Қандай топология пассивті-

 17. «Сызықтық желі» топологиялық желіде кабельді ұзартуға көмектесетін құрылғы-

 18. ІВМ кабельді жүйесі қай жылы ұсынылды?

 19. Жіңішке жолақты жүйелерде сигналдарды қалыпқа келтіру үшін не қолданылады?


3. ПӘН БОЙЫНША СОБӨЖЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ.
Жұмыс түрі

СОБӨЖның мазмұны мен мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Зертханалық жұмыстарын орындау

Теориялық материалдарды меңгеруін тексеру

Жұмыс тақырыбына сәйкес

1-15 аптада

1

Компьютерде СОБӨЖны көрсету, бақылау сұрақтарына жауап

2

СОБӨЖ

тапсырмаларын орындауӨтілген тақырып бойынша негізгі элементтерді бекіту

Жұмыс тақырыбына сәйкес

1-15 аптада

1

Бақылау сұрақтарын жазбаша орындау, ауызша тапсыру

3

Бақылау жұмысы

Практикалық білімдерін тексеру жазбаша

Жұмыс тақырыбына сәйкес

7-апта

3

Жазбаша


жұмыс

4

Коллоквиум

Алған білімдерін ауызша тексеру

Жұмыс тақырыбына сәйкес

7, 15-апта

3

Ауызша сұрау


Шығармашылық жұмыс

Шығармашылық еңбекке логикалық ойлауға тәрбиелеу

Жұмыс тақырыбына сәйкес

7, 15-апта

3

Компьютерлік оқыту программасын презентациялау
Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Семинар -15 сағат Оқытушының жетекшілігімен магистранттың өзіндік жұмысы (ожмөЖ) 45 сағат МӨЖ 45 сағат
dmdocuments -> Мәдениет және өнер” институты “Көркем-қолданбалы өнер және кәсіби білім” кафедрасы 050120 «Кәсіптік оқыту»
dmdocuments -> Іс жүргізу туралы нұсқаулық смж. 04. 04
dmdocuments -> Пәндер кафедрасы 050114 –
dmdocuments -> Тарих және құқық
dmdocuments -> Т. З. Рысбеков М.Өтемісов ат. БҚму ректоры, т.ғ. д., академик
dmdocuments -> Марапаттау: Бахитова Ақмарал Сайлауқызы «Образцы изменчивых фантазий» халықаралық сәндік-қолданбалы өнер көрмесінде
dmdocuments -> А. А. Какимова Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат ожсөЖ 21 сағат СӨЖ 45 сағат Рейтинг 2 Емтихан 2 Барлығы 70 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет