Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)



Дата10.07.2016
өлшемі148 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы








Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика кафедрасы

(кафедра атауы)


______________ Басқару консалтинг ____ пәні бойынша

(пән атауы)
_6М050600 «Экономика» ___ мамандығының магистранттарына арналған

(мамандық шифрі және толық атауы)


Пәнді оқып білуіне

(сабақ, жұмыс түрі)


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы








Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41








БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н. Э. Пфейфер

(қолы) (аты-жөні)

201_ж. «___»_____________

Қ ұрастырушы: ____ э.ғ.к., доцент М.М. Омаров


Экономика кафедрасы

(кафедра атауы)


____________ Басқару консалтинг ___________ пәні бойынша

(пән атауы)

______6М050600 «Экономика» ___ мамандығының магистранттарына арналған

(мамандық шифрі және толық атауы)

_________Пәнді оқып білуіне________

((КЖ-а/КЖ-с/Бж/ЕКЖ/ЗЖ) оқу құжаты түрінің атауы)



әдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды

20___ж. «___» ______________, №____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ С. К. Кунязова 20___ж. «___» ___________

(қолы) (аты-жөні)



Қаржы – экономикалық факультетінің ОӘК мақұлданды

(факультет атауы)

20___ж. «___» ______________, №____ Хаттама
ОӘК төрайымы ___________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)



МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ______________ Е.Н, Жуманкулова 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама



1 Пәннің мақсаты тыңдаушыларды экономика, менеджмент, бизнес және кәсіпкерлік саласындағы консалтингтік қызметті жоспарлау және жүзеге асыру облысындағы білім мен дағдыларға үйрету.

Пәннің міндеттері

- консалтингтік қызметтің теориялық негіздері;

- консалтингтік қызметтер нарығының пайда болуы мен дамуының кезеңдері;

- консалтингтік қызметті ұйымдастырудың негіздері;

- басқарушылық консалтингтік жобалардың типтері;

- бизнес-трегингтерді ұйымдастырудың негіздері;

- консалтингтік қызметтің тиімділігін есептеудің әдістемелері.

Осы пәнді меңгерген магистранттар келесіні игеруі керек:



 • басқарушылық консалтингтің түсінігі мен маңызы;

 • консалтингтік қызметтер нарығының пайда болуы мен дамуының тарихы;

 • Қазақстан Республикасында және шетел елдеріндегі консалтингтік қызметтер нарығының дамуының ерекшеліктері;

 • консалтингтік жобалардың әзірленуінің механизмі;

 • консалтингтік қызметтерді жоспарлау және жүзеге асыру кезеңдері;

 • консалтингтік жобалардың тиімділігін арттаурыдың жолдары;

 • консалтиггтік қызметтердің тиімділігін бағалаудың әдістері.

Пәнді оқу барысында магистранттар зерттеу жұмыстарының дағдаларын меңгеріп келесіні білуі керек:

 • кеңесшінің жұмысының жоспарын әзірлеу;

 • консалтингтік жобаны жүзеге асыру бойынша бизнес-жоспар әзірлеу;

 • бизнес-тренингтер өткізудің механизмдерін әзірлеу;

 • басқарушылық консалтинг шығындары мен рентабельділігін бағалау;

 • консалтингтік қызметтердің құнын есептеу;

 • консалтингтік қызметтердің тиімділіг мен сапасын бағалау.



2 Пән тақырыптарының мазмұны



Тақырып 1 Консалтингтік қызметтің теориялық негіздері

Консалтингтік қызметтерді анықтаудың маңызы мен негізгі жолдары. Консалтингтік қызметтердің топтамалары мен түрлері. Жалпы басқару, әкімшілік басқару, қаржылық басқару, кадрларды, маркетингті басқару, өндірісті ұйымдастыру, ақпараттық технологияларды басқару саласындағы консалтингтік қызметтер. Сыртқы және ішкі консалтинг.

Жобалық кеңес беру және оның кезеңдері. Консалтингпен байланысты болатын кәсіби қызметтер: аудит, бухгалтерлік қызмет көрсету, заңгерлік қызметтер, ақпараттық технологиялар, инжиниринг, инвестициялық банкирование, рекрутмент, жарнама және қоғаммен қарым-қатынастар, ресми ақпарат, біліктілікті арттыру.

Басқарушылық консалтингтің ұйымдастырушылық – экономикалық шарттары мен негіздері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

Тақырып 2 Консалтингтік қызмет нарығының пайда болуы мен дамуы

Басқарушылық консалтингтің шетелдегі пайда болуы мен дамуы. Консалтингтік қызметтер нарығындағы экономикалық өсудің динамикасы мен тенденциялары. Консалтингтік қызметтер нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Басқарушылық консалтинг жүйесіндегі еңбекті төлеу. Сыртқы және ішкі кеңес берудің ара қатынастырының қазіргі заманғы тенденциялары. Кеңес берушілерді оқытудың формалары.

Ресей Федерациясындағы консалтингтік қызметтің мамандануы. Кеңес берушілерді таңдаудың крите­рилері.

Қазақстан Республикасындағы консалтингтік қызметтің пайда болуы мен дамуының кезеңдері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 3 Консалтингтік қызметті ұйымдастыру

Консалтингтік қызметті ұйымдастырудың қазіргі заманғы ерекшеліктері. Менеджмент саласындағы кеңес беру жобасы. Консалтинг функциялары. . Консалтингтік қызметтің қызмет етуінің әдістері.

Кеңес берушінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар. Консалтингтік қызметке сұранысты қалыптастыру. Клиенттерді қарату. Кеңес берушінің жұмысының уақытын бөлу.

Кеңес беру жобасын ұйымдастыру. Жеке кеңес берушілік. Халықаралық қызметтегі консалтинг. Консалтингтік қызметтегі баға белгілеу.

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 4 Басқарушылық консалтингтік жобалардың типтері

Бизнесті жоспарлау және дамыту облысындағы консалтинг. Маркетинг облысындағы консалтинг. Өтім қызметін ұйымдастыру облысындағы консалтинг. Жобаларды қаржыландыру бойынша консалтингтік қызметтер.

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 5 Бизнес-тренингтерді ұйымдастыру

Бизнес-тренингтердің орны мен рөлі. Бизнес-тренингтердің анықтамасы мен топтамасы. Бизнес-тренингтерді өткізудің әдісі, әдістемесі және формасы. Бизнес-тренингтердің құрылымы. Бизнес-тренингтердің нәтижелерін болжау.

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]
Тақырып 6 Консалтингтік қызметтің тиімділігі

Консалтингтік қызметтің объектісін болжау әдістемесі. Болжаудың кезеңдері. Консалтингтік қызметтің тиімділігін бағалау. Кеңес берушінің тиімділігін бағалау. Консалтингтік қызметтің және кеңес берушінің тиімділігін бағалаудың есептік-экономикалық әдісі. Эксперттік бағалау әдісі арқылы консалтингтік қызметтің тиімділігін бағалау. Консалтингтік қызметтің сапасын бағалау.

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

3 Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1 Басқару есебі: оқу құралы. / А.К. Ержанов, Ә.К. Айтанаева [и др.]. – Алматы: Экономика, 2009. – 304 б.

2 Рахымбаев А.Б. Менеджмент: оқу құралы. / А.Б. Рахымбаев, Б.О. Сабатаева, А.Қ. Белгібаев. – Алматы: Заң әдебиеті, 2009. – 150 б.

3 Өмбетәлиев А.Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік: оқулық. / А.Д. Өмбетәлиев. – Алматы: Экономика, 2009. – 464 б.


Қосымша:

4 Бердалиев К.Б. Стратегиялық менеджмент: оқулық. / К.Б. Бердалиев. – Алматы: Дәуір, 2011. – 312 б.

5 Жұмамбаев С. Өндірістік менеджмент: оқу құралы. / С. Жұмамбаев. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2009. – 228 б.

6 Инновациялық менеджмент: оқу құралы. / [К.Б. Бердалиев және т.б.]. – Алматы: Экономика, 2010. – 328 б.



7 Мамыров Н.Қ. Мемлекеттік басқарудың жаңа нұсқасы: ғаламданудың мәні мен Қазақстандық болмысы: монография. / Н.Қ. Мамыров, А.Н. Саханова, Ә.Н. Дәуренбекова. – Алматы: Алматыкітап баспасы, 2010. – 536 б.

8 Сарбасова А.Қ. Экономика және өндірісті ұйымдастыру: оқу құралы. / А.Қ. Сарбасова, Ж.Т. Бейсенбаева. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2010. – 185 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет