Отчет на управителния съвет за дейността на камарата на строителите в българиябет2/3
Дата18.07.2016
өлшемі0.51 Mb.
түріОтчет
1   2   3

Камарата поддържа и актуализира Регистър на членуващите в нея фирми и организации. Регистърът е публичен и част от информацията, съдържаща се в него, е поместена в интернет страницата ни.
2. Областни представителства

Основна задача през годината беше развитието на регионалната дейност чрез активизиране инициативността на ръководствата и служителите в офисите на Областните представителства. Продължи да се популяризира дейността на КСБ на областно ниво, следвайки интересите на нашите фирми-членове.

През отчетния период повечето областни представителства подписаха договори за сътрудничество с професионалните строителни гимназии в тяхните региони с цел обединяване и задоволяване потребностите от млади и добре квалифицирани кадри. Камарата и представителите на бизнеса се ангажираха с конкретни бонуси към тези учебни заведения, в резултат от което в строителството да останат по-голям брой мотивирани, завършили кадри. Беше поставено началото на изготвяне на дългосрочна програма за сътрудничество с цел подобряване качеството на обучение, мотивиране на учениците да остават да работят в бранша след завършване на образованието си, като по този начин подсигурим достатъчно добри специалисти в бранша.

През септември 2009 г. Областно Представителство – гр. Стара Загора беше домакин на проведения общонационален форум на тема „Образователните институции и подготовката на квалифицирани кадри за строителството”. В него участваха представители на КСБ, Центъра за развитие на човешки ресурси, МОН, НАПОО, 23 професионални гимназии по строителство и архитектура, 3 висши училища по строителство, 14 центъра за професионално обучение, строителни фирми от Стара Загора, София, Бургас, представители на местната общественост, медии.

През 2008 г. голяма част от областните представителства подписаха рамкови договори за сътрудничество с общините. Събитията бяха отразени в регионалните медии.

Много областни представигелства изработиха и пуснаха свои интернет страници, но има още много да се желае в тази насока.

Областно представителство София бе инициатор на проведените няколко срещи и семинар с представители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и със Софийска вода. На срещата в гр.Несебър бяха обсъдени редица затруднения на членовете и предприети мерки за решаване на проблемите между строителните фирми и ЧЕЗ. Бяха събрани становища, списъци със забавени преписки по изкупуване на енергийни съоръжения, както и проблеми със Софийска вода. Въпреки полученото обещание от представителите на ЧЕЗ да отговорят персонално на всяка фирма и да започнат процедура по изкупуване на изградени от строителите съоръжения, няма още резултати.

По инициатива на областното представителство София на 14 ноември 2008 г. в Букурещ се състоя среща между представители на български строителни фирми от столицата и страната, членове на КСБ и представители на фирми от Румънската асоциация на строителните предприемачи - ARACO. Областното представителство бе инициатор и оргонизатор на срещата с изселниците от Балканите в Турция БАЛ - ГЬОЧ”, гр. Инегьол, която бе проведена среща на 22 март 2008г. в гр. Бурса с представители на Камара на строителите в България и представители на Камарата на архитектите в Турция. Бе взето решение да бъде учредена смесена работна група с представители от различните браншови организации, която да работи за разширяване контактите и сътрудничеството между фирмите и организациите в строителния бранш от двете страни, да се проведат работни срещи за обмяна на опит в областта на строителството и свързаната с него законова и друга нормативна база, действаща към момента в двете страни. Да бъде обсъдено двустранното сътрудничество в областта на европейското законодателство с оглед настъпилите промени след присъединяването на страната ни към ЕС, както и други инициативи.

През месец септември 2008г. успешно стартира проектът за издаване на приложението на КСБ „Строителен отвес” във вестник „Марица”, съвместна инициатива на областните представителства в гр. Пловдив, гр.Пазарджик, гр.Хасково, гр.Смолян и гр.Кърджали. Изданието бе прието от фирмите и общественноста с изключителен интерес, като по този начин се популяризира дейността на Камарата и редовно се отразяват актуалните новини и проблеми. Приложението представя в реална светлина дейността на строителните фирми, катосъщевременно ги убеждава в необходимостта да си сътрудничат и да се интегрират при изграждане на големи проекти.

Независимо от голямото натоварване в края на годината във връзка с годишното потвърждение, служителите на ОП - Пловдив организираха и традиционно стилния Коледен бал на областното представителство, на който бяха връчени награди за „Социално отговорни фирми”. Бяха наградени строителни фирми, които в кризисната ситуация запазиха численния състав на фирмите си, намалиха дори печалбите си, за да не съкращават кадри. Идеята за такава награда беше високо оценена от фирмите и общественността.

По инициатива на друга регионална структура на КСБ – гр. Варна, на 26.02.09 г. се проведе прескоференция на тема: „ДЪРЖАВАТА, БАНКИТЕ И БИЗНЕСА – НЕ РЕЖЕТЕ КЛОНА, НА КОЙТО ВСИЧКИ СТОИМ”. По решение на Областния съвет беше подкрепено изграждането на храм „СВ. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ” с финансовата подкрепа и помощ под формата на строителна дейност се включиха фирмите: „РУСЕВ БИЛД”, „ДЕЙТРОН”, „ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ”, „МЕРКОМЕРС”, „ВИКИ 2005”, „ЕСКАНА”, „СТИМЕКС”, „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ”, „ИВ СТАР”, „БАЛКАН ИНВЕСТ ГРУП”, „ИЗОТЕХ”, „СТРОЙСТИЛ” и др.

На проведените през м. март, април и май т.г. годишни отчетни събрания в Областните представителства бяха приети плановете за работа на ОП и бюджетите за тяхната реализация.

Ситуацията в строителния бранш през отчетния период, рязкото намаление на разрешителните за нови обекти, недобре регламентираните правила за работа, както и поведението на банките в един особен период за строителния отрасъл бяха сред основните проблеми, които се дискутираха на отчетните събрания.

На тези събрания бяха дискутирани някои въпроси и проблеми, свързани с:1. Възлагането на обществените поръчки:

 • Последните промени в ЗОП не доведоха до очаквания резултат. Въведено бе задължително участие на външни експерти единствено за процедури възлагани по закона. В Наредбата, приета от Министерски съвет за подпраговите стойности, умишлено не бе възприет принципът, приет от Народното събрание, и за всички масови случаи за възлагане на обществена поръчка за строителство и ремонт, участието на външния експерт е само пожелателно, т.е. външен експерт в комисията по оценката на предложенията няма.

 • Общините продължават да не изискват задължителна регистрация в ЦПРС за строителните фирми, с които подписват и/или възлагат договори.

2. Професионалното образование:

 • Да се реализира подписване на Договор за сътрудничество с местна Професионална гимназия;

 • Да се предложат стипендии на млади хора, обучавани в средни професионални училища и висши учебни заведения, придобиващи специалности, необходими за фирмите;

 • Представители на КСБ да вземат участие в Училищните настоятелства за подпомагане на образователните институции;

3. Договори за съвместна дейност

 • Подписване на рамкови договори с Общините.

 • Подписване на рамкови договори за сътрудничество с Областните управители.

 • Срещи с общините от областта по повод икономическата криза и мерките за преодоляването й.

4. Бяха направени предложения за:

 • анализ на търговете; например какви грешки и пропуски се правят при изготвяне на тръжната документация ; как се класират фирмите;

 • организиране на семинар на тема: “ЕВРОНОРМИТЕ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО”;

 • ОП Кърджали си поставя задача да се осигури подходящ офис за нуждите на членовете и Регистъра;

 1. За изход от финансовата криза бяха направени следните предложения:

ОП Бургас:

 • Съкращаване на разходите – непроизводствени, на енергия, строителни материали и други за посрещане очакваното намаление на цените при запазване на една прилична норма на печалбата;

 • Стриктно спазване на поетите договорни задължения, особено по отношение на срок и цена. Лоялност и етика в отношенията както към контрагентите, така и към всички участници в инвестиционно-строителния процес. Борба срещу дъмпинговите цени, подбиващи авторитета на сериозните изпълнители в бранша;

 • Повишаване качеството на изпълняваните СМР и превръщане висококачественото строителство в масов и постоянен медод на работа;

 • Повишаване качествения професионален състав на управленческия и изпълнителски състав по пътя на перманентната им квалификация и подбор;

 • Стабилизиране участието на фирмите чрез съществено повишаване на тяхната КОНКУРЕНТНА СПОСОБНОСТ и доверие сред обществото.

ОП Плевен:

 • Областният съвет да работи в насока за обединяване интересите и консолидиране на фирмите, членове на КСБ, за участие в търгове за по-големите обекти.

 • Областният съвет да води по-активен диалог и контакти с представители на държавните и общински ръководства в региона за съвместна дейност по подготовката на успешни инвестиционни проекти по оперативните програми на структурните фондове на ЕС, за участие в публично-частни партньорство.

 • Да се превърне в традиция и се организират по-чести срещи с депутатите от региона за тяхното съдействие и ангажираност по актуални предложения за законодателни промени в ЗОП, ЗДДС, ЗУТ, Закона за корпоративното подоходно облагане и др., свързани със спецификата на строителния бранш.

Чрез дейността, извършена от ОБЛАСТНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА през 2008 година, се утвърди положителният образ на Камарата и на Строителя. Има още много да се работи в тази насока, за да се постигне и спазването на Етичния кодекс на строителя, осъзнавайки място си и отговорността в реализацията на строителната дейност.

3. Управителен съвет

През отчетния период Управителният съвет е провел 4 разширени заседания и е взел решения по следните въпроси:

На 26 юни 2008г. – на разширеното заседание на УС са приети материалите за Общото Събрание на 26.06.2008 г., а именно:


 • Отчета на УС на КСБ;

 • Отчета на Комисията по ЦПРС с благодарност на Комисията, на целия екип, водещ Регистъра, на председателите на Областните представителства и специална благодарност на председателя на Комисията доц. Линков за свършената до сега работа и решение за награждаване на хората. За положения огромен труд, извършен толкова добре и за толкова кратко време, за членовете на Камарата, участвали в създаването на ЦПРС, да се учреди специален морален стимул;

 • Отчет на бюджета на КСБ за 2007 г. и проекто-бюджета на КСБ за 2009 г. и са направени следните предложения:

да се внесе в Общото събрание предложение за промяна на разпределението на членския внос за Централа : областни представителства - да стане 40% : 60%.

да се изгради офис, който да отговаря на нуждите на КСБ;да се планират необходимите средства за провеждане на конгрес на FIEC в България, може и гр. Варна, през 2011 или 2012 г.;

 • Да се разгледа на Общото събрание предложения материал за Кодекс за професионална етика на строителя;

 • Решение за прекратяване на мандата на Иван Цеков от Комисията на ЦПРС по негова молба и предложение да се проведе избор за нов член на Комисията;

 • Допълване на видовете услуги, осъществявани от ЦПРС и цените за тях, за утвърждаване от Общото събрание; Цените на услугите да останат еднакви за всички фирми, а от получените допълнителни средства да се организира създаването на специална информационна система на ЦПРС, достъпът до която да е безплатен за членовете на КСБ и мероприятия по квалификация на кадрите;

Приети са още:

 • Стратегията на КСБ за работната ръка;

 • Предложението за Споразумение с ГИТ;

 • Предложението за договор на КСБ с община София за съвместни инициативи;

 • Правилника за годишна класация „ТОП 50+” за строители, членове на КСБ и Правилника за награди и почетни знаци на КСБ;

 • Решение за изпълнение на СМР за паркинга във вътрешния двор на УАСГ като част от инвестиционната програма на КСБ;

 • Решение за участие на КСБ в учредяването на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за реновиране на етажната собственост” („АРЕС”) и Дичко Прокопиев, член на УС, да представлява КСБ в „АРЕС”;

 • Рещение за официално представяне на доклад за строителството в България през есента на 2008 г. в Брюксел;

 • Решение да се планират необходимите средства за организиране и провеждане на конгреса на FIEC в България, може и в гр. Варна, през 2011 или 2012 г.

 • Решение честването на Деня на строителя да стане на 24 октомври в новата зала „Роял” в х-л „Шератон”, София.

На 26.09.2008 г., Боровец – на разширено заседание на УС са приети:

 • Правилник за работа на комисията по професионална етика; Избран е председател на комисията по професионална етика на Николай Таков – член на ИБ; и членовете на комисията;

 • Проучване за професионалното образование в строителството;

 • Информация за проблемите и предстоящите задачи пред ЦПРС и изказва благодарност за извършената работа;

 • Представената концепция за развитие на в-к „Строител” и следните решения:

 • да се преобразува дружеството „АБС-Строител” ООД, което е 100 % собственост на КСБ, в ЕАД „ Строител” с едностепенна система на управление;

да се увеличи уставният капитал на ЕАД „Строител”;

 • за председател на съвета на директорите избира Венелин Терзиев и членове – Орлин Хаджиянков и Иван Бойков, и главен редактор – прокурист;

 • адрес за регистрация на дружеството – адресът на КСБ;

 • да се представи Уставът на дружеството утвърждаване;

 • съветът на директорите да внесе на следващото заседание на УС писмено концепцията и бюджета на дружеството;

 • в Устава да се впише изрично, че дружеството не се занимава с политика и не се ангажира с политически партии.

 • Договорените „Минимални осигурителни прагове в строителството за 2009г.”;

 • Подробна информация по международната дейност на КСБ;

 • Информацията за състоянието на дружество „Български строител”;

 • Информацията за д-во „Строителен пазар на труда” и решение за увеличение на началния капитал на дружеството;

 • Промени в Правилника за класация „ТОП 50+” за 2008 г;

 • Решение за подписване на рамков договор за съвместна дейност между КСБ и НАПОО.

През м.декември 2008г.– взето е неприсъствено решение за приемане и изключване на фирми по предложение на Областните представителства на КСБ.

На 20 март 2009г. – гр. Кюстендил – на разширено заседание на УС са приети:

 • Отчет по изпълнение на плана по дейности за 2008г;

 • Допълнителни действия по антикризисните мерки:

1. Участие в мероприятията на големите работодателски организации

2. Обръщение на УС към работодателите и правителството

3. Срещи по области на Управителните съвети на Областните представителства с местните власти, депутати от областта и с представители на всички политически партии

4. Среща на представителен екип от КСБ начело с г-н С. Пешов с председател-ката на асоциацията на банките г-жа Виолина Маринова • Плана за работа на Камарата за 2009г. с предложение за засилване на юридическия отдел с цел следенето на нормативните документи, свързани със строителството;

 • Плановете на Областните представителства и бюджетите за реализирането им;

 • Плановете за работа на секциите „Инженерна инфраструктура” (предишна Транспортно строителство), „Енергийно строителство”, „Високо строителство” и „Проектиране и строителен надзор”;

 • Приет е щатът на служителите към актуализирана структура на КСБ;

 • Решение за провеждане на Общото годишно отчетно събрание на КСБ на 25 юни 2009г. в аула „Максима” на УАСГ, гр.София и предложения дневен ред;

 • Предложението на ИБ във връзка с кризисната ситуация в бранша да се даде възможност за прилагане на отсрочка при представяне на удостоверения с отразени данъчни задължения при „Годишното потвърждение” на фирмите в ЦПРС;

 • Отчета за текущото състоянието на ЦПРС и коригирекция на възнаграждението на членовете на Комисията за участие в заседание;

 • Информацията за текущото състояние на в-к „Строител”; УС одобрява предложения бюджет за 2009г.;

 • Одобрява направените допълнителни разходи за СМР, наложили се поради възникналите при работата неотложни ремонтни дейности на вътрешния двор на УАСГ и увеличение на бюджета за довършване на обекта;

 • Решение - за нов офис на КСБ да се работи успоредно по три направления;

 • Утвърждава решението на ИБ за захранване на сметките на 16 областни представителства с цел развиване на дейността им през 2008г., целево финансиране на дейността на всяка от четирите секции до определен лимит и безлимитно финансиране на дейността на Комисията по професионална етика;

 • Решение за участие в дарителската акция за изграждане на паметник на св.св. Кирил и Методий в Чехия по молба на Народното събрание;

 • Участие на Камарата с парични средства за подпомагане на мероприятието по организирането и популяризирането на конкурса за многофункционален комплекс – вторичен център на София на 4-ти километър.

На 25 юни 2009г. – София – разширено заседание на УС за приемане на материалите за Общото събрание на КСБ.

Към настоящия момент задачите са изпълнени в срок.4 . Хоризонтални структури

Създадените с решение на УС от 03.12.2007г. четири секции по направления:

„Високо строителство” с председател инж. Николай Галчев, „Инженерна инфраструктура” с председател д-р инж. Николай Михайлов, „Енергийна инфраструктура” с председател инж. Дичко Прокопиев и „Проектиране и строителен надзор” с председател инж. Валентин Зарев вече проведоха учредителните си срещи за избор на ръководства и приемане на планове за работа. Плановете за работа на секциите са включени в общия план на работа на КСБ за 2009г.

4.1. Секция „Високо строителство” е с най-широко представителство сред членовете на КСБ. На проведените 3 срещи на управители на фирмите от секцията бе структурирано нейното ръководство, приет бе правилник за работа, дискутирани бяха редица проблеми, касаещи професионалната квалификация, хармонизиране на нормативната база, съществуващите регулаторни режими, проблемите на строителните фирми с банковия сектор, кредитирането и междуфирмената задлъжнялост, проблемите с ЕРП и ВиК дружествата, корупцията при провеждане на търгове за обществени поръчки от държавните и общинските структури, спазването на етичните норми. Прието бе решение да се изработят ориентировъчни цени на СМР във високото строителство, да се разработят ясни показатели за формирането на тези цени, да се разработят типови договори с включени в тях опции за отразяване на инфлацията и конкретните условия на изпълнение. Да се предложат механизми за отхвърляне на дъмпинговите цени при оценката на офертите в търговете. Да се създаде публичен регистър на некоректните фирми в строителството. Да се инициират дискусии на страниците на в-к „Строител”. Представени бяха доклади относно антикризисните мерки във високото строителство и механизми за усвояване на средствата по проекти, финансирани от Европейския съюз. В помощ на строителните фирми по време на кризата в сайта на Камарата започна да се помества информация за предлаганите за продажба недвижими имоти. Услугата за членовете на Камарата на строителите в България (платили членски внос за настоящата година) е безплатна.

4.2. По инициатива на председателя на секция „Пътна инфраструктура” на КСБ на 20 ноември 2008г. бе проведена първата среща на представителите на фирми-членове на КСБ от цялата страна, специализирани в изпълнение на пътно и инфраструктурно строителство. На срещата бяха обсъдени и набелязани проблеми, които да бъдат поставени съвместно с ББК „Пътища” на среща с ръководството на НАПИ. Бяха разисквани въпросите за актуализация на цените на зимното поддържане на пътищата; анулираните договори за 21 обекта от „Програма Регионално развитие”; положението с търговете по „Транзитни пътища V”; текущите плащания – сроковете и възможностите за плащане по ясен график. Ръководството на секцията работи в тясна връзка с ръководството на ББК „Пътища”, НАПИ и МРРБ. Фирмите от секцията взеха дейно участие при формиране на официалното становище на Камарата и бележки, предложения за допълнения и промени по Проект на Типов ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за ново строителство, реконструкция, основен ремонт на обект: републикански път, изготвен от новото ръководство на НАПИ. По решение на ИБ на КСБ спешно бяха изготвени „Ориентировъчни цени за изпълнение на обекти от Националната пътна и транспортна инфраструктура”. На водещи експерти от съответните области беше предоставен „Наръчник по възлагане и изпълнение на строителни работи за пътища и мостове” от Германия, за запознаване и изготвяне на становище и мнение с оглед съпоставяне с българските нормативни документи. Беше изготвено становище на КСБ в отговор на запитване за „наличие на съответствие в нормативната уредба за ЗУТ и т.42 от Преамбюла на Директива 2004/18/ ЕО във връзка с изпълнение на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство” от страна на Министерски Съвет и запитване на Европейската комисия по повод жалба № 2008/4874, относно процедури по търговете за строителство на АМ „Тракия”, представители на КСБ взеха участие в проведената среща на 17.02.2009 г. в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” – към Министерски Съвет.

На 23 март 2009 г. в к.к. „Боровец” бе проведена среща между български и немски строителни фирми в областта на инфраструктурното строителство. След презентацията на актуални теми, новости и достижения на фирмите от двете страни, бяха установени полезни контакти и запланувани обмяна на опит между фирмите – участнички в срещата. Представители на секцията взеха участие в организацията и провеждането на конференция „Инфраструктурни проекти – ПЪТИЩА България 2009” на 24 март 2009 г. в „Шератон” София.

Организационният секретар на секцията упражнява периодично наблюдение и контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи на пътни обекти в страната като лотовете „Плевен – Никопол”, Ново село – АМ „Марица”, АМ „Люлин”. Съвместно с ББК „Пътища” бе отправена молба до НАПИ за разрешение на официално експертно посещение на обекта на АМ ”Люлин” с цел запознаване с реалното качество на изпълняваните СМР на обекта.

На проведеното Общо събрание на секцията на 29 април 09г. се взе решение секцията да се преименува на „Инженерна инфраструктура” и да включва подсекции „Пътно строителство и съоръжения”, „Железопътно строителство и съоръжения” и „Благоустройство, хидротехническо строителство и околна среда”. Беше изслушан доклад на тема: „Проблематика на инженерната инфраструктура в условията на световна икономическа криза”. Беше прието предложението за участие във „Втората национална конференция по пътища - управление на пътни настилки и рехабилитация”, която ще се проведе през септември 2009 г. в гр.Несебър, както и предложението за финасова подкрепа от КСБ при организацията и провеждането на Конференцията, като съорганизатор на НАПИ.


4.3. Секция „Енергийно строителство” е приела за свои основни насоки на работа изработването на съвместна програма с АРЕС (Асоциация за реновиране на етажната собственост) по дейността за реновиране на сградния фонд; разработване на технология от правила и норми за реновиране; изготвяне на ориентировъчни цени за енергийно строителство и ръководство за изпълнение на СМР и разпространение на добри практики. От началото на 2009г. ръководството на секцията е провело редица срещи с представители на АРЕС и МРРБ за обсъждане на нормативната уредба и насоките за нейното допълване. Съгласува инициативите си с КАБ, КИИП, БАИС за постигане на по-добри резултати.

4.4. Секция „Проектиране и строителен надзор”- Основният приоритет на секцията е изготвяне на предложение за регистрация на фирмите за Строителен надзор и на фирмите, изпълняващи Проектиране. В процес е изготвяне на проекто-правилници за категоризация и регистрация на фирмите, изпълняващи Проектиране и на фирмите за Строителен надзор. След изготвянето на проекто-правилниците, същите ще се обсъждат съответно с БААИК и КИИП. Изготвят се и се прецизират критериите, по които ще се извършва категоризацията на фирмите. За да сме в помощ на институциите, представихме в МРРБ, Национална агенция „Пътна инфраструктура” и Агенция за обществените поръчки 7 (седем) експерти, които да вземат участие при промяна и изготвяне на нормативни актове.

Направиха се проучвания за завършените проекти на инфраструктурни обекти през 2008 год. и данните са предоставени в сайта на КСБ за информация на всички заинтересовани.

Работни групи разработват ориентировъчни цени на услугите - за Проектиране и Строителен надзор - на тоя етап само за транспортната инфраструктура.

5. Комисия по ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА. След като през 2008г. беше приет Етичния кодекс на строителя, беше избран председателят и определен съставът на комисията, както и Правилника за работа, Комисията по професионална етика започна своята дейност. Към нея вече постъпват сигнали за некоректни действия на фирми и организации. Предстои да бъдат утвърдени регионалните структури на Комисията по професионална етика, които да съдействат за спазване на нормите на Етичния кодекс на строителя и балансиране на отношенията на фирмите с други структури в условията на пазарна икономика и нарастващата криза.

ІІ. Отчет за дейността на звено „Регистър”

След успешния старт на Централния професионален регистър на строителя през октомври 2007 г. пред служителите от звено регистър стоеше задачата да преодолеят огромното струпване от заявления за вписване, получило се в началото на 2008 г. В резултат на общите усилия на областните и централно звено регистър през 2008 г. бяха приети и обработени над 5000 заявления от строители, подлежащи на вписване.

Едновременно с това се разработи образец на заявление за вписване на чуждестранни юридически лица и започна приемането на документи от чуждестранни строители.

В края на 2008 г. вписаните строители са 5367, от които 24 чуждестранни строители.

Основна задача, която беше изпълнена през отчетния период, е цялостно изграждане и влизане в действие на всички блокове на електронния регистър, с което се даде възможност на строителите, не само да се вписват, но и да изпълняват задълженията си предвидени в ЗКС и правилника:


 • да отразяват настъпили промени в идентификацията си;

 • промени в обстоятелствата /персонала, опит, техническа съоръженост/;

 • разширявана на обхвата на вписване.

През процедурата „Промяна в идентификацията” преминаха 294 строители, на които са издадени нови удостоверения следствие настъпили промени.

Блока „Разширяване на обхвата” използваха 406 строители, които съгласно правилника за регистъра, подадоха заявления и им беше разширен обхвата.

Друга важна задача пред звено регистър бе да се подготви процедурата за „Годишно потвърждаване” за 2007 г. на обстоятелствата, станали основание за вписване, съгласно правилника за реда за вписване и водене на регистъра. През тази процедура към края на 2008 г. преминаха 2310 строители, на които са издадени нови контролни талони.

Важен момент при въвеждането на тези процедури е обработването в централно звено само на електронни заявления – в областните звена се сканират документите и се прикачват към заявлението, без да постъпва хартиения носител в централно звено. Във връзка с влизането на новите процедури беше проведено обучение на служителите от звено регистър, на което бяха запознати със софтуера и действията, които трябва да извършват като администратори.

На основание правилника и указанията на комисията за извършване на ежегодни проверки на строители, вписани в регистъра, се разработиха необходимите документи за подготовка и осъществяване на проверките от работните комисии.

С цел улесняване на търсенето на вписани строители в сайта на регистъра работи електронна „търсачка” по единен идентификационен код или име на строителя.

В сайта на регистъра се поддържа интернет форум за регистрирани строители, в който звеното редовно дава информация за решенията на комисията, свързани с новите процедури и отговаря на въпроси, поставени от строители.

Звено регистър периодично предоставяше информация на медиите за хода на регистрацията, както и статистическа информация, необходима на Камарата.

През 2009 г. на практика вече работят всички блокове на ЦПРС като последният, който бе пуснат в действие, е блокът „Справки в регистъра”. От него всеки заинтересуван може по всяко време да получи актуална информация за броя на вписаните строители; разпределението им по ОП; разпределението по групи и категории строежи; обем СМР; стойност на ДМА; заети лица и друга полезна информация, акумулирана от публичната част на регистъра.

От началото на годината до края на месец юни 2009 г. ще продължи процедурата „Годишно потвърждаване” за 2008 г., през която следва да преминат всички вписани към края на миналата година или 5200 строители. Осигурена е цялата необходима информация за технологията на тази процедура, изискуема от ЗКС и системата е напълно готова да приеме и обработи заявленията на всички строители, подлежащи на годишно потвърждаване. Актуализирани са формите от годишния отчет за 2008 г. съгласно образците на НСИ, направени са допълнителни подобрения във софтуера, улесняващ работата на експертите.

През февруари и март т.г. се проведоха първите годишни проверки от Комисията. За целта централното звено регистър подготви необходимата информация и материали съгласно методиката за годишните проверки и оказа съдействие на работните комисии за провеждане на проверки на 64 строители от цялата страна. На основание приетите документи се състави обобщен доклад за резултатите и изводите от проверките, който ще бъде предоставен на УС на Камарата.

Разработиха се указания и процедура за вписани в регистъра строители, при които са настъпили промени, свързани с преобразуване, изкупуване, вливане и отделяне съгласно Търговския закон.

Текущо подготовка на отговори на запитвания от строители, държавни и общински органи, и граждани по въпроси, свързани със ЗКС и Правилника за ЦПРС, проблеми и практики, свързани с прилагането на нормативната уредба.

Текущо предоставяне на информация от експерти от централно звено регистър и отговори на въпроси в интернет форума на строители, вписани в регистъра.

През месец април се проведе среща на всички експерти от звено регистър с членовете на Комисията и двудневно обучение, на което се направи анализ на работата, запознаване с новости в нормативната уредба, текущи проблеми на системата на регистъра и предстоящи задачи пред звеното.

IIІ. социален диалог

Камарата на Строителите в България участва активно в работата на Отрасловия Съвет за Тристранно Сътрудничество (ОСТС) към МРРБ. В него са включени всички социални партньори – представители на работодателските организации в сектор строителство и синдикатите от съответните федерации на КТ „Подкрепа” и КНСБ.Отраслов колективен трудов договор (ОКТД); Камара на строителите проведе преговори с двата синдиката – Федерация „Строителство, строителна индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа” и Федерацията на Независимите строителни синдикати към КНСБ и през м. декември 2008г. бе постигнато съгласие и бе подписан ОКТД, в който са отразени настъпилите социално-икономически промени в България след влизането й в ЕС. Съгласно този договор са определени редът и условията на сключване на трудовите договори с работодателите и размерът на минималното месечно основно трудово възнаграждение (МОТВ) по квалификационни групи. Предложението на социалните партньори е действието на ОКТД да се разпростира върху всички строителни фирми. Срокът на валидност е 2 години.
МОТВ за отрасъла = МРЗ за страната х К=1.25


Квалификационни групи професии

Коефициент за корекция спрямо минималното основно трудово възнаграждение за отрасъла


1. Ръководители

К = 2.5

2. Аналитични специалисти

К = 2.1

3. Техници и други приложни специалисти

К = 2.0

4. Административен персонал

К = 1.4

5. Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната

К = 1.0

6. Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

К = 1.0

7. Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

К = 1.9

8. Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия


К = 1.9

9. Професии, неизискващи специална квалификация


К = 1.2

Каталог: images -> stories
stories -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
stories -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
stories -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
stories -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
stories -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім «Ақ Жайықтың Хамзасы»
stories -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім
stories -> 7. Қазақстан Республикасындағы геологиялық барлау жұмыстарының
stories -> Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесiн дамытудың 2005-2011
stories -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Аса жеңiл авиация саласында сертификаттау қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 31 наурыздағы №318 және "Азаматтық авиация саласындағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет