Программа Қазақстан Республикасының білім жэне ғылым министрлігіжүктеу 174.42 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі174.42 Kb.


Рабочая программа

Қазақстан Республикасының білім жэне ғылым министрлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Радиотехника жэне телекоммуникациялар кафедрасы

ЖҮМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Электр техникасы пэні бойынша

050716 «Аспаптар жасау» мамандығының студенттері үшін

Павлодар


Форма Ф СО ПГУ 7.18.1/06

Лист утверждения к рабочей

программе дисциплины, разработанной на основании

государственного

общеобязательного стандарта

образования специальности и

типовой программы

Құрастырушы: аға оқытушы

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы Ж¥МЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Электр техникасы» пэні бойынша

050716 «Аспаптар жасау» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы мамандыктың ҚР МЖМБС 3.08.342 - 2006ж Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес және Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, жоғарғы және жоғарғы оқу орнынын кейінгі білім берудің Республикалық оқу әдістемелік кеңесінің хаттамасымен 2006 жылдың 22 маусымында бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде әзірленді.


Кафедра меңгерушісіКафедраның отырысында мақүдданды «#/».// . 2008ж. N°S хаттама

Энергетика факультетінің эдістемелік кеңесінде мақүлданды "/£>" //. 2008ж. М^хаттама

ӘК тәрағасы уг^б^р^-М.М. Кабдуалиева


КЕЛІСІЛДІ

Факультет декань;^А.П. Кислов " ^" 2008ж.

1 ПӘННЩ МАҚСАТЫ МЕН МШДЕТТЕРІ

1.1 Пәннің мақсаты - электр және магнит тізбектеріндегі орнатылған
және етпелі процестерді окьш меңгеру, тұрақты және айньшалы токтьщ электр
машинасының негізгі сипаттамасы және әсерлік принциптері.

1.2 Пәнңің міндеттері:

- электрлік және магниттік тізбектерде орын алатын физикалық


үрдістердің шығу тегін;

- электрлік және магниттік тізбектерді есептеудің негізгі заңдары мен


әдістерін;

 • электрлік елшеу аспаптары жұмысының принциптерін;

 • заманына сай электр жабдығыньщ негізгі тораптарының тағайындалуы мен орындалатын функцияларын білуі керек;

 • электр сүлбелерді оқуды;

 • осы сүлбелерді тадцау үшін есептеу әдістерін қолдануды жасай білуі керек;

 • электр тізбектер сүлбелерін құрастыру және қүру дағдыларын иеленуі керек;

 • электр техникасының негізгі зандарын қолдану аркьілы электрлік және магниттік тізбектерді таддау мәселелерінде;

 • электр техникасы жабдыктарын пайдалану мәселелерінде қүзыретті болуы керек.

2 ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ

Пэнді игеру үшін студенттер келесі пэндерді өкьш білу керек:

1. Физика ( электр, магнетизм)

2.Жоғары (көрсеткіштік функциялар, дифференциалды теңцеулерді шешу, матрицалар теориясы, векторлық алгебра, Фурье- Лапластың түрлендіруі, комплекстік айнымалылардың функциялары)

3. Есеггтік-информатикалық техника (ЭЕМ тендеулер жүйелерін есептеу
әдістері, компьютерде (ЭЕМ) бағдарламаларды жасау)

4. Инженерлік графика (электр тізбектерінің негізгі элементтерінің


шартты белгілері).

ЖБ ж ӘҚ МАҚ¥ЛДАНДЫ

ЖБ ж ӘҚ бастығы ІЩ^А. Варакута " {[_ " // 2008ж.Тематический план дисциплины

Форма Ф СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННЩ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ п/п

Тақырыптардыц аттары

Сағаттар саны

дәр.

зер.

сөж

1

Кіріспе

1

-

-

2

Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері және оларды есептеу әдістері

6

8

15

3

Айнымалы токтың сызықты электр тізбектері және оларды есептеу әдістері

5

10

15

4

Үш фазалы электр тізбектері

3

4

10

5

Синусоидалы емес сызыкты электр тізбектері

2

-

10

6

Пассивті төртұштықтар

1

-

5

7

Электр сүзгілер

1

-

5

8

Сызыкты электр тізбектердегі өтпелі үрдістер

4

4

10

9

Тұрақты токтың сызықты емес электр тізбектері

2

2

5

10

Айнымалы токтың сызықты емес электр тізбектері

1

-

5

11

Магниттік тізбектер

2

-

5

12

Сызықты емес электр тізбектердегі етпелі үрдістер

2

2

5

Жалпы пэн бойынша

30

30

90

3 ПӘННІҢ МАЗМ¥НЫ 3.1 Теориялық курстың мазмүны

3.1.1 Кіріспе

Курс анықтамасы және мазмүны: түрақты және синусоидалы токтың сызықты электр тізбектері; үш фазалы электр тізбектері, магниттік тізбектер; электр өлшеу аспаптары.

Электр техникасының ғылым ретінде даму тарихы: У. Гильберттің «Магнит, магниттік денелер және үлкен магнит - Жер туралы (16 ғ.)» трактаты; Б. Франклин әзірлеген, электрлік қүбылыстар теориясы; Кулон, Ом, Кирхгоф заңцары (18 г.); Эрстедтің ашқан жаңалығы; Дж. Максвеллдің жүмыстары; заттың электрондық теориясының негіздері (19-20 г.); техникада электрлік және магниттік қүбылыстарды кеңінен пайдалану (П.Л. шиллинг, С. Морзе, П.П. Яблочков, Б.С. Якоби, М.О. Доливо-Добровольский, А.С. Попов).

3.1.2 Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері және оларды
есептеу әдістері

Электр тізбегін анықтау. Түрақты токтың электр энергиясының көздері. Электр қозғаушы күш (ЭҚК), кернеу, ток, кедергі үғымдары; олардың шартты әріптік белгіленуі және халықаралық бірліктер жүйесіндегі (БЖ) атауы. Электр сүлбасы үғымы. ЭҚК, кедергінің шартты графикалық белгіленуі Түрақты токтың сызықты электр тізбектері. ЭҚК-нің бір көзі бар түрақты ток тізбегінің электрлік күйін тадцау. Кедергілерді қосу түрлері: тізбекті, параллель, аралас. ЭҚК көзі бар жене жоқ электр тізбегі учаскесі үшін Ом заңы. Потенциал диаграмма. Қуаттар балансы. ЭҚК-нің бірнеше кездері бар түракты ток тізбегінің электрлік күйін таддау. Торап, тармақ, контур үгымы. Кирхгоф зандары. Электр тізбегін есептеу үшін оларды тікелей қолдану. Контурлық токтар өдісі. Екі торап әдісі.3.1.3 Айнымалы токтың сызықты электр тізбектері және оларды
есептеу әдістері

Синусоидалы ЭҚК алу. Синусоидалы өзгеретін функцияны сипаттайтын негізгі шамалар. Қолданылып жүрген және орташа мәндер. Синусоидалы өзгеретін шамаларды кешенді жазықтықтағы векторлармен және кешенді сандармен керсету. Кешенді амплитуда. Қодданылып жүрген мән кешені. Синусоидалы ток тізбегіндегі активті кедергі, индуктивтлік, сыйымдылық.

Жазудьщ кешенді түріңцегі Ом заңы. Кернеулер резонансы. Топографиялық диаграмма. Активті кедергіні, индуктивтілік пен сыйымдылықты параллель қосу. Кешенді түрдегі Кирхгоф зандары. ТОктар резонансы. Синусоидалы ток тізбектерін есептеудің кешенді әдісі. Активті, реактивті және кешенді қуаттар. Қуатты жазудың кешенді түрінде өрнектеу.

3.1.4 Айнымалы токтың үш фазалы тізбектері

Негізгі үгымдар. Экк үш фазалы симметриялы жүйесін алу. ЭҚК үш фазалы симметриялы жүйесін бейнелеу тәсідцері. Қоректендірудің үш фазалы

көзінің фазаларын қосу төсіддері. Шартты оң бағыттар және фазалық және сызықтык кернеулердің шамалары.

3.1.5 Синусоидалы емес токтың электр тізбектері

Электр тізбектерінде периодты синусоидалы емес токтардың пайда болу себептері. Синусоидалы емес ЭҚК, кернеулер мен токтар. Периодты синусоидлалы емес функциялардың гармониялық құраушыларға ыдырауы. Периодты синусоидалы емес ЭҚК, кернеулер мен токтардың максимум, колданылып журген және орташа мәндері. Амплитудалы-жиіліктік спектрлер. Синусоидалы емес тізбектің қуаты.

3.1.6 Пассивті төртүштыктар

Төртұштықтардың анықтамасы және тагайыңдалуы. Төртұштықтың жұмысын сипаттайтын теңдеулер. Кернеуді, токты беру коэффициенттері. Амплитудалы- жиіліктік және фазалы- жиіліктік сипаттамалар.

3.1.7 Электр сузгілер

Сүзгілердің тағайындалуы және жұмыс принципі. Сүзгілердің жіктелуі. К типті сүзгінің өткізу жолағы. Сөну коэффициенті.

3.1.8 Сызықты электр тізбектеріндегі етпелі үрдістер

Жалпы мәліметтер. Коммутация заңдары. Өтпелі үрдістерді есептеудің классикалық әдісі. R және L, R және С-элементтері бар тізбекті түрақты кернеуге косу. Кедергіге конденсатордың разряды.

3.1.9 Түрақты токтын сызыкты емес электр тізбектері

Анықтамалары. Сызықты емес элементтердің сипаттамалары. Тізбекті және параллель қосу. Түрақты токтың сызықты емес тізбегін есептеудің графикалык әдісі.

3.1.10 Айнымалы токтың сызықты емес электр тізбектері

Аныктамалары. Сызықты емес кедергілер сипаттамаларының типтері. Сызықты емес элементтердің көмегімен жүзеге асырылатын негізгі түрлендірулер. Осы тізбектерді талдау әдісінің жалпы сипаттамасы.

3.1.11 Магниттік тізбектер

Аныктамалары. Тармақталған және тармакталмаган магниттік тізбектердің мысалдары. Магниттік тізбек элементтері. Толық ток заңы. Кирхгоф зандары. Есептеудің графикалық әдісі.3.1.12 Сызықты емес электр тізбектеріндегі өтпелі үрдістер

Жалпы мәліметтер. Айнымалы токтың сызықты емес тізбектеріндегі қүбылыстар. Есептеу әдістері.

3.2 Зертханалық сабактардьщ мазмүиы


 1. Түрақты жэне айнымалы ток тізбектеріндегі электрлік өлшеулер.

 2. Кирхгоф зандарын тэжірибеліктексеру.

 3. Айнымалы ток тізбектерінің элементтері.

 4. RLC элементтерді тізбекті қосу.

 5. RLC элементтерді параллель қосу.

 6. Электр тізбектеріндегі резонанстық құбылыстарды зерттеу.

 7. Сызыкты электр тізбегіндегі өтпелі үрдісті зерттеу.

 8. Жүктемені жүлдызшаға қосу кезіндегі ш фазалы тізбектер.

 9. Жүктемені үшбүрышқа қосу кезіндегі ш фазалы тізбектер.

3.2.10 Түракты ток кезіндегі сызыкты емес элементтері бар тізбектің
электрлік кйін зерттеу.

3.3 СӨЖмазмүныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатпен көлемі

1

Дэріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

30

2

Зертханалық сабактарға дайындалу

Керекті кестелерді дайьшдау,

керекті


материалды

оку


ЗЖ жіберілу

20

3

Есепті дайындау жэне зертханалық жұмысты қорғау

Есеп

ЗЖ қорғау

14

5

Аудиториялық сабақгардың мазмүлына кірмеген материалды оку

Конспект

Сүрақгарға жауап беру

20

6

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ2

6

Жалпы90

Форма Ф СО ПГУ 7.18.1/10
3.4 Студенттерге өздігінен оку үшін үсынылған такырыптарДәріс тақырыбы

Жаңа тақырыпгын аталуы

¥сынылатын әдебиет

1

Тұрақты токтың сызыкты электр тізбектері және оларды есептеу әдістері

Электр тізбектерінің сызықты емес элементтері және лоардың вольтамперлік мінездемелері. Кепірлік схемалар және олардың негізгі қасиеттері мен қодданатын салалары.

[5], 25-27 беттер; [2], 15-17 беттер

2

Айнымалы токтың сызықты электр тізбектері және оларды есептеу әдістері

Қуат еселеуіші және оның техникалы үнемділі мәні. Реактивті қуатты өтеу.

[5], 37-38 бетгер

3

Үшфазалы синусоидалы ток тізбектері

Терт сымды жене үш сымды электр тізбектер. Статикалық жүктемесі бар үшфазалы электр тізбектін симметриясыз ережені есептеу.

[5], 150-155 беттер

4

Сызықты

тізбектердегі етпелі үрдістерОператорлық алмастыру схемасын қүрастыру. Ажырату теоремасы.

[5], 171-175 бетгер; [2], 165-169 беттер

5

Синусоидалы емес токтың электр тізбектері

Амплитудалы-жиіліктік спектрлер. Синусоидалы емес тізбектің қуаты.

[5], 186-190 беттер; [2], 177-189 беттер


Выписка из рабочего учебного плана специальности

Мамандықтың жүмыс оқу жоспарынан көшірме

050716 "Аспаптар жасау" Пәннің атауы Электр техникасыОқутүрі

Бақылау түрі


Сағатпен студештердің жұмыс келемі

Курс пен семестр бойынша сағатгарды таратужалпы
емт

сын

кж

кр

ЕГЖ

б.ж.

жалп

ауд

оөж

дәр зерт оөж

күндізп

жалпы ортабілімі

негізінде4

-

-

-

-

-

135

45

90

4 семестр

30

30

90Келісу күні

Illi.ii i|. •■• м- ■ •■! •
4 Электр техникасы пәнінің оқу жэне оку-әдістемелік эдсбиетпен

қамытылуы

Негізгі және қосымша эдебиеттіц тізімі

Семестр

' >кчсмляр саны

С.Бейсембаев атындагы ҒК

Кафедра

Қажеттілігі

1

2

3

4

5

Негізгі здебист

Китаев В.Е. Электротехника және өпсрісосшик электроника негіздері. - Алматы: Қазақстан, 1991. - 224 б.
53Касаткин B.C., Немцов М.В., Электротехника M.I Энергоатомиздат, 2000.
71
~

Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. М.: Иисшая школа, 2004.
56
~

Сборник задач по электротехнике и оспинам электротехники/ Под ред. В.Г. Герасимова. М.: ВИСШМ школа, 1987.
31Электротехника: Программированное учебное ПОООбис / Под ред. В.Г. Герасимова. М.: Высшая школа, 1 'Ж t
55
~

Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике ДЛЯ программированного обучения. М.: Энергия, 1977
15Қосымша эдсОшч

Кузовкин В.А. Электротехника. Основы теории с практическим применением. М.: 2004.
32
"

Новиков П.Н. и др. Задачник по электротехнике. М.: 2004.
IV
"

Сборник задач по электротехнике / Под ред. Панпошипа B.C. M.: Высшая школа, 1987.

1

ы,
"
1м .

III II

Форма Ф СО ПГУ 7.18.1/11

»....-.г rtll ч»<»8 Z004 оку жылына жұмысПиі <і<і|і іііғм i iiMiU-y fieri

Қолы

KIJIKV I.I II Нифі l||IN

M| •■■ • IHHIIH

«Mill

2

I
1 И l

С^-Фх^.
Жалим i

физика©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет