Република българия министерство на околната среда и водитеДата19.06.2016
өлшемі106.5 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна ОБЯВЯВА :

инициатива на „АЛМАР СИЙФУД“ АД, гр. Бургас

за ползване на воден обект –Аланско дере, приток на р. Айтоска

Цел на заявеното използване:


Ползване на воден обект за заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води и производствени отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: канализационна система на Предприятие за обработка на рибни и други морски продукти – белени мариновани скариди.


Воден обект в който се предвижда заустване на пречистените отпадъчни води:


Аланско дере, приток на река Айтоска, водно тяло с код BG2SE900R030 р. Айтоска от извор до вливане в р. Съдиевска

Системи или съоръжения чрез които ще се реализира използването:


Проектиране на пречиствателни съоръжения за битово-фекални и производствени отпадъчни води, осигуряващи качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с определените в раздел „Индивидуални емисионни ограничения” показатели. Проектиране на тласкател за включване на пречистените отпадъчни води води към съществуващата канализационна мрежа на гр. Айтос, с цел заустване във воден обект.


Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ:


Местоположение на обекта

Имот УПИ ІІ-21, масив 139, ПИ 139021, м-ст „До казармите“, от землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас

Място / места на заустването, проектна категория на водния обект

ЕКАТТЕ

00151
Поток №1 – пречистени битово фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ, посредством заустващ колектор на канализационната система на Община Айтос във воден обект Аланско дере.

Географски координати на точката на заустване от „Алмар Сийфуд“ АД, посредством съществуващ заустващ колектор на канализационната мрежа на гр. Айтос :

42 41 31.716 с.ш. ; 27 14 01.660 и.д.

Смесения поток отпадъчни води: битово-фекални и производствени след ЛПС, ще се отвеждат посредством новопроектиран тласкател, преминаващ през имот ПИ 139022, собственост на титуляра и имоти, собственост на Община Айтос (№№582, 139028, 139031) до включване в шахта от съществуващия заустващ колектор на канализационната мрежа на гр. Айтос с географски координати:

42 41 31.716 с.ш. ; 27 14 01.660 и.д.
Проектни параметри на заустването: Количество и индивидуални емисионни ограничения


Заустване

показатели

mg/ dm3

показатели

mg/ dm3
Q год. (m3/a)

14000

Неразтворени вещества


50

Битово-фекални

Q средно ден. (m3/d)

56

БПК5


50

отпадъчни води

Q макс. час (дм3/сек)

4,45

ХПК(бихроматна)


250
Активна реакция рН

6,0-9,0

мазнини

10


Азот(общ)

10


Фосфор общ

5
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

Шест месеца след въвеждане на обекта в експлоатация


Други условия при които се предоставя правото за използване на водите


1.Изграждането на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва едновременно с изграждането на пречиствателните съоръжения и съоръженията за довеждане и заустване на отпадъчните води.

2.Забранява се заустване във воден обект на непречистени отпадъчни води.

3. Да се монтира отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство за количеството на заустваните отпадъчни води. В седемдневен срок от монтирането им да се уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите.

4. В срок до 30 дни от влизане в сила на разрешителното, да се представят в БДЧР-Варна и РИОСВ-Бургас, географските координати на включване на отпадъчните води от тласкател към съществуващата канализационна мрежа на гр. Айтос.

5. Заустването да се осъществи след изграждане на пречиствателните съоръжения и канализационната мрежа за обекта.


6.Проектът да предвиди мерки за недопускане на заустване на сурови отпадъчните води до отстраняване на възникнали технически аварии на пречиствателните съоръжения.

7.За всички аварийни и байпасни връзки за заустване на отпадъчни води в повърхностни води да се осигури техническа възможност за пломбирането им в затворено положение непозволяващо изтичане на отпадъчни води.

8. Пункта за собствен мониторинг на пречистените битово-фекални и производствени отпадъчни води, да се организират след ЛПСОВ, преди тласкател.


Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

гр. Варна, ул.Александър Дякович, 33Срок-14 дни от датата на обявяване


ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна
Съгласували:

Директор „ПР”:............................................................

/инж. Д. Консулова/

Н-к отдел «Р» ...........................................

/Р. Шопов/

Изготвил:.....................................................................................

/инж. И. Димитрова, гл. експерт отдел „Р”/


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет