Закон за Акцизите и Данъчните Складовежүктеу 3.07 Mb.
бет6/20
Дата16.06.2016
өлшемі3.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Раздел V.
Определяне и заплащане на акциза


чл. 41. Размерът на дължимия акциз се изчислява, като данъчната основа се умножи по акцизната ставка.
чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 акцизът се определя и се взема под отчет по реда, определен за публично задължение, събирано от митническите органи.
чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по чл. 42 акцизът се начислява от:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) лицензирания складодържател, лицата по чл. 3, т. 4 и 6 и регистрираните лица по чл. 57, чл. 57б, ал. 4, чл. 57в и чл. 58в на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1 по реда на чл. 84, ал. 8 за стоките, за които акцизът е станал дължим съгласно чл. 20, ал. 2, т. 15, 16, 17 и 18;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - на датата на установяване на липсата по чл. 20, ал. 2, т. 8 с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) лицата по чл. 60а, ал. 2 - на датата, на която приключва тестването или изпитването.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация.

(3) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.

(4) Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или регистрацията.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на съобщаването на решението за прекратяването им.
чл. 44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на публичното задължение, събирано от митническите органи, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на публичното задължение, събирано от митническите органи, определени в Закона за митниците;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 и 13 - по сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - по сметка на компетентното митническо учреждение от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация;

7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) в случаите по чл. 60а - в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ по сметката на компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта, освен когато акцизните стоки са унищожени под контрола на митническите органи.

(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника.

(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.

(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за публичното задължение, събирано от митническите органи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение освобождава предоставеното от вносителя обезпечение след потвърждение от митническото учреждение, където са извършени формалностите за внасяне, че дължимият акциз е внесен в републиканския бюджет.
чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)
Раздел VI.
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуваща разрешена схема на държавна помощ)


чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Задължените по този закон лица, които са приели ваучери за гориво, издадени по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, срещу продажба на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3, имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 номиналната стойност на ваучерите.
(2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчно задълженото лице не по-късно от 5 дни преди подаване на акцизната декларация.

(3) В момента на предаване на ваучерите по ал. 2 се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

(4) Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.

(5) С протокола по ал. 3 не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво.

(6) Лицата по ал. 1 вписват в декларацията по чл. 87, ал. 1 номера на протокола по ал. 3.
чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Агенция "Митници" извършва проверка за автентичност на получените ваучери по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) След извършване на проверката за автентичност по ал. 1 ваучерите за гориво се съхраняват в Агенция "Митници" по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) В случаите на установяване на неистински или подправени ваучери, приспаднатият акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от данъчно задължените лица по неистинските или подправените ваучери подлежи на внасяне ведно със законната лихва от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен в съответствие с чл. 44.
чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Държавната помощ, предвидена в този раздел, се прилага след изпълнение на условията по глава четвърта "а" от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(2) Администратор на държавната помощ по чл. 45а - 45в е министърът на земеделието и храните, който уведомява Европейската комисия в съответствие с процедурите, предвидени в Закона за държавните помощи.
Глава четвърта.
РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ


Раздел I.
Общи положения


чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При режим отложено плащане на акциз по смисъла на този закон временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне на територията на страната.
(2) Режим отложено плащане на акциз се прилага от лицензиран складодържател при:

1. производството на акцизни стоки в данъчен склад;

2. складирането на акцизни стоки в данъчен склад;

3. движението на акцизни стоки.

(3) Отложеното плащане на акциз не се отнася до другите данъчни задължения на данъчнозадълженото лице.
Раздел II.
Лицензиране


чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;

8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 8;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.
чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция "Митници", което съдържа:

1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;

3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;

4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;

6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;

7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;

8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им;

9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точно местонахождение на мястото на директна доставка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";

4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 5;

6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;

7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;

8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуална скица на недвижимия имот;

9. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

10. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на искането;

11. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;

12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

13. бизнес план, който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

ж) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки;

14. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 8 и удостоверения за електронен подпис;

15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

16. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;

19. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;

20. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване и контрол, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото на директна доставка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В бизнес плана по ал. 2, т. 13 акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, количества в мерната единица по чл. 28, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 49. (1) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 48, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на подаването му.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато представените документи по чл. 48, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 48, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането, и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срока, определен по ал. 2, лицето, подало искането трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 48, ал. 1 отказва искания лиценз.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 48, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по искането.
чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В сроковете по чл. 49 директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.

(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на лиценз.
чл. 51. (1) Лицензът съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;

3. идентификационния номер на данъчния склад;

4. фактическите и правните основания за издаването му;

5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;

6. адреса на данъчния склад;

7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по КН;

8. вида и размера на обезпечението;

9. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват електронни административни документи;

10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза;

11. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точния адрес на мястото на директна доставка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.

(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.
чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) не допуска размерът на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение;

2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) уведомява писмено митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;

3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършването на проверките;

4. спазва всички специфични изисквания за производството, складирането и движението на акцизните стоки;

5. води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издадения лиценз, директорът на Агенция "Митници" издава решение в сроковете по чл. 49, което е неразделна част от издадения и връчен лиценз.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 уведомлението може да се подаде по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;

2. по писмено искане от лицензирания складодържател;

3. при отнемане на лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:

1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 47, или

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) обезпечението е престанало да бъде валидно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
чл. 54. (1) В Агенция "Митници" се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове.

(2) Регистърът съдържа:

1. идентификационен номер на лицензирания складодържател;

2. идентификационен номер на данъчния склад;

3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицензирания складодържател;

4. адрес на данъчния склад;

5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани и/или съхранявани в данъчния склад;

6. дата на издаване на лиценза;

7. дата на прекратяване действието на лиценза.

(3) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 2.

(4) Формата на регистъра по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.
чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Всеки лицензиран складодържател има право да получава информация от регистрите по чл. 24г, ал. 1 и чл. 54 по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 се прилага от лицата по чл. 4, т. 38, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.

(2) За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се подава искане до директора на Агенция "Митници".

(3) Въз основа на искането и приложените към него документи директорът на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите в тях издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за регистрация.

(4) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по ал. 3, лицензираният складодържател уведомява директора на Агенция "Митници", като подава уведомление в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

(6) Действието на удостоверението за регистрация на независима малка пивоварна се прекратява:

1. по писмено искане от регистрираното лице;

2. при отнемане на удостоверението за регистрация по чл. 110, ал. 2;

3. при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад;

4. когато независимата малка пивоварна престане да отговаря на определението по чл. 4, т. 38;

5. когато не е спазен срокът за подаване на уведомлението по ал. 5.

(7) (В сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 2 или уведомлението по ал. 5 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет