, з однієї сторони, та , Дата09.06.2016
өлшемі58.1 Kb.
#124804


ДОГОВІР

НА ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ «ІНТЕРНЕТ – БАНКІНГ»

місто ___      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК», яке далі за текстом іменується – «Банк», в особі _________________________, що діє на підставі     , з однієї сторони, та      ,       року народження, паспорт      , виданий      , ідентифікаційний номер ДРФО      , який далі за текстом іменується – «Клієнт», з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей Договір на обслуговування в системі «Інтернет – банкінг» (надалі по тексту – «Договір») про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Банк, на підставі Заяви – анкети Клієнта (надалі - Заява), документа, що посвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює), документа, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номеру та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства України, надає Клієнту доступ до системи іFOBS.WebPrivate (надалі по тексту - система «Інтернет – банкінг») та забезпечує її подальше обслуговування та функціонування у відповідності до Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Cистемі «Інтернет – банкінг» (надалі - Правила), затверджених рішенням Правління ПАТ «БТА БАНК», (Протокол № __ від __2010 р.), розміщених на сайті www.btabank.ua та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, з урахуванням внесених до нього в подальшому змін.

  2. Обслуговування Клієнта, у відповідності до цього Договору здійснюється за допомогою системи «Інтернет - банкінг» та включає в себе операції по Рахункам Клієнта, відкритим в Банку.

 1. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ «ІНТЕРНЕТ – БАНКІНГ»

  1. Реєстрація та підключення Клієнта до системи «Інтернет – банкінг» здійснюється на умовах та у порядку, визначених в Правилах.

  2. Порядок здійснення операцій в системі «Інтернет – банкінг» визначається Інструкцією щодо здійснення операцій з використанням системи «Інтернет - банкінг» (Надалі по тексту – Інструкція користувача).

  3. Правила та Інструкція користувача розміщуються на сайті www.btabank.ua.

  4. Вартість здійснення операцій в системі «Інтернет – банкінг» визначається чинними Тарифами Банку.

  5. Перелік послуг, що надаються Банком, та їх вартість можуть бути змінені у випадку прийняття Банком відповідного рішення. Банк повідомляє про це Клієнта за 14 (чотирнадцять) днів до дати введення таких змін. Інформування Клієнта здійснюється у відповідності до Правил.

  6. Умовами цього Договору не скасовується можливість подання до Банку розрахункових документів на паперових носіях, що можуть бути надані Клієнтом та виконуються Банком у відповідності до чинного законодавства України.

  7. У день укладення цього Договору Клієнт здійснює оплату послуг Банку за підключення до системи «Інтернет – банкінг», у відповідності до Тарифів.

  8. Клієнт надає право Банку здійснювати договірне списання за розрахунково – касове обслуговування системи «Інтернет - банкінг» з Карткового рахунку Клієнта №________________, відкритого у ПАТ «БТА БАНК» код банку 321723. Плата за розрахунково-касове обслуговування утримується авансом за наступний місяць користування системою «Інтернет-банкінг» у відповідності до Тарифів Банку. Клієнт повинен забезпечити наявність на вищезазначеному Картковому рахунку суми кошів, достатньої для списання Банком за розрахунково - касове обслуговування Системи «Інтернет - банкінг».

  9. Клієнт надає право Банку шляхом договірного списання списувати з Карткового № _____________, /Поточного рахунку № ____________________, в ПАТ «БТА БАНК», код банку 321723 комісію за безготівковий переказ коштів по Системі «Інтернет - банкінг» у розмірі відповідно до Тарифів Банку. Комісія списується Банком з того поточного/карткового рахунку Клієнта, з якого Клієнт здійснює переказ в Системі «Інтернет - банкінг». При цьому Клієнт повинен забезпечити наявність на поточному/картковому рахунку суму кошів, достатньої для здійснення операції переказу коштів по Системі «Інтернет - банкінг» та для оплати послуг Банку у відповідності до Тарифів Банку.

  10. Клієнт має право за власним бажанням тимчасово заблокувати доступ до системи «Інтернет-банкінг» та скасувати це блокування. При цьому, плата за блокування/розблокування доступу до Системи «Інтернет-банкінг» сплачується Клієнтом у відповідності до чинних Тарифів Банку.

  11. Умови здійснення операцій в системі «Інтернет – банкінг» визначаються Правилами.

  12. Підписуючи цей Договір Клієнт погоджується з тим, що у разі не сплати ним за розрахунково-касове обслуговування системи «Інтернет-банкінг» протягом 45 днів з останнього дня місяця, за який було здійснено оплату за розрахунково-касове обслуговування (та у разі відсутності на рахунку Клієнта достатньої суми коштів для здійснення Банком договірного списання її з рахунку Клієнта), Банк має право відключити Клієнта від системи. При цьому, у разі його бажання користуватися системою, Клієнт повинен знову здійснити підключення до системи у відповідності до Правил.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення цього Договору підпадають під дію чинного законодавства України і тлумачаться згідно з ним.

  2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печаткою Банку та діє до моменту, поки жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про його розірвання.

  3. У випадку припинення дії (розірвання) Договору з ініціативи Банку останній припиняє прийом платежів та виконання Платіжних документів з дати, вказаної у повідомленні Банку до Клієнта про припинення (розірвання) Договору, але не пізніше дня припинення (розірвання) дії Договору.

  4. У випадку припинення дії (розірвання) Договору з ініціативи Клієнта Банк припиняє прийом платежів та виконання Платіжних документів Клієнта починаючи з дати розірвання Договору.

  5. Припинення дії Договору звільняє Банк від будь-яких обов’язків перед Клієнтом, які випливають з умов цього Договору, та звільняє Банк від відповідальності за наслідки такого припинення.

  6. Спори за цим Договором, врегулювання яких неможливо досягнути шляхом переговорів, вирішуються Сторонами в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

  7. Сторони домовилися, що всі інші умови Договору, зокрема, перелік операцій, що здійснюються Клієнтом в системі «Інтернет – банкінг» за рахунками, права та обовязки сторін, їх відповідальність, порядок проведення розрахунків визначаються Правилами та нормами чинного законодавства.

  8. При реалізації цього Договору Сторони домовилися керуватися нормами чинного законодавства України, Правилами та іншими внутрішніми нормативними документами Банку.

  9. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які підписуються Сторонами та скріплюються печаткою Банку.

  10. Всі зміни і доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною. Додаткові договори або угоди до цього Договору набувають юридичної сили з моменту їх укладення (підписання) Сторонами та скріплення печаткою Банку, якщо інше не зазначено в самих Додаткових договорах (угодах).

  11. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та неврегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України

  12. У випадку зміни будь-якого з реквізитів Банку або Клієнта, Банк/Клієнт зобов'язані повідомити іншу Сторону про такі зміни в строк не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із дня, коли відбулися такі зміни.

  13. Всі терміни в цьому Договорі вживаються в значенні, визначеному Правилами.

  14. Договір складено у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК:

КЛІЄНТ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»

(П.І.Пб.)      

Місцезнаходження: 01032, м.Київ

Дані паспорта      ,      .      

вул. Жилянська, 75

Місце реєстрації:      

Код Банку 321723

Місце фактичного проживання:      

Код ЄДРПОУ 14359845

Тел. 495-65-55Ідентифікаційний номер:      
Контактний тел.      

Підпис уповноваженої особи Банку:

______________________________________________Клієнт:

______________________________________________


Примірник Договору отримав, з Тарифами та Правилами ознайомлений та зобов’язуюся їх дотримуватися

_________________________(ПІБ та підпис)

_______________________________БАНК ____________________________________КЛІЄНТДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет