1 лот – медициналық тағайындау бұйымдары – жүрекке трансфеморалдық әдіспен рентгенгирургиялық кірісу үшін қажет шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 206 585 000,0Дата26.02.2016
өлшемі48.05 Kb.
Тендер туралы хабарландыру

Денсаулық сақтау басқармасының Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық кардиологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын 050012, Алматы қ., Толе би к-сі, 93 дәрілік заттарды және медициналық тағайындау бұйымдарын сатып алу бойынша ашық тендер өтетіні туралы хабарлайды:

1 лот – медициналық тағайындау бұйымдары – жүрекке трансфеморалдық әдіспен рентгенгирургиялық кірісу үшін қажет шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 206 585 000,0 (екі жүз алты миллион бес жүз сексен бес мың) теңге 00 тиын;

2 лот – медициналық тағайындау бұйымдары – жүрекке трансрадиалдық әдіспен рентгенгирургиялық кірісу үшін қажет шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 79 177 000,0 (жетпіс тоғыз миллион жүз жетпіс жеті мың) теңге 00 тиын;

3 лот - медициналық тағайындау бұйымдары - жүрекке рентгенгирургиялық кірісу үшін қажет қосымша шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 53 310 000,0 (елу үш миллион үш жүз оң мың) теңге 00 тиын;

4 лот – медициналық тағайындау бұйымдары - стенттеу үшін қажет қосымша шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 60 524 000,0 (алпыс миллион бес жүз жиырма төрт мың) теңге 00 тиын;

5 лот – медициналық тағайындау бұйымдары – аритмологияға арналған ынталандыру параметрлеріне автоматты бейімдеу функциясы бар ынталандырушы құрылғыны имплантациялау үшін қажет шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 37 160 000,0 (отыз жеті миллион жүз алпыс мың) теңге 00 тиын;

6 лот – медициналық тағайындау бұйымдары – аритмологияға арналған әрекет белсенділігіне бақылау жасайтын функциясы бар ынталандырушы құрылғыны имплантациялау үшін қажет шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 47 620 000,0 (қырық жеті миллион алты жүз жиырма мың) теңге 00 тиын;

7 лот – медициналық тағайындау бұйымдары – аортаішілік баллонды контрпульсация жасауға арналған жүйесіне қажет шығыс материалдарын сатып алу жалпы сомасы 7 770 150,0 (жеті миллион жеті жүз жетпіс мың жүз елу) теңге 00 тиын;

8 лот – инфузияларға арналған еріткіштер сатып алу жалпы сомасы 4 914 000,0 (төрт миллион тоғыз жүз он төрт мың) теңге 00 тиын.

Тауар тендерлік құжаттамаға сәйкес мына мекен-жайға жеткізілуі керек: 050012, Алматы қ., Толе би к-сі, 93

Тауардың толық көлемі, анық ерекшелігі, жеткізілу мерзімдері және сомасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерге ҚР Үкіметінің 30.10.2009ж. №1729 Қаулысымен бекітілген кепілді тегін медициналық көмек көлемін көрсету бойынша дәрі-дәрмектерді, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, зарарсыздандырушы) препараттар, медициналық тағайындау бұйымдары мен медициналық техника, фармацевтік қызметті сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу Ережелерінің 8-9 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сай, барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

 Тендерлік құжаттама пакетін 2012ж. наурыз айының «6» (қоса есептегенде) дейін мына мекен-жайдан алуға болады: 050012, Алматы қ., Толе би к-сі, 93, 2-қабат, бухгалтерия 9с.00 мин бастап 13с.00мин. дейін. Тендерлік құжаттама бағасы 2000 теңге және ол ағымды есеп шоты ШЖҚ «Қалалық кардиология орталығы» МКК: ИИК KZ038560000000385902, БИК KCJBKZKX, БИН 990240002969, РНН 600700012137, Кбе16 АГФ АҚ «ЦентрКредитБанк» аударылып немесе кассаға қолма қол төлеуге болады.

Тендерлік тапсырыс берудің соңғы мерзімі «6» наурыз 2012ж. 09с.00мин дейін.

Тендерлік тапсырыс конверттері «6» наурыз 2012ж. 11с.00 мин. ашылады мына мекен-жай бойынша: Алматы қ., Толе би көшесі, 93 директордың емдеу ісі жөніндегі орынбасарының бөлмесінде.

Әлеуетті өнім берушілер тендерлік тапсырыс конверттерін ашу кезінде қатысуына болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы білуге болады: 8-727-2-796988 (мемлекеттік сатып алу бойынша менеджері, 220-і.н.).
Директордың м.о Б. Тоқтаров
Объявление о предстоящем тендере

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 объявляет о проведении открытого тендера по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения:

лот №1 – расходные материалы для рентгенхирургических вмешательств на сердце трансфеморальным доступом на общую сумму 206 585 000,0 (двести шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын;

лот №2 – расходные материалы для рентгенхирургических вмешательств на сердце трансрадиальным доступом на общую сумму 79 177 000,0 (семьдесят девять миллионов сто семьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын;

лот №3 – дополнительные комплектующие для рентгенхирургических вмешательств на сердце на общую сумму 53 310 000,0 (пятьдесят три миллиона триста десять тысяч) тенге;

лот №4 – расходные материалы для стентирования на общую сумму 60 524 000,0 (шестьдесят миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи) тенге 00 тиын;

лот №5 – расходные материалы для аритмологии – имплантации кардиостимулирующих устройств с функцией автоматической адаптации параметров стимуляции на общую сумму 37 160 000,0 (тридцать семь миллионов сто шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын;

лот №6 расходные материалы для аритмологии – имплантации кардиостимулирующих устройств с функцией активного контроля захвата на общую сумму 47 620 000,0 (сорок семь миллионов шестьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын;

лот №7 - расходные материалы к системе для проведения внутриаортальной баллонной контрпульсации на общую сумму 7 770 150,0 (семь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят) тенге 00 тиын;

лот №8 – растворы для инфузий на общую сумму 4 914 000,0 (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч) тенге 00 тиын.

Товар должен быть доставлен согласно тендерной документации по адресу: 050012, г.Алматы ул. Толе би, 93.

Полный объем товаров, количество, сроки поставки, сумма и подробная спецификация представлена в тендерной документации.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пп. 8-9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

      Пакет тендерной документации можно получить в срок до «6» марта 2012г. включительно по следующему адресу: 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93, 2-этаж, Бухгалтерия с 9ч.00мин до 13ч.00мин. Стоимость тендерной документации составляет 2000 тенге и вносится на текущий расчетный счет ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр»: ИИК KZ038560000000385902, БИК KCJBKZKX, БИН 990240002969, РНН 600700012137, Кбе16 в АГФ АО «БанкЦентрКредит» или путем внесения наличных денег в кассу.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09ч.00мин. «6» марта 2012г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11ч.00мин. «6» марта 2012г. по следующему адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 93, кабинет заместителя директора по лечебной работе.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-727-2-796988 (менеджер по государственным закупкам, вн.220).
И.о директора Б. Токтаров
Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет