1. Тұрақты қысымда газ көлемі Δv- ға ұлғаяды. Осы жағдайда р*ΔV қандай физикалық шаманы көрсетедіДата14.06.2016
өлшемі59.5 Kb.
1-нұсқа

1. Тұрақты қысымда газ көлемі ΔV- ға ұлғаяды. Осы жағдайда р*ΔV қандай физикалық шаманы көрсетеді:

а. Газ атқарған жұмыс

2. Двигатель Карно циклі бойымен жұмыс істейді. Салқындатқыш 170С тұрақты температурасында қыздырғыш температурасын 1270С ден 4470-ге жоғарлатқанда, жылу двигателінің ПӘКі қалай өткізетінін анықтаңыз.

а. d.3. Сутегінің бір молекуласының үдемелі қозғалысының энергиясын қай қатынас көрсетеді?

а. д. кТ4. Оттегінің бір молінде қанша молекула бар:

в. 6*1023

5. Сыртқы күштің әсерінен газ жұмыс атқарады. Егер ΔА жұмыс ішкі энергия Δ U өзгерісіне тең болса , онда қандай процесс жүзеге асырылады:

а. Адиабаттық в. Изобаралық с. Изохоралық д. Изотермиялық е. Бұл кез- келген процесс болуы мүмкін6. Қай формуланың көмегімен жекеленген өткізгіш сыйымдылығын есептеуге болды:

а.

7..Сиымдылықтары бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Осы конденсаторларды параллель жалғағанда сыйымдылық қалай өзгереді?

а.2 есе артады в. 4 есе кемиді с.4 есе артады д. 2 есе кемиді е. Өзгермейді8. Кандай физикалық шама берілген өрнекпен анықталады q/(4 πε0εr2) (ε0- электірлік тұрақтылық, q- нүктенің зарады, r- ара қашықтық)

в. Электростатикалық өрістегі нүктелік заряд кернеулігі

9. Остроградский –Гаусс теориясы бойынша тұйықталған беттен өтетін электр өрісінің ығысу векторы неге тең?в.Тұйықталған беттің көлемінде болатын зарадтардың алгебралық қосындысы.

10..Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс жасайды және қыздырғыштан алған әр 4.2кДж жылудың 1.7кДж жұмысқа жұмсалады.Суытқыш температурасы 200С болса , қыздырғыш температурасы қандай?

С.480К

11..Шарды сырттан жылы бөлмеге енгізгенде көлемі қанша есе артады?Сырттағы температура -30С бөлмеде 270С:

В.1.1

12. Изобаралық ұлғаюда 0.04 кг оттегі температурасы 60С-қа өзгереді. Осы процесс кезіндегі жұмыс шамасы 250 Дж тең.Газға қандай жылу берілген және ішкі энергия өзгерісі неге тең(Ср=916Дж/кг*К)

А.200Дж,10ДжВ.150Дж,20ДжС.100Дж,10Дж Д.220Дж,-30ДжЕ.300Дж,30Дж13.Температурасы 250К және қысым 5*105Па сиымдылығы 0,1 м3баллонда ауа бар.Қалыпты жағдайдағы ауаның көлемін анықта:

В.0,546м314. 20 Дж жылу мөлшері берілгенде идеал газдың ішкі энергиясы 15Дж болды.Қандай жұмыс атқарды.

А. Газ сыртқы күштерді жеңуге қарсы 5Дж жұмыс атқарды.

15.Оттегінің О2белгілі массасын изобаралық қыздыру кезінде 25кДжжұмыс атқарылды.Көлемнің өзгерісі кезіндегі оттегінің массасын табу керек.Оттегінің молярлық массасы μ=32*10-3 кг/моль,R=8,31Дж/мольК. Температура өзгерісі 200 К

0,481кгс.

16.Екі нүктелік зарядтың аралығын екі есе азайтса әсерлесу күші қалай өзгереді?

а. 3 есе артады в. 4 есе артады с. 4 есе кемидід. 3 есе артады е. 4 есе артады17. Универсал газ тұрақтысының өлшем бірлігін көрсетіңіз?

с.) Дж/моль

18.Идеал газдың адиабаттық ұлғаю кезінде ішкі энергиясы қалай өзгереді?

д.ΔU кезкелген мәнге ие болуы мүмкін

19. Массасы m1 су Т1 температурада және m2 су Т2 температурада алынып араластырылған. Араластырылған судың Т температурасын анықтау керек:

е. Т=

20. Өткізгіштің көлденең қимасынан өтетін Δq зарядының Δt уақытқа қатынасымен анықталатын қандай физикалық шама?

в. Тоқ күші

21.Дипольдің электр өрісі:

а. Ара қашықтықтың екінші дәрежесіне кері пропорционал кемиді

в. Ара қашықтықтың бірінші дәрежесіне кері пропорционал кемиді

с. Ара қашықтықтың екінші дәрежесіне тура пропорционал кемиді

д. Ара қашықтықтың үшінші дәрежесіне кері пропорционал кемиді

е. Ара қашықтыққа пропорционал өседі22. Өткізгіштегі артық заряд таралған:

а. Кез келген жағдайда сыртқы бетте орналасады в. Өткізгіштің ішкі жақтауларына23.Потенциалдар айырмасы 9В электростатиқалық өрістің екі нүктесі арасындағы нүктелік зарядты орын ауыстырғанда 540 мкДж жасалған. Заряд мәнін табыңыз:

а. 60 мкДж

24. Магнит индукциясы 0,1 Тл біртекті магнит өрісінде бір валентті ион 1,92*106м/с қозғалады. Егерде ол радиусы 10 см шеңбер сызып қалса, оның массасы қандай болады?9,1*10-31кг

25.Электрон магнит өрісінде магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді.Магнит өрісінде электрон қалай қозғалады?

А. шеңбер бойымен

2-нұсқа

1. Эквипотенциональ беттер теңдеуін көрсетініз:

a)

2.Егер тізбек кедергісін10 дан 20 Ом-ға дейін арттырсақ, тізбектегі қуат қалай өзгереді?

b) 2 есе кемиді3. Электростатикалық өріс кернеулігінің өлшем бірлігі:

a) c)4.Тербелмелі жүйенің сиымдылығы мен индуктивтілігін екі есе арттырғанда тербеліс периоды қалай өзгереді?

2 есе артады

5) Сиымдылығы бірдей үш конденсатор тізбектей жалғанған.Егер осы конденсаторларды параллель жалғасақ батарея сиымдылығы қалай өзгереді?

a) 9 есе артады

6) Зарядының шамалары 8Кл және -3Кл зарядтар ауданы 8м2 тұйық бетте орналасқан.Электр индукция векторының ағыны неге тең?

a) 10 Кл

7) Жазық конденсатор пластиналар аралығын 2 есе арттырғанда жазық конденсатор энергиясы қалай өзгереді?

2 есе кемиді

8) Ток күшін 2 есе арттырғанда магнит өрісі энергиясы қалай өзгереді?

4 есе артады

9) Кулон заңының дифференциальдық формуласын көрсетіңіз:

a) b) c) d) e)10) Электростатикалық өріс кернеулігінің бірлігі?

Н/Кл

11) Сиымдылығы 0,02мкФ конденсаторғазаряд бергенде электр өрісі кернеулігі 100В/м,конденсатор пластиналарының арақашықтығын анықтаңыз.12) Потенциалы 10кВ электронның орын ауыстырғандағы кинетикалық энергиясының мәнін анықтаңыз.


13) Джоуль-Ленц заңының дифференциалдық формуласын анықтаңыз?

c)14) Кедергісі 2 Ом өткізгішті екіге бүктеп сол желіге қосқан кезде кедергі шамасы неге тең?

a) 0,5 Ом b) 1 Ом c) 2 Ом d) 4 Ом e) 0,25 Ом

15) Пластиналар аралығын екі есе арттырсақ конденсатор энергиясы қалай өзгереді?

c) 2 есе кемиді

16) Газ неліктен жақсы изолятор болып табылады?

a) ток тасымалдаушылар хаостыжылулық қозғалыста болады

17) Тогы бар өткізгішке магнит тілшені жақындатқанда....

b) Бұрылады

18) зарядталған бөлшектің жылдамдық векторы магнит өрісіне перпендикуляр болса,бөлшек...қозғалады

a) шеңбер бойымен

19) Электростатикалық өріс кернеулігінің векторы суреттегідей бағытталса,қай бағытта потенциал кемиді?b) 3

20) Батарея сиымдылығы:a) 1,5С

21) Қуаты 36Вт электр шамы 12Вкернеуге есептелген. Шамның кедергісі мен тогының шамасы неге тең:

b) J=3А, R=4 Ом

22)ЭҚК-і Е=52В ішкі кедергісі r=20 Ом ток көзіне жалғанған вольтметр U=50Втең кернеуді көрсетсе вольтметра кедергісі:

a) 50 Ом b) 500 Ом c) 10 Ом d) 100 Ом e) 20 Ом23) Жазық конденсатор сиымдылығының формуласы:

b)24) Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы:

e)
25) Кедергілері R1және R2 өткізгіштерді параллель жалғаған кездегі жалпы кедергі:
d)

e
Каталог: fr
fr -> Activstudio программасы арқылы іске қосылады. Бұл құрылғы компьютер, мультимедиялық проектор және ақпараттарды енгізуге арналған активті қаламнан тұрады. Активті қалам
fr -> Н. Я. Виленкин и др. М.: «Мнемозина», 2011 г. 2014г
fr -> Начальник Центрального радиоклуба осо украины
fr -> Начальник Центрального радиоклуба осо украины
fr -> Директор школы
fr -> Anna Gavalda Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part Анна Гавальда Мне бы хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-нибудь ждал


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет