11 сыныпқа арналған тестіДата28.09.2023
өлшемі35.78 Kb.
#479014
11 сынып а арнал ан тесті


11 сыныпқа арналған тесті
1 нұсқа
1. Механикалық қозғалыс дегеніміз не?
А) Уақыттың өтуімен дененің басқа денелерге қатысты кеңістіктегі орнының өзгеруі.
Ә) Санақ денесімен байланысқан координаталар осі мен уақытты есептейтін құралдан
тұратын жүйе.
Б) Дененің жүріп өткен траекториясының ұзындығы.
В) Дененің бастапқы орнын келесі орнымен қосатын бағытталған кесінді.
2. Массасы 15 кг жүкті 0,3 м/сүдеумен көтеру үшін қажет күш (g = 10 )
A) 0,45 Н.
B) 5 Н.
C) 45 Н.
D) 50 Н.
E) 154,5 Н.
3. Статистикалық бақылау - бұл:
А) жиналған мәліметтерді өңдеу,топтау
В) жинақталған мәліметті қортындылау
С) зерттеу нәтижелерін тұжырымдау
D)қоғамдық құбылыстар,процестер туралы мәліметті жинау,тіркеу
Е)барлық жоғарыдағылар дұрыс емес
4. Нақты шамалар өздерінің сандық көрсеткіштерінің қолдануына қарай қандай түрлерге бөлінеді?
А) жеке, жалпы
В) жай, күрделі
С) ағымдағы, кезеңдік
D)топтық, құрама
E)нақты, қатысты
5. Дене импульсінің өлшем бірлігі
А. кг;
В. м/с;
С. кг*м/с;
Д. Н*кг;
Е. кг*с/м
6. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалған автомобиль 10 с ішінде 150 м жол жүрді. Дәл осындай жылдамдықпен ол 3 с ішінде қандай жол жүреді?
А) 30 м;
В) 20 м; 
С) 60 м; 
Д) 45 м; 
Е 15 м;
7. 36 км/сағ жылдамдықпен жүріп келе жатқан автобусты жүргізуші аялдамаға 50 м қалғанда тежей бастады. Осы кездегі үдеу модулі қаншаға тең?
А) 2 м/с2;
В) 1,5 м/с2
С) 1 м/с2 ; 
Д) 0,5 м/с
Е) 3 м/с2
8. Заттардың өздігінен араласу құбылысы
A) қайнау
B) салқындау
C) диффузия
D) қызу
E) булану
9. Больцман тұрақтысының мәні:
А) 1,38*1023Дж/К
В) 1,38*10-23Дж/К
С)1,38*1022Дж/К
Д)1,38*1021Дж/К
Е)1,38*1025Дж/К
10. Идеал газды қыздырғанда молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артса, газдың абсолюттік температурасы қалай өзгереді?
а) 2 есе артады
в) 4 есе артады
с) 8 есе артады
д) 16 есе артады
е) 12 есе артады
11. Өзгермейтін концентрацияда идеал газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, газдың қысымы қалай өзгереді?
а) 9 есе артады
в) 3 есе артады
с) 3 есе кемиді
д) Өзгермейді
е) 9 есе кемиді
12. Ішкі энергия дегеніміз...
A) массасы 1 кг затты 10 С-қа қыздыруға қажет жылу мөлшері.
B) жылу берілу кезінде дененің алатын не беретін жылу мөлшері.
C) затты 10 С-қа қыздыруға қажет жылу мөлшері.
D) денені құрайтын барлық бөлшектердің потенциалдық және кинетикалық энергиясы.
E) денені құрайтын барлық бөлшектердің потенциалдық энергиясы.
13. Болаттан жасалған, температурасы 10С баллонда массасы 0,5 кг гелий бар. Егер оның температурасын 30С дейін жоғарылатсақ, ішкі энергиясы. (M=4·10-3 кг/моль, R=8,31 Дж/(моль·К))
A) 31,2 кДж.
B) 312 кДж.
C) 3,12 Дж.
D) 31,2 Дж.
E) 312 Дж.
14. Протон – бұл
А) -1,6·1019 Кл теріс зарядты, элементар бөлшек
В) +1,6·1019Кл оң зарядты, элементар бөлшек
С) сутек ионы
D) гелий ионы
Е) неон ионы
15. q= 6 нКл электр заряды бар су тамшысы басқа g2 = -3 нКл электр заряды бар су тамшысымен біріккен. Пайда болған тамшының заряды
А) +2 нКл
В) –2 нКл
С) 6 нКл
D) –6 нКл
Е) 3 нКл
16. тогы бар өткiзгiшке магнит өрiсiнiң тарапынан әсер етушi күш.
А) Лоренц
В) Ампер
С) Кулон
D) Ньютон
Е) Ом
17.Электромагниттік индукция құбылысы –бұл
А) контурда ток өзгергенде магнит өрісінің пайда болуы
В)контурды қиып өтетін магнит өрісі өзгергенде контурда ток пайда болуы
С)контурда ток пайда болғанда магнит өрісінің жоғалуы
Д)магнит өрісі пайда болғанда контурдағы тоқтын жоғалуы
Е)контурда ток пайда болғанда магнит өрісінің күшейуі
18. Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы неге тең болады?
A) 0,5 Тл.
B) 1 Тл.
C) 2 Тл.
D) 8Тл.
E) 6Тл.
19. Ленц ережесі нені анықтайды?
A) Индукциялық токтың күшін
B) Индукциялық токтың бағытын
C) Индукциялық ЭҚК-ті
D) Ток күшінің бағытын
E) ЭҚК-ң бағытын.
20. 5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 50 Кл болса, онда ток күші
А) I = 200А
В) I = 100А
С) I = 2А
D) I = 10А
Е) I = 20А

2 нұсқа
1. Қарастырылып отырған жағдайда өлшемдері мен пішінін ескермеуге болатын дене


А) траектория
Ә) жол
Б) материялық нүкте
В) санақ жүйесі деп аталады.
2. Дене массасының көлемге қатынасы
A) Ауырлық күш.
B) Қысым.
C) Салмақ.
D) Тығыздық.
E) Ұзындық .
3. .Бақылау бағдарламасы - бұл:
А) жауап алу үшін сұрақтар
В) бақылау процесінде жауап алуға қажетті сұрақтар тізімі
С) барлық жиынтықтың жан-жақты сипаттамасы
D)бақылау жоспары
E)бақылау зерзатының шегін анықтау
4. Статистикалық кестелердің қандай элементтері бар?
А) аймақтық, хронологиялық
В) жай, топтық
С) нақты, қатысты
D) тізімдік, территориялық
Е) бастауыш, баяндауыш
5. Күш импульсі деп
А. Күш пен оған әрекет ету уақытының қатынасына тең
В. Күш пен оған әрекет ету уақытының көбейтіндісіне тең
С. Күш пен массаның көбейтіндісіне тең
Д.Күш пен массаның бөліндісіне тең
Е. Күш пен оған әрекет ететін жылдамдықтың бөліндісіне тең
6. Дене 30 м/с жылдамдықпен горизонтқа 30º бұрыш жасай лақтырған. Осы дененің Жер бетінен ең жоғарғы көтерілу биіктігін анықтаңыз.
А) 11,25 м; 
В)14,5 м; 
С) 12,5 м; 
Д) 13,25 м; 
Е) 10,5 м;
7. Массасы 40 кг бала айналу осі 2 м биіктікке бекітілген әткеншек теуіп тұр. Әткеншек ең төменгі нүктеден 4,4 м/с жылдамдықпен өтсе, бала осы нүкдеде орындыққа қандай қысым түсіреді?
А) 750Н;
В) 766 Н;
С) 787 Н;
Д) 816 Н;
Е) 806 Н.
8. Егер сутегі молекуласының массасы 3,3*10-27кг, ыдыстағы қысым 4*104Па –ға тең, орташа жылдамдығының квадраты 2,5*105м2/с2 болса, онда сутегі молекулаларының концентрациясы:
А) 1,5*10-26м-3,
В) 1,45*1026м-3
С) 1,5*1020м-3
Д) 145*1026м-3
Е) 200м-3
9. Идеал газ күйінің теңдеуі( Менделеев- Клайперон теңдеуі)
А) р=nkT
В) p=2nE/3
С) pV=const
Д) pV=mRT/M
Е) p=1m0nv2/3
10. Идеал газдың қандай х параметрін формуласымен анықтауға болады?
а) көлем
в) қысым
с) температура
д) молекулалар концентрациясы
е) молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы
11. Газдың абсолюттік температурасын 3 есе арттырса молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
а) 3 есе көбейеді
в) 9 есе көбейеді
с) 6 есе көбейеді
д)  есе көбейеді
е) 2 есе көбейеді
12. 4 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін кемітсек, оның ішкі энергиясы. 
A) ≈ 5 кДж .
B) ≈ 10 кДж.
C) ≈ 15 кДж.
D) ≈ 20 кДж.
E) ≈ 25 кДж.
13. Па тұрақты қысымдағы ыдыста газ бар. Газға берілген  Дж жылудың әсерінен ,ол 2 м3-ке ұлғайды. Ішкі энергияның өзгерісі.
A)  Дж.
B)  Дж.
C)  Дж.
D)  Дж.
E)  Дж.
14. Бейтарап су тамшысы екіге бөлінді. Біріншісінің заряды -2q. Екінші су тамшысының заряды
А) +2q
В) +q
С) 0
D) –q
Е) -2q
15. 1,6 А ток күші электр шамы арқылы өтеді. 4с ішіндегі шам қимасының қылы арқылы өтетін электрондар саны (e = 1,6 ∙10-19Кл)
А) 5 · 1018
В) 5 · 1019
С) 4 · 1019
D) 4 · 1016
Е) 5 · 1016
16. Индукция латын тілінен аударғанда қандай мағына береді?
А) магнит
В) өріс
С) бағыттау
Д) күш
Е)ток
17. Механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын машина
А) трансформатор
В) генератор
С) ротор
Д) статор
Е) якорь
18. Магнит индукциясының ағынының өлшем бірлігі қалай өрнектеледі?
А) 1Вб= 1Тл*м2.
В) 1Вб= 1 Тл /м2.
С) 1Вб= 1Вт*м2.
Д) 1Вб= 1Вт/м2.
Е) 1Вб= 1м2/Тл.
19. Индуктивтіліктің өлшем бірлігін көрсетіңіз.
А) Гц (Герц).
В) Вб (Вебер).
С) Гн (Генри).
Д) В (Вольт).
Е) А (Ампер).
20. Әр түрлі таңбалы электр заряды болатын денелер
А) өзара әсерлеспейді.
В) өзара тартылады немесе тебіледі.
С) өзара тартылады.
D) өзара тебіледі.
Е) алдымен өзара тебіледі, содан соң тартылады.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет