2013 жылғы «25» сәуір «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания» Акционерлік қоғамының жарғысыбет1/2
Дата17.06.2016
өлшемі288.5 Kb.
#142019
  1   2
«Шығыс Қазақстан Аймақтық

Энергетикалық Компания» АҚ

Жалғыз акционерінің

шешімімен бекітілді

(«Самұрық – Энерго АҚ Директорлар Кеңесі

отырысының хаттамасы)

2013 жылғы «_25_»_сәуір__

«Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания»

Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Өскемен қ., 2013 жыл
Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - «ҚР») заңнамасына сәйкес жасалынған, «Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компания» акционерлік қоғамының заңды тұлға ретінде құқықтық статусын айқындап, бұдан әрі «Қоғам» деп аталынады.
1-ші бап. Жалпы ережелер

1.1. Қоғамның толық атауы:

а) мемлекеттік тілде: «Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компания» акционерлік қоғамы;

б) орыс тілінде: акционерное общество «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»;

в) ағылшын тілінде: «East Kazakhstan Regional Energy Company» joint stock company.

1.2. Қоғамның қысқаша атауы:

а) мемлекеттік тілде: «ШҚ АЭК» АҚ;

б) орыс тілінде: АО «ВК РЭК»;

в) ағылшын тілінде: «EK REC» JSC.

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 070000, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 10-үй.

1.4. Қоғам қызметінің мерзімі шектеусіз.

1.5. Қоғамның қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

1.6. Қоғамның меншік нысаны – жеке меншік.
2-ші бап. Қоғамның заңды мәртебесі
2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды, міндеттерді иеленуге, атқаруға, сотта арыз беруші және жауапкер болуға құқылы.

2.2. Қоғамның атауы көрсетілген мөрі, мөртаңбасы, бланкілері үлгілерін Қоғамның Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өз тауарлық белгісі мен рәмізі болады.

Қоғам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

2.3. ҚР заңнамасына сәйкес Қоғам ҚР аумағында және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

2.4. Қоғам өз қызметін ҚР заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін ашуға, оларға құқық беруге құқылы.

2.6. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері ҚР заңнамасымен және олардың орналасқан мемлекеттерімен белгіленген тәртіпке сәйкес құрылып, жабылады.
3-ші бап. Қоғам қызметінің мақсаты мен нысанасы

3.1. Қоғамның негізгі қызметі мен құру мақсаты пайда табу болып табылады.

3.2. Қоғамның негізгі қызмет түрі болып табылады:

Электр энергиясын беру және тарату, сонымен бірге, бірақ онымен шектелмей келесі жұмыстар мен қызметтер көрсету:

1) қосалқы станциялар мен электр желілерді пайдалану;

2) электр берілісі желілері мен электржабдықты монтаждау, баптау және жөндеу;

3) жедел-диспетчерлік басқару;

4) жоғары вольтті сынақтан өткізу;

5) технологиялық қажеттілігін жабу үшін электр энергиясын кіші гидроэлектр станциялар мен дизельдік станцияларда өндіру;

6) негізгі қызметтің технологиялық процессінің құрамды бөлігі болып табылатын өзге де жұмыстар мен қызметтер.

3.3. Қоғам өзінің негізгі мақсатына жету үшін ҚР заңдарымен тыйым салынбаған кез-келген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

Кез-келген қызмет ҚР заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады, егер ҚР заңнамасында белгіленген тəртіппен алынуы қажет лицензияның, рұқсаттың жəне/немесе мақұлдаудың өзге де түрін талап ететін қызметтің түрлері тиісті лицензиялар немесе рұқсаттың өзге де түрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.


4-ші бап. Қоғамның және оның акционерлерінің жауапкершілігі

4.1. Қоғамның өз акционерлерiнiң мүлкiнен оқшауланған мүлкi болады және олардың мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

4.2. Қоғам өз мүлкінің шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауаптылықта болады.

4.3. Қоғамның акционерi оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және өзiне тиесiлi акциялардың құны шегiнде Қоғам қызметiне байланысты залалдарға тәуекел етедi.

4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, Қоғам немесе мемлекет мұндай жауапкершiлiктi өзiне қабылдаған жағдайда және ҚР заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
5-ші бап. Қоғамның жарғылық капиталы

5.1. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері барлық жай және артықшылықты акцияларын орналастыру құнына тең және ол ҚР ұлттық валютасымен көрсетiледi.

5.2. Қоғамның жарияланған жарғылық акциялар санын көбейтуге Акционерлердiң Жалпы жиналысының шешiмi бойынша, сонымен қатар ҚР заң актілерінде көрсетілген өзге жағдайларда жол берiледi. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5.3. Акцияларды орналастыру, оның ішінде жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы шегінде, Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.


6-шы бап. Қоғам акциялары мен өзге құнды қағаздары

6.1. Қоғам облигациялар мен құнды қағаздардың өзге түрлерін шығаруды жүзеге асыруға құқығы бар. Қоғамның құнды қағаздарды шығару, орналастыру, олардың айналымдары мен өтемінің шарттары мен тәртіптері ҚР заңнамасы және осы Жарғымен белгіленеді.

6.2. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

Қоғам айырбасталынатын құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

6.3. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылатын барлық мәселелерді шешу кезінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді, қоғам таза кіріс алса, сондай-ақ ол таратылған жағдайда ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіппен қоғамның жеке меншік мүлкінің бөлігі болған жағдайда дивиденд алуға құқық береді.

6.4. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуге алынғаннан кейін орналастырады.

Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады.

6.5 Қоғамға өзiнiң жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастырған кезде оларды өзi сатып алуына жол берiлмейдi.

6.6. Орналастырылатын акциялар төлемі ретінде ақша, мүліктік құқық (оның ішінде зияткерлік меншік нысаналарына құқығы) және ҚР заңымен қарастырылған жағдайлардан бөлек, өзге мүлік болуы мүмкін.

Ақшадан бөлек өзге мүлікпен төлеу ҚР заңына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

6.7 Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім өткенге дейін бұндай мүлікті Жалпы акционерлер кеңесінің келісімісіз алуға тыйым салынады.

6.8 Қоғам орналастырылатын акцияның құны толық төленгенге дейін Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесіндегі (атаулы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының дербес шотына осы акцияны есепке алу туралы бұйрық беруге хақысы жоқ.


7-ші бап. Дивиденттер

7.1. Дивиденд - акционердiң өзiне тиесiлi акциялар бойынша акционерлiк Қоғам төлейтiн кiрiсi.

7.2. Егер дивиденттерді төлеу туралы шешім дауыс беретін Қоғам акцияларының жай көпшілігі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған жағдайда Қоғамның акциялары бойынша дивиденттері ақшалай немесе Қоғамның құнды қағаздар түрінде төленеді.

7.3. Дивидендті Қоғамның акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен төлеу, егер

мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі бар болып, Қоғамның жарияланған акцияларымен және олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын болса ғана рұқсат етіледі.

7.4. Дивидендтерді жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акцияларымен төлеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының дивиденд

төлеу туралы шешім қабылдау кезінде белгілеген мерзімінде төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Акционерлердiң Жалпы жиналысы қабылдайды.

7.5. Акционерлердiң Жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқы бар.

7.6. Осы шешім Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы

шешімі қабылданған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажет.

7.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі деректер болу қажет:


 1. Қоғам атауы, мекен-жайы, банктік және өзге деректемелері;

 2. Дивидендтер төленетін кезең;

 3. бір жай акцияға шаққанда дивиденд мөлшері;

 4. дивидендтерді төлеу басталатын күн;

 5. дивидендтерді төлеу тәртібі.

7.8. Акционер Қоғам берешегі туындаған мерзімге байланыссыз алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.

7.9. Дивидендтерді оларды төлеу үшін белгіленген уақытта төлемеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде ҚР Ұлттық Банкінде белгіленген қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес есептелетін өсім төленеді.

7.10. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе Акционерлердің Жалпы жиналысымен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайларда да дивидендтер есептелмейді жəне төленбейді.

7.11. Дивидендтер алуға құқылы акционерлердiң тiзiмi дивидендтер төленетiн күннен бір күн ерте құрастырылуы қажет.

7.12. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер жыл қорытындысы бойынша Акционерлердiң Жалпы жиналысын өткiзген сәттен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет есептелінеді. Есептелетін дивиденттердің кепілдік мөлшері бір артықшылықты акцияға артықшылықты акция құнының оннан бір пайызын құрайды.
8-ші бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

8.1. Қоғам Акционері: 1. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында (бұдан әрі- «Заң») және осы Қоғамның жарғысында көзделген тәртiппен қоғамды басқаруға қатысуға;

 2. дивидендтер алуға;

 3. Акционерлердiң Жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгiленген тәртiппен Қоғамның қызметi туралы ақпарат алуға, оның iшiнде Қоғамның қаржылық есебiмен танысуға;

 4. Қоғамның тiзiлiмдi ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншiк құқығын растайтын көшiрмелер алуға;

 5. Акционерлердiң Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатура ұсынуға;

 6. Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешiмдерге сот тәртiбiмен дау көтеруге;

 7. Қоғамның дауыс беретiн акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтiрiлген залалдарды қоғамға өтеуi және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының iрi мәмiлелер және (немесе) мүдделiлiк болуына орай жасалатын мәмiлелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешiм қабылдау нәтижесiнде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгiнуге;

 8. Қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келiп түскен күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде дәлелдi жауаптар алуға;

 9. Қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне;

 10. ҚР заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы;

 11. ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

8.2. Бiр-бiрiмен жасалған келiсiм негiзiнде әрекет ететiн, өзiне (жинақтап алғанда өздерiне) акционерлiк қоғамның дауыс беретiн акцияларының он және одан да көп пайызы тиесiлi акционер немесе бiрнеше акционердің (бұдан әрі - «Ірі акционер»), сондай-ақ:

 1. Акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесi акционерлердiң Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге;

 2. Қоғамның директорлар кеңесiне Заңға сәйкес Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiне қосымша мәселелер енгiзудi ұсынуға;

 3. Қоғамның директорлар кеңесiнiң отырысын шақыруды талап етуге;

 4. өз есебiнен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитiн жүргiзуiн талап етуге құқығы бар.

8.3. Қоғамның акционерi:

 1. акцияларды төлеуге;

 2. осы акционерге тиесiлi акцияларды Қоғамның тiркеушiсiне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзуге қажеттi мәлiметтердiң өзгерiсi туралы он күн iшiнде хабарлауға;

 3. Қоғам немесе оның қызметi туралы қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

 4. осы Жарғыда және ҚР қазіргі заңнамасында белгiленген басқа да мiндеттердi орындауға мiндеттi.

 5. акционердiң осы Жарғының 8.3-бабының 2) тармақшасында белгiленген талаптарды орындамауының салдары үшiн Қоғам мен тiркеушi жауапты болмайды.9-шы бап. Қоғам құқықтары мен міндеттері

9.1. ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қоғам құқыққа ие: 1. өз атынан мәміле жасау, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алуға және жүзеге асыра алу;
 1. құнды қағаздарды шығару;

 2. басқа ұйымдарды құруға не олардың қызметіне қатысуға;

 3. сотта талапкер және жауапкер болуға;

 4. технологияларға, «НОУ-ХАУ» мен өзге зияткерлік меншік объектілерге, өзге ақпаратты алуына және оларды иеленуге және пайдалануға құқық бере алады;

 5. ҚР және шет елде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құру, өзінің мүлік есебінен оларды негізгі және айналмалы қаражатпен қамту, олардың әрекет ету тәртібін анықтау;

 6. ҚР заңнамасына сәйкес берілген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

Қоғам міндетті:

 1. ҚР заңнамасын сақтау;

 2. белгіленген тәртіппен салықты және басқа да міндетті төлемдерді төлеу;

 3. өз міндеттемелері мен өзінің мүлкінің шегінде жауапкершілік артады;

 4. ҚР заңнамасы мен осы Жарғыда көзделген өзге міндеттерге де жауапты.

10-шы бап. Қоғамның органдарыҚоғамның органдары мыналар болып табылады:

1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) алқалы атқарушы орган – Қоғам Басқармасының Төрағасы басшылық ететін Басқарма;

4) Ішкі аудит қызметі - Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылауды бағалау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, құжаттардың корпоративтік басқару және кеңес беру саласында орындалуына бақылауды жүзеге асырушы орган.
11-ші бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

11.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлiнедi.

11.2 Қоғам жыл сайын Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

11.3. Акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдан кешіктірмей өткізіледі. Қоғамның есептік кезеңдегі аудиті аяқталу мүмкінсіздігі жағдайында аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп есептеледі.

11.4. Егер барлық дауыс беретін акциялары бір Акционерге тиесілі болған жағдайда, Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Заңда және Қоғамның жарғысында акционерлердiң жалпы жиналысының құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша шешiмдердi мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешiмдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтiрмейтiн және оны шектемейтiн жағдайда жазбаша түрде ресiмделуге тиiс.

11.5. Әрбір акционер Акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беретін кезде өзіне тиесілі дауыс беруші акциялар санына тепе-тең дауыс санына ие болады. Акционерлердiң жалпы жиналысын әзiрлеу мен өткiзудi:


  1) Қоғам Басқармасы;
      2) өзiмен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тiркеушiсi;
      3) Қоғам директорлар кеңесi;
      4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

11.6. Заңда белгiленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердiң жалпы жиналысын шақыру, әзiрлеу және өткiзу жөнiндегi шығындарды Қоғам көтередi.11.7. Акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне мына мәселелер жатқызылады:

 1. Қоғам Жарғысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу немесе оны жаңа редакциясында бекiту;

 2. корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ оған енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту;

 3. Қоғамды ерiктi түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 1. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрiн өзгерту туралы шешiм қабылдау;

 2. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртiбiн, сондай-ақ оларды өзгертудi айқындау;

 3. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздар шығару;

 4. бір түрдегі орналастыратын акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау, осындай айырбастың шарттары мен тәртiбiн айқындау;

 5. «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

 6. Директорлар кеңесiнiң сан құрамын, өкiлеттiк мерзiмiн белгiлеу, оның мүшелерiн сайлау және олардың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне олардың өз мiндеттерiн атқарғаны үшiн сыйақы төлеудiң және шығыстарын өтеудiң мөлшерi мен шарттарын айқындау;

 7. Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғам директорларының кеңесі туралы ережесін бекіту;

 8. Қоғамның аудитiн жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгiлеу;

 9. жылдық қаржы есептiлiгiн бекiту;

 10. Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;

 11. Қоғамның есептi қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртiбiн бекiту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылдау және Қоғамның бiр жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерiн бекiту;

 12. Заңмен қарастырылған жағдайлар болған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешiм қабылдау;

 13. Қоғам акцияларының ерiктi делистингi туралы шешiм қабылдау;

 14. Қоғамға тиесiлi барлық активтердiң жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердiң бiр немесе бiрнеше бөлiгiн беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың акционерлері (қатысушылары) құрамынан шығуы туралы шешiм қабылдау;

 15. Акционерлердiң жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгiлеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешiм қабылдау;

 16. Қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгiлеу, әдiстемесiне өзгерiстердi бекiту (егер бекiтілмесе, әдiстеменi бекiту);

 17. Қоғамның ішкі құжаттарын қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне ҚР заңнамасымен жатқызылып, оларды бекіту;

 18. Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiн бекiту;

 19. акционерлерге Қоғам қызметi туралы ақпарат беру тәртiбiн белгiлеу, оның iшiнде, егер мұндай тәртiп Қоғам жарғысында белгiленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

 20. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасын тағайындау және оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату;

 21. Қоғамның атқарушы органының басшысын тағайындау және оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату;

 22. Акционерлік қоғамның атқарушы органының сан құрамын, өкiлеттiк мерзiмiн белгiлеу, оның мүшелерiн сайлау және олардың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, лауазымдық қызметақы мөлшерлерін айқындау, қоғамның атқарушы орган басшысының және мүшелерiнің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеудiң шарттарын белгілеу;

 23. тағайындаулары немесе келісулері Жалпы акционерлер жиналысымен жүзеге асырылатын Қоғам қызметкерлерінің лауазымдар тізімін бекіту;

 24. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, Қоғам қызметкерлері атқарып отырған лауазымдарына сай болуына аттестация жүргізу шарттары мен тәртібін бекіту және кадрлық резервті қалыптастыру, сонымен қатар аттестациядан міндетті түрде өтуге тиіс қызметкерлердің тізімін бекіту;

 25. Қоғамның атқарушы органының мүшелері басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіншілігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

 26. Қоғамның кадрлық саясатын бекіту;

 27. Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын, ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін бекіту;

 28. қызметтік жеңіл автокөліктердің тиесілік нормативтерін және әкімшілік аппаратын орналастыруға арналған аумақ нормаларын айқындау;

 29. қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкеткерлеріне шығынның орнын толтыру тәртіптері мен шарттарын белгілеу;

 30. қызметкерлерге ұялы байланысты қолдану құқығын, өкілдік шығындардың лимиттерін ұсынған кезде, шығынның орны Қоғам қаржысы есебінен төленетін лимиттерді белгілеу;

 31. Қоғам қызметінің басымды бағыттарын айқындау;

 32. Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын бекіту, сонымен қатар Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру, Қоғамның даму жоспарының орындалуына мониторинг өткізу;

 33. Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне арналған қызметтің түйінді мотивациялық көрсеткіштерін бекіту, сонымен қатар оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

 34. Қоғам акцияларына опциондарды ұсыну қарастырылған тәртіпті бекіту, сонымен қатар Қоғам акцияларына опциондарды ұсыну жағдайларын бекіту;

 35. шешiм қабылдау заң актілерінде және осы Жарғыда Акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.8. Осы Жарғының 11.7. -тармағының 1)-4), 27) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша Акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерi Қоғамның дауыс беретiн акцияларының жалпы санының айқын басым көпшiлiгiмен қабылданады.

11.9 Акционерлердiң жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешiмдерi Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретiн акцияларының жалпы санының жай көпшiлiк дауысымен қабылданады.

11.10. Акционерлердiң жалпы жиналысы Қоғамның iшкi қызметiне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешiмiнiң күшiн жоюға құқылы.

11.11. Акционерлердiң жылдық жалпы жиналысын Қоғамның директорлар кеңесi шақырады. Акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның директорлар кеңесiнiң, Ірi акционердiң бастамасы бойынша шақырылады.

11.12. Ерiктi түрде таратылу процессiндегi Қоғам акционерлерiнiң кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзiрлеуi және өткiзуi мүмкiн.

11.13. ҚР заң актiлерiнде Акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысы мiндеттi түрде шақырылатын жағдайлар көзделуi мүмкiн.

11.14. Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердiң тiзiмiн Қоғам акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiндегi деректер негiзiнде Қоғамның тiркеушiсi жасайды. Аталған тiзiмдi жасау күнi Жалпы жиналысты өткiзу туралы шешiм қабылданған күннен ерте белгiленбеуi керек.
      11.15. Егер Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердiң тiзiмi жасалғаннан кейiн, осы тiзiмге енгiзiлген тұлға Қоғамның оған тиесiлi дауыс беретiн акцияларын иелiктен айырса, Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншiк құқығын растайтын құжаттар табыс етiлуге тиiс.

11.16. Акционерлерге алда Акционерлердің Жалпы жиналысы өткiзiлетiнi туралы жиналыс өткiзiлетiн күннен – күнтiзбелiк отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтiзбелiк қырық бес күн бұрын хабарлануға тиiс.

11.17. Акционерлердiң Жалпы жиналысын өткiзу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (не) хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жiберiлуге тиiс.

11.18. Акционерлердiң Жалпы жиналысының күн тәртiбiн Қоғамның директорлар кеңесi жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердiң нақты тұжырымдалған толық тiзбесi болуға тиiс.

Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбi толықтырылатыны Қоғам акционерлерiне жалпы жиналыс өткiзiлетiн күнге дейiн он бес күннен кешiктiрiлмей немесе осы Жарғының 11.19.-тармағында белгiленген тәртiппен хабарланған жағдайда, Ірi акционер немесе Қоғамның директорлар кеңесi күн тәртiбiн толықтыруы мүмкiн.

11.19. Егер Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретiн акцияларының жинақтап алғанда кемiнде тоқсан бес пайызын иеленетiн акционерлердiң (немесе олардың өкiлдерiнiң) көпшiлiгi күн тәртiбiне өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзудi жақтап дауыс берсе, олар енгiзiлуi мүмкiн.

Акционерлердiң жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешiм қабылдаған жағдайда Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiн өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

11.20. Егер Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысушыларды тiркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретiн акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкiлдерi тiркелсе, жиналыс күн тәртiбiндегi мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiм қабылдауға құқылы.

11.21. Акционерлердiң өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткiзiлетiн жалпы жиналысы, егер:


 1. кворумның болмауы себептi акционерлердiң өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртiбi сақталған болса;

 2. тiркеу аяқталған кезде оған қатысу үшiн қоғамның дауыс беретiн акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетiн акционерлер (немесе олардың өкiлдерi), оның iшiнде сырттай дауыс беретiн акционерлер тiркелген болса, күн тәртiбiндегi мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiм қабылдауға құқылы.

11.22. Акционер жеке өзi немесе өз өкiлi арқылы Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі ҚР заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. ҚР заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердiң атынан сенiмхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесiн бiлдiруге құқығы бар тұлға үшiн Акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенiмхат талап етiлмейдi.

Қоғамның атқарушы органы мүшелерiнiң акционерлердiң жалпы жиналысында акционерлердiң өкiлдерi ретiнде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

11.23. Акционерлердiң жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады, Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Жиналысқа қатысушы акционерлердiң барлығы Қоғам Басқармасына кiретiн жағдайларды қоспағанда, Қоғам Басқармасының мүшелерi акционерлердiң жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Акционерлердiң жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасында көрсетiлген мәлiметтердiң толық және дұрыс болуы үшiн жауап бередi.

11.24. Акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру: 1. ҚР заң актiлерiнде көзделген жағдайларда бiр акционерге берiлетiн акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеудi;

 2. Қоғамның директорлар кеңесiнiң мүшелерiн сайлау кезiнде кумулятивтiк дауыс берудi;

 3. Акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбiр адамға Акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзудiң рәсiмдiк мәселелерi бойынша бiр дауыстан берудi қоспағанда, "бiр акция - бiр дауыс" принципi бойынша жүзеге асырылады.

11.25. Акциялар бойынша берiлетiн кумулятивтiк дауыс беру кезiнде дауыстарды акционер Қоғамның директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне бiр кандидат үшiн толық беруi немесе ол Қоғамның директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне бiрнеше кандидат арасында бөлiп беруi мүмкiн. Дауыстар саны ең көп берiлген кандидаттар директорлар кеңесiне сайланған болып танылады. Егер Қоғамның

директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат бірдей дауыс санын жинағанда, осы кандидаттар тарапына қосымша дауыс беру өткізіледі.

11.26. Дауыс беру ашық және бюллетеньдер бойынша жасырын әдiспен жүргiзiлу мүмкін.

11.27. Акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерi сырттай дауыс берудi өткiзу арқылы қабылдануы мүмкiн. Сырттай дауыс беру акционерлердiң жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердiң дауыс беруiмен (аралас дауыс берумен) бiрге не Акционерлердiң жалпы жиналысының отырысы өткiзiлмей қолданылуы мүмкiн.

11.28. Сырттай дауыс берудi өткiзген кезде дауыс беру үшiн бiрыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердiң тiзiмiне енгiзiлген адамдарға жiберiледi (таратылады).
  11.29. Сырттай дауыс берудi өткiзу тәртiбi ҚР заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және iшкi құжаттарға сәйкес белгiленедi.

11.30. Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде хатшымен жасалып, Акционерлердiң жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы, Қоғамның дауыс беретiн акцияларының он немесе одан көп пайызын иеленетiн және акционерлердiң жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиiс.

Хаттамаға қол қоюға мiндеттi адамның қол қою мүмкiндiгi болмаған жағдайда, өзiне берiлген сенiмхат негiзiнде оның өкiлi хаттамаға қол қояды.

11.31. Акционерлердiң жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелерi акционерлерге Акционерлердiң жалпы жиналысы жабылғаннан кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбiр акционерге жазбаша хабарлама жiберу арқылы хабарланады.


      Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлау тәртiбi осы Жарғының 16-бабымен белгiленедi.
12-бап. Қоғамның директорлар кеңесі
12.1. ҚР заңнамасында және осы Жарғыда Акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелердi шешудi қоспағанда, Қоғамның директорлар кеңесi қоғамның қызметiне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Мынадай мәселелер Қоғамның директорлар кеңесiнiң айрықша құзыретiне жатады: 1. Акционерлердiң жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешiм қабылдау;

 2. жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру (өткiзу) туралы, оның iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау;

 3. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешiм қабылдау;

 4. осы Жарғының 11.7-тармағының 9)-10), 17)-19)- тармақшаларына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына қарауға шығарылатын мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысына ұсыныстарды дайындау;

 5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына бекітуге шығару;

 6. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

 7. Ішкi аудит қызметiнiң сандық құрамын, өкiлеттiк мерзiмiн айқындау, Ішкi аудит қызметiнiң басшысы мен мүшелерiн тағайындау, сондай-ақ олардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, Ішкi аудит қызметiнiң жұмыс тәртiбiн, Ішкi аудит қызметi қызметкерлерiне еңбекақы және сыйлықақы төлеудiң мөлшерi мен талаптарын айқындау (Қоғамның директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің ұсыныстары бойынша);

 8. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тиімділігіне баға беру;

 9. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;


 1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептілігін қарау және олар бойынша шешімдерді қабылдау (Қоғамның директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің ұсыныстары бойынша);

 2. Қоғамның корпоративтiк хатшысын тағайындау, оның өкiлеттiк мерзiмiн айқындау, оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтiк хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерiн және сыйақы шарттарын айқындау;

 3. аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

 4. Қоғамдағы корпоративтiк басқарудың тиiмдiлiгiн бағалау, Қоғамның директорлар кеңесінің құзырына енетін мәселелер бойынша Қоғамның корпоративтік басқару жүйесіндегі өзгерістерін бекіту немесе Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына енетін Қоғамның корпоративтік басқару мәселелері бойынша Акционерлердің жалпы жиналысына ұсыныстар дайындау;

 5. аукциондар өткiзу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртiбiн белгiлейтiн iшкi құжатты бекiту;

 6. Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережесін қоспағанда, Қоғамның директорлар кеңесінің қызметін регламенттейтін құжаттарды бекіту;

 7. Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережеін бекіту;

 8. Қоғамның директорлар кеңесіне дамыту стратегиясын орындау мен жүзеге асыру, Қоғамның даму жоспары, Қоғам қызметінің түйінді көрсеткіштеріне жету мен олардың мақсатты маңызы туралы, Қоғамның түйінді тәуекелдері мен оларды басқару тиімділігі туралы басқарушылық есеп-қисапты ұсыну нысандары мен тәртібін бекіту;

 9. Қоғамның директорлар кеңесінің аудит жөніндегі, тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі өзге де комитеттерін құру және құрамын айқындау, олар туралы ережені бекіту, Қоғамның директорлар кеңесі комитетінің мүшелерін сайлау;

 10. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерінің қызметіне баға беру;

 11. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және Директорлар кеңесі хатшылығының штаттық кестесін бекіту;

 12. Қоғамның филиалдары мен өкiлдiктерiн құру және жабу туралы шешiмдер қабылдау және олар туралы ережелердi бекiту;

 13. акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесiнiң) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесiлi заңды тұлға акционерлерiнiң (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретiне жатқызылатын қызмет мәселелерi бойынша шешiмдер қабылдау;

 14. Қоғамның мiндеттемелерiн оның өзiндiк капиталы мөлшерiнiң он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

 15. бұрыңғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;

 16. Қоғам немесе оның қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметi туралы ақпаратты айқындау және аталған ақпаратты қорғауды реттейтін рәсімдерін бекіту;

 17. ҚР заң актілеріне сәйкес мүлікті емес мәмiлелер және нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің 2 (екі) пайызынан асатын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иелiктен шығаруы мүмкiн) мәмілелер, және жасалуына Қоғам мүдделi мәмiлелер жасасу туралы шешiмдер қабылдау;

 18. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілі туралы шартты мақұлдау;

 19. Акционерлердің жалпы жиналысына жылдық есептілік құрамындағы Қоғамның директорлар кеңесінің жұмысы туралы, Қоғам қызметінің нәтижесі туралы дайындау және ұсыну;

 20. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына мәселелерді шығару;

 21. бірінші кезектегі сатып алулар жоспарын бекіту;

 22. Қоғам қызметінің нәтижесі туралы жылдық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына бекітуге шығару;

 23. Қоғамның іскерлік этика кодексін бекіту және Қоғамның іскерлік этика кодексі ережесін сақтауды қамтамасыз ету;

 24. Қоғам тәуекелдерін басқару саясатын бекіту;

 25. Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

 26. Қоғамның ішкі аудит бойынша саясатын бекіту;

 27. Қоғамның қайырымдылық және корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында саясатты бекіту;

 28. Қоғамның еңбекті және қауіпсіздікті қорғау, экология саласындағы саясатын бекіту;

 29. Қоғамдағы корпоративтік қақтығыстар және мүдделердiң қақтығысын реттеу бойынша саясатын бекіту;

 30. Қоғамның ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігіне баға беру;

 31. Қоғамның Басқармасы туралы ережесін бекіту;

 32. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру кезінде кездесетін бақылаулар мен тәуекелдер матрицасын, тіркелімді, тәуекелдер картасын, сонымен қатар өте қиын тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;

 33. Қоғамның жалпы тәуекел-аппетитін, Қоғамның әрбір түйінді тәуекел тарапынан толеранттық деңгейін бекіту және тәуекелді қабылдайтын деңгейді шектеу үшін лимитті белгілеу, түйінді тәуекелшіл көрсеткіштерін бекіту;

 34. Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту, сонымен қатар ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін бағалау;

 35. сатып алуды өткізуге және рәсімдерді жасауға жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімше жетекшісін тағайындау және оны лауазымынан босату;

 36. Акционерлердің Жалпы жиналыcының айрықша құзіретіне жатқызылмайтын осы Жарғымен және ҚР заңнамалық актілерімен қарастырылған өзге де мәселелер.

12.3. Тізімі осы Жарғының 12.2-тармағында белгіленген мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

12.4. Қоғамның Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының Құзыретіне жатқызылған мәселер бойынша, сондай-ақ Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

12.5. Осы Жарғы 12.2-тармағының 5),7), 9), 10), 20), 24), 25)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер, сонымен қатар Қоғамның директорлар кеңесімен анықталған басқа да мәселелер бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өтетін отырысында қабылданады.

12.6. Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.

12.7. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесінде болмау керек:

1) ҚР Заңнамамен белгіленген тәртіпте сотталуы алынбаған немесе жабылмаған;

2) бұрын заңды тұлғаның басшылық етуші жұмыскері болған, көрсетілген заңды тұлғаның басшылық етуші жұмыскері лауазымында отырған кезінде банкрот деп танылған немесе консервациялауға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған немесе көрсетілген заңды тұлғаның банкроттық, консервациялау, санациялау, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 5 (бес) жылдың ішінде.

12.8. Қоғам Басқармасының мүшелері, Қоғам Басқармасының Төрағасынан басқа, Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына сайлана алмайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі және сандық құрамы Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің мерзімі үш жылдан аспауы керек, мерзімі өткен кезде Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы қайта сайлауға жатады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің ең кемінде үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуы керек.

12.9. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады, ол Заңнамамен қарастырылған талапқа сәйкес, сонымен қатар:


 1. аталған акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде ондай тұлға болмаған;

 2. қоғам жұмыскерімен жақын туысы (ата-анасы, аға-iнiсi, апа-сiңлiсi, ұлы, қызы некеде тұрған адамы, сондай-ақ жекжаты (жұбайының (зайыбының) аға-iнiсi, апа- сiңлiсi, ата-анасы, ұлы немесе қызы) болмаған;

 3. қоғамның немесе Қоғамның аффилиирленген тұлғасынан қаржыландыру алатын, коммерциялық емес ұйымның аффилиирленген тұлғасы болмаған;

 4. қоғамға немесе Қоғамның аффилиирленген тұлғасына қандай болмасын өтеулі түрде қызмет көрсетпеген;

 5. қоғам жұмыскері директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын, заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болмаған;

 6. көрсетілген ұйымның аффилиирленген тұлғасының жұмыскері немесе Қоғамға

аудит жүргізетін және аудит жүргізген ұйымның жұмыскері немесе аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын, өзінің Қоғамның директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде ондай тұлға болмаған;

 1. Қоғамман қабылданған, шешімді анықтауға мүмкіндігі бар, тұлға өкілімен,

құқығын иеленушімен, мұрагерімен, жақын туысымен немесе Қоғаммен қабылданған шешімді анықтауға мүмкіндігі бар, тұлға болып табылмаған;

 1. Қоғам акционерінің аффилиирленген тұлғасы болып табылмаған;

 2. шетелдік мемлекеттің сот органында немесе әкімшілік, атқарушылық,

заңнамалық лауазымдағы, сайланған немесе тағайындалған тұлға болып

табылмаған, сондай-ақ шетелдік мемлекет үшін қандай болмасын көпшілік

функцияны орындайтын тұлға;

10) 7 (жеті) жылдан артық қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болмайды;

11) Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген, басқа да белгілерге сәйкес

келеді.


12.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар егер Заңнамада басқа көзделмесе бірнеше рет қайтадан сайлана алады. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның директорлар кеңесінің жеке мүшелерінің немесе барлығының өкілеттігін мерзімінен тыс тоқтатуға құқылы.

12.11. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамммен бәсекелес заңды тұлғалардың директорлар кеңесіндегі лауазымында отыруға тыйым салынады.

12.12. Өзінің ұсынысы бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасын алған кезден бастап жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттілігі Директорлар Кеңесінің аталған жазбаша хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады

12.13. Директорлар кеңесінің қандай да бір мүшесінің өкілеттігі мерзімінен

бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің

жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл

ретте жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі, тұтастай алғанда,

Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

12.14. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жалпы жиналысында сайланады. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болмағанда оны міндеті Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің бір мүшесі орындайды.

12.15. Осы Жарғымен және ҚР заңнамасымен белгіленген тәртібінде Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады жəне оған төрағалық етеді;

3) отырыс өткізеді және хаттамаға қол қояды;

4) Қоғамның Басқарма төрағасымен Қоғам атынан жеке еңбек шартын жасайды, егер осы Жарғымен басқа жағдай қарастырылмаса;

5) Қоғамның Директорлар кеңесі немесе Акционерлердің жалпы жиналысындағы шешім бойынша басқа да міндеттерді жүзеге асырады, сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес.

12.16. Аса маңызды мәселелерді қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынысты дайындау үшін төмендегі мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеті құрыла алады:

1) тағайындаулар және марапаттаулар;

2) аудит;

3)Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, өзге де мәселелер.

Қалыптастыру тәртібі және комитет жұмысы, сонымен қатар сапалық және оның жеке құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітіледі.

12.17. Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасының бастамасы бойынша шақырылады немесе Қоғам Басқармасы немесе талап ету бойынша:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Ірі акционердің.

12.18. Директорлар кеңесiнiң отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесiнiң төрағасына директорлар кеңесi отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиiстi жазбаша хабар жiберу арқылы қойылады.Директорлар кеңесiнiң төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгiнуге құқылы, ол директорлар кеңесiнiң отырысын шақыруға мiндеттi.

Қоғамның директорлар кеңесiнiң отырысын директорлар кеңесiнiң төрағасымен немесе Қоғамның Басқармасымен шақыру туралы талап келiп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешiктiрмей шақыруға тиiс.Директорлар кеңесiнiң отырысы аталған талапты қойған адамды мiндеттi түрде шақыра отырып өткiзiледi.

12.19. Қоғамның директорлар кеңесі отырысын күн тәртібі қоғамның корпортативті хатшысымен жасалады. Қоғамның директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы Қоғамның директорлар кеңесіне хабарлама жолдау тәртібі Қоғамның директорлар кеңесімен анықталады.

Қоғамның директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама , сырттай дауыс беру жолымен сондай-ақ сырттай дауыс беру бюлллетені де қоса беріледі, бұл бірегей форма түрінде Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Қоғам Басқармасының атауы жəне орналасқан жері;

2) қол қойылған бюллетеньді корпоративті хатшыға тапсыру күні ;

3) отырыстың күн тəртібі;

4) дауыс беруге қойылған мəселелер жəне олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

5) өзге де мәліметтер болуға тиіс.

12.20. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері оның Қоғамның Директорлар Кеңесінің жиналысына қатыса алмайтындығы туралы Қоғам Басқармасына алдын ала ескертуге міндетті.

12.21. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның Жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс және Қоғамның директорлар кеңесінің болмаған мүшелерін ескере отырып анықталады, техникалық байланыс құралдарын (бейне конференция сеансы режімінде, телефонды конферен-байланыс және т.б.) пайдалана отырып, қаралатын мәселелерге дауыс беруге және мәселені талқылауға қатысатын немесе жазбаша түрде білдірілген, олардың дауысы болған кезде анықталады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

12.22. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Заңда және қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

12.23. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

12.24. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мəселелер бойынша оның

шешімдерін қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша

сырттай дауыс беру арқылы да болуы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тəртібінің

мəселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер пайдаланылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беріп қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердің кворумы бар болған жағдайда қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесі жиналысының сырттай шешімі жазбаша түрде ресімделу керек және Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасымен және корпоративті хатшымен қол қойылуы керек, сондай-ақ болуы тиісті;

1) қоғам басқармасының орналасқан жері және атауы;

2) сырттай отырыстың шешімін жазбаша ресімдеу орыны және күні;

3) қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;

4) отырысты шақыруды жүзеге асырған, тұлғаларды (органды) көрсету;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;

7) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

8) қабылданған шешімдер;

9) өзге де мəліметтер.

Шешiм ресiмделген күннен бастап жиырма күн iшiнде директорлар кеңесiнiң мүшелерiне жiберiлуге тиiс, оған осы шешiмдi қабылдауға негiз болған бюллетеньдер қоса тiркеледi.

12.25.Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен корпоративті хатшысы қол қоюға және онда:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы жəне орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты жəне жері;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мəліметтер;

4) отырыстың күн тəртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мəліметтер болуы тиіс.

12.26. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

12.27. Қоғамның Корпоративтік хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

12.28. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.


12.29. Акционер қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.
Каталог: images
images -> «білім беру инновациялары: кейс-стадилердің РӨЛІ. Таңдаулы тежірибелер»
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет