А. Эбшкаев З. Бейсенбайкызы казак tijiih о к; ы т у 0Д1стемес1 Алматы, 2014Pdf көрінісі
бет1/146
Дата21.11.2023
өлшемі6.25 Mb.
#483911
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
Kazak tili okytu adistemesi AbilkaevА.Эбшкаев 
З.Бейсенбайкызы
КАЗАК TIJIIH
о к
;
ы т у
0Д1СТЕМЕС1
Алматы, 2014


Баспага Абай атындагы К,азац ¥П У-нщ жанындагы 
«Б ш м » 
тобындагы мамандьщтар бойынша оцу-эдштемелш секциясы жэне Ь\Р BFM 
Республикальщ оку-эдютемелк Keucci усынган.
Хаггама № 10. 23.06. 2009ж.
EfiKip 
жазгандар: филология гылымдарыньщ докторы, профессор 
Г.СДосымова
педагогика гылымдарыньщ докторы 
Ж.Н.Сулейменова
А.Эбшкаев, З.Бейсенбайкызы
Казак тшш окыту эдктемесь Оку-К¥ралы. 
-Алм аты : Нур-Принт,- 2014,- 180 бет.
ISBN 978-601-7390-27-3

Оку куралында орта мектепте казак тшш окыту эд1стемес1 
гылымыныц нёпзп мэселелер1 C03 болады. Кдеал каз1рп бш м беру 
талабына 
сай 
курастырылды. 
Студенттердщ 
кэаби-эдютемелш 
шеберл1ктершщ калыптасуыпа улкен кещл белщщ. Оку-эдштемелк курал 
филология факультетшщ студенттерше, устаз-одгскерлерге, 1зденушшерге 
арналган.
У Д К 811.512.122 
ББК 81.2Каз-923
ISBN 978-601-7390-27-3
© Нур-Принт, 2014


а л г ы
сез
Орта бш м берудщ максаты - жылдам езгерш отыратын дуние 
жагдайларында алынган терен бшмнщ, кэспби дагдылардыц непзшде 
еркш багдарлай б шуге, езш-ез1 юке асыруга, езш-ез1 дамытуга жэне ез 
бетшше дурыс, адамгершшк тургысынан жауапты шецимдер кабылдауга 
кабшетп жеке тулганы калыптастыру. (Казахстан Республикасыньщ 2015 
жулга дешнп бш м беруд1 дамыту тужырымдамасыныц орта 6LniM беру 
боймшен). Бшм беру 'тужырымдамасыныц алдына койып отырган бул 
талабыныц icKe асуында жогары оку орындарында етшетш эр пэннщ 
6epepi мол. Сондай пэннщ 6ipi - орта мектепте казак тиин окьпу 
эдютемеа.
Орта мектепте казак тш н окыту эдгстемеа — казак т ш мен эдебиет1 
мамандарын дайындайтын жогары оку орындарында етшетш непзп 
пэндердщ 6ipi. Пэннщ непзп максаты — студенгп болашак мамандыгына 
бешмдеу, мектеп зертханасына енпзу, 
казак тшш окытуга байланысты 
практикалык ккерлж пен дагды калыптастыруга непз болатын теориялык 
жэне практикалык маглуматтар беру, оларды пэннщ танымдык, тэрбиелш, 
дамытушылык максатгарын кке асыруга дайындау, ягни болащак 
маманныц 
кэаби-эдютемелш 
ш еберлтн калыптастыру. 
Студенттщ 
кэшби-эдктемелш дайындыгы пэннен бершетш теориялык материалдьщ 
келемше, мазмунына, оны игертудщ амалдарына, окытудьщ эдютерше, 
эдктемелнс бшмше, ягни мектепте казак тш н окыту урдкй туралы толык 
маглуматына байланысты екеш белгш . Ондай маглумат пэннен окылатын 
лекция, студенттердщ ез безмен орындайтын жумыстары аркылы 
калыптасады. Ягни студенттерд1 болашак мамандыгыньщ кыр-сырымен 
таныстырып, оларды гылыми-эдктемелк бипммен каруландырып (пэннщ 
гылым ретшдеп ерекшелтн, казак тш н окытудын максаты мен мацызын, 
одан бершетш бш м келемш, оны жетюзу эдктерш, бш м беруд1 
уйымдастыру формаларын, олардын тур л ер i мен типтерш, к а ж е т курал- 
жабдыкгарын, т.т.), ез безмен кэс1би эрекетш юке асыруга мумюндж 
жасайтын 6ipfleH-6ip пэн - эр пэщц окыту эдютемеа eKeHi даусыз. Демек, 
студенттщ алган теориялык бшмш (тшдщ салалары бойынща) ic жузше 
асыруга, келешек мамандыгыныц непзш калауга мумкшдис беретш де 
эдютеме пэш. Сондыктан педагог мамандарын дайындауда эр пэнд1 окыту 
эдютемеа пэншщ мацызы зор.
К^азак тшш окыту эдктемеа максаты мен мшдет1 айкындалган, ез 
алдына карастыратын нысаны 
бар дербес гылым болгандыктан, оньщ 
мазмунын ашатын гылыми-одютемелк енбектер мен оку куралдарыньщ 
болуы кажет. Бул жагынан кур алакан да емесшз. Айталык, Д.Эл1мжанов 
пен Ы.Мамановтын «Казак тш н окыту методикасы» (1965), Э.Исабаевтыц 
«Казак тш1н окытудьщ дидактикалык непздерт (1993), СДазыбаевтьщ 
i^i^g^yiyijcaeb^^l-SSp), «К ^ а к тш н ок^пу м етод й р ш »; (1988), 
)Ф-Ш:©шз^ййа^!^А
1


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет