Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіДата13.06.2016
өлшемі78.75 Kb.

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогика кафедрасы5В01190 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандық студенттеріне арналған
«Шетел тілін оқыту психологиясы»

Дәрістерге дайындалуға арналған тапсырмалар

ПавлодарПән тақырыптарының мазмұны


1 Тақырып - Шетел тілдерін окыту психологиясынын пәні мен
мазмұны.

Шетел тілдерін окыту психологиясынын пәні, психологиялык ғылым жүйесіңдегі орны. Шетел тілдерін окыту психологиясынын даму кезеңдері. Онын дамуының негізгі жолдары мен багыттары.

Шетел тілдерін окыту психологиясынын жалпы, әлеуметтік, жас ерекшеліктер психологиясы, педагогикалык, медициналык психология, психоллингвистика, психосемантика, сонымен қатар, педагогика мен шетел тілдерін окыту әдістемесі мен пэнаралык байланыстар.

Негізгі ұгымдар: шет тідцерін окыту психологиясы, педагогикалык жұмыс, психологиялык дамыту жэне окыту, психологиялык білімдер.
2 Тақырып - Оку процесінін психологизациясы жэне шетел тілдерін окытудағы казіргі замангы үрдістер.

Оқытудың психологиялык теориялары. Психологиядағы окыту теориясы туралы үғым. Дамыта окыту. Жетілдірген әдіспен окыту психологиясы.Оқыту шығармашылығының психологиялык теориялары. Оқушылардын білім, қабілет, тәжірибелерді кабылдауынын негізгі бөлімдері: сезім, қабыддау, түйсік, үғыну, бекіту және шет тілдерін окуда қолдану.

А.С.Выготскийдің мәдени-тарихи түжырымдамасы. П.Я.Галпериннің теориясы. Е.И.Пассованың катысымдық әдісі. Когнитивті психолог Дж.Брунердің оқытудың спирал түрдегі (біртіндеп қиындатылған) бағдарламасы.

Негізгі ұғымдар: Окьггу теориясы, оқытудын ассоциативтік теориясы, бихевиоризм жэне гештальтпсихология, алгоритмдік окыту, когнитивтік стратегия, катысымдық әдісі, ми жұмысын біртіндеп калыптастыру теориясы.
3 Тақырып - Тіл дамытудағы жеке тұлға. Сөйлеудін дамуы.

Сөйлеу кезіндегі адамнын өзіндік ерекшелігін тілі, калыпты мінез ерекшеліктері бойынша танып білу мүмкін. Сөйлеудің формадды-динамикалық (карқыны, коммуникациялык ерекшеліктер, т.б.) және күрамдык мінездемесін (сөйлеу такырыбы, проекция) зерттеу.

Ішкі калыпті экстеризациялаудың принципі ретіндегі сөйлеу процессінің ішкі мотивінің көрсеткіші. Тіл дамуының "сензитивті кезеңі". Шетел тілін ерте жастан оқьггудың психологиялык негіздемесі.

Негізгі ұгымдар: Сөйлеудің формалды-динамикалык мінездемесі, күрамдық мінездеме, сөйлеу проекциялары, сөйлеу алдындағы немесе сөйлеуге дейінгі кезең, дауыс карқынының айналмалы формалары, дыбыстык сөйлеу көрсеткіштері, дыбыс кешендері, эгоцентрикалык сөйлеу, жалпылаушы категориалды сөздік құрам.

4 Тақырып - Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі жэне шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дағды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері.

Сөйлеу функциялары. Сөйлеу және психикальщ феномендер. Сөйлеу және тіл. Сөйлеуді эмпирикалык зерттеу. Сөйлеу тілі механизмінің екінші шартты жүйесі. Сөйлеудін адамның психикалық дүниесін корсету мүмкіндігі. Сөйлеу - субъект психикасына еңгізілген, яғни адамньщ өзгелерге түсінікті болуьша мүмкіндік беретін психологиялык функциялардың негізгілерінін бірі. Сөйлеуді зерттеуде ойдың сөзге және сөздің ойға көшуі бастапкы проблема болып табылады. Мінез-күлыктыц көрсеткіші - сөйлеу. Тілдщ жүйелілігі (структурализм).

Шетел тілін меңгерудің түрлері. Шетел тілдік-сөйлеу қаблеттері және олардық дамуы. Шетел тілді оқытудагы қазіргі заманның қүрадцары мен амалдары.

Негізгі ұгымдар: сөйлеу, тіл дамыту, екінші шартты жүйе, күрамдылық, психолингвистика, ішкі сөйлеу, сөйлеу улгілері, сөйлеу жағдаяттары, шетел тілін мецгерудің түрлері, шетел тілдік-сөйлеу қаблеттері.
5 Тақырып - Шет тілі мүгалімінін психологиялык біліктілігі Шет тілі мұғалімініц педагогикалык жүмысыныц психологиялык негіздері.

Шет тілі мүғалімінін педагогикалык жүмысының жалпы мінездемесі. Педагогикалык жүмысты мотивацияландыру. Педагогикалык жүмыстың негізгі функцияларының психологиялык мінездемесі. Педагогикалык қабілет. Педагогикалык жүмыстың стилі. Стильдің негізгі функциялары: инструменталды, компенсаторлы, жүйеорнатқыш және интегративті. Педагогикалык жүмыстың стилінің түрлері: авторитарлы, демократиялык және либералды.

Шет тілі мүғалімініц кәсіпкерлігі. Педагогтың бағытталушылығы жэне педагог түрлері. Педагогикалык коғамдык перцепция.

Негізгі ұгымдар: педагогикалык жұмыс, мұғалімнің педагогикалык функциялары, педагогикалык кабілет, педагогикалык жұмыстын стилі, кәсіпкерлік.
6 Тақырып - Сабакты жүргізу мен үйымдастырудын психологиялык-педагогикалык негіздері. Шет тілі мүғалімінін сабакка психологиялык талдау жасауы.

Шет тілін окытудағы жеке-даралык тәсілдер психологиялык негіздеме ретінде және оның теориялык болжамы мен сипаттамасы.Шет тілін окытудағы танымдык процесстер және қабілеттілік. Окытуды үйымдастыру кезіндегі танымдык процесстердің заңдыльггы мен жекелігінің жалпы мінездемесі. Шет тілін окытудың эмоционалды-ерікті аумағы. Сабақ кезіндегі психологиялык күй жэне онын оку бірлестігіне тигізетін әсері.
Негізгі үғымдар: шет тілін окытуды жекешелендіру, танымдык процестер және кабілет, эмоционалды-ерікті аумак, сабакты психологиялык талдау.

Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М.,1995

 2. брамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. М., 1996.

 3. Берн Э. Групповое лечение. Екатеринбург, 2003

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Екатеринбург, 1999

 5. Большаков В.Ю. Психотренинг. М., 1994

 6. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. Екатеринбург, 1999

 7. Бэндлер Р., Гриндер Д. Введение в NLP. Воронеж, 1996

 8. Вачков И.В., Пряжников Н.Ф. Введение в профессию психолога. М., 2002

 9. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. М., 1998

 10. Лоуэн А. Биоэнергетика. СПб., 1999

 11. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. М., 2004

 12. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. М., 2005

 13. Практикум по арт-терапии. / под ред. Копытина А.И. СПб., 2000

 14. Перлз Ф., Гештальт-семинары. М., 1999

 15. Пиз А. Язык телодвижений. СПб., 1998

 16. Романенко-Бавокова Н.А. Основные направления работы практического психолога. Алматы, 2006

 17. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 2001

 18. Хрестоматия по телесно ориентированной психотерапии и психотехнике. / под ред. Баскакова В.Ю. М., 1989

 19. Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб., 2003

 20. Шилова Т.А. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении. М., 2005

 21. Шилова Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков. М., 2004

Қосымша:

 1. Введение в профессию психолога. Барнаул, 2003.

 2. Козлова Е.В. Практическая психология. Учебно-методическое пособие к курсу «Практическая психология». Бийск, 2003.

 3. Майкл Кан. Между психотеропевтом и клиентом: новые взаимоотношения. С-Пб., 1997.

 4. Рабочая книга школьного психолога. М., 1995.

 5. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 1995.

 6. Урунтаева Г.А. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995.

 7. Я работаю психологом: опыт, размышления, советы /Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1999

 8. Ананьев В.А. Психология здоровья: синтез знаний о личностном росте // Вестник психосоциальной и реабилитационной работы.-1995. - №3. - С. 54-67.

 9. Каган В.Е. Внутренняя картина здоровья – термин или концепция // Вопросы психологии – 1993.-№1. – С. 37-40

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет