Активизировать работу Жұмысты жандандырсын Анкетировать Сауалнама жүргізсінбет1/3
Дата13.06.2016
өлшемі0.53 Mb.
#131500
  1   2   3
Активизировать работу – Жұмысты жандандырсын

Анкетировать – Сауалнама жүргізсін

Восстановить – Қалпына келтірілсін

Выставить посты, наряды - Күзет орындары, нарядтар қойылсын

Ваши предложения – Сіздің ұсыныстарыңыз

Взять под жесткий контроль – Қатаң бақылауға алыңыз

Возьмите на контроль – Бақылауға алыңыз

Включить в план работы – Жұмыс жоспарына енгізілсін

Включите в план работы – Жұмыс жоспарына енгізіңіз

Внести соответствующие изменения – Тиісті өзгерістер енгізілсін

Внесите соответствующие изменения – Тиісті өзгерістер енгізіңіз

В приказ – Бұйрыққа қосыңыз

Дайте разрешение - Рұқсат беріңіз

Для изучения – Зерделеу үшін

Для предложении – Ұсыныстар үшін

Для исполнения – Орындау үшін

Для ознакомления – Танысу үшін

Для исполнения указанных в информации поручений –

Ақпаратта көрсетілген тапсырмаларды орындау үшін

Для сведения – Мәлімет үшін

Доложить – Баяндалсын

Доложите – Баяндаңыз

Доложите об исполнении – Орындалуы туралы баяндаңыз

Доложить об исполнении – Орындалуы туралы баяндалсын

Если есть предложения внесите – Егер ұсыныстарыңыз болса енгізіңіз

Ежеквартально ( ежемесячно, по полугодию года) к 25 числу информировать Штаб МВД РК – Тоқсан сайын ( ай сайын, жарты жылдықтың қорытындысы бойынша) 25 күні ҚР Ішкісминінің Штабына ақпарат берілсін

Задание имеете – Тапсырмаңыз бар

Запросить личное дело – Жеке ісін сұратсын

Зарегистрировать – Тіркесін (Тіркелсін)

Изучить – Зерделенсін

Изучите – Зерделеңіз

Исполнительскую дисциплину на контроль – Орындаушылық

тәртіп бақылауға алынсын

Известить – Хабардар етілсін

Исключить – Шығару (Шығарылсын)

К руководству и исполнению - Басшылыққа алу және орындау үшін

К запросу – Сұрау салуға

Направить наши предложения – Біздің ұсыныстарымыз жолдансын

Направьте наши предложения – Біздің ұсыныстарымызды жолдаңыз

На рассмотрение – Қарауға

Не возрожаю - Қарсы емеспін

Обеспечить явку личного состава - Жеке құрамның келуі қамтамасыз етілсін

Обобщите и дайте ответ – Қорытынды жасап, жауап беріңіз

Объявить заинтересованным службам – Мүдделі қызметтерге хабарлансын

Объявите заинтересованным службам – Мүдделі қызметтерге хабарлаңыз

Ознакомтесь – Танысыңыз

Объявить личному составу – Жеке құрамға жариялансын

Организовать гласную или негласную проверку – Жариялы және жариялы емес тексеріс ұйымдастырылсын

Отстранить от должности ( временно) - Лауазымынан

( уақытша ) босатылсын

Ознакомить всех, имеющих к этому вопросу отношение – Осы мәселеге қатысы бар адамдар тегіс таныстырылсын

Ознакомить руководство МВД – Ішкісминінің басшылығы таныстырылсын

Организовать работу – жұмыс ұйымдастырылсын

Организуйте работу – жұмысты ұйымдастырыңыз

Отдать – берілсін

Отказать – болмайды

Откомандировать - Іссапарға жіберілсін

Переговорим – Сөйлесейік

Пересмотреть – Қайта қаралсын

Пересмотрите – Қайта қараңыз

Подготовить информацию – Ақпарат дайындалсын

Подготовить нормативную базу - Нормативтік база әзірленсін

Подготовить материалы к оперативному совещанию - Жедел кеңеске материалдар әзірленсін

Подготовьте ответ – Жауап әзірлеңіз

Подготовьте ответ заявителю - Өтініш иесіне жауап әзірлеңіз

Подготовить предложения – Ұсыныстар әзірленсін

Подготовьте предложение - Ұсыныс әзірлеңіз

Подготовьте приказ – Бұйрық әзірлеңіз

Подготовьте проект приказа - Бұйрықтың жобасын әзірлеңіз

Подготовить указание (справку, план работы) – Нұсқау (анықтама, жұмыс жоспары) әзірленсін

По результатам проверки подготовить ответ - Тексеру нәтижелері бойынша жауап әзірленсін

Привести в соответствие с приказом все документы - Барлық құжаттар бұйрыққа сәйкес келтірілсін

Приведите в соответствие с приказом все документы - барлық құжаттарды бұйрыққа сәйкес келтіріңіз

Приказ довести до личного состава – Бұйрық жеке құрамға жеткізілсін

Примите участие – Қатысыңыз

Принять надлежащие меры по выполнению указанных требовании – Көрсетілген талаптарды орындау жөнінде тиісті шаралар қабылдансын

Примите надлежащие меры по выполнению указанных требовании – Көрсетілген талаптарды орындау жөнінде тиісті шаралар қабылдаңыз

Принять к сведению – Назарға алынсын

Прошу оформить – Ресімдеуіңізді өтінемін

Провести служебную проверку – Қызметтік тексеру жүргізілсін

Проведите служебную проверку – Қызметтік тексеру жүргізіңіз

Прошу усилить контроль - Бақылауды күшейтуіңізді сұраймын

Прошу разъяснить – Түсіндіруіңізді өтінемін

Прошу обобщить – Қорытынды жасаңыз

Прошу провести беседу - Әңгіме жүргізіңіз

Прошу обеспечить участие личного состава или конкретных лиц – Жеке құрамның немесе нақты адамдардың қатысуын қамтамасыз етіңіз

Поддержать инициативу - Бастаманы қолдау

Разработать положение – Ереже әзірленсін

Разработать проект приказа – Бұйрықтың жобасы әзірленсін

Разработайте проект приказа – Бұйрықтың жобасын әзірлеңіз

Разрешаю – Рұқсат етемін

Рассмотреть на заседании – Отырыста қаралсын

Решите вопрос – Мәселені шешіңіз

Сделайте анализ – Талдау жасаңыз

С замечанием - Ескертумен

С замечанием ( кого-то) – ескертумен

С замечаниями – Ескертулермен

Согласен – Келісемін

Согласиться – Келісілсін, келісім берілсін

Согласно решению начальника – Бастықтың шешіміне сәйкес

Согласовать с заинтересованными службами – Мүдделі қызметтермен келісілсін

Срочно – Дереу, тез

Срочно дайте ответ – Дереу жауап беріңіз

Срочно сообщить – Дереу хабарлансын

Срочно сообщите – Дереу хабарлаңыз

Ускорить исполнение - Орындалу тездетілсін

Ускорьте исполнение – Орындалуын тездетіңіз

Ускорить ответ – Жауабы тездетілсін

Ускорьте ответ – Жауабын тездетіңіз

Уточнить ответ – Мерзімі нақтылансын

Уточните срок – Мерзімін анықтаңыз

Утверждаю список – Тізімді бекітемін

Ходатайствую – Қолдаймын

Прошу ходатайствовать - Қолдауыңызды сұраймын-1-

А

Автоматически - өздігінен

Авторитарный - өктемшіл

автотранспорт – автокөлік

автотранспортное средство – автокөлік құралы

агент – тыңшы

агентство – агенттік

агентство по делам

государственной службы - мелекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік

агитация - үгіттеу

агитационно-пропагандисткая работа - үгіт- насихат жұмысы

агрессия - басқыншылық

административный арест - әкімшілік қамау

административное взыскание - әкімшілік жаза

административное задержание - әкімшілік ұстау

административный надзор - әкімшілік қадағалау

административное правонарушение - әкімшілік құқықбұзушылық

административная проверка - әкімшілік тексеру

административная ответственность -әкімшілік жауапкершілік

административные документы полученные мошенничеством

-алаяқтық жолмен алынған әкімшілік құжаттар

адрес- мекенжай

акт-кесім

акт судебной экспертизы-сот сараптамасының актісі

активизировать-жандандыру

актуальность-көкейтестілік,өзектілік

алиби-алиби, дәлел

амнистия-рақымшылық

амнистирование-рақымшылық жасау

аморально-бейморальды

анализ-талдау

анализ состояния-ахуалды талдау

анализируемый период-талданатын кезең

аналогичный-осындай, осыған ұқсас

анкета-сауалнама

анкетирование-сауалнама жүргізу

аннулирование-күшін жою

анонимный-беймәлім, белгісіз

анонимное заявление-домалақ арыз

апелляция-шағым, арыз, жүгіну

арбитражный суд-төрелік сот

аренда-жал,жалдау, жалға алу

арендодатель-жалға беруші

-2-
арест-қамауға алу, тұтқындау

арестованный-қамауға алынған, тұтқындалған

архив-мұрағат

аттестация- аттестаттау

аффект-жан күйзелісі


Б

Багаж-қолжүк

база данных-деректер базасы

база источниковая- дереккөз базасы

банда-банда

бандитизм-бандитизм, қарақшылық

банк данных-деректер банкі

беженец-босқын

безапелляционный-үзілді-кесілді, біржақты

безвозмедно-өтеусіз

бездействие-әрекетсіздік

бездеятельность-бейқарекет

бездоказательность-дәлелсіздік

беззаконие-заңсыздық

безнадзорность-қадағалаусыздық

безнаказанность-жазасыздық

безопасность-қауіпсіздік

безопасность дорожного движения-жол қозғалысы қауіпсіздігі

безответственность-жауапсыздық

безотлагательно-шұғыл, кідіріссіз

безупречный-мінсіз

безупречная репутация-мінсіз абырой

беспечный-бейқам

бесплановность-жоспарсыздық

бесповоротный-түпкілікті, біржола

беспомощность-дәрменсіздік

безпомощное состояние-дәрменсіздік күй

беспорядок-тәртіпсіздік

беспочвенный -дәлелсіз, негізсіз

беспрепятственный-бөгетсіз, кедергісіз

беспрепятственный проезд-кедергісіз өту

беспринципность-принципсіздік

бесцельный-мақсатсыз

бесчинство-жүгенсіздік, өрескел тәртіпсіздік

биржевой арбитраж-биржалық төрелік

биржевая котировка-биржалық белгіленім

биржевой совет-биржа кеңесі

-3-
биржевые уставы-биржалық жарғылар

благоприятный-қолайлы

благосостояние-әл-ауқат

бланк-бланк

бланк установленного образца-белгіленген үлгідегі бланк

браконьер-қаскер, браконьер

боевая выучка-жауынгерлік шыңдалу

боевая готовность-жауынгерлік әзірлік

боевые приемы-ұрыс тәсілдері

боевая тревога-әскери дабыл

боевая обстановка-ұрыс жағдайы

боеголовка-оқтұмсық

боеприпасы-оқ-дәрі

борьба с преступностью-қылмысқа қарсы күрес

бродяжничество-қаңғыбастық

В

Вакансия-бос орынвакантная должность-бос лауазым

вариант-нұсқа

вариационность почерка-қолжазудың өзгермелілігі, өзгеріске ұшырауы

вариационность признака-белгінің өзгеріске ұшырауы

ваххабизм-ваххабизм

введение закона в действие-заңды қолданысқа енгізу

вверенный-сеніп тапсырылған, басқаруындағы

ввоз-әкелу

ведение дела-іс жүргізу

ведение производства по уголовному делу -қылмыстық іс бойынша іс жүргізу

ведомство-ведомство

ведомственный-ведомстволық

ведомость платежная-төлем ведомосы

ведущий специалист-жетекші маман

вербовка-арбау, тарту (жұмысқа)

вердикт-шешім, ұйғарым

вероисповедание-діни наным

версия следователя-тергеушінің болжауы

верховный суд-жоғарғы сот

вещественное доказательство-заттай дәлелдеме

взаймодействие-өзара іс-қимыл жасасу

взаимоотношения-өзара қатынас

взаимосоглашение-өзара келісім

взгляд-көзқарас

взрыв в жилом здании-тұрғын үйдегі жарылыс

-4-


взрыв автомобиля-автомобиль жарылысы

взрывчатые вещества и материалы-жарылғыш заттар мен материалдар

взыскание-жаза, өндіріп алу

взыскание дисциплинарное-тәртіптік жаза

взятка-пара

взяткодатель-пара беруші

взяткополучатель-пара алушы

взяточник-парақор

взяточничество-парақорлық

взятие заложников-кепілдікке алу

владелец транспортного средства-көлік құралының иесі

видеозапись-бейнежазба

видеозапись судебная-сот бейнежазбасы

виды предварительного расследования-алдынала тергеудің түрлері

виды актов применения права-құқық қолдану актілерінің түрлері

виды государственного принуждения-мемлекеттік мәжбүрлеудің түрлері

виды источников доказательств-дәлелдеме көздерінің түрлері

виды наказаний-жаза түрлері

виды осмотра-тексерудің (қараудың) түрлері

виза-рұқсатнама, бұрыштама, виза

визит делегации-делегация сапары

вина-кінә, айып

виновность-кінәлілік

власть законодательная-заң шығарушы билік

влияние-ықпал, әсер

вменение в вину-кінә тағу

вменение в обязанность-міндеттеу, міндет жүктеу

вменяемость-есі дұрыстық

внезапное нападение-кенеттен шабуыл жасау

внесение на утверждение-бекітуге енгізу

внесудебная процедура-соттан тыс рәсім

внешний вид-сыртқы пішіні

внешняя политика-сыртқы саясат

внешняя угроза-сыртқы қатер

внештатный-штаттан тыс

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность-кәмелетке толмағандарды қылмыстық іске тарту

воздействие-әсер ету, ықпал жасау

водитель-жүргізуші

водительское удостоверение-жүргізуші куәлігі

военизированное формирование-әскерилендірілген құралым

военнослужащий-әскери қызметші

военные действия-соғыс қимылдары

-5-
воинские части-әскери бөлімдер

воинские формирования-әскери құрылымдар

войсковой-әскери

войска специального назначения-арнайы мақсаттағы әскерлер

возбудить дело-іс қозғау

возбуждение уголовного дела-қылмыстық іс қозғау

возбуждение уголовного преследования-қылмыстық қудалауды қозғау

возвращение дела для дополнительного расследования-қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберу.

возвращение заявления-арызды қайтару

возложить ответственность-жауапкершілік жүктеу.

возмещение-өтеу, орнына салу, орнын толтыру

вознаграждение-сыйақы

волокита-сарсаңға салу

вооружение-қару-жарақ

вооруженное сопротивление-қарулы қарсылық

воспрепятствовать-бөгет жасау

«вор в законе»-«заңдағы ұры»

восстановление-қалпына келтіру

вопиющий-сорақы, өрескел

вред-зиян

вредитель-зиянкес

вредительство-зиянкестік

вредность-зияндылық

временное отстранение от должности-қызметтен уақытша босату

всеобщее-жалпыға бірдей

всесторонний-жан-жақты

всесторонность-жан-жақтылық

вскрытие трупа – мәйітті сою

встречный иск – қарсы талап

вступить в силу – күшіне ену

вступление в законную силу – заңды күшіне ену

входящий документ – кіріс құжаты

выезд (из страны) – (елден) шығу

вывод – қорытынды

вывоз - әкету

выговор – сөгіс

выдача предписаний – жазбаша өкімдер беру

выдача преступника – қылмыскерді ұстап беру

выдвижение – ұсыну

выделение уголовного дела – қылмыстық істі бөліп алу

выделить – бөлу, атап көрсету

вызов – шақыру

-6-

вынесение приговора – үкім шығарувынесение постановления – қаулы шығару

вымогатель – бопсалаушы

вымогательство – бопсалаушылық

выполнение – орындау

выслуга лет – қызмет еткен жылдары

выставление нарядов – нарядтар шығару

выстрел в упор – тақап ату

выявлено – анықталды

Г

гарантия – кепілдікгашиш – гашиш

генеральный – бас

генеральное соглашение – бас келісім

героин из прочих регионов – басқа өңірлерден әкелінген героин

гибель – опат болу

гимн - әнұран

гласные и негласные проверки – жария және құпия тексерулер

гладкоствольное оружие – тегіс ұңғылы қару

глобальная безопасность – жаһандық қауіпсіздік

грабеж – тонау

гражданин – азамат

гражданство – азаматтық

гражданский истец – азаматтық талап етуші

гражданский кодекс – азаматтық кодекс

гонорар – қаламақы

государственная безопасность – мемлкеттік қауіпсіздік

государственная служба - мемлекеттік қызмет

государственный стандарт – мемлекеттік стандарт

государственная тайна – мемлекеттік құпия

государственная регистрация транспортных средств – көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу

грубая небрежность - өрескел ұқыпсыздық

грубая неосторожность - өрескел абайсыздық

группа преступная – қылмыстық топ

групповое нарушение общественного порядка – қоғамдық тәртіпті топтасып бұзу

гуманность – ізгілік

Д

давление – қысымдавность события – оқиғаның көнелігі

дактилоскопия - дактилоскопия

дактилоскопирование – дактилоскопиялау\

-7-


дактилоскопическая экспертиза – дактилоскопиялық сараптама

данная категория – осы санат

данное уголовное дело – осы қылмыстық іс

данные – деректер

движение – қозғалыс

двухстороняя сделка – екі жақты мәмле

дебош – жанжал, керіс

деградация – кері кету, азғындау

дежурная часть – кезекші бөлім

дежурный – кезекші

дезертирство – қашқындық

дезинформация – жалған хабар, теріс ақпарат

дееспособность - әрекет қабілеттілігі

действие – іс-қимыл, іс-әрекет

действия самостоятельные - өздігінен әрекет жасау

действие совместные – бірлесе қимыл жасау

действительность – шындық

декларация – декларация

делегация – делегация

делегация сопредельного государства – шектес мемлекеттің делегациясы

делегирование полномочий - өкілеттік беру

деликатный – сыпайы, әдепті

деловитость – іскерлік

делопроизводство – іс жүргізу

денежная единица – ақша бірлігі

денежная компенсация – ақшалай өтем

денежная сумма – ақша соммасы

денежное взыскание – ақшалай өндіріп алу

денежное довольствие - ақшалай үлес

денежное обязательство – ақшалай міндеттеме

денежное средство – ақшалай қаражат

денежный взнос – ақшалай жарна

детолизировать – нақтылау, тәптіштеу,талдап тексеру

деяние - әрекет

деятельность – қызмет

диагностическая карта – диагностикалық карта

дискредитация – беделін түсіру

дискриминация – тең құқықтан айыру

дислокация – қоныстану

дистанция – арақашықтық

дистанция выстрела – ату аралығы

дневальный – тәуліктік кезекші

добыча – олжа

-8-


доброволец – ерікті

доверенность – сенімхат

довод – дәлел

довольство – үлес

договор – шарт

дознание – анықтау

доказательство – дәлел

доказательная ценность документа - құжаттың дәлелденген құндылығы

докладная – баяндау

документ анонимный - авторы көрсетілмеген құжат

документ постоянного хранения – ұдайы сақталатын құжат

документ распорядительный - өкімдік құжат

документ сопроводительный – ілеспе құжат

документация – құжаттама

документирование - құжаттандыру

долг – борыш

долг гражданский – азаматтық борыш

долгосрочные – ұзақ мерзімді

должность – қызмет, лауазым

доложить – баяндау

донесение – хабарлама

домашний арест – үй қамауы

домысел – жорамал

дополнительный – қосымша

допалнительные устройства – қосымша құрылғылар

допрос – жауап алу, тергеу

допуск – рұқсат қағаз

допустимость доказательств – дәлелдемелерге жол берілуі

досконально – ізерлеу,тәптіштеу

достоверный – шүбәсіз

досмотр – тексеру, қару

досмотр вещей – заттарды тексеру

досрочное освобождение – мерзімінен бұрын босату

доставление нарушителя – құқық бұзушыны жеткізу

дорожное движение – жол қозғалысы

дорожная полиция – жол полициясы

дорожная разметка – жол белгісі

дорожный надзор – жолды қадағалау

дочернее предприятие – еншілес кәсіпорын

дубликат –телқұжат

Е

единовременная компенсация – біржолғы өтемақыединоначалие – дара басшылық

-9-
единство – бірлік, тұтастық

единный – бірыңғай

Ж

жалоба –шағымжалобщик – шағымданушы

жаловаться – шағымдану

железнодорожный переезд – теміржол өткелі

жертва – құрбан

жестокость – қатыгездік

жизнеобеспечение – тіршілікті қамтамасыз ету

жилая зона – тұрғын аймағы

жилое помещение – тұрғын үй-жай

жилищно-экспулатационная организация – тұрғын-үй пайдалану ұйымы

жительство – тұрақ, мекен

журнал разведкм – барлау журналы
З

забастовка – ереуіл

заблаговременно – күні бұрын

забить тревогу – дабыл қағу

заведомо – көрінеу жалған

заведение – мекеме

завладение автомобилем – автомобильді иемденіп алу

зависимое состаяние – тәуелді жағдай

завоевание – жаулап алу

загрязнение – ластау

заключение эксперта – сарапшының қорытындысы

законные права – заңды құқықтар

законные представители – заңды өкілдер

закрепление доказательств – дәлелдемелерді бекіту

залог – кепіл

задание – тапсырма


задача – міндет

задержание – ұстау

задержание обвиняемого – айыпталушыны ұстау

задержка – кідіріс

заинтересованное лицо – мүдделі адам

заказ – тапсырыс

заказать – тапсырыс беру

заключение - қорытынды

заключение договора – шарт жасау

-10-
заключение под стражу – қамауға алу

заключенный – қамаудағы адам

закон – заң

законность – заңдылық

законный – заңды

законодатель – заң шығарушы

законодательство – заңнама

законоположение – заң ережесі

законопроект – заң жобасы

закрепить – бекіту

закрытое судебное заседание – жабық сот мәжілісі

заместитель – орынбасар

заместитель начальника департамента, управления, отдела – департамент, басқарма, бөлім бастығының орынбасары

замечание – ескерту

замысел операций – операция мақсаты

заочное производство – сырттай іс жүргізу

заочное решение – сырттай шешім

запись – жазба

запрет – тыйым

запретная зона – тыйым салынған аймақ

запрещенное действие – тыйым салынған әрекет

запрос – сұрау салу

запрос следователя – тергеушінің сұрау салуы

запутанное уголовное дело – шым-шытырық қылмыстық іс

зарегистрировать – растау, куәландыру

заражение венерической болезнью – жыныс ауруын жұқтыру

заражение вирусом иммунодефицита человека – адамның иммунотапшылық вирусын жұқтыру

засада – торуыл

заседание – отырыс, мәжіліс

заслуга –сіңірген еңбек

затвор оружия – қару бекітпесі

зафиксировать – белгілеу, назар аудару, бекіту

захват взрывчатых веществ – жарылғыш заттарды алу

защита – қорғау

защита преступников – қылмыскерлерді қорғау

защитник – қорғаушы

заявление – арыз, өтініш

заявленная ответственность – мәлімденген жауапкершілік

заявитель – арыз беруші, мәлімдеуші, өтініш иесі

заявка – тапсырыс, өтінім

звание – атақ

-11-
звено – буын

злодеяние – қаскөйлік

злой умысел – жауыздық, қасақаналық

злостный – қаскөй

злостное неповиновение - өрескел бағынбаушылық

злостное хулиганство – кәнігі бұзақылық

злоупотребление – қиянат жасау, теріс пайдалану, асыра пайдалану

злоупотребление доверием - сенімді теріс пайдалану

знаки различия – айыру белгілері

знание – білім

зона – аймақ

зональный – аймақтық


И

игнорирование – елемеушілік

идентичный – ұқсас, бірдей

идентификация – сәйкестендіру

идентификационный документ – сәйкестендіру құжаттары

извещение – хабарлау

изгнание (из страны) – (елден) қуып жіберу

изготовка – оңтайлану

изготовление поддельных платежных документов – қолдан жасалған төлем құжаттарын әзірлеу

издевательство – қорлау, келемеждеу

изложение - баяндау, мазмұндама

изменение обвинение – айыптаудың өзгеруі

измена – опасыздық

изнасилование – зорлау

изобличение - әшкерелеу

изобретатель - өнертапқыш

изолятор - изолятор


Каталог: portal -> page -> portal


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет