Аналитикалыљ химиябет1/3
Дата22.06.2016
өлшемі0.96 Mb.
  1   2   3


љаза›стан РеспубликасыныЈ Білім жЩне “ылым министрлігі
С. Торай“ыров атында“ы Павлодар мемлекеттік университеті

Т.Б.Тугамбаева, Н.В.Убаськина, С.Р. МасакбаеваАНАЛИТИКАЛЫљ ХИМИЯ

Химия-технологиялы›, химия жЩне химия емес маманды›тарыныЈ студенттеріне арнал“ан

о›у ›±ралы

Павлодар


Кереку

2009


Кіріспе

Химиялы› талдаудыЈ ма›саты аны›талатын зат мйлшері жайлы білім алу. Сонды›тан талдауды Щдістемелік жа“ынан д±рыс орындаумен ›атар, аны›талатын зат мйлшерін граммен жЩне пайызбен д±рыс есептеуді Їйрену йте маЈызды болып табылады. Санды› талдауда кездесетін есептер саны йте кйп, біра› осы есептерді д±рыс шы“аруды Їйрену Їшін химиялы› есептеулерде ›олданылатын жалпы тЩсілдердіЈ біршама санын білу ›ажет. Шрбір есепті шы“ар“анда осы есеп ›олданылатын талдау ЩдісініЈ немесе аны›таманыЈ мЩнін ай›ын тЇсіну, теЈдеуді жаза алу жЩне сонымен ›атар Щрбір шаманыЈ мЩнін тЇсіну ›ажет. Сонды›тан, есепті шы“арар алдында санды› талдаудыЈ ›ажетті бйлімдерімен танысу, теориялы› дайынды› алу, титриметриялы› жЩне гравиметриялы› талдау Щдістерінде ›олданылатын есептеу Щдістерімен танысу ›ажет. Есепті шы“ару кезінде оны жалпы тЇрде, немесе санды› мЩндерді формула“а ›оймай, шы“аруды соЈ“ы формула ретінде жалпы тЇрге келтіріп шектелуге болады. Біра› есепті шы“ару кезінде дайын формулаларды мЩнін тЇсінбей механикалы› тЇрде ›олдану“а болмайды.

Аналитикалы› химияныЈ есептер жина“ы химиялы› жЩне химиялы› емес маманды›тардыЈ студенттерініЈ тЩжірибелік саба›тары жЩне йздігінен ж±мыс істеулері Їшін ›ажет. Ол аналитикалы› химия жЩне химиялы› талдау курстарыныЈ ба“дарламаларына сай ›±растырыл“ан. Жина›тыЈ басында Щрбір о›ытылатын та›ырып бойынша ›ыс›аша теориялы› мЩліметтер, сонымен ›атар студенттердіЈ Щрі ›арай есептерді шы“аулары Їшін ›ажетті болатын негізгі есептеу формулалары берілген, студенттердіЈ йздік ж±мыстарды орындау кезінде пайдалы болатын есептерді шы“ару мысалдары ›арастырыл“ан. Шрбір та›ырыптыЈ соЈында йздігінен шы“ару“а арнал“ан есептер ±сыныл“ан.

Жина›та келесі та›ырыптар бойынша есептер берілген: эквивалентті есептеу, эквивалент факторын есептеу, эквиваленттер заЈы, титриметриялы› талдау Щдістері, гравиметриялы› талдау Щдістері, ерітінділердіЈ рН-ын аны›тау жЩне т.б.

Аналитикалы› химия – химиялы› талдау Щдістері мен тЩсілдері жайлы “ылым. Химиялы› талдау дегеніміз талданатын объектініЈ химиялы› ›±рамы жайлы а›параттар алу“а ›ажетті шаралар жиынты“ы.

Аналитикалы› химия екі негізгі бйлімнен: сапалы› талдау жЩне санды› талдаудан т±рады.

Сапалы› талдау талданатын объектініЈ ›андай заттардан т±ратынын, ал санды› талдау талданатын объектініЈ ›±рамына кіретін жеке заттыЈ, немесе барлы› заттардыЈ санды› мйлшерлерін аны›тайды.

Аналитикалы› химияныЈ Щдістерін келесі тЇрлерге бйлуге болады: сынаманы алу Щдістері, сынамаларды ыдырату Щдістері, компоненттерді бйліп алу, ай›ындау жЩне аны›тау Щдістері. Ай›ындау жЩне аны›тау Щдістері бір-біріне йте ±›сас.

Аны›талатын ›асиет сипаты бойынша талдауды химиялы›, физикалы› жЩне биологиялы› деп бйлуге болады.

Б±л ЩдістердіЈ принциптері ЩртЇрлі жЩне жиі жа“дайда аналитикалы› химиямен ешбір байланысы жо› “ылым айма›тарымен байланысты болуына ›арамастан, оларды зат мйлшерін аны›таумен жЩне йлшеумен байланыстыратын жалпы фундамент ›олданылады. Осы кезде химиялы› талдау метрологиясы с±ра›тары йте маЈызды болады.1 Титриметрлік талдау Щдістері
Титриметрлік талдау дегеніміз массаны йлшеуді кйлемді йлшеу ар›ылы орындайтын санды› талдау Щдісі.

Титриметрлік талдаудыЈ мЩні келесіде болады. Талданатын зат йлшендісінен дайындал“ан ерітіндіге (немесе осы ерітіндініЈ кйлемініЈ белгілі бір бйлігіне) Щрекеттесетін заттар толы› Щрекеттескенше, концентрациясы тура белгілі ерітінді біртіндеп ›осылады. Титрлеуге ж±мсал“ан реактивтіЈ кйлемін тура йлшеу ар›ылы талданатын Їлгідегі аны›талатын заттыЈ массасын есептеп шы“арады.

Заттар бір-бірімен толы› Щрекеттескеннен кейінгі реакцияныЈ ая›талу уа›ытын эквивалент нЇктесі деп атайды. Себебі, б±л кезде Щрекеттесетін заттардыЈ мйлшерлері ›атаЈ эквивалентті болады.  1. Эквивалент. Эквивалент факторы

Титриметрлік талдау нЩтижелерін есептеу эквиваленттілік принципіне негізделген, б±л принципке сай заттар бір бірімен эквивелентті мйлшерде Щрекеттеседі.

Егер аны›талатын зат А титрант ерітіндісімен В
аА+вВ→ реакция йнімдері (1)
теЈдеу (1) бойынша Щрекеттесетін болса, онда заттардыЈ эквивалентті массалары аМА жЩне вМВ болады, МА жЩне МВ – А жЩне В заттарыныЈ молярлы› массалары, а жЩне в- стехиометриялы› коэффициенттер.

ТеЈдеуге (1) келесі тЇр беруге боладыреакция йнімдері, м±нда а > в, б±л А затыныЈ бір бйлшегі В затыныЈ бйлшектеріне эквивалентті болатынын кйрсетеді.

›атынасын fэкв(В) символымен белгілейді жЩне В затыныЈ эквивалент факторы деп атайды
F экв(В) = (2)
Эквивалент факторы – Х затыныЈ на›ты бйлшегініЈ ›андай Їлесі ›ыш›ыл-негіздік реакцияда“ы сутегініЈ бір ионына немесе тоты“у-тоты›сыздану реакцияларында“ы бір электрон“а эквивалентті болатынын кйрсететін сан.

Эквивалент факторы мен эквивалент т±ра›сыз шамалар, олар реагенттер ›атысатын реакция стехиометриясына тЩуелді болады. Эквивалент факторы йлшемсіз шама, ол бірге теЈ немесе бірден кіші болады.Эквивалент деп ›ыш›ыл-негіздік реакцияда сутегініЈ бір ионына немесе тоты“у-тоты›сыздану реакциясында бір электрон“а эквивалентті болатын заттыЈ шартты немесе на›ты бйлшегі аталады. Зат мйлшерініЈ эквивалентініЈ йлшем бірлігі моль болады.

Х затыныЈ эквивалентініЈ молярлымассасы деп эквивалент факторыныЈ эквиваленттіЈ молярлы› массасына кйбейтіндісіне теЈ болатын, зат эквивалентініЈ бір молініЈ массасын айтады.

КешентЇзу немесе т±ндыру реакцияларында «эквиваленттіЈ молярлы› массасы» тЇсінігін Щдетте ›олданбайды жЩне тек ›ана молярлы› массаларды ›олданады.
Мысал1

Келесі реакцияларда“ы ортофосфор ›ыш›ылыныЈ эквивалент факторы мен оныЈ эквиваленттерініЈ молярлы› массаларын есептеу ›ажет

Шы“ару
а)

б)

в)
Мысал 2

Келесі реакцияда КМnО4 грамм-эквиваленті неге теЈ болады:


Сг2 (SО4)3 + 2 КМnО4 + 8КОН = 2К2СгО4 + 2MnО2 + 3K24 + 4Н2О
Шы“ару

ЖЇретін жартылай реакция теЈдеуін жазамыз


МnО- + 2Н2О + 3е- = МnО2 + 4ОН-
Калий перманганатыныЈ бір молекуласы МnО2-ге дейін тоты›сыздануы Їшін Їш электрон ›ажет, я“ни


Мысал 3

љор“асынды келесі схема бойынша иодометрлік аны›тау кезіндегі ›ор“асынныЈ грамм-эквивалентін аны›тау ›ажет


Рb2+ + CrO42- = РbCrO4
РbCrO4 + 3I- + 8Н+ = Сг3+ + 4H2O + 3/2I2 + Pb2+
I2 + 2S2О32- = S4О62- + 2I-
Шы“ару

Жартылай реакция келесі тЇрде сипатталады


CrO42- + 8Н+ + 3е- = Сг3+ + 4H2O
ХроматтыЈ 1 г-ионы РЬ2+-ніЈ 1 г-ионымен Щрекеттеседі, я“ни


издігінен есептеу тапсырмалары
1. Толы› нейтралдау реакциясында“ы эквивалент факторы мен эквиваленттіЈ молярлы› массасын есептеу ›ажет:

а) HNO3, б) NaOH; в) NH3;г) H2SO4; д) KHSO4; е) Na2B4O7 10H2O; ж)Na2 CO3;з)NaHCO3; к)K2O, л)N2O5; м) H2C2O4; н) SO2; о) Ba(OH)2 ; п) H3PO4; р) H2CO3

Келесі есептерде (2-11) зат мйлшерін есептеу ›ажет:

2. 4,33г Na2C2O4-ті бейтараптау“а ›ажетті HCl мйлшерін. 3. 5,3г Na2CO3-ті бейтараптау“а ›ажетті HNO3 мйлшерін.

4. 3,65г HCl-ды бейтараптау“а ›ажетті Na2B4O7·10H2O мйлшерін.

5. 0,2г CaO-ні бейтараптау“а ›ажетті HCl мйлшерін.

6. 6,3г CH3COOH-ты бейтараптау“а ›ажетті NaOH мйлшерін.

7. 3,1г Na2O-ны бейтараптау“а ›ажетті HNO3 мйлшерін.

8. 4,709г K2O-ны бейтараптау“а ›ажетті HCl мйлшерін.

9. 22,6г Ba(OH)2· 8H2O-ны бейтараптау“а ›ажетті HNO3 мйлшерін.

10. 0,49г H2SO4-ті бейтараптау“а ›ажетті KOH мйлшерін.

11. 5,4г N2O5 –ті бейтараптау“а ›ажетті NaOH мйлшерін.

12.Тоты“у-тоты›сыздану реакциясына ›атысатын зат эквивалентініЈ молініЈ массасын есептеу жЩне заттыЈ 100 мг-да ›анша миллимоль бар екенін аны›тау ›ажет:

а) FeSO4 ( Fe2+ → Fe3+)

б) HNO3 (NO3- → NO2)

в) HNO3 (NO3- → NO)

г)H2O2 (KJ-пен реакцияда“ы)

д) KMnO4(›ыш›ыл ортада)

е) KMnO4(сілтілік ортада)

ж) KMnO4(нейтралды ортада)

з) K2Cr2O7 (›ыш›ыл ортада)

и) Na2S2O3(S2O3 2- → S4O82-)

к) CuCl2 (йодометрлік аны›тау кезінде)

л) J2 ( J2 2JO - )

м) J2 ( J2 2J - )

н) H2C2O4( C2O42- CO2↑)

о) SO2 (SO2 → SO42-)

п) V2O5 (VO2 + →V3+)1.2 Титриметрлік талдау Щдістеріндегі негізгі есептеу формулалары
1.2.1 ЕрітіндініЈ нормалды“ы (N) – ерітіндініЈ 1 литріндегі заттыЈ грамм-эквиваленттерініЈ саны
, (3)
м±нда“ы а – талданатын зат ЇлгісініЈ йлшендісі, г;

Э – грамм-эквивалент;

n – грамм-эквиваленттер саны;

V – кйлем, мл.


Егер V=1л, онда N · Э = a

1.2.2. Молярлы› (См) – ерітіндініЈ 1 литрінде еріген зат мольдерініЈ (грамм - молекулаларыныЈ) саны


, (4)
м±нда“ы М – еріген заттыЈ 1молініЈ массасы.

(5)
Егер V=1л, онда
, (6)
м±нда“ы Т – титр, г/см3, г/мл.
Химиялы› талдаудыЈ негізгі есептеу теЈдеуі
NAVA=NBVB (7)
Химиялы› реакциялардыЈ эквиваленттілігі орна“ан кезде ›алыпты концентрациялардыЈ Щрекеттесетін заттар ерітінділерініЈ кйлемдеріне кйбейтіндісі бір-біріне теЈ болады.

А затыныЈ ерітіндісініЈ ›алыпты концентрациясы белгілі бол“анда оныЈ титрін ТА есептеуге болады, ол Їшін эквивалентЭА ар›ылы масса“а qА ауысу ›ажет


, (8)

м±нда“ы А – аны›талатын зат;

qА – аны›талатын зат мйлшері, г.
(9)
(10)
(11)
(12)
ЗаттыЈ граммен алын“ан мйлшерін келесі формуламен есептеуге болады
, (13)
м±нда“ы NВ –титрант нормалды“ы;

VВ – титрант кйлемі, мл.


Зерттелетін ерітіндініЈ йлшейтін колбада VK с±йылтылуын жЩне титрленетін аликвоталы› бйлімініЈ кйлемін Va есепке алып, заттыЈ граммен алын“ан мйлшерін келесі формуламен есептеуге болады
, (14)
м±нда“ы VК – йлшейтін колба кйлемі, мл;

Vа – ерітіндініЈ аликвоталы› бйлімініЈ кйлемі, мл.


ЗаттыЈ пайызбен алын“ан мйлшерін келесі теЈдеумен есептеуге болады
(15)

ТЇзету коэффициенті келесі теЈдеулермен есептеледі


(16)
м±нда“ы К – тЇзету коэффициенті;

пр – практикалы› мЩн;

т – теориялы› мЩн.
(17)
(18)

(19)

1.3 Кері титрлеу Щдісімен зат мйлшерін есептеу
1.3.1 Кері титрлеудіЈ жеке йлшенділер Щдісі бойынша зат мйлшерін есептеу, %
, (20)
м±нда“ы В – арты› мйлшерде алын“ан стандартты ерітінді;

В1 – В ерітіндісін титрлеуге ж±мсал“ан стандартты

ерітінді.
1.3.2 Кері титрлеудіЈ пипеткалау Щдісін ›олданып зат мйлшерін есептеу, %
(21)
1.3.3 Кері титрлеу Щдісімен зат мйлшерін титр бойынша есептеу, %
(22)

1.4 Концентрацияларды есептеуге ›ажетті ауысу формулалары

1.4.1 Пайызды› концентрациядан ›алыпты концентрация“а ауысу“а ›ажетті формула


, (23)
м±нда“ы C – пайызды› концентрация;

Э – эквивалент, грамм – эквивалент;

ρ – ты“ызды›, г/см3.
1.4.2 љалыпты концентрациядан пайызды› концентрация“а ауысу“а ›ажетті формула
, (24)
м±нда“ы n – эквиваленттер саны.
1.4.3 Пайызды› концентрациядан молярлы› концентрация“а ауысу“а ›ажетті формула
, (25)
м±нда“ы M – молекулярлы› масса.
1.4.4 Молярлы› концентрациядан пайызды› концентрация“а ауысу“а ›ажетті формула
, (26)
м±нда“ы m –мольдер саны.

1.5 љыш›ыл - негіздік титрлеудіЈ ›ателерін есептеу
1.5.1 Протонды› ›атені Тљ [Н+] (титрлеу ›атесі) есептеуге болады ,%
, (27)
м±нда“ы V – аны›талатын заттыЈ ал“аш›ы кйлемі, мл;

VD – ›осыл“ан титрант кйлемі, мл;

рТ –индикаторды титрлеу кйрсеткіші.
1.5.2 Гидроксидтік ›ателікті есептеуге болады Тљ [ОН-], %
(28)
1.5.3 Шлсіз ›ыш›ылдарды толы› титрлемеген кезде ерітіндіде біраз мйлшерде ›ыш›ыл молекулалы› формада ›алады, осыныЈ салдарынан ›ыш›ылды› ›ателік пайда болады. Оны келесі теЈдеумен аны›тау“а болады (ТљА) ,%
(29)
1.5.4 Шлсіз негізді толы› титрлемеген кезде негіздік ›ателік пайда болады, оны келесі теЈдеумен есептеуге болады (ТљВ), %
(30)
Есептерді шы“ару мысалдары.

Мысал 1

Натрий жЩне калий карбонаттарынан т±ратын массасы 0,4 г ›оспаны титрлеуде 22,00 мл 0,3М HCl ж±мсалды. љоспада“ы Na2CO3 пен К2СО3-тіЈ массалы› Їлестерін (%) есептеу ›ажет.


Шы“ару

Белгілейміз: ω – Na2CO3-тіЈ % -бен ал“анда“ы мйлшері (Na2CO3 Їлесі),

(100-ω) – К2СО3тіЈ % -бен ал“анда“ы мйлшері 2СО3 Їлесі)


%сод =
qA=
qA = nA · ЭA

м±нда“ы %сод – пайызды› мйлшері.


nA · ЭA = ,
немесе
nA · ЭA · 100 = % сод · а

n =
n =
Эквивалент нЇктесіндегі ›оспада“ы эквиваленттер мйлшері теЈ болады
n + n = n
Санды› мЩндерді ›оямыз
+ =

Сонда
ω = 46,12% Na2CO3


ал К2СО3-тіЈ массалы› Їлесі теЈ болады
100 – 46,12 = 53,88% К2СО3
Мысал 2

Аммоний хлориді сілтініЈ арты› мйлшерімен йЈделді. Бйлінген аммиак 50 мл 0,5120М HCl-мен сіЈірілді жЩне ерітінді 250 мл-ге дейін с±йылтылды. Алын“ан ерітіндініЈ 50 мл-ін титрлеуге 23,73 мл 0,05М КОН (К = 0,9740) ж±мсалды. Аммоний хлоридінде бол“ан NH3 массасын есептеу ›ажет.


Шы“ару

љыш›ылдыЈ бастап›ы ерітіндісіндегі HCl мйлшері теЈ болады


n =
250 мл-ге дейін с±йылтуды есепке ал“анда
n =
HCl-ды тирлеуге ж±мсал“ан жЩне арты› мйлшерде алын“ан КОН мйлшері
n =
Аммиак мйлшерін есептейміз
n = n – n
Немесе бас›аша есептеуге болады
qА =

Санды› мЩндерді ›ойып келесі нЩтиже аламыз


Мысал 3

РуданыЈ 0,2 г йлшендісінен алын“ан FeCl2-ні титрлеуге ж±мсал“ан К2Сr2О7 ерітіндісініЈ 1 мл-і темірдіЈ 0,5%-на тура теЈ болатын ерітіндісініЈ титрі неге теЈ болады?


Шы“ару
6Fe2++ Сr2О72- +14H+ → 6Fe3++ 2Сr3+ +7H2O
% =
qА =
1 мл К2Сr2О7 0,001 г Fe-ді титрлейді, немесе

т.к.1
, себебі 6 – Щр›айсысында 3 бар екі атом Cr
ТВ/А=
ТВ=
Санды› мЩндерін ›оямыз
ТВ=


Мысал 4

Н3РО4-тіЈ сулы ерітіндісіндегі суперфосфаттыЈ ›±рамында“ы еркін Р2О5-ті аны›тау Їшін ол NaOH-пен титрленді, сонда NaH2PO4 тЇзіледі. Н2С2О4-тіЈ 0,1035г-на NaOH-тыЈ 25,15 мл ж±мсал“анда Т неге теЈ болады?


Шы“ару
Н3РО4 + NaOH = NaH2РO4+НОН
3РО42О5 + 3Н2О
fэкв 2О5)=1/2
Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4

25,15 мл NaOH-ты 0,1035г Н2С2О4-пен титрлейді
1 мл NaOH-ты x г Н2С2О4-пен титрлейді
х =
Б±л Т (ТВ/А)
ТВ/А=
ТВ= - б±л Т
Т =
Мысал 5

Na2CO3, NaHCO3 жЩне NaCl т±ратын массасы 0,4478 г болатын йлшендіні фенолфталеинніЈ ›атысуында титрлеуде 18,80 мл 0,1998 М НCl ерітіндісі ж±мсалды. Осындай йлшендіні метилоранждыЈ ›атысуында титрлеуде ›ыш›ылдыЈ 40,00 мл-і ж±мсалды. љоспада“ы Na2CO3 жЩне NaHCO3 массалы› Їлестерін (%) есептеу ›ажет.


Шы“ару

љоспаны фенолфталеинніЈ ›атысуында тирлеуде келесі реакция жЇреді


Na2CO3 + НCl = NaCl + NaHCO3
метилоранждыЈ ›атысуында
Na2CO3 + 2НCl = 2NaCl + H2О + CO2
NaHCO3 + НCl = NaCl + H2О + CO2
Сонымен, ›оспаны фенолфталеинніЈ ›атысуында хлорсутек ›ыш›ылыныЈ ерітіндісімен тирлеуде ›оспаныЈ бір компоненті “ана Na2CO3 Щрекеттеседі жЩне оныЈ мйлшерін есептеу формуламен (18) жеЈіл орындалады.

Сонда

Берілген реакциялар“а сай метилоранждыЈ ›атысуында натрий гидрокарбонатын титрлеуге ж±мсал“ан НCl ерітіндісініЈ кйлемін келесі теЈдеумен аны›тау“а болады.
VHCl MO = 2VHCl фф
Осыдан
Мысал 6

ПестицидтіЈ ›±рамында“ы формальдегид мйлшерін аны›тау Їшін массасы 3,017 г болатын препарат йлшендісі 50,00 мл 1 М NaOH ерітіндісімен (K=0,9022) сутек ас›ын тоты“ыныЈ ›атысуында йЈделді. љыздыр“ан кезде келесі реакция жЇрді


НСОН + ОН- + Н2О2 = НСОО- + 2Н2О
СілтініЈ арты› мйлшері сал›ындатыл“аннан кейін ТНCl = 0,03798 болатын 20,12 мл НCl ерітіндісімен титрленді. Пестицид препаратында“ы формальдегидтіЈ массалы› Їлесін (%) аны›тау ›ажет.
Шы“ару

Кері титрлеудіЈ мЩнін келесі формула кйрсетеді

Берілген шарттарды есепке алып Щрекеттесетін заттардыЈ молін аны›таймыз


n(HCl)=
Есептеу теЈдеуін ›±растырамыз
-
Санды› мЩндерді ›ойып аламыз

ωx = 20,86 %

Кейде талдау барысында екі жЩне Їш орын басуды ›олдану ма›сат›а сай болады. Мысалы, Їш рет орын басу жа“дайында реакцияларды схема ретінде келесі тЇрде жазу“а болады

А,В, С, D берілген заттар. S – орын басушы
ZAA + ZBB + ….→ Z1S1 +….
Z1S1 + ZCC + ….→ Z2S2 +….
Z2S2 + ZDD + ….→ Z3S3 +….
®шінші орынбасушыны S3 титрантпен Т титрлейді
Z3S3 + ZTT + … → ZPP+…
Б±л жа“дайда аны›талатын заттыЈ массасы мен массалы› Їлесін (%) келесі формулалармен есептейді

%сод =
Мысал 7

Массасы 0,3526 г болатын жЩне ›±рамында ›ор“асын бар ›орытпа йлшендісі азот ›ыш›ылында ерітілді. љор“асын хромат ретінде т±нба“а тЇсірілді, т±нба сЇзілді де, ол хроматтыЈ арты› мйлшерінен жуып шайылды жЩне т±з ›ыш›ылында ерітілді. Ерітіндідегі хромат-иондарды иодометрлік Щдіспен аны›тады. Бйлінген иодты титрлеуге 25,85 мл 0,0500 М Na2S2O3 ерітіндісі ж±мсалды. љорытпада“ы ›ор“асынныЈ массалы› Їлесін аны›тау ›ажет (Мол. масса (Pb) 207,19).


Шы“ару

Реакция теЈдеуін келесі тЇрде жазу“а болады


Pb2+ + CrO PbCrO4 (ZA=Z1=1)
2 PbCrO4 + 2H3O+↔ 2 Pb2++ Cr2O +3H2O (Z1=2; Z2=1)
Cr2O +6J-+14 H3O+↔3J2+2Cr3+ +21H2O (Z2=1; Z3=3)
J2 +2S2O ↔2J-+S4 O (Z3=1; ZT=2)
љор“асынныЈ массалы› Їлесін келесі формуламен есептейді
ωPb,% =
издігінен есептеуге арнал“ан есептер


 1. 250,0 мл. NaOH ерітіндісінде осы заттыЈ 10,00 г бар. Осы ерітіндініЈ титрі неге теЈ болады?

 2. 1 литрінде келесі заттар бар ерітінділердіЈ нормалды“ы неге теЈ: а) 4,0106 г HCl; б) 4,8059 г H2SO4 ?

 3. Титрі 0,003592 г/мл болатын HCl ерітіндісініЈ нормалды“ын табу ›ажет.

 4. 0,1205 н. H2SO4 ерітіндісініЈ титрі неге теЈ болады?

 5. 200 мл 0,0900 н. калий гидроксидініЈ ерітіндісінде ›анша грамм КОН бар?

 6. 20 мл HNO3 ерітіндісін титрлеуге 15 мл 0,1200 н. NaOH ерітіндісі ж±мсалды. Азот ›ыш›ылы ерітіндісініЈ нормалды“ы мен титрі неге теЈ болады?

 7. 25,00 мл H2SO4 ерітіндісін титрлеуге 22,50 мл 0,0950 н. КОН ерітіндісі ж±мсалды. 5 л кЇкірт ›ыш›ылыныЈ осы ерітіндісінде ›анша грамм H2SO4 бар?

 8. а) 1,8909 г ›ымызды› ›ыш›ылыныЈ Н2С2О4·2Н2О х.т. йлшендісінде; б) 20 мл 0,12 н. NaOH ерітіндісінде ›анша грамм-эквивалент бар?

 9. а) 0,4240 г Na2CO3 х.т. йлшендісінде; б) 50 мл 0,20 н. H2SO4 ерітіндісінде ›анша миллиграмм-эквивалент бар?

 10. 0,1560 г х.т. (екінегізді) янтарь ›ыш›ылыныЈ йлшендісін титрлеуге 26,00 мл КОН ж±мсалды. Калий гидроксидініЈ ерітіндісініЈ нормалды“ы мен титрі неге теЈ?

11) СудыЈ еркін кйлемінде ерітілген ›ымызды› ›ыш›ылыныЈ 0,1500 г йлшендісін титрлеу Їшін 25,60 мл 0,0900 н. КОН ерітіндісі ж±мсалды. љымызды› ›ыш›ылыныЈ берілген препаратында Н2С2О4•2Н2О-ніЈ ›анша пайызы бар?

12) 0,0340 г AgNO3-ті титрлеу Їшін 20,00мл HCl ерітіндісі ж±мсалды. ТHCl/Ag табу ›ажет.

13) 0,1144 г СаСO3-ті титрлеу Їшін 27,65мл HCl ерітіндісі ж±мсалды. ТHCl/СаО табу ›ажет. (12-ші есепті ›ара).

14) Массасы 0,2000 г болатын MgSO4 7H2O йлшендісін еріткеннен кейін магнийді 14,64 мл 0,05500М ЭДТА ерітіндісімен титрледі. MgSO4 7H2O йлшендісіндегі индифферентті ›оспалардыЈ массалы› Їлесін (%) аны›тау ›ажет.

15) Массасы 0,2000 г болатын руда йлшендісінен алын“ан FeCl2 ерітіндісін титрлеуге титрі =0,006500 г/мл болатын 20,00 мл бихромат ерітіндісі ж±мсалды. Рудада ›анша пайыз темір бар?

16) а) Ba(OH) бойынша; б) NH бойынша; в) N2 бойынша 0,09000 н. кЇкірт ›ыш›ылыныЈ титрлері неге теЈ?

17) Титрлеуге 20-30 мл 0,1 н. H2SO4 ерітіндісін ж±мсау Їшін соданыЈ Na2CO3 ›анша грамм йлшендісін алу ›ажет?

18) 20,00 мл 0,0300 н. FeSO4 ерітіндісін титрлеу Їшін 0,0200 н. KMnO4 ерітіндісініЈ ›анша мл-і ›ажет?

19) Массасы 0,6500 г болатын ›орытпа йлшендісін ерітіп, бйгет жасайтын элементтерді ›±рамынан шы“ар“аннан кейін, ерітінді кйлемін 250,00 мл-ге жеткізді, осы ерітіндініЈ 20,00 мл-не Na2MgЭДТА ›осты жЩне 15,18 мл 0,05023 М ЭДТА ерітіндісімен титрледі. љорытпада“ы алюминийдіЈ массалы› Їлесін (%) аны›тау ›ажет.

20) Ты“ызды“ы 1,396 г/см болатын 40%-ды CaCl ерітіндісініЈ нормалды“ы неге теЈ?

21) Ты“ызды“ы 0,958 г/см болатын 10%-ды NH ерітіндісініЈ молярлы› концентрациясын есептеу ›ажет.

22) 3 л 0,1000н. ерітінді дайындау Їшін ›анша миллилитр 2,00н. HNO ерітіндісі ›ажет?

23) 1 н. ерітіндініЈ ›андай кйлеміне 23,8мл 0,20н. HCl ерітіндісі эквивалентті?

24) 5 л 0,1 н. ерітінді дайындау Їшін 20%-ды HCl ерітіндісініЈ (ты“ызды“ы 1,098 г/см ) ›анша миллилитрі ›ажет?

25) 25%-ды HCl ерітіндісін дайындау Їшін 10%-ды HCl ерітіндісініЈ (ты“ызды“ы 1,047 г/см ) ›анша миллилитрін 50 мл 37,23%-ды ерітіндіге (ты“ызды“ы 1,19 г/см ) ›осу ›ажет?

26) Ты“ызды“ы 1,405 г/см болатын 1 л HNO ерітіндісіне ты“ызды“ы 1,193 г/см болатын HNO ерітіндісін алу Їшін ›анша су ›осу ›ажет?

27) Массасы 0,1512 г болатын кЇкірт›±рамды органикалы› зат йлшендісін О2 а“ынында жа›ты, бйлінген SO2-ні Н2О2 ерітіндісімен сіЈірді. ТЇзілген H2SO4-ті титрлеуге 21,25 мл 0,1000М NaOH ерітіндісі ж±мсалды. Бастап›ы затта“ы кЇкірттіЈ (Мr = 32,06) массалы› Їлесін (%) есептеу ›ажет.

28) 30,00 мл т±зды›ты титрлеуге 15,60 мл 0,1000М AgNO3 ерітіндісі ж±мсалды. Т±зды›та“ы NaCl (мг/мл) мйлшерін аны›тау ›ажет.

29) Массасы 0,2486 мл болатын темір рудасыныЈ йлшендісін ›ыш›ылда ерітті, темірді Fe(II) дейін тоты›сыздандырды, сонан соЈ 20,25 мл 0,0520 М (1/6 К2Сr2О7) калий дихроматы ерітіндісімен титрледі. Рудада“ы темірдіЈ (Мr = 55,85) массалы› Їлесін (%) есептеу ›ажет.

30) Егер сыйымдылы“ы 200 мл болатын йлшейтін колба болса жЩне титрлеуді метилоранждыЈ ›атысуында орындаса, онда 0,1 н. H2SO4 ерітіндісініЈ титрін аны›тау Їшін Na2CO3 ›анша йлшендісін алу ›ажет?

31) 0,5000 г йлшендіні сыйымдылы“ы 200мл болатын колбада ерітумен алын“ан Na2CO3 ерітіндісініЈ 50,00 мл-ін метилоранждыЈ ›атысуында титрлеуде 24,00 мл H2SO4 ерітіндісі ж±мсалды. H2SO4 ерітіндісініЈ нормалды“ы мен титрін есептеу ›ажет.

32) 0,1495г Н C O йлшендісін судыЈ еркін кйлемінде еріту ар›ылы алын“ан ерітіндісін титрлеуде 25,20 мл КОН ерітіндісі ж±мсалды. КОН ерітіндісініЈ нормалды“ы мен титрін есептеу ›ажет. 33) 9,7770 г концентрленген HNO -ті сыйымдылы“ы 1 литр болатын йлшейтін колбада еріткеннен кейін, осы ерітіндімен 25,00мл 0,1040н. NaOH ерітіндісін титрлегенде 25,45 мл алын“ан HNO ерітіндісі ж±мсалды. Концентрленген азот ›ыш›ылында ›анша пайыз HNO бар?

34) Фосфор ›ыш›ылыныЈ берілген ерітіндісін фенолфталеинніЈ ›атысуында титрлегенде 25,50мл 0,2000н. NaOH ж±мсалды. Ерітіндіде ›анша грамм Н РО бар?

35) Фосфор ›ыш›ылыныЈ берілген ерітіндісін метилоранждыЈ ›атысуында титрлегенде 25,50мл 0,2000н. NaOH ж±мсалды. Ерітіндіде ›анша грамм Н РО бар? Б±л есепте шы“аруда алдымен T табу ›ажет.

36) 100 мл суды титрлеуге 5,00мл 0,0900 Н HCl ерітіндісі ж±мсалды. СудыЈ карбонатты кермектігі неге теЈ?

37) 0,1400г темір сымды H2SO4-те ауаныЈ ›атысуынсыз еріткен кезде алын“ан ерітіндіні титрлеуге 24,85мл 0,1000н. KMnO4 ерітіндісі ж±мсалды. Темір сымда ›анша пайыз темір бар?

38) 0,2500г руда йлшендісі HCl -да ерітілді, алын“ан ерітіндіні титрлеуге 28,00мл 0,09950н. KMnO4 ерітіндісі ж±мсалды. Рудада ›анша пайыз темір бар?

39)25,00мл CaCl ерітіндісіне 40,00мл 0,1000 Н (NH ) C O ерітіндісін ›осып, тЇзілген CaC O т±нбасын бйліп ал“аннан кейін, реакция“а ›атыспа“ан (NH ) C O ерітіндісін титрлеуге 15,00 мл 0,02000 Н KMnO4 ерітіндісі ж±мсалды. 250,0мл CaCl ерітіндісінде ›анша грамм Са бар?

40) Титрі 0,02446 болатын H2SO4 ерітіндісініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

41)Титрі 0,004020 болатын NaOH ерітіндісініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

42) T =0,01353 болатын ерітіндініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

43) T =0,002914 болатын ерітіндініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

44) T =0,02174 болатын ерітіндініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

45)Массасы 1,2548 г болатын Їлгі йлшендісінен кЇкірт ›ыш›ылымен тиомочевинаны (NH2)2CS экстракциялады жЩне 0,0186М сынап нитраты (ІІ) ерітіндісініЈ 35,25мл-ін ж±мсап титрледі. ®лгідегі (NH2)2CS-тіЈ ( мол. масса 76,06) массалы› Їлесін (%) есептеу ›ажет.

46) NaOH ерітіндісініЈ нормалды“ы 0,09981. T . Есептеу ›ажет.

47) HCl ерітіндісініЈ нормалды“ы 0,09798. T есептеу ›ажет.

48) NaOH ерітіндісініЈ нормалды“ы 0,1021. T есептеу ›ажет.

49) T =0,03798 бол“анда, сонда T ›анша“а теЈ болады?

50) T =0,005727 бол“анда, сонда T ›анша“а теЈ болады?

51) T = 0,005643 теЈ болады. T табу ›ажет

52) =0,003645 теЈ болады. T табу ›ажет

53) 0,01 Н ерітінді Їшін К=0,9123. T есептеу ›ажет.

54) 0,05 Н ерітінді Їшін К=0,8549. T есептеу ›ажет.

55) 0,1046 н. HCl ерітіндісі берілген. T жЩне T аны›тау ›ажет.

56) T =0,004852 болатын кЇкірт ›ыш›ылыныЈ нормалды“ы мен T табу ›ажет.

57) 0,1 Н H2SO4 (К=0,9808) Їшін шынайы нормалды›ты, молярлы›ты, T жЩне T табу ›ажет.

58) Суда 28,00г х.т. КОН жЩне 40,20г х.т. NaOH ерітілді жЩне ерітіндініЈ кйлемі 1500 мл-ге дейін жеткізілді. Алын“ан ерітіндініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

59) 550 л 0,1925 н. HCl ерітіндісіне титрі 0,02370 болатын 50,00 мл HCl ерітіндісін ›осылды.

60) 1л 0,5300 н. HCl ерітіндісіне 0,5000 Н ерітінді алу Їшін ›анша миллилитр су ›осу ›ажет?

61) Массасы 1,0000г болат йлшендісін ›ыш›ылдарда ерітті, болатта“ы хромды Cr2O72--ге дейін тоты›тырды жЩне алын“ан ерітіндіге 15,00 мл 0,2500 М Мор т±зыныЈ ерітіндісін ›осты. Мор т±зыныЈ арты› мйлшерін 0,1000М калий перманганаты ерітіндісініЈ (f экв =1/5 KMnO4) 25,00мл ж±мсап титрледі. ХромныЈ (fэкв. Сr = 1/3) болатта“ы массалы› Їлесін (%) есептеу ›ажет.

62) Массасы 0,2834 г мрамор йлшендісін 30,00 мл 0,3933 М HCl ерітіндісінде ерітті. љыш›ылдыЈ арты› мйлшерін титрлеуге 14,10 мл 0,4400 М NaOH ерітіндісі ж±мсалды. ®лгідегі ›оспалардыЈ массалы› Їлесін табу ›ажет.

63) 2,5 л 0,2 н ерітінді дайындау Їшін ты“ызды“ы 1,835 г/см болатын ›анша миллилитр H2SO4 (fэкв =1/2) ›ажет?

64) 500,00мл ерітінді дайындау Їшін ты“ызды“ы 1,19 г/см болатын 20,00мл HCl алынды. Алын“ан ерітіндініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

65) 0,4217г бураны титрлеу Їшін 17,50 мл т±з ›ыш›ылы ж±мсалды. HCl ерітіндісініЈ нормалды“ы мен титрін есептеу ›ажет.

66) Сусыз соданы (х.т.) титрлеуге 20,00 мл 0,1М H2SO4 ж±мсау Їшін оныЈ ›андай йлшендісін алу ›ажет?

67) љымызды› ›ыш›ылын Н2С2О4·2Н2О титрлеуге 20,00 мл 0,1н. NaOH ж±мсау Їшін оныЈ ›андай йлшендісін алу ›ажет?

68) 0,6000 г Н2С2О4·2Н2О йлшендісін сыйымдылы“ы 100мл болатын йлшейтін колбада ерітті, алын“ан ерітіндініЈ 20,00мл-ін титрлеу Їшін 18,34 мл NaOH ж±мсалды. NaOH ерітіндісініЈ молярлы› концентрациясын жЩне оныЈ Н2С2О4 бойынша титрін аны›тау ›ажет.

69) 20,00мл HCl ерітіндісін титрлеуге фиксаналдан дайындал“ан 19,20 мл 0,1 н. NaOH ерітіндісі ж±мсалды. HCl ерітіндісініЈ нормалды“ын есептеу ›ажет.

70) љ±рамында 92% NaOH жЩне 8% индифферентті ›оспалар бар 0,5341г сілті йлшендісін сыйымдылы“ы 100мл болатын йлшейтін колбада ерітті. Осы ерітіндініЈ 15мл-ін титрлеу Їшін 19,50мл ›ыш›ыл ж±мсалды. HCl нормалды“ын, титрін, T аны›тау ›ажет.

71) 15мл КОН ерітіндісін титрлеу Їшін 18,70мл HCl (T =0,002864) ерітіндісі ж±мсалды. КОН ерітіндісініЈ нормалды“ын аны›тау ›ажет.

72) љ±рамында 1,530 г NaOH бар ерітіндініЈ 20,00мл-ін тирлеуге 14,70 мл HCl (T =0,00380) ж±мсау Їшін ерітіндініЈ ›андай кйлемін алу ›ажет?

73) ФенолфталеинніЈ (pТ=9) ›атысуында 0,01 н. HCl ерітіндісін 0,01 н. NaOH ерітіндісімен титрлеудіЈ индикаторлы› ›ателігін есептеу ›ажет.

74) 0,91 н. HCl ерітіндісін 0,01н. NaOH ерітіндісімен бромфенолды кйктіЈ (рТ=3,8)›атысуында титрлеуге бола ма?

75) Метил ›ызылдыЈ (pТ=5) ›атысуында 0,1 н. NaOH ерітіндісін 0,1 н. HCl ерітіндісімен титрлеудіЈ индикаторлы› ›ателігі ›анша болады?

76) ТимолфталеинніЈ (pТ=10) ›атысуында 0,1н. NaOH ерітіндісін 0,1 н. HCl ерітіндісімен титрлеудіЈ индикаторлы› ›ателігін есептеу ›ажет.

77) Метил ›ызылдыЈ (pТ=5) ›атысуында 0,2 н. HCl ерітіндісін 0,2 н. NaOH ерітіндісімен титрлеудіЈ индикаторлы› ›ателігін есептеу ›ажет.

78) Метил ›ызылдыЈ (pТ=5) ›атысуында 0,1 н. HCl ерітіндісін 0,2 н. NaOH ерітіндісімен титрлеудіЈ индикаторлы› ›ателігін есептеу ›ажет.

79) КрезолфталеинніЈ (pТ=9) ›атысуында 0,2 н. HCl ерітіндісін 0,2 н. NaOH ерітіндісімен дЩл титрлеуге бола ма?

80) МетилоранждыЈ (pТ=4) ›атысуында 0,01 н. NH ерітіндісін 0,01 н. HCl ерітіндісімен титрлеудіЈ индикаторлы› ›ателігін есептеу ›ажет.

81)ФенолфталеинніЈ (pТ=9) ›атысуында 0,01 н. NH ерітіндісін 0,01 н. HCl ерітіндісімен титрлеуге бола ма?

82)Титрлеуге 22,00 мл HCl (T =0,003514) ерітіндісін ж±мсау Їшін ›анша NaOH йлшендісін алу ›ажет?

83) Сыйымдылы“ы 100,00мл болатын йлшейтін колбада техникалы› бураныЈ 2,0712 г йлшендісін ерітті. Алын“ан ерітіндініЈ 20,00мл-ін титрлеуге 21,80 мл HCl (T =0,003974) ж±мсалды. илшендідегі х.т. Na B O · 10 H O пайызды› мйлшерін есептеу ›ажет.

84) љ±рамында 3,1580 г техникалы› КОН бар ерітіндіні титрлеуге 27,45 мл HCl (T =0,07862) ерітіндісі ж±мсалды. ®лгідегі КОН-тыЈ пайызды› мйлшерін есептеу ›ажет.

85) Сыйымдылы“ы 100,00мл болатын йлшейтін колбада белгісіз заттыЈ 2,000г йлшендісін ерітті. Алын“ан ерітіндініЈ 25,00мл-ін титрлеуге 20,00 мл 0,4455 н. HCl ж±мсалды. Талданатын заттыЈ ›±рамында КОН немесе NaOH бар екенін аны›тау ›ажет.

86) Сыйымдылы“ы 100,00мл болатын йлшейтін колбада техникалы› натрий гидрототы“ыныЈ 0,3251г йлшендісін ерітті. Алын“ан ерітіндініЈ 25,00мл-ін титрлеуге фенолфталеинніЈ ›атысуында 18,40 мл, метил оранждыЈ ›атысуында 18,80 мл 0,1000 н. HCl ж±мсалды. ®лгідегі NaOH-тыЈ пайызды› мйлшерін есептеу ›ажет.

87) 25,00мл Їлгідегі кЇміс иондарын Ni(CN)4 2- арты› мйлшерін ›осып цианидті кешенге байланыстырды. Бйлінген никель иондарын титрлеуге 43,70 мл 0,0240 М ЭДТА ерітіндісі ж±мсалды. ®лгі ерітіндісіндегі кЇмістіЈ концентрациясын (г/л) есептеу ›ажет. Мол. масса (Ag) 107.86.

88) љыш›ылдыЈ арты› мйлшерін титрлеу Їшін 19,50мл NaOH (T =0,002910) ерітіндісі ж±мсалуы Їшін, массасы 0,1234 г CaCO йлшендісін т±з ›ыш›ылыныЈ HCl (T =0,003814) ›андай кйлемінде еріту ›ажет?

89) 150,0мл жеміс шырынынан монохлорсірке ›ыш›ылын ClCH2COOH кЇкірт ›ыш›ылымен ›ыш›ылдандыр“аннан кейін диэтилэфирімен экстракциялады. Сонан соЈ ›ыш›ылды NaOH-пен реэкстрагирледі. Алын“ан ерітіндіні ›ыш›ылдандыр“аннан кейін о“ан 40,00 мл 0,0489 М AgNO3 ерітіндісі ›осылды. AgNO3-тіЈ арты› мйлшерін 0,0515 М NH4SCN ерітіндісініЈ 18,70 мл-ін ж±мсап титрледі. 500,0мл жеміс шырынында“ы ClCH2COOH-тіЈ (мол. масса 94,45) мг-мен ал“анда“ы мйлшерін аны›тау ›ажет.

90) љ±рамында Na2CO3 жЩне NaHCO3 бар 0,5000 г ›оспа“а 25,00 мл HCl (T =0,004000) ерітіндісін ›осты. љыш›ылдыЈ арты› мйлшерін титрлеуге 15,00 мл NaOH (T =0,002000) ерітіндісі ж±мсалды. Na2CO3 -тіЈ пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

91) 25мл Н2S ерітіндісіне 50,00 мл 0,01960 н. J2 (fэкв=1/2) ерітіндісін ›осты жЩне иодтыЈ арты› мйлшерін 11,00 мл 0,02040 н. Na2S2O3 (fэкв=1) ерітіндісімен титрледі. Ерітіндідегі Н2S-тіЈ концентрациясын (г/л) есептеу ›ажет.

92) Кобальтты никельдіЈ ›атысуында аны›тау“а ›ажетті зерттелетін ерітінді сірке ›ыш›ылымен жЩне KNO2 ерітіндісімен йЈделді. K3Co(NO2)6 тЇзілген т±нбасы сЇзілді, жуылды жЩне 50,00 мл 0,09950 н. KMnO4 (f экв= 1/5) ерітіндісінде ерітілді. Сонан соЈ, 20,00 мл 0,1040 н. FeSO4 ерітіндісі ›осылды, оныЈ ›алды“ы 11,65 мл 0,009950 н. KMnO4 (f экв= 1/5) ерітіндісімен титрленді. Т±нбаныЈ еру реакциясыныЈ теЈдеуін жазу жЩне ал“аш›ы ерітіндідегі кобальттыЈ массасын есептеу ›ажет.

93) 5,0000 г пергидроль йлшендісі сыйымдылы“ы 50,00мл болатын йлшейтін колбада ерітілді. Алын“ан ерітіндініЈ 25,00мл-ін титрлеуге 37,43 мл 0,1 н. KMnO4 (fэкв = 1/5, К=1,1240) ж±мсалды. ®лгідегі H2O2-ніЈ пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

94) љ±рамында 99,98% Fe бар 1,000г Їлгі йлшендісі ауаныЈ ›атысуынсыз H2SO4-те ерітілді жЩне 0,1000н. KMnO4 (fэкв = 1/5) ерітіндісімен титрленді. Титрлеуге ›анша мл KMnO4 ж±мсалды?

95) љ±рамында натрий фенобарбиталаты бар массасы 0,2438г Їлгі йлшендісі ›ыздыру кезінде NaOH ерітіндісінде ерітілді. Фенобарбиталатты санды тЇрде т±ндыру Їшін сірке ›ыш›ылымен ›ыш›ылда“аннан кейін 25,00 мл 0,0203 М Hg(ClO4)2 ерітіндісі еЈгізілді. Т±нба сЇзіп алынды, сЇзінді 250,0 мл-ге дейін с±йылтылды. 50,00мл сЇзіндіге MgY2- ерітіндісініЈ арты› мйлшері ›осылды. Реакция бойынша Hg2+ + MgY2- = Mg2+ + HgY2- бйлінген магний иондары рН 10,0 кезінде 0,0121 М ЭДТА ерітіндісімен тирленді. Титрлеуге 5,89мл ЭДТА ерітіндісі ж±мсалды. ®лгідегі азоттыЈ(N) жЩне NaC12H11N2O3 массалы› Їлестерін (%) есептеу ›ажет. Мол. масса (N) 14.01; (NaC12H11N2O3 ) 253,99.

96) 10мл NiCl2 ерітіндісіне дистильденген су, буферлік ерітінді жЩне 20,00 мл 0,01085 М ЭДТА ерітіндісі ›осылды. ЭДТА-ныЈ арты› мйлшері 0,01292 М MgCl2 ерітіндісімен тирленді. Титрлеуге 5,47 мл MgCl2 ерітіндісі ж±мсалды. NiCl2 ерітіндісініЈ бастап›ы концентрациясын (г/л) есептеу ›ажет.

97) Сйндірілмеген Щкті нейтралдау“а титрі 0,007300 болатын 20,00мл HCl ерітіндісі ж±мсалуы Їшін ›±рамында 90% СаО жЩне 10% индифферентті ›оспалар бар сйндірімеген ЩктіЈ ›анша йлшендісін алу ›ажет?

98) љ±рамында галий (ІІІ) бар массасы 0,1500г талданатын сынама йлшендісін еріткеннен кейін алын“ан ерітіндіге рН 10,00 болатын буферлік ерітінді жЩне MgY2- арты› мйлшері ›осылды. Бйлінген Mg-ді(II) эриохром ›араныЈ Т ›атысуында титрлеуге 5,91 мл 0,0701 М ЭДТА ерітіндісі ж±мсалды. илшендідегі галлийдіЈ массалы› Їлесін (%) есептеу ›ажет. ГаллийдіЈ молекулалы› массасы 69,72.

99) љ±рамында пиридин бар 10,00мл ерітіндіге CdCl2-ніЈ спиртті ерітіндісі ›осылды. ТЇзілген т±нба Cd(C5H5N)2Cl2 сЇзілді, ерітілді жЩне аммиакты буферлік ерітіндідегі эриохром ›араныЈ Т ›атысуында 15,25 мл 0,01 М ЭДТА ерітіндісімен титрленді. Бастап›ы ерітіндідегі пиридинніЈ концентрациясын (г/л) есептеу ›ажет.

100) Кальций жЩне барий карбонаттарынан т±ратын массасы 0,2140г ›оспаны бейтараптау“а 15 мл 0,2 М HCl ерітіндісі ж±мсалды. љоспада“ы СаСО3 жЩне ВаСО3 массалы› Їлестерін (%) есептеу ›ажет.

Задачи


101) Хром триоксидініЈ 0,0921 г йлшендісі ерітілді, KI-пен йЈделді жЩне бйлінген йод Т(Na2S2О3) = 0,01354 г/см3 болатын 23,75 см3 натрий тиосульфатымен титрленді. ®лгідегі СrО3-тіЈ пайызбен алын“ан мйлшерін аны›тау ›ажет

102) љорытпаныЈ 1,0000 г йлшендісі ерітілгеннен кейін T(КМnО4 /Sb) = 0,006124 г/см3 болатын 42,50 см3 КМnО4 ерітіндісімен титрленді. љорытпада ›анша пайыз сурьма бар?

103) ®лгініЈ 0,1700 г йлшендісі ерітілгеннен жЩне темір тоты›сыздандырыл“аннан кейін T (КМnО4 /Fe) = 0,0001100 г/см3 болатын 38,4 см3 КМnО4 ерітіндісімен титрленді. ®лгіде ›анша пайыз Fe2О3 бар?

104) љ±рамында 40,3% Na23 бар 1,6 г натрий сульфатыныЈ техникалы› ЇлгісініЈ 20 см3 ерітіндісін титрлеуге С(1/5 КМnО4) = 0,1000 моль/дм3 болатын КМnО4 ерітіндісініЈ 10,00 см3-тен арты› емес кйлемі ж±мсалуы Їшін ›анша натрий сульфаты ерітіндісініЈ кйлемін алу ›ажет?

105) MgCl2-ніЈ 0,3100 г йлшендісі сыйымдылы“ы 250 см3 болатын йлшейтін колбада ерітілді. Осы ерітіндініЈ 25,00 см3 кйлемін тирлеуге 10,35 см3 0,0250 М ЭДТА ерітіндісі ж±мсалды. Т±здыЈ зерттелетін Їлгісіндегі MgCl2-ніЈ массалы› Їлесін пайызбен аны›тау ›ажет.

106) Титрлеуге 20 мл 0,1 н. НСl ж±мсау Їшін, ›±рамында 40% СаО, 50% СаСО3 жЩне 10% индифферентті ›оспалар бар заттыЈ ›андай йдшендісін алу ›ажет?

107) Титрлеуге Т(НСl) = 0,003820 болатын 15,00 мл НСl ерітіндісін ж±мсау Їшін, ›±рамында 60%
СаСО3 бар кальциттіЈ ›андай йлшендісін алу ›ажет?

108) Техникалы› NaCl-дыЈ 2,4080 г йлшендісі сыйымдылы“ы 500 мл болатын йлшейтін колбада ерітілді. Алын“ан ерітіндініЈ 25,00 мл-ін титрлеуге 20,35 мл 0,1 н. AgNО3 (К = 0,9860) ерітіндісі ж±мсалды. Ал“аш›ы т±зда“ы хлордыЈ пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

109) Техникалы› ВаСl2-ніЈ 6,7000 г йлшендісі сыйымдылы“ы 1000 мл болатын йлшейтін колбада ерітілді. Алын“ан ерітіндініЈ 25,00 мл-ін титрлеуге Т (AgNО3) =0,008048 болатын, 28,95 мл AgNО3 ерітіндісі ж±мсалды. ®лгідегі хлордыЈ пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

110) КЇміс ›орытпаныЈ 1,7450 г йлшендісі HNО3-те ерітілді жЩне ерітінді сумен 200 мл-ге дейін с±йылтылды. Алын“ан ерітіндініЈ 20,00 мл-ін титрлеуге 11,75 мл 0,05 н. NH4SCN (К = 0,9344) ерітіндісі ж±мсалды. љорытпада“ы Ag пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

111) Техникалы› Na23-тіЈ 1,4500 г йлшендісінен 200 мл ерітінді дайындалды. Алын“ан ерітіндініЈ 20,00 мл-ін титрлеуге, титрі As2О3 бойынша 0,002473 болатын 16,20 мл I2 ерітіндісі ж±мсалды. ®лгідегі Na23-тіЈ пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

112) I2-ніЈ 1,00 мл-і 0,03000 г Na2S2О3 -ке эквивалентті болатын I2 ерітіндісініЈ титрі неге теЈ?

113) љорытпаныЈ 0,2000 г йлшендісі ерітілді, оны титрлеуге 100 мл-де 0,4103 г KSCN бар 39,60 мл ерітінді ж±мсалды. љорытпада“ы Ag пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

114) Техникалы› КВг-ныЈ 0,3838 г йлшендісі ерітілді жЩне Т(AgNО3/Сl) = 0,003546 болатын 23,80 мл AgNО3 ерітіндісімен титрленді. ®лгідегі КВг-ныЈ пайызды› мйлшерін аны›тау ›ажет.

115) ТемірдіЈ белгісіз тоты“ыныЈ 0,1000 г йлшендісін еріткеннен кейін жЩне металды Fe2+-ке дейін тоты›сыздандыр“аннан кейін титрлеуге 12,61 мл 0,09930 н. К2Сr2О7 ж±мсалды. Талдан“ан тоты›тыЈ формуласы ›андай: FeO, Fe2О3 немесе Fe3О4?

116) К2Сr2О7-тіЈ 0,1500 г йлшендісіне KI-тыЈ арты› мйлшері жЩне т±з ›ыш›ылы ›осылды. Бйлінген I2 21,65 мл Na2S2О3 ерітіндісімен титрленді. Na2S2О3-тіЈ нормалды“ын жЩне оныЈ йод бойынша титрін есептеу ›ажет.

117) К2Сr2О7 ерітіндісіне KJ-тыЈ арты› мйлшері ›осылды жЩне бйлінген I2 48,80 мл 0,1000 н. Na2S2О3 ерітіндісімен титрленді. Ерітіндіде ›анша грамм К2Сr2О7 болды?

118) Техникалы› FeCl3-ніЈ 4,8900 г йлшендісі сыйымдылы“ы 250 мл болатын йлшейтін колбада ерітілді. ЕрітіндініЈ 25,00 мл-не ›ыш›ыл ортада KI ›осылды. Бйлінген I2 32,10 мл 0,09230 н. Na2S2О3 ерітіндісімен титрленді. ®лгідегі FeCl3 -тіЈ пайызды› мйлшерін есептеу ›ажет.

119) НС1-да ерітілген Щк тастыЈ 0,1862 г йлшендісінен Са2+ СаС2О4 тЇрінде т±ндырылды. Жуыл“ан т±нба с±йылтыл“ан H24-те ерітілді жЩне Т(KMnО4/СаСО3) = 0,005820 болатын 22,15 мл KMnО4 ерітіндісімен титрленді. СаСО3-тіЈ Щк таста“ы пайызды› мйлшерін есептеу ›ажет.

120) 20,00 мл NiCl2 ерітіндісін титрлеуге 21,22 мл 0,02065 М трилон Б ж±мсалды. Никель т±зыныЈ концентрациясын (г/л) аны›тау ›ажет.Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Оқулық Павлодар єож 372. 881. 151. 212. 2(075) бкк 81. 2 Ќаз т 87
transactions -> Экономикалық АҚпараттық ЖҮйелердегі жаңа технологиялар
transactions -> «Есеп және аудит» мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал
transactions -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
transactions -> Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
transactions -> К. С. Ислям латын тілінің шығу тарихы мемлекеттік тілде оқитын студенттерге арналған оқулық
transactions -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
transactions -> Д. Айтказина КӘсіби қазақ тілі
transactions -> Лингвистикалық ілім тарихы
transactions -> Сборник задач по банковскому делу учебное пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений экономических специальностей


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет