Асарел-медетДата11.07.2016
өлшемі144.5 Kb.


“АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

  Индекс на документаРИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
Вътр.№

УТВЪРДИЛ:

Р-л отдел „Строителство”

/инж.Ат.Тасмов/


Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Изработване на проект за: „Подобряване процеса и подмяна на съществуващо оборудване за рН корекция на пречистената вода със сярна киселина в ПСРВ и ПСДВ”
І. Съществуващо положение

При експлоатация на двете пречиствателни станции ПСРВ и ПСДВ се извършва рН корекция на заустваните води чрез дозиране на концентрирана (95%) техническа сярна киселина.

Сярната киселина се складира в метална цистерна с вместимост 12м3, монтирана в бетоново корито до пътя към пречиствателните станции. От цистерната по тръбопровод (от метал и ПЕ) сярната киселина се подава по гравитачен път до работни бидони в двете пречиствателни станции, където чрез дозиращи помпи се подава за корекция на активната реакция на пречистените води. Помпите се управляват от контролери и рН мери към тях.

Оборудването (метална цистерна от 12м³ ,монтирана в бетонно корито, тръбопровод от метал и PE, кранове, 2 бр работни бидони и дозиращи помпи, контролери и рН метри и т.н.) в ПСРВ е изградено преди 10-на години. Стените на цистерната са значително изтънели, поради което е наложително да се замени с нова. Тръбопроводите от цистерната до станциите са изпълнени с подръчни материали, с няколко наставки, преходи и стари кранове. Същите са недостатъчно надеждни за транспортиране на концентрирана сярна киселина и създават потенциални рискове за персонала и екологията. В станциите тръбопроводите се изтакат в бидони чрез изработени щуцери. Дозиращите мембранни помпи в ПСРВ засмукват киселината от бидоните и по РЕ шлаухи я дозира в пречистената вода.

ПСДВ е въведена в експлоатация в края на 2010г. За подаване на сярна киселина към станцията е направено отклонение от тръбопровода подаващ сярна киселина до ПСРВ. За дозиране на сярната киселина са монтирани стари мембранни помпи, които не работят надеждно.

На изхода на пречиствателните станции са монтирани рН метри, като за ПСДВ сигнала се подава съответно на операторския пулт на станциията. Наблюдава се, че времепрестоя на водата след корекцията е недостатъчен за постигане на еднородни и стабилни показатели на активната реакция.

Параметрите на постъпващата вода за корекция са:


Пречиствателна станция

Дебит,м³

рН

ПСРВ

50-250

10-11

ПСДВ

20-80

10-11II. Цел на задачата

Целта на тази задача e възлагане на проектиране, което да обхваща предпроектна разработка и работно проектиране за „Подобряване процеса и подмяна на съществуващо оборудване за рН корекция на пречистената вода със сярна киселина в Пречиствателна станция „Руднични Води” и Пречиствателна станция „Дренажни води”.


III. Обхват на задачата

3.1. Във връзка с посочената по-горе цел на задачата е необходимо следното:

- Да се направи предпроектна разработка за избор на техническо решение за подобряване процеса на рН корекция със сярна киселина и подмяна на съществуващото оборудване.

- Да се извърши проектиране в фаза Работен проект на избраното техническо решение.

3.2. Инженерно-технически условия за изпълнение на проектирането. Основни технико-технологични параметри.

Оборудването е необходимо да работи в температурен диапазон от -30 ºС до +40ºС, като дозира концентрирана (95%) техническа сярна киселина от 0 - 0,05 л/м³ вода. Подаваното количество да се регулира автоматично с рН сонди по зададеното и отчетено ниво на активна реакция рН, като рН на корегираната вода трябва да бъде - 7,2 ±0,5.

Корекцията трябва да сработва при случайни изменения в дебита. Необходимо е постигане на еднородни и стабилни показатели на активната реакция, осигурявайки достатъчно време за реакция на Н2SO4 преди заустването на пречистените води в р.Асарелска. Пречистените води трябва да отговарят на Индивидуалните емисионни ограничения, определени с Комплексно Разрешително КР 404-НО/2010 (Приложение №2).

Проекта трябва да предвижда дистанционно – автоматизирано управление при недопускане спиране на производствения процес. Сигналите от рН мерите преди заустването на пречистените води в реката е необходимо да бъдат подадени в операторските пултове на двете станции и до операторския пулт на ОФ „Асарел”, като същите бъдат интегрирани в съществуващите софтуери за управление.

При изготвяне на проектите, проектантите да се съобразят с възможностите, които могат да бъдат изпълнени за конкретното място, като се използват максимално съществуващите подходи, ел. захранване, бетонното корито за цистерната и инфраструктурата при пречиствателните станции. Техническото решение за подобряване процеса на корекция на рН със сярна киселина, както и необходимото оборудване за това трябва да се проектира и изпълни съгласно нормативните изисквания за работа с опасни материали, да бъде с висока надеждност и ремонтопригодност. Предложените материали и оборудване трябва да са от химически устойчиви материали или да са защитени с подходящи защитни покрития.

3.3. Обхват на работния проект

Изпълнителят да оформи работния проект съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Работният проект да включи разработване на следните проектни части:


 • „Строителни конструкции”;

 • „ХТС”;

 • „ВиК”;

 • „Технологична”;

 • „Електротехническа”;

 • „КИП и Автоматизация”

 • „Пожарна безопасност”;

 • „План за безопасност и здраве”;

 • други в зависимост от техническото решение

Проектните части да са с подробно разработени количествено-стойностни сметки, обяснителни записки, необходимите чертежи и спецификации.

Цената на работния проект да бъде оферирана в лева (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.

Проектът да бъде изготвен в пет хартиени екземпляра на български език и един на електронен носител CD.
IV. Други мероприятия за проектиране:

1. Мероприятия по опазване на околната среда и водите.

2. Обобщена количествено стойностна сметка на предлаганите технически решения в предпроектната разработка.

3. Подробна количествена ведомост за влаганите материали, подробни количествени сметки и спесификации интегрирано като цена в цената на работното проектиране и съставена въз основа на нея ориентировъчна стойностна сметка за обемите работа при строителството, монтажа и демонтажа на съществуващите съоръжения. В количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване.

4. Техническо задание за доставка на оборудване.

5. Работна програма /технология/ за провеждане на 72-часови изпитания за доказване на заложените технически параметри на системата.

6. Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България.
V. Общи изисквания към офериращите организации

- Състезателна част

1.Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /лв., без ДДС/.

2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни цени.

Цената на работния проект да бъде оферирана в лева (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.

3. Общо цената на проекта да бъде представен по задачи съгласно Техническото задание в следния формат:
по ред


Задача

Хонорарна стой-ност по методики Наредба №1 на

КИИП./лв.без ДДС/1.

Предпроектна разработка (идеен проект) за избор на техническо решение в т.ч. заснемане и оценка съществуващото положение, ообобщена количествено стойностна сметка на предлаганите технически решения, размножаване в 5 оргинални хартиени екз. и 1 магнитен (CD).
2.

Работен проект
2.1

Част „Строителни конструкции”
2.2

Част „ХТС”
2.3

Част „ВиК”
2.4

Част „Технологична”
2.5

Част „Електротехническа”
2.6

Част „КИП и Автоматизация”
2.7

Част „Пожарна безопасност”
2.8

Част „ПБЗ”
2.9

Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/

3

Качествен технически контрол на част „Строителни конструкции”
4.

Подробни количествени ведомости + количествено-стойностни сметки

Интегрирани в цената за работен проект.

5.

Авторски надзор ч.ч. и часова ставка
6.

Изработка на екзекутиви
7.

Размножаване проектите в общо 5 оргинални хартиени екз. и 1 магнитен (CD)

Интегрирани в цената за работен проект.

8.

Подготовка на ТЗ за доставка на технологично и нестандартно оборудване.

Интегрирани в цената за работен проект.

9.

Работна програма /технология/ за провеждане на 72-часови изпитания за доказване на заложените технически параметри на системата и протокол по Наредба №3 за тази дейност, изготвяне на инструкция за експлоатация.

Интегрирани в цената за работен проект.

10.

Мероприятия по опазване на околната среда и водите

Интегрирани в цената за работен проект.
Обща стойност за работен проект, лева без ДДС
Рекапитулация - Обща стойност, лева без ДДС

11.

Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта
12.

Начин на плащане:- аванс % от общата стойност на проекта- схема за разплащане
4 Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

5. Офериращите организации да предложат СРОК за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график.

6. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

7. Оферента да представи максимална гаранция за добро изпълнение, покриваща гаранционния период на системата, както и банкови гаранции в случай, че във финансовата схема е предвидено авансово плащане. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.

8. Неустойки при неизпълнение на задачата.

9. Офертите да бъдат валидни не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД.

10. Офериращите организации да парафират приложения проекто-договор като свидетелство, че оферента е запознат с условията по него.

11. Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.

12. Готовност за отпочване на работа

13. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителните работи.


- Несъстезателна (техническа) част

1. Регистрация по ЕИК

2. Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон

3 Съдебна регистрация на изпълнителя

4 Удостоверение за актуално състояние на фирмата

5 Изисквания за съдействие от страна на Възложителя

6. Екип за изпълнението на проект. (Оферента да представи поименно екипът за изпълнението на проекта с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип. Индивидуални удостоверения от КИИП за 2011г., на специалистите отговорни за изпълнение на задачата.)

7. Извършване оглед на обекта и декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата)

8. Автореференция (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа)
VІ. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя.

- Подготовка на екзекутиви.

- Утвърден протокол за успешно проведени 72-часови изпитания за доказване на заложените параметри.VІІ. Други условия

1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя и най-късия срок за изпълнение на услугата.

2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението.

Офертите да се представят до 16.00 часа на 10.03.2011г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за “Изработване на проект за: „Подобряване процеса и подмяна на съществуващо оборудване за Рн корекция на пречистената вода със сярна киселина в ПСРВ и ПСДВ”.

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.


Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

- Класирането ще се извърши само на І-ви кръг, като на ІІ-ри кръг ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.

- Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.
Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
VІІІ. За контакти

За контакти: ‘Асарел – Медет’ АД; 1. инж. Здр. Кърпаров - тел: (0357) 60 210/ вътр: 610;


2. инж.Йордан Рабухчиев- тел. 0357/60277; 3. инж. П.Матанов „КИП и А”-0357/60213

-ПРИЛОЖЕНИЕ №1- ПРОЕКТО-ДОГОВОРТова приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора.
-ПРИЛОЖЕНИЕ №2- Индивидуални емисионни ограничения, определени с Комплексно Разрешително КР 404-НО/2010

ИЗГОТВИЛИ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Инв. контрол: Р-л отдел „Екология”:

/инж.Здр.Кърпаров/ / инж. М. Джиджинкова/

Инж.минен: Н-к цех „ВОС, МБИ и ПС”:

/инж.Й. Рабухчиев/ /инж.икн.М Поибренски/

Р-л отдел „Автоматизация”:

/инж.П Матанов/


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет