«Ақтау хтсп» ҰК» АҚ-ның 2013 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалысы жөніндегі ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау жөніндегі қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралыДата08.07.2016
өлшемі199.5 Kb.
#185298
«Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ-ның 2013 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалысы жөніндегі ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау жөніндегі қызметтерді

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы

үлгі шарт


Ақтау қаласы«____»__________ 2014 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы («Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ) атынан ______ негізінде әрекет етуші тұлға ____, бір тараптан, және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын ______ атынан ______ негізінде әрекет етуші тұлға ____, келесі тараптан, әрі қарай біріге «Тараптар», ал жекелей – жоғарыда көрсетілгендей немесе «Тарап» деп аталатындар, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы №80 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу қағидасына (бұдан әрі мәтін бойынша – «Қағида») сәйкес, тендер тәсілімен электрондық сатып алудың 2014 жылғы «__»________№________ қорытындылары негізінде, сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегідей мәмілеге келді:


1. ТҮСІНДІРУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Берілген Шартта келтірілген төмендегі ұғымдар мына мағыналарды білдіреді:

1.1.1. «Шарт» - Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында Қағидаға және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасақталған, жазбаша түрде бекітілген, барлық қосымшалары мен толықтыруларын, сондай-ақ шартта сілтеме жасалған барлық құжаттаманы қоса тараптардың қолдары қойылған азаматтық-құқықтық шарт;

1.1.2. «Шарт бағасы» - өз шарттық міндеттемелерін толықтай орындағаны үшін Тапсырыс берушінің Шарт шеңберінде Орындаушыға төлеуге тиіс сомасын білдіреді;

1.1.3. «Қызметтер» - берілген шарт шеңберінде Орындаушының Техникалық ерекшелікке (Шарттың №1 қосымшасы) сәйкес көлем мен мазмұнда Тапсырыс берушіге көрсетуге тиіс, «Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ-ның 2013 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалысы жөніндегі ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау жөніндегі қызметтерді білдіреді;1.1.4. «Өтінім» - Орындаушы Шартпен белгіленген мерзімде орындауға тиіс қызметтің атауы мен көлемі көрсетіле отырып, Орындаушы атағына берілетін Тапсырыс берушінің жазбаша жүгінімі.

1.2. Тараптардың Шартқа байланысты хат алмасулары, мемлекеттік сатып алулардың материалдары және төменде келтірілген құжаттар мен оларда келісілген жағдайлар, берілген Шартты құрайды және оның ажыратылмас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:1) осы Шарт;

2) техникалық ерекшелік (№1 қосымша);

3) жергілікті қамту үлесі туралы есептіліктің үлгісі (№2 қосымша);2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. Орындаушы Шарт жағдайларына сәйкес өзіне Қызмет көрсету міндеттемесін қабылдайды, ал Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметті қабылдауға және ақысын Шарт жағдайларына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

2.2. Орындаушымен көрсетілген Қызметтердің ауқымы Тараптар өкілдерінің қолдары қойылған көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актімен расталады.

2.3. Орындаушы Қызметтің берілген түрін көрсету үшін арнайы машықтар мен құқықтық қабілетке ие екендігіне кепілдік береді.
3. ШАРТ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ
3.1. Шарт бағасы ____________ теңгені құрайды, және өзіне төмендегілермен ғана шектелмей Орындаушының Жұмыстарды толық көлемде орындауына байланысты барлық шығындарын: салықтар, жұмыскерлер жалақысы, жұмыскерлердің іссапарларын (жолы, тұруы, тамағы), тұтыну материалдары мен қосалқы бөлшектердің құнын және басқа да күтілмеген шығындарды қосады.

3.2. Шарт бойынша төлем Орындаушының міндеттемелерін орындау нақтылығына қарай, көрсетілген Қызметтер актісіне қол қойылған және Орындаушы шот-фактура мен хабарландыру жарияланған газеттің бір данасын ұсынған күннен бастап банктік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырылады. Орындаушы Шарттың 10.1. тармағын орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт бойынша төлемді тоқтата тұруға құқылы болады.

3.3. Шарт бағасы Тараптардың жазбаша келісімі бойынша Шартпен қарастырылған негізде, қолданыстағы Заңға сәйкес өзгертіле алады.

3.4. Бағалар берілген Шарт үшін ғана күшінде болады және осыған ұқсас қызметтер көрсететін басқа Орындаушы фирмалармен келіссөздер кезінде сілтеме ретінде пайдаланылуға жатпайды.


4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМДЕРІ
4.1. Шарт бойынша қызмет көрсету мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күнін құрайды.
5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
5.1. Орындаушы:

5.1.1. Қызметтерді берілген Шартқа талаптарына, Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» заңына және тұлғалардың берілген қызмет саласындағы ісін реттейтін басқа да нормативтік актілердің талаптарына сәйкес тиісінше көрсетуге;

5.1.2. хабарландыру мәтінін БАҚ ең таяу нөміріне орналастыруға;

5.1.3. Қызметтердің көрсетілуі үшін білікті қызметкерлер құрамын ұсынуға;

5.1.4. Тапсырыс берушінің Шарт бойынша міндеттемелердің орындалысына байланысты барлық нұсқаулары мен сұранымдарын орындауға;

5.1.5. Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз, Шарттың мазмұнын немесе оның қандайда бір ережелерін Шарттың орындалысына Орындаушының өзі араластырған қызметкерден басқа ешкімге ашпауға. Аталған ақпарат ол маманға құпия түрде және Шарттық міндеттемелерді орындауға қажетті мөлшерде ғана ұсынылуы тиіс;

5.1.6. Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз, Шартта айқындалған құжаттар мен ақпаратты Шартты орындаудан өзге мақсаттарда пайдаланбауға;

5.1.7. Көрсетілген Қызметті Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру акті бойынша тапсыруға;

5.1.8. қызмет көрсету барысында Тапсырыс берушімен анықталған барлық сәйкессіздіктер мен қателерді жоюға;

5.1.9. Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз, кімге-болмасын өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін толықтай да, ішінара да тапсыруға тиіс емес;

5.2. Жоғарыда баяндалғандардың бірде-бір тармағы Орындаушыны Шарт бойынша басқа да міндеттемелерден босатпайды.

5.3. Орындаушы:

5.3.1. Тапсырыс берушіден осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы үшін қажетті ақпараттың ұсынылуын талап етуге;

5.3.2. Тапсырыс берушіден толық көлемде және тиісінше сапамен көрсетілген және онымен қабылданған, осы Шартта келісілген Қызметтер үшін уақтылы төлем талап етуге құқылы.

5.4. Тапсырыс беруші:

5.4.1. Орындаушының сұранымы бойынша оның осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына қажетті ақпаратты ұсынуға;

5.4.2. Орындаушыны осы шарт бойынша қызмет көрсетілуіне ықпалын тигізуі мүмкін барлық өзгерістер жайында кешікпестен хабардар етуге;

5.4.3. Шарт бойынша төлемді осы Шарт тәртібі мен жағдайларына қарай төлеуге міндетті.5.5. Тапсырыс беруші:

5.5.1. Орындаушы ісіне араласпастан, ол көрсетіп жатырған қызметтердің жүрісі мен сапасын әркез тексеруге құқылы.


6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Осы шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Орындаушы тарапынан бақылауға бағынбайтын, Орындаушының қателігіне немесе ыждаһатсыздығына байланыссыз және күтпеген сипаттағы оқиғаларды білдіреді. Мұндай жағдайларға әскери әрекеттер, табиғи және апатты жағдайлар, індет, тыйым салу, мемлекеттік органдардың Орындаушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкіндіктерін шектейтін акті жатады.

6.2. Форс-мажорлық жағдайлар қалыптасқанда, Орындаушы Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері жөнінде кешіктірместен жазбаша ескерту жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулар түспесе, Орындаушы, орындылығына қарай, өзінің шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жалғастырады, және шартты орындаудың форс-мажорлық жағдайларға байланыссыз балама тәсілдерін іздестіреді.7. ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
7.1. Тараптар өздерінің осы Шарт бойынша міндеттемелерінің орындалмауы немесе тиісінше емес орындалуы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңына және басқа да заңнамалық актілеріне сәйкес жауапты болады.

7.2. Шарттың жекелеген тармақтарының барлық бұзушылықтары, мәселелерді жүйелі шешуге қол жеткізу мақсатында, Тараптармен біріге отырып қаралады.

7.3. Орындаушы жеткізілімнің ұйымдастырылуы, Орындаушымен Қызмет көрсету орнына жеткізілетін материалдар мен құрылғының тасымалдануы, түсірілуі және сақталуы үшін жауапты болады. Қандай жағдайда болмасын Тапсырыс беруші жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының бос тұруына және шығындардың төленуіне байланысты шығындар үшін жауапты болмауы тиіс.

7.4. Орындаушы Тапсырыс берушінің шығындары мен мүлкіне, өз жұмыскерлерінің меншігі мен денсаулығына залал келтірілуіне байланысты шығындар үшін, сондай-ақ Шарт әрекеті кезінде немесе кейіннен Орындаушы кінәсі салдарынан болатын өз жұмыскерлерінің өлімі үшін жауапты болады.

7.5. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, егер Орындаушы Қызметтерді Шартпен қарастырылған мерзімдерде ұсына алмаса, Тапсырыс беруші өзінің Шарт шеңберіндегі басқа да құқықтарына залал келтірместен, Шарт бағасынан әрбір кешіккен күн үшін Шарт бағасының 0,1% сомасы түрінде айыппұл ұстап қалады.

7.6. Тапсырыс беруші кінәсінен туындайтын және Орындаушының осы шартпен қарастырылған міндеттемелерін осы шартпен қарастырылған мерзімдерде орындау мүмкіндіктерін шектейтін кідіріс, Орындаушыдан өсім алуға негіз болмайды. Бұл ретте Тараптар Орындаушының өз міндеттемелерін орындау мерзімдерін кідіріс уақытына шамалап қайта қарайды.

7.7. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші Орындаушының Шарт бойынша төлем алдындағы жағдайлардың барлығын орындауы шартымен, Шарт бойынша төлемді кешіктіргенде, Тапсырыс беруші әрбір кешіккен күн үшін төленуге тиіс соманың 0,1% мөлшеріндегі, бірақ төленуге тиіс соманың 10% аспайтын соманы айыппұл түрінде төлейді;

7.8. Тиісінше емес Қызметтер көрсету салдарын жоюға басқа ұйым тартылған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыдан өз шығындарының өтелуін талап етуге құқылы болады.

7.9. Тараптар Шартта көрсетілмеген ауытқулар үшін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жауапты болады.
8. ШАРТҚА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
8.1 Шартқа өзгертулер енгізуге Тараптардың өзара келісімі бойынша төмендегідей жағдайларда рұқсат етіледі:

1) егер сатып алу туралы шартты орындау кезінде сатып алынатын алынатын осыған ұқсас қызметтердің бағасы кему жағына өзгерген болса, қызметтер бағасының және сәйкесінше сатып алу туралы шарт сомасының кему бөлігінде;

2) сатып алу туралы Шарттың сатып алынатын Қызметтер мөлшеріндегі қажеттілігінің кемуіне болмаса негізді түрде өсуіне байланысты сомасының сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланған сома мен мөлшерге кему немесе өсу бөлігінде, сондай-ақ жасалған Шартта көрсетілген Қызмет бірлігі бағасының өзгермеуі шартымен, шарттың орындалу мерзімдерінің сәйкесінше өзгертілуі бөлігінде. Шарттың бұлай өзгертілуіне сатып алуды жүзеге асыру үшін белгіленген жылға арналған сатып алу жоспарында берілген Қызметтерді сатып алу үшін көзделген сомалар мен көлемдер шегінде рұқсат етіледі.

3) Шартты орындау барысында Орындаушы қызметтер сатып алу туралы онымен жасалған шарттың мәні болып табылатын қызметтерді көрсетудің бірлік бағасының өзгермеуі шартымен неғұрлым жақсы сапалық және (немесе) техникалық сипаттамалар болмаса мерзімдер және (немесе) жағдайлар ұсынған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген бағалар, тарифтер, жарналар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты сатып алу туралы шарт сомасының кему немесе өсу бөлігінде. Тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алу туралы жасалған шарттың бұлай өзгертілуіне сатып алу жоспарында аталмыш тауарлар, жұмыстар, қызметтерді сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде рұқсат етіледі.

8.2. Шартқа енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар Шарттың ажыратылмас бөлігі болып табылатын шартқа қосымша жазбаша келісім түрінде ресімделеді.

8.3. Шартқа өткізілген сатып алу жағдайларының және өнім берушіні (Мердігерді) таңдауға негіз болып табылған ұсынымның мазмұнын өзгертуі мүмкін Шарттың 8.1. тармағымен қарастырылмаған басқа да негіздемелер бойынша өзгертулер енгізуге рұқсат етілмейді.
9. ШАРТТЫҢ БҰЗЫЛУЫ
9.1. Егер Орындаушы банкротқа ұшыраса немесе ақша төлеуге қабілетсіз болып қалса, Тапсырыс беруші Орындаушыға жазбаша ескерту жібере отырып, Шартты кез-келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда бұзу тез арада жүзеге асырылады және егер Шарттың бұзылуы Тапсырыс берушіге қолданылатын жазалау шараларын қолдану құқына залал келтірмесе, Тапсырыс беруші Орындаушы алдында ешқандай қаржылық міндетшілікте болмайды.

9.2. Тапсырыс беруші Шарттың одан әрі орындалу лайықсыздығына қарай, Орындаушыға жазбаша хабарлау жібере отырып, Шартты кез-келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шарттың бұзылу себебі көрсетілуі, жойылатын шарттық міндеттемелердің мөлшері, сондай-ақ Шарттың бұзылуының күшіне ену күні келісілуі тиіс.

9.3. Шарт жағдайларының бұзылуы үшін қолданылатын қандайда-бір басқа жазалау шараларына залал келтірместен және Орындаушыға міндеттемелердің орындалмауы жөнінде жазбаша ескерту жолдай отырып, Тапсырыс беруші төмендегідей жағдайларда Шарттың орындалысынан біржақты тәртіпте толықтай немесе ішінара бас тарта алады:

а) егер Орындаушы Қызметтерді Шартпен қарастырылған мерзімде немесе Шарттың Тапсырыс берушімен ұзартылған кезеңі ішінде көрсете алмаса;

б) егер Орындаушы өзінің Шарт бойынша басқа да міндеттемелерін орындай алмаса.
10. Жергілікті қамту
10.1. Орындаушы Қызметтер көрсету аяқталған соң, Тапсырыс берушіге көрсетілген Қызметтер ауқымындағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есептілікті Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі №964 қаулысымен бекітілген тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу кезінде мекемелердің жергілікті қамтуды есептеу жөніндегі бірыңғай әдістемесіне сәйкес, Шарттың №2 қосымшасындағы үлгі бойынша тапсыруға тиіс.

10.2. Орындаушымен Шартқа сәйкес орындалған жұмыстар көлемі бойынша жергілікті көлемнің үлесі жөнінде тапсырылған есептің құрамында Орындаушының тендерге қатысуға берілген өтінімінде көрсетілгендей жергілікті қамтудың үлесі болуға тиіс.

10.3. Жергілікті қамту үлесі бойынша есептілік уақытылы ұсынылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалған жұмыс көлемінің 0,1 % (бір пайызы) мөлшерінде айыппұл талап етуге немесе тиесілі төлем сомасынан ұстап қалуға құқылы болады.

10.4. Орындаушы орындалған жұмыс көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, Тапсырыс беруші орындалған жұмыс көлемінің 2 % (екі пайызы) мөлшерінде айыппұл талап етуге немесе тиесілі төлем сомасынан ұстап қалуға құқылы болады.

10.5. Орындаушы орындалған жұмыс көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуынан біржақты тәртіпте бас тартуға және шығындардың өтелуін талап етуге құқылы болады.
11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
11.1. Осы шарт әрекеті кезінде туындайтын барлық даулар, Тараптармен келіссөздер жолымен шешіледі. Даулы мәселелерді Тараптар күшімен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, олар Маңғыстау облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралатын болады.

11.2. Сотқа жүгінуші Тарап, келесі тарапқа соттың қарауына жататын мәселелерді көрсете отырып, өз мүддесі жөнінде жазбаша ескерту ұсынуы тиіс.


12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
12.1. Шарт оған Тараптардың қолдары қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін толықтай орындағанша әрекет етеді.

12.2. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Бір Тараптың осы шартқа сәйкес келесі Тарапқа жіберетін кез-келген ескертуі хат, телеграмма, түпнұсқа кейін ұсынылатын телекс немесе факс түрінде жөнелтіледі.

12.4. Ескерту жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен бастап (егер ескертуде көрсетілген болса), қайсы күннің кейінірек тууына қарай, күшіне енеді.

12.5. Салықтар және басқа да бюджетке міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.6. Осы Шарт №1 және №2 қосымшалары есебімен, __ (___) парақта, Тараптардың әрқайсысына бір данадан берілетін, тең заңдық күшке ие қазақ және орыс тілдеріндегі 2 (екі) данада құрастырылды.


13. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ, БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ:


Тапсырыс беруші:

Орындаушы:
2014 жылғы «______»_____________
_________ шартқа

1 қосымша
«Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ-ның 2013 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалысы жөніндегі ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына

жариялау жөніндегі қызметтердің

техникалық ерекшелігі


 1. Негіздеме:

«Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 09 шілдедегі №272-І Заңының 7-бабының 7-тармағы 7-5) тармақшалары.

 1. Жалпы ережелер

Хабарландыру аптасына үш реттен сирек емес шығарылатын және Қазақстан Республикасының барлық аумағына таратылатын мерзімді баспасөз басылымына басылуы тиіс.

 1. Мақсат:

«Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ-ның 2012 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалысы жөніндегі ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау.

 1. Ақпараттық қамту:

«Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ-ның 2013 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалысы жөніндегі ақпарат.

 1. Көрсетілетін қызметке қойылатын талаптар:

Ақпарат аптасына үш реттен сирек емес шығатын және Қазақстан Республикасының барлық аумағына таратылатын мерзімді баспасөз басылымында, берілген ақпарат түріне арналған қаріп қолданыла отырып, газеттің ішкі бетіне, жарнамалық ақпарат үшін қолданылатын бөліп көрсету гарнитурлары қолданылмастан, ақ-қара түсте жариялануға тиіс.

Орналастырылу саны – 1 рет.

Ақпараттың өлшемі – 270 шаршы см


 1. Жұмыстардың орындалғандығының дәлелі

жұмыстардың орындалғандығының дәлелі ретінде «Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ-на ақпарат жарияланғаннан кейінгі 3 күн ішінде газеттің 1 данасы ұсынылуға тиіс.

Тапсырыс беруші:
_____________/__________/


Орындаушы:
____________/__________/


2014 жылғы «______»_____________
_________ шартқа

2 қосымшаОрындалған қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілік


Шарттың

р/б №


(m)

Шарттың құны

(СДj)


KZT

Тауарлардың шарт шеңберіндегі жиынтық құны

(СТj)


KZT

Қосалқы мердігерлік шарттырдың шарт шеңберіндегі жиынтық құны

(ССДj)


KZT

j-Шартты (Rj) орындайтын қазақстандық мамандардың еңбекақысын төлеу қорының үлесі Доля фонда %

Тауардың р/б №

(n)


Өнім берушімен шартты орындау мақсатында Сатып алынған тауарлардың саны


Тауардың бағасы

KZT

Құны

(CTi)


KZT

СТ-KZ Сертификатына сәйкес ҚҚ үлесі (Ki)

%

СТ-KZ Сертификаты

Ескерту

Нөмірі

Берілген күні

1

1


2

2


m

n


И Т О Г О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


m – тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы шартты, мердігер мен қосалқы мердігерлер және т.б. арасындағы шарттарды қоса, жұмыс орындау (қызмет көрсету) мақсатында жасалған j-шарттардың жалпы саны;

n - j-шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған тауарлар атауының жалпы саны;

j - жұмыс орындау (қызмет көрсету) мақсатында жасалған j-шарттың реттік нөмірі;

i - j-шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған тауардың реттік нөмірі;

СДj - j-шарттың құны;

СТi - j-тауардың құны;

CTj - j-шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған тауарлардың жиынтық құны;

Ki – тауардағы жергілікті қамтудың тауардың шығу тегі туралы «CT-KZ» үлгісіндегі сертификатында көрсетілген үлесі;

ССДj - j-шартты орындау мақсатында жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық құны;

Ki = 0, Тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу кезінде мекемелердің жергілікті қамтуды есептеуіне байланысты бірыңғай әдістемесінің 7, 8 тармақтарымен өзге жағдай белгіленбеген болса, тауардың шығу тегі туралы «CT-KZ» үлгісіндегі сертификаты болмаған жағдайда;

Rj – j-шартты орындаушы өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің жұмыскерлерінің еңбекақысын төлеу жөніндегі жалпы қордағы қазақстандық мамандардың еңбекақысын төлеу қорының үлесі;

S – шарттың жалпы құны.

Rj – j-шартты орындаушы өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің жұмыскерлерінің еңбекақысын төлеу жөніндегі жалпы қордағы қазақстандық мамандардың еңбекақысын төлеу қорының үлесі мына формула бойынша есептелінеді:
Rj = ФОТРК/ФОТ,


РМЕТҚ - j-шарттың әрекеті кезеңінде j-шартты орындаушы өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қазақстандық мамандарының еңбекақысын төлеу қоры;

ЕТҚ - j-шарттың әрекеті кезеңінде j-шартты орындаушы өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің жұмыскерлерінің еңбекақысын төлеу жөніндегі жалпы қор.Жергілікті қамтудың үлесі (%):

Тапсырыс беруші:
_____________/__________/


Орындаушы:
____________/__________/


Типовой договор

закупок услуг по публикации информации по исполнению инвестиционной программы
АО «НК «АММТП» за 2013 год в средствах массовой информации запроса ценовых предложенийг.Актау

№_________

«____»__________ 2014г.


Акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «3аказчик», в лице _________, действующего на основании ______, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующий на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук - Қазына» от 26 мая 2012 года № 80 (далее по тексту – «Правила»), на основании итогов закупок способом запроса ценовых предложений №________ от «__»___________2014 года, заключили настоящий договор о закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. ТОЛКОВАНИЕ И ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1.1.1. «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

1.1.2. «Цена Договора» - означает сумму Договора, которая должна быть выплачена Заказчиком Исполнителю в рамках за полное выполнение своих договорных обязательств;

1.1.3. «Услуги» - означает услугу по публикации информации по исполнению инвестиционной программы АО «НК «АММТП» за 2013 год в средствах массовой информации, в объеме и содержании согласно Технической спецификацией (приложение №1 к Договору), которую Исполнитель должен оказать Заказчику в рамках данного Договора;1.1.4. «Заявка» - письменное обращение Заказчика в адрес Исполнителя, с указанием наименования и объема услуги, которую Исполнитель должен исполнитель в установленный Договором срок;

1.2. Переписка Сторон по Договору, материалы закупок и перечисленные ниже документы с условиями, оговоренными в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:1) настоящий Договор;

2) техническая спецификация (приложение №1);

3) форма отчетности о доле местного содержания (приложение №2);2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель, в соответствии с условиями Договора, принимает на себя обязательство по оказанию Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную Услугу в соответствии с условиями Договора.

2.2. Объем оказанных Исполнителем Услуг подтверждается актом приема-сдачи оказанных услуг, подписанного представителями Сторон.

2.3. Исполнитель гарантирует, что обладает специальными навыками и правоспособностью для оказания данного вида Услуг.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора составляет ___________ тенге, и включает в себя все расходы Исполнителя связанные с оказанием Услуги в полном объеме в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: налоги; зарплата работников; командировочные работников (проезд, проживание, питание); стоимость расходных материалов и запасных частей и другие непредвиденные расходы.

3.2. Оплата по Договору производится по факту исполнения обязательств Исполнителем, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры и одного экземпляра газеты в которой опубликовано объявление. При этом, Заказчик вправе приостановить оплату по Договору, в случае неисполнения Исполнителем п.10.1. Договора.

3.3. Цена Договора может быть изменена на основании, предусмотренном Договором по письменному соглашению Сторон в соответствии с действующим Законом.

3.4. Цены действительны только для данного Договора и не подлежат использованию в качестве ссылок при переговорах с другими фирмами - Исполнителями, оказывающим аналогичные услуги.


4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Срок оказания услуг по Договору составляет 3 (три) календарных дня дней со дня подачи Заказчиком заявки.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. оказать Услуги надлежащим образом в соответствии с требованиями данного Договора, Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» и других нормативных правовых актов регулирующих деятельность лиц в данной области деятельности;

5.1.2. разместить текст объявления в ближайшем номере СМИ с момента получения Заявки;

5.1.3. предоставить для оказания Услуг квалифицированный состав;

5.1.4. выполнять все указания и запросы Заказчика связанные с выполнением обязательств по Договору;

5.1.5. не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика, содержание настоящего договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

5.1.6. не использовать, без предварительного письменного согласия Заказчика, документы или информацию, определенную в настоящем договоре, кроме, как в целях надлежащего исполнения Договора;

5.1.7. сдать Заказчику оказанную Услугу по акту приема-сдачи оказанных услуг;

5.1.8. устранять все несоответствия и ошибки, обнаруженные Заказчиком в процессе оказания Услуг;

5.1.9. ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика;

5.2. Ни один пункт вышеизложенного не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. требовать от Заказчика предоставление информации, необходимой для выполнения обязательств по Договору;

5.3.2. требовать от Заказчика оплату за выполненную Услугу в полном объёме и с надлежащим качеством, оговорённую в Договоре.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. предоставить по запросу Исполнителю информацию, необходимую для выполнения обязательств Исполнителя по Договору;

5.4.2. немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание Услуг по Договору;

5.4.3. произвести оплату по Договору в порядке и на условиях Договора.5.5. Заказчик имеет право:

5.5.1. во всякое время проверять ход и качество оказания Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.


6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, акт государственных органов ограничивающие возможности Исполнителя исполнения обязательств по Договору.

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующими Правилами и другими законодательными актами.

7.2. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

7.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, соисполнителей, работников и доверенных лиц соисполнителей, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Исполнителем.

7.4. За исключением форс-мажорных условий, если Исполнитель не может предоставить Услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

7.5. Задержка, возникшая по вине Заказчика, и ограничивающая возможности Исполнителя выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, не будет основанием для взимания пени с Исполнителя. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Исполнителем своих обязательств соразмерно времени задержки.

7.6. За исключением форс-мажорных условий, если Заказчик задерживает оплату по Договору, при условии выполнения Исполнителем всех предшествующих к оплате условий по Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю в виде неустойки сумму в размере 0,1% от причитающейся суммы к оплате за каждый день просрочки, но не более 10% от причитающейся суммы к оплате.

7.7. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя компенсировать его затраты в случае привлечения другой организации, для устранения последствий ненадлежащего оказания Услуг Исполнителем.

7.8. Стороны несут ответственность за нарушения, не указанные в Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.
8. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
8.1. Внесение изменений в Договор допускаются по взаимному согласию Сторон в следующих случаях:


 1. в части уменьшения цены на услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения;

 2. в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках услуг допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

 3. в случае, если Исполнитель в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках услуг предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуг являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках услуг;

 4. в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупок;

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

83. Не допускается вносить в заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок, явившегося основой для выбора Исполнителя, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 8.1.Договора.


9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Заказчик может в любое время расторгнуть договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

9.2. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения договора.

9.3. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может односторонне отказаться от исполнения Договора полностью или частично, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Исполнитель не может оказать Услуги в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
10. МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10.1. Исполнитель должен по завершению Услуг, предоставить Заказчику отчетность по доле местного содержания в объеме оказанных Услуг, в соответствии с единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.09.2010г. №964, по форме согласно приложению №2 к Договору, с приложением всех подтверждающих документов.

10.2. Предоставленный Исполнителем отчет по доле местного содержания в объеме оказанных Услуг по Договору должен содержать указанную Исполнителем в заявке на участие в тендере долю местного содержания.

10.3. В случае несвоевременного предоставления отчетности по доле местного содержания, Заказчик вправе требовать от Исполнителя либо удержать из причитающейся суммы оплаты штраф в размере 0,1 % от причитающейся суммы оплаты за каждый день просрочки.

10.4. В случае предоставления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в оказанном объеме Услуг, Заказчик вправе требовать либо удержать из причитающейся суммы оплаты штраф в размере 2 %(двух) от выполненного объема Услуг.

10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков, в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в Услугах.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться в Специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. Сторона, обращающаяся в суд должна предоставить другой стороне письменное уведомление о своем намерении, указывая вопросы, подлежащие рассмотрению в суде.


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.2. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

12.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

12.4. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12.5. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.6. Настоящий Договор составлен на ___ (____) листах с учетом приложений №1 и №2, в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


Заказчик

Исполнитель

Приложение №1

к Договору №________

от «____»_______2014г.
Техническая спецификация

услуг публикации информации по исполнению инвестиционной программы АО «НК «АММТП» за 2013 год в средствах массовой информации


 1. Основание:

пп. 7-5) пункта 7) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 09 июля 1998 года № 272-I.

 1. Общие положения

Объявление должно быть напечатано в периодическом печатном издании, выпускаемом не реже трех раз в неделю и распространяемом на всей территории Республики Казахстан.

 1. Цель:

Публикация информации об исполнении инвестиционной программы
АО «НК «АММТП» за 2013 год в средствах массовой информации.

 1. Информационное обеспечение:

Информация об исполнении инвестиционной программы
АО «НК «АММТП» за 2013 год.

 1. Требования к оказываемой услуге:

Информация должна быть опубликована в периодическом печатном издании, выпускаемом не реже трех раз в неделю и распространяемом на всей территории Республики Казахстан, на внутренней полосе газет с применением шрифта для данного рода информации, в черно-белом цвете без применения дополнительных выделенных гарнитур, используемых для рекламной информации.

Количество размещений – 1 раз.

Размер информации – 270 кв. см.


 1. Срок исполнения:

Не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявки по публикации информации.

Подтверждения выполнения работ

В качестве подтверждения выполнения работ АО «НК «АММТП» должен быть представлен 1 экземпляр газеты в течение 3 календарных дней после опубликования.
Заказчик

Исполнитель

Приложение №2
к Договору №________

от «____»_______2014г.


Отчетность по местному содержанию в оказанных услугах


№ п/п

Договора


(m)

Стоимость

Договора


(СДj)

KZT

Суммарная стоимость

товаров в рамках

договора (СТj)

KZT


Cуммарная стоимость

договоров субподряда

в рамках договора

(ССДj)


KZT

Доля фонда оплаты

труда казахстанских

кадров, выполняющего

j-ый договор (Rj)%

№ п/п

Товара


(n)

Кол-во товаров

Закупленных

поставщиком в целях

исполнения договораЦена товара

KZT

Стоимость

(CTi)


KZT

Доля КС согласно

СертификатаСТ-KZ (Ki)

%

Сертификат СТ-KZ

Примечание

Номер

Дата выдачи

1

1


2

2


m

n


И Т О Г О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-oгo договора;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-oгo договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СТi - стоимость i-oгo товара;

CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;


Ki = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ»;» если иное не установлено пунктами 7, 8 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:
Rj = ФОТРК/ФОТ,


ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-гo договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-гo договора.


Доля местного содержания (%):

Заказчик

Исполнитель

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет