Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіДата24.02.2016
өлшемі291.24 Kb.
#15240


line 21
серия 18

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті


line 19
Байланыс

Связь
БҚО байланыс кәсіпорындары жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы
предприятий связи в ЗКО
2015 жылдың қаңтар-наурызы
январь-март 2015 года
«Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит
размножению (копированию), при использовании
статистической информации в своих публикациях (изданиях)
обязательна ссылка на Департамент статистики
Западно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 5

1. Байланыс кәсіпорындарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели предприятий связи 8


2. Байланыс кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий связи 10


3. Халыққа көрсетілген байланыс қызметтерінен кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий от услуг связи населению 12


4. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде көрсеткен байланыс қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи в сельской местности 14


5. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде халыққа көрсетілген байланыс
қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи населению в сельской местности 16


6.Байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг 18


7. Ауылдық жерлердегі байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг в сельской местности 19

Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 3-байланыс айлық нысаны бой-ынша есеп берген, қызмет түрлері «почталық және курьерлік қызмет» (ЭҚЖЖ-ның коды 53) және «байланыс» (ЭҚЖЖ-ның коды 61) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы туралы статистикалық деректер келтірілген.

Электр байланысы (телекоммуника-циялар) – белгілерді, сигналдарды, дауысты ақпаратты, жазбаша мәтінде, бейнелерді, ды-быстарды сым-өткізгіш, радио, оптикалық және басқа электромагниттік жүйелер бойынша тарату немесе қабылдау. Телефон, телеграф, факсимильдік байланысты, деректерді және құжаттық хабарламардың басқа түрлерін беруді, сондай-ақ, телевизиялық, дыбыстық және радио мен сымдық хабар таратудың, Интернетке қатынаудың өзге де түрлері ретінде беріледі.

Почта қызметі - почта жөлілері арқылы почта қызметін көрсету.

Курьерлік почта қызмет көрсетуі – почта байланысының курьерді пайдалана отырып почта жөнелтімдерін тасымалдау және табыс ету жөнендегі қызмет көрсетуі.

Байланыс қызметтерінің түскен табыстар – кәсіпорындар мен ұйымдардың халыққа көрсетілген қызметтер үшін төлеу мерзіміне қарамастан есептелген қаражаты.

Методологические пояснения

В бюллетене приведены статистические данные о работе предприятий с видами деятельности – “почтовая и курьерская связь” (код ОКПО 53) и “связь” (код ОКПО 61), отчитавших-ся по месячной форме 3-связьЭлектрическая связь (телекоммуника-ция) – передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-, оп-тической и другим электромагнитным системам. Электрическая связь включает телефонную, те-леграфную, факсимильную связь, передачу данных и других видов документальных сооб-щений, а также телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания, доступ в Интернет.

Почтовая и курьерская связь – предос- тавление почтовых услуг через почтовые сети.

Объем услуг связи – объем работ по приему, обработке, передаче и доставке
почтовых отправлений или сообщений электросвязи в денежном и натуральном выражении.

Доходы от услуг связи – начисленные средства за оказанные услуги связи населению, предприятиям и организациям, независимо от срока оплаты.

Аңдатпа

2015 жылғы қаңтар-наурызда жедел деректер бойынша, пошталық және курьерлік байланыс кәсіпорындарымен 100,5 млн. теңге сомасында қызмет көрсетілген, бұл 2014 жылғы тиісті кезең көлемінен салыстырмалы бағаларда 23,5%-ға көп.

Электр байланысы кәсіпорындарымен – 1621,2 млн. теңге сомасында қызмет көрсетілген, бұл 2014 жылғы тиісті кезең көлемінен салыстырмалы бағаларда 3,3%-ға көп.

Байланыс кәсіпорындары табыстарының жалпы көлемінде ең үлкен үлесі Интернет (35,4%), жергілікті телефон байланысы (27,6%), қалааралық телефон байланысы (10,7%), байланыстын өзге де қызметтері (26,3%),

2015 жылдың 1 сәуіріне тіркелген телефон желілерінің саны 157,2 мың бірлікті, тіркелген Интернет абоненттері – 47,0 мың бірлікті құрады.

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.Аннотация

Предприятиями почтовой и курьерской деятельности за январь-март 2015 года, по оперативным данным, оказано услуг на сумму 100,5 млн. тенге, что в сопоставимых ценах на 23,5% больше объема аналогичного периода 2014 года.

Предприятиями электрической связи - на сумму 1621,2 млн. тенге, что в сопоставимых ценах на 3,3% больше объема аналогичного периода 2014года.

Наибольшие доли в общем объеме доходов предприятий связи составили доходы от услуг Интернета (35,4%), местной телефонной связи (27,6%), междугородной телефонной связи (10,7%), прочих услуг связи (26,3%).

На 1 апреля 2015 года число фиксированных телефонных линий составило 157,2 тыс. единиц, абонентов фиксированного Интернета – 47,0 тыс. единиц.

Более подробные данные приведены в бюллетене.


1. Байланыс кәсіпорындарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели предприятий связи

Байланыс қызметтері, барлығы,

мың теңге

Услуги связи, всего, тыс. тенге


соның ішінде

из них


халыққа көрсетілген байланыс қызметтері

услуги связи, оказанные населению2015ж.

қаңтар-наурыз

январь-март 2015г.


2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

2015ж.

қаңтар-наурыз

январь-март 2015г.


2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

Пошта және курьерлік байланыс

қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской связи*

100 456,0

123,5

58 986,7

123,5

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

1 621 249,3

103,3

992 832,6

100,8

соның ішінде:

в том числе:қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной

телефонной связи


173 370,7

96,4

119 292,7

96,1

соның ішінде:

в том числе:халықаралық

международной38 778,2

100,8

33 715,1

99,7

* Мұнда және бұдан әрі көрсетілген қызметтер жөніндегі деректер экономикалық қызмет түрлерінің жаңа
номенклатурасы бойынша келтірілген.


* Здесь и далее данные по указанным услугам приведены по новой номенклатуре видов экономической деятельности.

Соңы Окончание
Байланыс қызметтері,

барлығы, мың теңге

Услуги связи, всего, тыс. тенге


соның ішінде

из них


халыққа көрсетілген байланыс қызметтері

услуги связи, оказанные населению2015ж.

қаңтар-наурыз

январь-март 2015г.


2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

2015ж.

қаңтар-наурыз

январь-март 2015г.


2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

қалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)

телефонной связи448 048,5

98,3

394 563,8

99,3

деректерді табыстаудан

от передачи данных25 028,9

71,1

102,8

62,8

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети Интернет573 904,1

108,1

355 036,2

105,9

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник119 804,7

99,2

117 910,8

98,2

жедел әрекетті байланыстан

от мобильной связи1 941,4

102,9

-

-

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электросвязи279 151,0

119,7

5 926,3

70,4

2. Байланыс кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий связи

2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцуесепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцжыл басынан бергі кезең

период


с начала года

жыл басынан бергі кезең

период


с начала года

есепті ай

отчетный месяцПошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской связи*

24 918,0

32 663,0

100 456,0

123,5

92,6

76,1

Байланыс қызметінен түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

523 668,8

534 341,2

1 621 249,3

103,3

97,3

98,0

соның ішінде:

в том числе:

қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной телефонной связи58 272,7

54 929,5

173 370,7

96,4

96,5

106,1

соның ішінде:

в том числе:

халықаралық

международной13 405,2

11 867,1

38 778,2

100,8

97,4

113,0


Соңы Окончание
2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий

месяц


жыл басынан бергі кезең период

с начала годажыл басынан бергі кезең период с

начала годаесепті ай

отчетный месяцқалалық (жергілікті) телефон байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)


телефонной связи

147 411,5

144 877,8

448 048,5

98,3

93,4

101,7

деректерді табыстаудан

от передачи данных8 387,6

8 294,3

25 028,9

71,1

89,6

101,1

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети


Интернет

190 224,3

188 489,5

573 904,1

108,1

108,6

100,9

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник39 912,9

38 265,9

119 804,7

99,2

91,3

104,3

жедел әрекетті байланыстан

от мобильной связи621,2

660,1

1 941,4

102,9

100,0

94,1

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг


электросвязи

78 838,6

98 824,1

279 151,0

119,7

94,9

79,8

3. Халыққа көрсетілген байланыс қызметтерінен кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий от услуг связи населению


мың теңге тыс.тенге
2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға %-бен

в % к


предыдущему месяцу

есепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцжыл басынан бергі кезең

период с

начала года


жыл басынан бергі кезең период с
начала года

есепті ай

отчетный месяцПошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской связи*

14 689,0

19 156,0

58 986,7

123,5

90,8

76,6

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

329 563,7

322 388,5

992 832,6

100,8

96,5

102,2

соның ішінде:

в том числе:

қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной телефонной связи40 216,6

37 649,8

119 292,7

96,1

96,0

106,8

соның ішінде:

в том числе:

халықаралық

международной11 645,1

10 296,3

33 715,1

99,7

96,3

113,1


Соңы Окончание
2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцуесепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцжыл басынан бергі кезең период с начала года

жыл басынан бергі кезең

период с начала годаесепті ай

отчетный месяцқалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)
телефонной связи


130 684,6

128 362,2

394 563,8

99,3

93,9

101,8

деректерді табыстаудан

от передачи данных34,0

32,8

102,8

62,8

53,1

103,7

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети


Интернет

117 422,4

116 386,3

355 036,2

105,9

106,2

100,9

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник39 174,1

37 633,6

117 910,8

98,2

90,3

104,1

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электро-связи2 032,0

2 323,8

5 926,3

70,4

36,3

87,4

4. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде көрсеткен байланыс қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи в сельской местности


мың теңге тыс. тенге
2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцжыл басынан бергі кезең период с начала года

жыл басынан бергі кезең

период с
начала годаесепті ай

отчетный месяцПошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской
связи*


6 202,0

7 531,0

20 579,0

174,6

160,8

82,7

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

138 158,3

135 116,4

411 686,0

105,5

106,4

102,3

соның ішінде:

в том числе:

қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной

телефонной связи


15 065,0

14 208,0

44 813,4

95,8

96,2

106,0

соның ішінде:

в том числе:

халықаралық

международной3 002,0

2 660,7

8 694,5

100,5

97,3

112,8


Соңы Окончание
2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцжыл басынан бергі кезең период с начала года

жыл басынан бергі кезең период с

начала годаесепті ай

отчетный месяцқалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)

телефонной связи57 469,0

56 052,7

170 618,3

112,4

118,0

102,5

деректерді табыстаудан

от передачи данных6 091,1

6 107,1

18 307,1

94,1

93,7

99,7

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети

Интернет


36 733,0

36 384,0

111 037,2

110,1

110,4

101,0

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник2 944,0

2 460,3

7 418,2

82,1

74,0

119,7

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электросвязи19 856,2

19 904,3

59 491,8

95,9

92,4

99,8


5. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде халыққа көрсетілген байланыс
қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи населению в сельской местности


мың теңге тыс. тенге
2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцуесепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцжыл басынан бергі кезең

период с начала годажыл басынан бергі кезең период с начала года

есепті ай

отчетный месяцПошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской
связи*


4 098,0

4 976,0

13 597,7

185,6

165,0

82,0

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

91 734,7

88 959,0

271223,8

107,2

108,8

103,0

соның ішінде:

в том числе:

қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной телефонной связи12 445,0

11 703,0

36 972,0

96,0

96,3

106,3

соның ішінде:

в том числе:

халықаралық

международной2 951,0

2 615,1

8 545,7

100,5

97,3

112,8

Соңы Окончание
2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцуесепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцжыл басынан бергі кезең

период с

начала года


жыл басынан бергі кезең

период с начала годаесепті ай

отчетный месяцқалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной) телефонной связи


53 673,0

52 307,8

158 358,4

114,9

121,4

102,6

деректерді табыстаудан

от передачи данных7,0

6,9

21,5

138,2

110,4

101,4

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети

Интернет


22 258,0

22 046,7

67 282,2

113,5

113,8

101,0

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник2 875,7

2 392,0

7 232,2

80,6

72,5

120,2

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электросвязи476,0

502,6

1 357,5

68,0

66,5

94,76.Байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг


мың бірлік тыс.единиц
Нақты көлем

Фактический объемесепті ай өткен

айға %-бен

отчетный месяц

в %


к предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцТіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий157,2

158,2

99,4

соның ішінде - халықта

из них - у населения135,0

136,0

99,3

Цифрлық телефон станцияларына қосылған, тіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий, подключенных


к цифровым телефонным станциям

156,9

157,7

99,5

соның ішінде - халықта

из них - у населения134,8

135,5

99,5

Тіркелген Интернет абоненттерінің саны

Число абонентов фиксированного Интернета47,0

46,8

100,4

оның ішінде – жоғары жылдамдықты кең жолақты шығуды
пайдаланумен

из них – с использованием высокоскоростного широкополосного


доступа

44,0

43,8

100,5

Тіркелген Интернет абоненттерінің 100 адамға шаққандағы саны, бірлік

Число абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, единиц7

7

100,0


7. Ауылдық жерлердегі байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг в сельской местности


мың бірлік тыс.единиц
Нақты көлем

Фактический объемесепті ай өткен

айға %-бен

отчетный месяц

в %


к предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяцөткен ай

предыдущий месяцТіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий53,1

54,0

98,3

соның ішінде - халықта

из них - у населения47,1

48,0

98,1

Цифрлық телефон станцияларына қосылған, тіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий, подключенных


к цифровым телефонным станциям

52,9

53,5

98,9

соның ішінде - халықта

из них - у населения46,9

47,5

98,7

Тіркелген Интернет абоненттерінің саны

Число абонентов фиксированного Интернета15,0

15,2

98,7

оның ішінде – жоғары жылдамдықты кең жолақты шығуды
пайдаланумен

из них – с использованием высокоскоростного широкополосного


доступа

12,4

12,5

99,2

Тіркелген Интернет абоненттерінің 100 адамға шаққандағы саны, бірлік

Число абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, единиц5

5

100,0

Шығ./Исх. № 16-08/ -16.04.2015ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы
Ответственный за выпуск: Руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02
Каталог: publicacii -> publicacii%202015 -> bulleten
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 18 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет