Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясыДата23.02.2016
өлшемі113.5 Kb.
#3036


Қазақстан халқы Ассамблеясы
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясыАқпараттық хат
Құрметті әріптестер!
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы 2014 жылғы 26 қарашада өтетін «Этнос және конфессия халық ділінің негізі ретінде: әдістеме және зерттеу мәселелері» тақырыбында халықаралық ғылыми семинар өткізеді.

Ғылыми семинардың мақсаты – этносаясат пен этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы зерттеу қызметін әдіснамалық, ғылыми-әдістемелік және кадрлық жағынан қамтамасыз етуді жетілдіру.

Ғылыми семинар жұмысының негізгі бағыттары:

  1. Қазақстан халқының қоғамдық келісімді және толеранттылықты сақтауда этникалық және конфессиялық негіздері.

  2. Этностық және конфессиялық алуандық заманауи тегеурінді талаптарға жауап ретінде: жаңа болмысы және ғылыми ізденістер.

Конференцияның өту орны: Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, Астана қ., Абай көшесі, 33 а.

Конференцияны өткізу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференция материалдары ғылыми жұмыстардың жинағында басып шығарылады.

Семинарға қатысу үшін 2014 жылғы 21 қарашаға дейін Академия сайтында www.pa-academy.kz (Басты бет – Институттар – Орталық – қатысу үшін өтінім сілтемесінде) өтінімдеріңізді және Nazgul.Dosmaganbetova@apa.kz электрондық поштасына баяндама тексін «Тақырып» жолында міндетті түрде «Ғылыми семинар» сөздерін белгілеп жіберулеріңіз қажет.

Материалдарды жібергенде семинарды өткізу жөніндегі жауапты қызметкермен хабарласып, оны алғанына көз жеткізу қажет.

Мақаланы жинақта жариялау тегін. Ұйымдастырушылар жарияла үшін материалдарды іріктеу құқығын өзіне қалдырады.

Ғылыми семинар жұмысына баяндама жасамай-ақ қатысуға ниет білдіргендер жоғарыда көрсетілген сілтеме бойынша тіркеуден өтуі тиіс.

Ғылыми семинардың бағдарламасы www.pa-academy.kz сайтында жарияланады (Басты бет – Институттар – Орталық – Семинардың бағдарламасы).Семинарға қатысу үшін шығындары жіберуші жақ тарап есебінен.

Қатысушылар контингенті: ҚХА-ның ҒСК және облыстық ҒСТ мүшелері, ҚХА хатшылығы, этномәдени бірлестіктер, ғалымдар, зерттеушілер, этносаралық қатынастар мәселесі бойынша мемлекеттік қызметшілер және сарапшылар.
Баяндамалардың мәтінін ресімдеуге қойылатын талаптар
Материалдар электрондық нұсқада Word 97–2003 (.doc) форматында тапсырылады. Көлемі: 7 бетке дейін. Парақтың форматы А4. Жиектері: жоғарғы — 2 см, төменгі — 2 см, сол — 3 см, оң — 1,5 см., бір жолдық интервал. Кегль — 14, Times New Roman. Азат жол шегінісі — 1 см. 

Бірінші жолда – сол жақтан УДК басылады.

Екінші жолда қара қаріппен, оң жақтан автордың аты-жөні жазылады.

Үшінші жолда — автордың жұмыс орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы.

Төртінші жолда — автордың (авторлардың) e-mail.

Бір жолдан соң баяндама мәтінінің тақырыбы бас әріптермен жазылады. Мәтіндегі библиографиялық сілтемелері төртбұрышты тік [] жақшаларда беріледі, олардың тізімі — мәтіннің соңында біркелкі нөмірлермен беріледі. Сілтеме – әр бетте келтіріледі. Беттердің нөмірлері оң жақ төменгі бұрышында қойылады. Кесте мен суреттер мәтіннің ішінде беріледі. Сонымен қатар кестелердің жоғарғы жағында тақырыбы, ал суреттерде – астыңғы жағында атауы болуы тиіс.

Файлдың атауында автордың тегі мен аты-жөні белгіленуі қажет.

Материалдар мына мекен-жайға жолданады:

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Абай көшесі, 33 А, РМҚК «Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы», Орталық Азия өңіріндегі этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығы, 1405-каб. Телефон/факс: 7(7172) 75-32-23, е-mail: cmo.astana@mail.ru.Байланыс ақпараты:

Назгүл Балғабайқызы Досмаганбетова – 7 /8172/ 753223, 7 705 5191679, cmo.astana@mail.ru, Nazgul.Dosmaganbetova@apa.kz;

Асанов Малик Назымбекұлы – 7 7172 75-35-79, 7 702  232 3240;

Телефон: 7 7172 753141; факс: 7 7172 753579.


Ұйымдастырушы комитетАссамблея народа Казахстана
Академия

государственного управления

при Президенте

Республики КзахстанИнформационное письмо
Уважаемые коллеги!
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан приглашает принять участие в международном научно-практическом семинаре «Этнос и конфессия как основа ментальности народа: вопросы методологии и исследования», который состоится 26 ноября 2014 года.

Цель научного семинара - совершенствование методологического, научно-методического и кадрового обеспечения исследовательской деятельности в сфере этнополитики и межэтнических и межконфессиональных отношений.

Основные направления работы научного семинара:

1. Этнические и конфессиональные основы в сохранении общественного согласия и толерантности народа Казахстана.

2. Этническое и конфессиональное многообразие как ответ на вызовы современности: новые реалии и научные поиски.

Место проведения научного семинара: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, г. Астана, ул. Абая, 33 А.

Рабочие языки научного семинара: казахский, русский, английский.

Материалы семинара будут опубликованы в сборнике научных трудов.

Заявка на участие и доклад:

Желающим принять участие в конференции необходимо до 21 ноября 2014 года представить заявку на сайте www.pa-academy.kz (см. по ссылке Главная – Институты – Центр – заявка на участие) и текст доклада в электронном и печатном вариантах на электронный адрес (e-mail: nazgul.dosmaganbetova@apa.kz) с обязательным указанием слова «Научный семинар» в поле «Тема» электронного сообщения.При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с ответственными за проведение семинара.

Публикация статьи в сборнике бесплатная. Организаторы оставляют за собой право отбора материалов для публикации.

Для желающих участвовать в работе научного семинара без выступления регистрация по указанной выше ссылке также обязательна.

Программа научного семинара будет опубликована на сайте www.pa-academy.kz (Главная – Институты – Центр – программа научного семинара).Командировочные расходы участников конференции – за счет направляющей стороны.

Контингент участников: САНК, члены НЭС и областных НЭГ АНК, представители этнокультурных объединений, ученые, исследователи, государственные служащие и эксперты занимающиеся вопросами межэтнических отношений.
Требования к оформлению текстов докладов
Материалы в электронном виде представляются в формате Word 97–2003 (расширение.doc). Объём: до 7 страниц. Формат страницы А4. Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см., интервал одинарный. Кегль — 14, Times New Roman. Абзацный отступ — 1 см. 

На первой строке печатается УДК с выравниванием по левому краю.

На второй строке полужирным начертанием, по правому краю печатаются фамилия и инициалы автора (ов).

На третьей строке — название организации, которую представляет автор(ы), должность, ученая степень, ученое звание.

На четвертой строке — e-mail автора(ов).

После пропущенной строки печатается название текста доклада прописными буквами. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках [], а их список — в конце текста со сплошной нумерацией. Ссылки расставляются в ручную. Сноски – постраничные. Нумерация страниц в правом нижнем углу. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи.

Имя файла состоит из фамилии и инициалов автора.

Материалы направляются по адресу:

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Абая, 33 А, РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан», Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в центрально-азиатском регионе, каб. 1405. Телефон/факс: 7(7172) 75-32-23, е-mail: cmo.astana@mail.ru.Контактная информация:

Досмаганбетова Назгуль Балгабаевна - 7 /8172/ 753223, 7 705 5191679, cmo.astana@mail.ru, Nazgul.Dosmaganbetova@apa.kz;Асанов Малик Назымбекович – 7 7172 75-35-79, 7 701 615 7778.

Оргкомитет

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет