Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізу туралы хабарландыруДата09.07.2016
өлшемі194.06 Kb.
#186685
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

15.09.2009 жыл. Тараз қаласы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысының Балалардың қүқықтарын қорғау департаменті баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен келесі тауарды, жұмыстарды және көрсетілген қызметтердің түрлеріне мемлекеттік сатып алу конкрусының өтуі туралы хабарлайды.

1. Қажетті заттардың тізімі:

№ п/п

Заттардың аты

Мөлшем

Саны

Қысқаша мазмұны

1

Кітап қоятын шкаф

дана.

5

Ағаштан жасалған кітап қоятын шкаф екі есікті

2

Киім ілетін шкаф

дана

2

Ағаштан жасалған киім ілетін шкаф екі есікті

3

Стол астына қоятын тумба

дана

10

Ағаштан жасалған стол астына қоятын тумбочка үш суырмалы

4

Фотоаппарат

дана

1

Цифрлы фотоаппарат

5

Фотоаппаратқа арналған сақтау картасы 1Gb

дана

2

1Gb

6

Флэш карта 2Gb

дана

10

2 Gb

7

Бейнекамера қоятын құрал

дана

2

Бейнекамера қятын құрал

Мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаражаттың сомасы 544000.00 ( бес жүз қырық төрт мың ) тенге 00 тиын.

2.Басқада қызметтер мен жұмыстар (кондиционер құру )

1. Салқындатқыш кондиционерді құру дана 6

Мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаражаттың сомасы 90000,00 ( Тоқсан мың) тенге 00 тиын.

3.Басқада қызметтер мен жұмыстар( Стенді дайындау)

1. Стенді дайындау мөлшері 1,2м*1,5м дана 3

Мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаражаттың сомасы 150000,00 ( Жүз елу мың) тенге 00 тиын.

Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 1 тармағы 8 бабында көрсетілген, квалификациялық талаптарға жауап бере алатын барлық ықтимал өнім берушілер конкрусқа қатыса алады.

Қызмет көрсету және жеткізу орны: Тараз қаласы Көшек батыр көшесі 3-ші үйі Көрсетілген қызмет түрлеріне ақы төлеу орындалған қызмет, жеткізілген таулар негізінде қолма-қол төлемей есепшотқа ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Баға ұсыныстарын, қызмет көрсету бойынша барлық шығындары есепке алынып, хатталған түрде 2009 жылғы 16-шы қыркүйектен 21-шы қыркүйеке дейін қабылданады. Баға ұсыныс хаттары 2009 жылы 22-шы қыркүйек күні сағат 11:00-де Тараз қаласы., Көшек батыр көшесі 3 үй, Жамбыл облысы Балалардың қүқықтарын қорғау департаменті мекен жайында ашылады.

Тауарлардың, жұмыстардың көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартының қол қою мерзімі келісім-шарт жобасы ұсынылған күннен бастап 5 жұмыс күні аралығы болып табылады.

Қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарға хабарласуға болады:

8/ 7262/ 43-81-71
    Ережеге
                                                     4-ќосымша

Тауарларды/кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу
                        туралы келісім шарт

Тараз қаласы 200___ ж. « _____» _______________


Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің Жамбыл облысының Балалардыңқұқықтарын қорғау департаменті мемлекеттік мекемесі атынан 18 қыркүйек 2007 жылы бекітілген № 34 Ереже негізінде іс-әрекет жасайтын директордың уақытша міндетін атқарушы Мауленов Думан Болатұлы
бір тараптан жјне бўдан јрі Ґнім беруші деп аталатын
_____________________________________________________________атынан
     (ґнім беруші - конкурс жеѕімпазыныѕ толыќ атауы)
_____________________________________ негізінде јрекет ететін
  (Жарєыныѕ, Ереженіѕ және т.б.)
__________________________________________________________________
      (уәкілетті адамныѕ лауазымы, тегі, аты, әкесініѕ аты)
екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заѕныѕ (бұдан јрі - Заѕ) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баєа ұсыныстары, бір кґзден алу тјсілімен) ќорытындылары негізінде_____жылы___ _______ ґткен осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бўдан әрі - Шарт) жасасты жјне мына тґмендегілер туралы келісімге келді:
      1. өнім беруші (сомасы цифрлармен жјне жазумен көрсетілсін) мґлшердегі сомаєа (бўдан әрі - Шарттыѕ баєасы) тауарларды/кґрсетілетін ќызметтерді Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды.
      2. Осы Шартта тґменде санамаланєан ўєымдар мынадай тїсіндірмені білдіретін болады:
      1) "Шарт" - Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында Заѕєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілеріне сјйкес жасалєан, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оєан барлыќ ќосымшаларымен және толыќтыруларымен бірге, сондай-аќ шартта сілтеме бар барлыќ ќўжаттамамен бірге ќол ќойєан азаматтыќ-ќўќыќтыќ акт;
      2) "Шарттыѕ баєасы" Тапсырыс беруші Шарттыѕ шеѕберінде Өнім берушіге ґзініѕ шарттыќ міндеттемелерін толыќ орындаєаны їшін тґленуге тиіс соманы білдіреді;
      3) "Тауарлар" нјрселерді (заттарды), оныѕ ішінде жартылай фабрикаттарды немесе ќатты, сўйыќ немесе газ тјріздес кїйдегі шикізатты, электр жјне жылу энергиясын, шыєармашылыќ зияткерлік ќызметтіѕ объектіленген нјтижелерін, сондай-аќ Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт шеѕберінде беруге тиіс Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес сатып алу-сату мјмілелерін жасасуєа болатын заттыќ ќўќыќтарды білдіреді;
      4) "Ілеспе кґрсетілетін ќызметтер" Тауарларды беруді ќамтамасыз ететін ќызметтерді, мјселен, тасымалдау жјне саќтандыру жјне мјселен, монтаждау, іске ќосу, техникалыќ жјрдем кґрсету, оќыту ќамтылатын кез келген басќа да кґмекші ќызметтер жјне Ґнім берушініѕ осы Шартта кґзделген басќа да осыєан ұќсас міндеттерін білдіреді;
      5) "Ќызмет кґрсету" - Тапсырыс берушініѕ мўќтажын ќанаєаттандыратын, заттыќ нјтижеге ие емес, ќызмет;
      6) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-аќ мемлекеттік кјсіпорындар, дауыс беретін акциялардыѕ елу жјне одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заѕды тўлєалар жјне олармен аффилиирленген заѕды тўлєалар;
      7) "Өнім беруші" - кјсіпкерлік ќызметті жїзеге асыратын жеке тўлєа, Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасќан шартта оныѕ агенті ретінде јрекет ететін заѕды тўлєа (егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді ќоспаєанда), заѕды тўлєалардыѕ уаќытша бірлестігі (консорциум).
            3. Төменде санамаланєан ќўжаттар жјне оларда баяндалєан талаптар осы Шартты ќўрайды жјне оныѕ ажырамас бґлігі болып саналады, атап айтќанда:
      1) осы Шарт;
      2) сатып алынатын тауарлардыѕ/кґрсетілетін ќызметтердіѕ тізбесі;
      3) техникалыќ ерекшелік;
      4) Шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз ету.
      4. Ереженіѕ 156-тармаєында кґрсетілген жаєдайларда Өнім беруші Шарт жасасќан кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде Шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Өнім беруші Шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етудіѕ мынадай тїрлерініѕ бірін:
      1) тапсырыс берушініѕ банктік шотына не мемлекеттік органдар жјне мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ бюджеттік заѕнамасында кґзделген шотќа енгізілетін кепілдік аќшалай жарнаны;
      2) банктік кепілдікті таѕдауєа ќўќылы.
      5. Ґнім берушініѕ Шарт бойынша міндеттемелер толыќ орындалєанєа дейін їшінші тўлєалардыѕ енгізілген кепілдік аќша жарнасына тўтастай не бір бґлігінде талап ќою ќўќыєыныѕ туындауына јкеп соєатын іс-ќимыл жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушініѕ ґнім беруші енгізген кепілдік аќшалай жарнаны Заѕда кґзделмеген маќсатќа пайдалануына жол берілмейді.
      6. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер жјне жедел басќару ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорындармен мемлекеттік сатып алу шарты бір ќаржы жылынан астам мерзімге:
      1) дайындаудыѕ технологиялыќ мерзімініѕ ўзаќтыєы, тауарларды келесі (кейінгі) ќаржы жылында беруге себепші болатын тауарларды (мўндай фактіні растайтын јзірлеушініѕ аныќтамасы болуєа тиіс);
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќарулы Кїштері мен басќа да јскери ќўралымдарыныѕ жеке ќўрамын тамаќтандыруды ўйымдастыру жґніндегі ќызметтерді сатып алєан жаєдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуы мїмкін. Мемлекеттік сатып алу туралы мўндай шарттыѕ ќолданылу мерзімі їш жылдан аспауєа тиіс;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жаєдайларда, бір ќаржы жылынан асатын мерзімге кґрсетілетін ќызметтерді сатып алєан жаєдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуы мїмкін.
      Бўл ретте жоєарыда кґзделген жаєдайларда бір ќаржы жылынан астам ќолдану мерзімімен мўндай мемлекеттік сатып алу туралы шартты бјсекелестік негізде жїргізілген мемлекеттік сатып алу ќорытындылары бойынша белгіленген ґнім берушілермен єана жасасуєа жол беріледі.
      Конкурс нјтижелері бойынша жасалєан Мемлекеттік сатып алу шарты ґнім берушініѕ ујкілетті органєа ґтінім мен шартты баєа арасындаєы айырма ретінде алынєан кірісті пайдалану бойынша аќпарат бергені туралы келісім шарттарын ќамтуы тиіс, мемлекеттік сатып алу бойынша ујкілетті органєа.
      7. Шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы мемлекеттік кјсіпорындар, сондай-аќ дауыс беретін акциялардыѕ елу жјне одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заѕды тўлєалар жјне олармен аффилиирленген заѕды тўлєалар даму жоспарында (бизнес-жоспарда) белгіленген, басќару органдары немесе аталєан тўлєалардыѕ жоєары органдары бекіткен келесі (кейінгі) ќаржы жылында (жылдарында) аяќтау мерзімімен іс-шаралар жоспарын орындау їшін ќажетті тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы ўзаќ мерзімді шарт жасасуы мїмкін.
            8. Жылдыќ ќаржы есептілігініѕ аудиті бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы шарт їш жылдан аспайтын мерзімге жасалуы мїмкін.
      9. Ґнім беруші тауарды (кґрсетілетін ќызметтерді) Ґнім берушініѕ конкурстыќ ґтініміне жјне осы Шарттыѕ ажырамас бґлігі болып табылатын Тапсырыс берушініѕ (конкурсты ўйымдастырушыныѕ) конкурстыќ ќўжаттамасына сјйкес санда жјне сапада сатуды жјне беруді (кґрсетуге), ал Тапсырыс беруші ќабылдауды жјне тґлеуді міндетіне алады. Аќы тґлеу нысаны__________________________________
                       (аударым, ќолма ќол есеп айырысу, жјне т.б.)
      10. Тґлеу мерзімі_____________________________________________
(мысал: тауарды таєайындалєан пунктте ќабылдаєаннан кейін % немесе алдын ала тґлеу жјне т.б)
      11. Аќы тґлеу алдындаєы ќажетті ќўжаттар:
__________________________________________________________________
      (шот-фактура немесе ќабылдау-беру актісі жјне т.б.)
      Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартќа ґзгерістер енгізу талаптарын кґздеуге тиіс.
      Ґнім берушіні таѕдауєа негіз болєан сапаныѕ жјне басќа да шарттардыѕ ґзгермейтін талабы жаєдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалєан шартќа ґзгерістер енгізуге:
      1) осы тауарларды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалєан шартта кґрсетілген тауарлар, кґрсетілетін ќызметтер бірлігі їшін баєаны ґзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардыѕ, кґрсетілген ќызметтердіѕ кґлеміндегі ќажеттіліктіѕ азаюына немесе артуына байланысты шарттыѕ сомасын азайту не арттыру бґлігінде жол беріледі. Тауарларды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалєан шартты мўндай ґзгертуге осы тауарларды, кґрсетілетін ќызметтерді сатып алу їшін мемлекеттік сатып алудыѕ жылдыќ жоспарында кґзделген соманыѕ шегінде жол беріледі;
      2) егер ґнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалєан шартты орындау їдерісінде тауар бірлігіне берілетін баєаныѕ ґзгертпеу шартымен, онымен жасалєан тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ нысанасы болып табылатын тауарды берудіѕ неєўрлым їздік сапалыќ жјне (немесе) техникалыќ сипаттамаларын немесе мерзімін жјне (немесе) шарттарын ўсынєан жаєдайда ґзгерістер енгізуге жол беріледі;
      3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау їдерісінде осыєан ўќсас сатып алынатын жўмыстарєа баєалар азаю жаєына ґзгерсе, тараптардыѕ ґзара келісімі бойынша жўмыстарєа баєаныѕ жјне осыєан сјйкес шарттыѕ баєасын азайту бґлігінде;
      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ жобасына не жасалєан шартќа мемлекеттік сатып алу шарттарыныѕ жјне (немесе) ґнім беруші таѕдау їшін негіз болєан ўсыныстыѕ мазмўнын ґзгертетін ґзгерістерді осы тармаќта кґзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.
      12. Осы Шарт шеѕберінде берілетін тауарлар немесе кґрсетілетін ќызметтер техникалыќ ерекшелікте кґрсетілген стандарттарєа сјйкес келуге немесе олардан жоєары болуєа тиіс.
      13. Өнім беруші Тапсырыс берушініѕ алдын ала жазбаша келісімінсіз ќандай да болмасын адамєа Шарттыѕ мазмўнын немесе оныѕ ќандай да бір ережелерін, сондай-аќ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау їшін Ґнім беруші тартќан персоналды ќоспаєанда, оныѕ атынан басќа адам берген техникалыќ ќўжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, їлгілерді немесе аќпаратты ашпауєа тиіс. Кґрсетілген аќпарат бўл персоналєа ќўпия тїрде жјне шарттыќ міндеттемелерді орындау їшін ќажетті шамада берілуге тиіс.
      14. Өнім беруші Тапсырыс берушініѕ алдын ала жазбаша келісімінсіз ќандай да болмасын жоєарыда санамаланєан ќўжаттарды немесе аќпаратты Шартты іске асыру маќсатынан басќа пайдаланбауєа тиіс.
      15. Тапсырыс беруші немесе оныѕ ґкілдері Тауарларєа, егер бўл техникалыќ ерекшелікте айтылса, олардыѕ техникалыќ ерекшелікке сјйкестігін растау їшін техникалыќ баќылау жјне/немесе сынаќ жїргізуі мїмкін. Осы сынаќтарєа жўмсалатын барлыќ шыєыстарды Ґнім беруші жїктейді. Техникалыќ ерекшелікте Тапсырыс берушіге ќандай тїрдегі тексеру мен сынаќ талап етілетіндігі, сондай-аќ олар ќай жерде жїргізілуге тиіс екендігі кґрсетіледі. Тапсырыс беруші Ґнім берушіні осы маќсаттарєа арналєан ґзініѕ ґкілдері туралы жазбаша тїрде жјне уаќтылы хабардар етуге тиіс.
      16. Техникалыќ баќылау мен сынаќ Ґнім берушініѕ немесе оныѕ ќосалќы мердігерініѕ (лерініѕ) аумаєында, тауарларды жеткізу орнында жјне/немесе соѕєы пунктінде жїргізілуі мїмкін. Егер олар Ґнім берушініѕ немесе оныѕ ќосалќы мердігерініѕ (лерініѕ) аумаєында жїргізілсе, Тапсырыс берушініѕ инспекторларына Тапсырыс берушініѕ тарапынан ќандай да болмасын ќосымша шыєынсыз сызбаларєа жјне ґндірістік аќпаратќа ќол жеткізуді ќоса алєанда, барлыќ ќажетті ќўралдар берілетін жјне жјрдем кґрсетілетін болады.
      17. Егер техникалыќ баќылаудан немесе сынаќтан ґткен тауарлар техникалыќ ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады жјне Ґнім беруші аќаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушініѕ тарапынан ќандай да болмасын ќосымша шыєынсыз техникалыќ ерекшеліктіѕ талаптарына сјйкес ќажетті ґзгерістер енгізеді.
      18. Жоєарыда кґрсетілгендердіѕ бір де бір тармаєы Ґнім берушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басќа да міндеттемелерден босатпайды.
      19. Ґнім беруші тауарларды оларды соѕєы таєайындалєан пунктіне тасымалдау кезінде заќымдануды немесе бўзылуды болдырмауєа ќабілетті орауєа ќамтамасыз етуі тиіс. Орам ќандай да болмасын шектеулерсіз ќарќынды кґтергіш-кґлік ґѕдеуіне жјне тасымалдау кезіндегі экстремалды температураныѕ, тўз бен жауын-шашынныѕ, сондай-аќ ашыќ саќтаудыѕ јсеріне тґзуге тиіс. Оралєан жјшіктердіѕ габаритін жјне олардыѕ салмаєын аныќтау кезінде жеткізу пунктініѕ алыстыєы жјне тауарларды алып жїрудіѕ барлыќ пункттерінде ќуатты жїк кґтергіш ќўралдардыѕ болуы ескерілуі ќажет.
      20. Жјшіктерді орау мен таѕбалау, сондай-аќ ішінен жјне сыртынан ќўжаттамалау Тапсырыс беруші белгілеген арнайы талаптарєа ќатаѕ сјйкес келуге тиіс.
      21. Тауарларды беруді Ґнім беруші сатып алынатын Тауарлардыѕ/Кґрсетілетін ќызметтердіѕ тізбесінде айтылєан Тапсырыс берушініѕ талаптарына сјйкес мынадай тїрде жїзеге асырады:
      а) шетелден келетін Тауарлар їшін:
      Тауарды тїсіргеннен кейін Ґнім беруші Тапсырыс берушіге жјне саќтандыру компаниясына телекспен немесе факспен Шарттыѕ нґмірін, тауарлардыѕ сипаттамасын, санын, кемені, коносамент нґмірін жјне оныѕ кїнін, жґнелтілген портын жјне кїнін, тїсіру портын жјне т.б. ќоса алєанда, тасымалдаудыѕ барлыќ егжей-тегжейі туралы хабардар етуге тиіс:
      1) Тауарлардыѕ сипаттамасымен, Тауардыѕ санын, бірлігініѕ баєасын жјне жалпы сомасын кґрсетіп, Ґнім берушініѕ шот-фактурасыныѕ кґшірмесі;
      2) кґліктік жїк ќўжаттыѕ тїпнўсќасы мен 3 кґшірмесі;
      3) јрбір орамныѕ ќўрамын кґрсетіп, орау параєыныѕ кґшірмесі;
      4) саќтандыру Сертификаты;
      5) дайындаушыныѕ немесе ґнім берушініѕ кепілдік сертификаты;
      6) ујкілетті инспекциялыќ ќызмет берген техникалыќ баќылау ґткізу туралы кујлік, сондай-аќ Ґнім берушініѕ зауытында техникалыќ баќылау ґткендігі туралы есеп (егер мўндайлар болса);
      7) тауардыѕ шыќќан жері туралы сертификат.
      Жоєарыда кґрсетілген ќўжаттарды Тапсырыс беруші Тауарлар портќа немесе жеткізу пунктіне келгенге дейін еѕ болмаєанда бір апта бўрын алуєа тиіс жјне олар алынбаєан жаєдайда Ґнім беруші осы шыєыстарєа байланысты жауапты болады.
      б) Жергілікті Тауарлар їшін:
      1) тауарлардыѕ сипаттамасымен, тауарлардыѕ санын, тауарларєа бірлік баєаны жјне жалпы сомасын кґрсетіп, Ґнім берушініѕ шот-фактурасыныѕ кґшірмесі;
      2) кґліктік жїк ќўжат, темір жол тїбіртегі немесе автожїк тїбіртегі;
      3) Дайындаушыныѕ немесе Ґнім берушініѕ кепілдік сертификаты;
      4) ујкілетті инспекциялыќ ќызмет берген техникалыќ баќылау ґткізу туралы кујлік, сондай-аќ Ґнім берушініѕ зауытында техникалыќ баќылау ґткендігі туралы есеп (егер мўндайлар болса);
      5) тауардыѕ шыќќан жері туралы сертификат.
      22. Шартќа сјйкес берілетін тауарлар оларды дайындауєа, сатып алуєа, тасымалдауєа, саќтауєа жјне жеткізуге байланысты бїлінуден немесе бўзылудан теѕгемен (немесе еркін айырбасталатын валютада) толыќ саќтандырылуєа тиіс (ќажетті саќтандыру тїрін кґрсету). Саќтандыру полисінде Тапсырыс беруші Ґнім берушімен бірге саќтандыру компаниясынан ґтемаќы алатын тарап ретінде аталуєа тиіс.
      23. Саќтандыру јскери іс-ќимылдарєа жјне кґтерілістерге байланысты ќатерлерді ќоса алєанда, "барлыќ ќатерлерден" саќтандыру кезінде "ќоймадан ќоймаєа" Шарт сомасыныѕ 110 % мґлшерінде болуєа тиіс.
      24. Ґнім беруші Тауарларды таєайындалєан пунктіне дейін беруге тиіс. Осы тауарларды таєайындалєан пунктіне дейін тасымалдауды Ґнім беруші жїзеге асырады жјне тґлейді, ал оєан байланысты шыєыстар Шарттыѕ баєасына ќосылады.
      25. Осы Шарттыѕ шеѕберінде Ґнім беруші конкурстыќ ќўжаттамада кґрсетілген ќызметтерді кґрсетуге тиіс.
      26. Ілеспе ќызметтерге баєа Шарттыѕ баєасына енгізілуге тиіс.
      27. Тапсырыс беруші Ґнім беруші дайындайтын немесе ґткізетін ќосалќы бґліктер туралы мынадай аќпаратты, атап айтќанда Тапсырыс беруші сатып алу їшін Ґнім берушіден таѕдай алатын жјне оларды кепілдік мерзімі ґткеннен кейін пайдалана алатын ќосалќы бґліктердіѕ ќўны мен номенклатурасын беруді Ґнім берушіден талап етуі мїмкін.
      28. Ґнім беруші ќосалќы бґлшектерді шыєаруєа тоќтатќан жаєдайда:
      а) Тапсырыс берушіні оєан ќажетті санда ќажетті сатып алуды жїргізе алуына мїмкіндік беру їшін ґндірістіѕ алдаєы уаќыттаєы тоќтауы туралы алдын ала хабарлауєа;
      б) ќажет болєан жаєдайда ґндіріс тоќтаєаннан кейін артынша Тапсырыс берушіге ќосалќы бґліктерге жоспарларды, сызбалар мен техникалыќ ќўжаттаманы тегін беруге тиіс.
      29. Ґнім беруші Шарт шеѕберінде берілген Тауарлар, егер Шартта ґзгеше кґзделмесе, жаѕа, пайдаланылмаєан, конструкциялар мен материалдардыѕ барлыќ соѕєы тїрленулері кґрсетілген жаѕа не сериялыќ модель болып табылатындыєына кепілдік береді. Ґнім беруші, бўдан јрі, осы Шарт бойынша берілген Тауарлар Тапсырыс берушініѕ елі їшін јдетте ќолайлы жаєдайларда берілген Тауарларды ќалыпты пайдаланєан кезде конструкцияларына, материалдары мен жўмысына байланысты аќаулары болмайтындыєына бўдан јрі кепілдік береді. Тапсырыс беруші берген техникалыќ ерекшелікке ќатаѕ сјйкестікте Ґнім беруші дайындаєан конструкцияларда, материалдарда аќау пайда болєан жаєдайда Ґнім беруші Тапсырыс берушініѕ оныѕ (Тапсырыс берушініѕ) техникалыќ ерекшелігінде жібергені їшін жауап бермейді.
      30. Бўл кепілдік Тауарлардыѕ бїкіл партиясын немесе оныѕ бґлігін наќтылы жаєдайєа жјне оларды Шартта кґрсетілген таєайындалєан наќты пунктіне ќабылдаєанєа орай
_________________________________________________ішінде жарамды.
(кепілдіктіѕ талап етілетін мерзімі кґрсетілсін)
      31. Тапсырыс беруші Ґнім берушіні осы кепілдікке байланысты барлыќ талап ќоюлар туралы жазбаша тїрде жедел хабардар етуге міндетті.
      32. Осындай хабарламаны алєаннан кейін Ґнім беруші аќау шыќќан Тауарды немесе оныѕ бґлігін Тапсырыс берушініѕ тарапынан ќандай да болмасын шыєынсыз жедел жґндеуге немесе алмастыруєа тиіс.
      33. Егер Ґнім беруші хабарлама алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде аќауды(ларды) жґндемесе, Тапсырыс беруші Ґнім беруші есебінен жјне Тапсырыс беруші Ґнім берушіге ќатысты Шарт бойынша иеленуі мїмкін басќа да ќўќыќтарєа ќандай да болмасын залалсыз аќауларды жґндеу жґніндегі ќажетті санкциялар мен шараларды ќолдана алады.
      34. Ґнім берушіге берілген Тауарларєа аќы тґлеу осы Шарттыѕ ____ жјне________ -тармаќтарында кґрсетілген нысанда жјне мерзімде жїргізілетін болады.
      35. Тапсырыс беруші Шартта кґрсеткен баєа Тапсырыс берушініѕ конкурстыќ ґтінімінде ол кґрсеткен баєаєа сјйкес келуге тиіс.
      36. Екі тарап ќол ќойєан жазбаша ґзгерістерді ќоспаєанда, Шарттыѕ ќўжаттарына ешќандай ауытќулар немесе ґзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалыќ ерекшеліктер, тиеу, орау јдістері, жеткізу орны немесе ґнім беруші кґрсететін Ќызметтер жјне т.б.) Шарттыѕ ќўжаттарына жіберілмейді.
      37. Егер кез келген ґзгеріс Ґнім берушіге Шарт бойынша тауарлардыѕ кез келген бґлігін беру їшін ќажетті ќўнныѕ немесе мерзімніѕ азаюына јкелетін болса, Шарттыѕ баєасы немесе беру кестесі немесе сол немесе ґзгелері тиісті тїрде тїзетіледі, ал Шартќа тиісті тїзетулер енгізіледі. Осы бап шеѕберінде Ґнім берушініѕ тїзету жїргізуге барлыќ сауалдары Ґнім беруші Тапсырыс берушіден ґзгерістер туралы ґкім алєан кїннен бастап 30 (отыз) кїн ішінде кґрсетілуге тиіс.
      38. Ґнім беруші ќандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша ґзініѕ міндеттемелерін Тапсырыс берушініѕ алдын ала жазбаша келісімінсіз не толыќ не ішінара бермеуге тиіс.
      39. Ґнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бўл конкурстыќ ґтінімніѕ ќўжаттарында айтылса, осы Шарт шеѕберінде жасалєан барлыќ ќосалќы мердігерлік шарттардыѕ кґшірмесін беруге тиіс. Ќосалќы мердігерлердіѕ болуы Ґнім берушіні Шарт бойынша материалдыќ немесе басќа жауапкершіліктен босатпайды.
      40. Тауарларды беруді жјне Ќызметтерді кґрсетуді Ґнім беруші баєалар кестесінде кґрсетілген кестеге сјйкес жїзеге асыруєа тиіс.
      41. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оєан жїктелетін мынадай санкцияларєа јкелуі мїмкін: Шартты орындауды ќамтамасыз етуді ўстап немесе тўраќсыздыќ айыбын тґлеп Шарттыѕ кїшін жою.
      42. Егер Шарты орындау кезеѕінде Ґнім беруші немесе оныѕ ќосалќы мердігері (лері) кез келген сјтте Тауарларды уаќтылы жеткізуге жјне ќызметтерді кґрсетуге кедергі келтіретін жаєдайларєа тап болса, Ґнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оныѕ шамамен ўзаќтыєы жјне себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Ґнім берушіден хабарлама алєаннан кейін Тапсырыс беруші жаєдайды баєалауєа тиіс жјне ґзініѕ ќалауы бойынша Ґнім берушініѕ Шартты орындау мерзімін ўзарта алады: бўл жаєдайда мўндай ўзартуды тараптар Шарттыѕ мјтініне тїзетулер енгізу жолымен ќол ќойылуы тиіс.
      43. Форс-мажор жаєдайларын ќоспаєанда, егер Ґнім беруші  тауарларды Шартта кґзделген мерзімде бере алмайтын не ќызметтерді кґрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші ґзініѕ басќа ќўќыќтарына зиян келтірместен, шарт шеѕберінде јрбір мерзімі ґткен кїн їшін Шарттыѕ баєасынан 0,1 % соманы тўраќсыздыќ айыбы тїрінде шегеріп тастайды.
      44. Шарттыѕ талаптарын бўзєаны їшін ќандай да болмасын басќа санкцияларєа зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Ґнім берушіге міндеттемелерді орындамаєаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толыќ немесе ішінара бўза алады:
      а) егер Ґнім беруші Тауардыѕ бґлігін немесе барлыєын Шартта кґзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ўзарту кезеѕі ішінде бере алмаса;
      б) егер Ґнім беруші Шарт бойынша ќандай да болмасын басќа да ґзініѕ міндеттемелерін орындай алмаса.
      45. Ґнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жаєдайларыныѕ нјтижесі болса, ґзініѕ Шартты орындауды ќамтамасыз етуден айырылмайды жјне Шарттыѕ талаптарын орындамауына орай тўраќсыздыќ айыбын тґлеуге немесе оны бўзуєа жауапкершілік жїктемейді.
      46. Осы Шарттыѕ маќсаты їшін "форс-мажор" Ґнім берушініѕ есебіне жјне салаќтыєына байланысты емес жјне кїтпеген сипаттаєы Ґнім беруші тарапынан баќылауєа баєынбайтын оќиєаны білдіреді. Мўндай оќиєалар јскери іс-ќимылдар, табиєи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияќты іс-ќимылдарды ќамтуы мїмкін, біраќ олармен шектелмейді.
      47. Форс-мажор жаєдайлары туындаєан кезде Ґнім беруші Тапсырыс берушіге мўндай жаєдайлар мен олардыѕ себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден ґзгеше жазбаша нўсќаулыќтар тїспесе, Ґнім беруші Шарт бойынша ґзініѕ міндеттемелерін орындауды ол орынды болєанынша жалєастырады жјне форс-мажор жаєдайларына байланысты емес Шартты орындаудыѕ баламалы тјсілдерін жїргізеді.
      48. Тапсырыс беруші, егер Ґнім беруші банкрот немесе тґлеуге ќабілетсіз болса, Ґнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бўза алады. Бўл жаєдайда бўзу тез арада жїзеге асады  жјне Тапсырыс беруші, егер Шартты бўзу іс-јрекеттерді жасауєа немесе Тапсырыс берушіге ќойылєан немесе ќойылатын санкцияларды ќолдануєа залал јкелмесе немесе ќандай да болмасын ќўќыќтарды ќозєамаса Ґнім берушіге ќатысты ешќандай ќаржылыќ міндеттемелер жїктемейді.
      49. Тапсырыс беруші Ґнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оныѕ бўдан јрі орындалуыныѕ орынсыздыєына орай кез келген уаќытта Шартты бўза алады. Хабарламада Шартты бўзудыѕ себебі кґрсетілуге тиіс, кїші жойылєан шарттыќ міндеттемелердіѕ кґлемі, сондай-аќ Шарттыѕ бўзылуы кїшіне енген кїн айтылуєа тиіс.
      50. Жоєарыда кґрсетілген жаєдаяттар негізінде Шарт жойылєан кезде, Ґнім беруші Шарт бойынша бўзуєа байланысты оны бўзатын кїнгі іс жїзіндегі шыєындар їшін єана аќы талап етуге ќўќылы.
      51. Заѕныѕ 6-бабында кґзделген шектеулердіѕ бўзылуы аныќталєан, сондай-аќ ўйымдастырушы Ґнім берушіге Заѕда кґзделмеген жјрдем кґрсеткен жаєдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеѕде бўзылуы мїмкін. Ґнім берушіге мўндай негіздеме бойынша Шарттыѕ бўзылуымен байланысты болєан шыєындар ґтемін талап ету ќўќыєына ие емес.
      52. Тапсырыс беруші мен Ґнім беруші тікелей келіссґздер процесінде олардыѕ арасында Шарт бойынша немесе оєан байланысты туындайтын барлыќ келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар кїш-жігерін жўмсауєа тиіс.
      53. Егер осындай келіссґздер басталєаннан кейін 21 (жиырма бір) кїн ішінде Тапсырыс беруші мен Ґнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардыѕ кез келгені осы мјселені Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес шешуді талап ете алады.
      54. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Ќазаќстан Республикасыныѕ резиденті емеспен жасасќан жаєдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарын ескере отырып, ол ўсынєан нысанда ресімдеуге жол беріледі.
      55. Шарт мемлекеттік жјне/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты тґрелікте ќарау ќажет болєан жаєдайда Шарттыѕ мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы ќаралады. Шартќа ќатысты барлыќ хат алмасу немесе тараптар алмасатын басќа ќўжаттама осы талаптарєа сјйкес келуге тиіс.
      56. Шарт Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес жасалуєа тиіс.
      57. Шартќа сјйкес тараптардыѕ бірі екінші тарапќа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен тїпнўсќасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс тїрінде жіберіледі.
      58. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе кїшіне ену кґрсетілген кїні (егер хабарламада кґрсетілсе) кїшіне енеді, ол бўл кїндердіѕ ќайсысы кеш болатындыєына байланысты.
      59. Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес тґленуге тиіс.
      60. Ґнім беруші Шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген нысанда, кґлемде жјне шарттарда енгізуге міндетті.
      60-1. Јлеуетті ґнім беруші (мердігер) конкурстыќ ґтінімге (бар болєан кезде) ќазаќстандыќ ќамтуды ќамтамасыз етуді міндетіне алады.
            61. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Ґнім беруші белгіленген тјртіппен келісілген ґзге де айыппўл санкциялары не Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына ќайшы келмейтін ґзге де шарттар кґзделуі мїмкін.
      62. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігініѕ аумаќтыќ ќазынашылыќ бґлімшелерінде (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер їшін) тіркеуден ґткізгеннен кейін жјне Ґнім беруші осы Ереженіѕ 156-тармаєында кґрсетілген жаєдайларда Шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізгеннен кейін кїшіне енеді.
      63. Тараптардыѕ мекен-жайлары мен деректемелері:

      Тапсырыс беруші                           Ґнім беруші


  _____________________________          ________________________
      (толыќ атауы)                            (толыќ атауы)   _____________________________          ________________________
  _____________________________          ________________________
      (мекен-жайы)                               (мекен-жайы)
  _____________________________          ________________________
      (телефоны, факсы                       (телефоны, факсы)
  _____________________________          ________________________
         (Т.А.Ј.)                                 (Т.А.Ј.)
  _____________________________          ________________________
         (ќолы)                                  (ќолы)
  ________ж."__"__________               _________ж."___" _______

      М.О.                                    М.О.      Аумаќтыќ ќазынашылыќ органында тіркеу їшін (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер їшін):____________________
      Осы Тауарларды/кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Тапсырыс берушініѕ тауарларды/кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыруы їдерісінде Тапсырыс беруші мен Ґнім беруші арасында туындайтын ќўќыќтыќ ќатынастарды реттейді. Тапсырыс беруші осы Шартты пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу ќорытындылары негізінде ґзініѕ тауарларды/кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартыныѕ жобасын јзірлеуге тиіс. Бўл ретте осы Шартќа енгізілетін кез келген ґзгерістер мен толыќтырулар Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сатып алу туралы заѕнамасына, Тапсырыс берушініѕ конкурстыќ ќўжаттамасына, Ґнім берушініѕ конкурстыќ ґтініміне жјне Конкурстыѕ ќорытындылары туралы хаттамаєа сјйкес келуге тиіс. Осы Шартта курсивпен бояп кґрсетілген тїсіндірмелерді Тапсырыс беруші толтыруєа тиіс.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет