БАҒдарламасы мамандық бойынша емтихан : «6D070400- есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»Дата14.06.2016
өлшемі62 Kb.
#135130
түріБағдарламасы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Ақпараттық технологиялар факультеті


Кафедра «Есептеу техникасы»

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________ А.Талтенов

«___» _______20___ж.

м.о.

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандық бойынша емтихан: «6D070400– Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»


ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР


 1. Каналдық деңгей. Mac-адрес. Кадр құрылымы

 2. Сымсыз желілер: wi-fi радиорелелік желілер. Оптоталшықты желілер: бір модты және көп модты

 3. Концентраторлар (hub) және коммутаторлар (switch). Маршрутизаторлар

 4. Түйін аттарын анықтау. DNS хаттамасы және DNS сервер

 5. Желі сымдарының түрлері мен сипаттамалары: кабельдік каналдар; радиоканалдар

 6. Ашық жүйелер және OSІ моделі. Толық анықтамасы, модельдің жалпы сипаттамалары, эталондық модельдің жеті деңгейі. Желілерді стандарттау: «ашық жүйе» ұғымы; модульдік және стандарттау; коммуникациялық хаттамалардың стандартты стектері

 7. Желі классификациясы. КЖ классификациясының құрылымды сұлбасын сипаттаңыз және көрсетіңіз

 8. Анық (мөлдір) көпірлік байланыстар. Әртүрлі текті желілердің көпірлік байланыстары

 9. Жергілікті желілердің базалық технологиялары (архитектуралары); Ethernet; Token Rіng; Arcnet; FDDІ. Технологияларды салыстыру және желі конфигурациясын талдау.

 10. ІSDN интегралды қызметтері бар цифрлік желілер. ІSDN интерфейстері. ІSDN қолданушы құралдары. ІSDN желілеріндегі адрестеу. Хаттамалар стегі. ІSDN бойынша деректерді жіберу.

 11. X.25. желілері. Желілердің тағайындамасы және құрылымы, X.25. желілеріндегі адрестеу.

 12. Frame relay (кадрларды ретрансляциялау) желісі Міндеттері мен жалпы сипаттамасы. Протоколдар стегі. Frame relay желісін пайдалану.

 13. АТМ технологиясының негізгі принциптері. Адрестеу. Хаттамалар стегі. АТМ байланысы. АТМ қызметінің сапасы

 14. Желілерді стандарттау: «ашық жүйе» ұғымы, модульдік (модульность) және стандарттау. Коммуникациялық хаттамалардың стандартты стектері.

 15. Желілердің аппаратты құралдары: серверлер, жұмыс станциялары, желілік карталар, ЖЕЖ (ЛВС) желілік құрал-жабдықтары, кабельдер

 16. IP-адрес конфигурациясы. Статистикалық және динамикалық IP адрес. DHCP қызметі. Ping және tracert командалары

 17. Классыз доменаралық маршруттау жүйесі (CIDR). Префикстер. IP кіші желіні (подсеть) белгілеу үшін қолдану

 18. Динамикалық маршруттау. OSPF және BGP хаттамаларының жұмыс жасау қағидалары. Автономды жүйе ұғымы

 19. VLAN және кіші желілер (подсеть). VLAN мен LAN анықтамалары, айырмашылықтары, артықшылықтары

 20. Желілердің өзара әрекеттесуін жүзеге асырудың негізгі тәсіл-жолдары. Гетерогенді желілердің өзара әрекеттесуі

 21. TCP/IP хатамаларының стегі. Желілердегі деректердің фрагментациясы. TCP және UDP хаттамаларының айырмашылықтаы

 22. Деректерді жіберу желілерінің классификациясы

 23. Тізбекті асинхронды порт (RS-232c, V.24)

 24. Модемді хаттамалар

 25. FR кадрының форматы

Әдебиет


 1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006 - 703 с. 

 2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер –СПб. Питер, 2004. – 864 с.: ил. 

 3. Мур М. и др. Телекоммуникации. Руководство для начинающих. / Авторы: Мур М., Притск Т., Риггс К., Сауфвик П. - СПб.: БХВ - Петербург, 2005. - 624 с.

 4. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows 2000 Professional. Русская версия / Под общ. ред. А.Н. Чекмарева и Д.Б. Вишнякова. – СПб.: БХВ - Петербург, 2002. – 752 с.: ил.

 5. Денисова А., Вихарев И., Белов А., Наумов Г. Интернет. Самоучитель. 2-е изд. – Питер. 2004. 

 6. Хестер Н. Frontpage 2002 для Windows: Пер. С англ. - М.: ДМК Пресс, 2002. – 448с.:ил.

 7. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet/ 2-е изд., доп. и перераб./ Худож.- оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: Фолио, 2003.-399 с. – (Учебный курс)

 8. В. Холмогоров Компьютерная сеть своими руками. Самоучитель. Спб.: Питер. 2004. - 171 с.

 9. М.В. Макарова. Електронна комерція. Посібник. Київ. Видавничий центр "Академія". 2002. - 269 с.

Қосымша


 1. Комп'ютерні мережі та телекомунікації : навч. посібник / В. А. Ткаченко, О. В. Касілов, В. А. Рябик. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – 224 с. 

 2. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006 - 703 с. 

 3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер –СПб. Питер, 2010. – 944 с.

 4. Мур М. и др. Телекоммуникации. Руководство для начинающих. / Авторы: Мур М., Притск Т., Риггс К., Сауфвик П. - СПб.: БХВ - Петербург, 2005. - 624 с. 

 5. Денисова А., Вихарев И., Белов А., Наумов Г. Интернет. Самоучитель. 2-е изд. – СПб. Питер. 2004.– 368 с

 6. Хестер Н. Frontpage 2002 для Windows: Пер. С англ. - М.: ДМК Пресс, 2002. – 448с.


БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ


 1. Таратылған процестер теориясы және бағдарламалау парадигмалары

 2. Бағдарламалық жүйелердің өмірлік циклы. Жобаның өмірлік циклының кезеңдері

 3. БҚ құру кезеңдері мен қадамдары. Жобаны жоспарлаудың негізгі қадамдары. Жоба есептерінің қойылымы және жобаның негізгі мақсаттары

 4. Бағдарламалық жүйелерді жобалаудың Case құралдары. Case технологияларды қолдану: артықшылықтары мен кемшіліктері

 5. Бағдарламалық жүйелердің күрделігі бойынша классификациясы

 6. Бағдарламалық жүйелер сапасының көрсеткіштері

 7. IT-жобалардың классификациясы. IT - жобаны жүзеге асыруды басқару. Түрлі қасиеттері бойынша жобалар классификациясы. Моножоба, мультижоба, мегажоба. Техникалық, әлеуметтік, экономикалық, ұйымдастырушылық, аралас жобалар.

 8. Күрделі бағдарламалық құралдарды жобалау қадамдары

 9. Бағдарламалық қамтама өмірлік циклының негізгі фазаларының мазмұны

 10. Бағдарламалық қамтаманы жобалау әдістері

 11. Бағдарламалық құралдарды жобалау үрдістерін қолдау. Толық жобалау.

 12. Бағдарламаларды құру кезінде абстракциялар мен спецификацияларды пайдалану

 13. БҚ тестілеу және ретке келтіру. Бағдарламаны тестіден өткізудің жалпы қағидалары мен әдістері

 14. Бағдарламалық қамтаманы қолдау

 15. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың түптұлғалары (RAD-технология)

 16. Жобаларды жүзеге асыруды басқару әдістері. Күйзеліс жол әдістері (КЖӘ), бағалау әдістері мен жобаларды қайта қарастыру. Жобаның құрылымдық кестесі.

 17. Жұмыстардың құрылымдық декомпозициясы. Жұмыстардың құрылымдық декомпозияциясының сипаттамасы. Жұмыстардың құрылымдық декомпозияциясын құру және оның негізгі қадамдары.

 18. Жобалардың күнтізбелік жоспары кезіндегі анықталмағандық және баға факторларының есебі. Жобалардың күнтізбелік жоспарлары кезінде ескерілетін ықтималдылық факторлар. Оптимисттік (минимал) және пессимистік (максималды) баға және ең ықтимал баға

 19. Жоспарларды басқарудың автоматтандырылған жүйелері. Күнтізбелік жоспарлар, басқару жүйелері, жобаларды басқарудың кәсіби жүйелері.

 20. UMLдегі диаграммалар. Класстар және класстар стереотиптері. Ассоциативті класстар

 21. Деректерді модельдеу. IDEF әдісі

 22. BPWin: іскерлік процестерді модельдеудің Case құралдары.

 23. ERWin құрал жабдығында деректерді модельдеуді көрсету. Модельді көрсету деңгейлері

 24. IDEF, DFD диаграммаларын құру

 25. БҚ канондық жобалау. Канондық жобалау кезеңдері, қадамдары, процестері

Әдебиет 1. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.Проектирование информационных систем. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008.

 2. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения. Учебник.-СПб: Питер, 2002.

 3. Маклаков С. В. BPwin и ERwin: CASE-средства для разработки информационных систем. – М.: Диалог-МИФИ, 2000.- 256 с.

 4. Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон. Язык UML: Руководство пользователя: Пер. с англ.- М.: ДМК Пресс, 2001.ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ


 1. Параллель есептеу жүйелерін құру қағидалары

 2. Жалпы және таратылған жадысы бар жүйелер

 3. Бөлінген жадысы бар мультипроцессорлар. Интерактивті және рекурсивті параллельдік. Қайрапараллельдеу процесі. Процестердің синхронизациясы.

 4. Ағымдық есептеу жүйелері.

 5. Параллельді есептеу модельдері

 6. Хабарламаларды синхронды жіберу. Мысалдар

 7. Хабарламаларды асинхронды жіберу. Мысалдар

 8. Процестердің өзараәрекеттесу модельдері. Пульсация алгоритмі.

 9. Маркерді жіберу алгоритмі. Дубльденген серверлер

 10. Компьютердің альтернативті моделі. Нақты емес және нейро процессорлар

 11. SISD, MIMD компьютерлер

 12. Микропроцессорлар түрлері. CISC, RISC, VLIW микропроцессорлары

 13. Жоғарыпараллельді көппроцессорлы есептеу жүйелері (ЖКЕЖ). Магистральді, векторлық, матрицалық ЖКЕЖ

 14. Нейрожелілік есептеу жүйелер

 15. Микропроцессорлық тактілік жиілігі, шиналардың жиілігі мен өткізу қабілеті. Микропроцессорлық жады регистрлері

 16. Кластерлік есептеу жүйелері және кластерлеу қағидасы

 17. Векторлық және конвейерлік есептеу жүйелері

 18. Үлкен тапсырмалар. Үлкен есептерге арналған есептеу техникалар мен технологиялар

 19. Микропроцессорлық есептеу жүйелері архитектурасына шолу.

 20. Есептеу жүйелерін бағдарламалау құралдарына шолу. OpenMP жүйесі және стандарттары

 21. MPI функциялары. Көппроцессорлы жүйелер инициализациясы

 22. MPI хабарламалармен алмасу процедурасы. Деректер түрлері. Хабарлама құрылымы

 23. Буферлеу бар деректерді жіберу құралдары

 24. Компьютерлік архитектура классификациясы. NUMA, cc-Numa, SMP, MPP, PVP архитектуралары

 25. Бөлінген және таратылған жады ядросы

Әдебиет 1. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 71 б.

 2. Барский А.Б. Параллельные информационные технологии. – М.:Бином, 2007. – 504 б.

 3. Богачев К. Ю. Основы параллельного программирования. – М: Бином, 2010. – 344 б.

 4. Букатов А.А., Дацюк В.Н., Жегуло А.И. Программирование многопроцессорных вычислительных систем. – Ростов-на-Дону: Издательство ООО "ЦВВР", 2003. – 208 б.

 5. Бурова И.Г., Демьянович Ю.К. Алгоритмы параллельных вычислений и программирование. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – 208 б.

 6. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. – М.: Бином, 2007. – 424 б.

 7. Демьянович Ю.К., Евдокимова Т.О. Теория распараллеливания и синхронизация: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 108 б.

 8. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 303б.

 9. Лацис А.О. Параллельная обработка данных: учебное пособие. — М.: Академия, 2010. – 336 б.

Левин М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP. – М: Бином, 2008. – 120 б.

БАҒДАРЛАМАЛАУ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР


 1. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 71 б.

 2. Барский А.Б. Параллельные информационные технологии. – М.:Бином, 2007. – 504 б.

 3. Богачев К. Ю. Основы параллельного программирования. – М: Бином, 2010. – 344 б.

 4. Букатов А.А., Дацюк В.Н., Жегуло А.И. Программирование многопроцессорных вычислительных систем. – Ростов-на-Дону: Издательство ООО "ЦВВР", 2003. – 208 б.

 5. Бурова И.Г., Демьянович Ю.К. Алгоритмы параллельных вычислений и программирование. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – 208 б.

 6. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. – М.: Бином, 2007. – 424 б.

 7. Демьянович Ю.К., Евдокимова Т.О. Теория распараллеливания и синхронизация: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 108 б.

 8. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 303б.

 9. Лацис А.О. Параллельная обработка данных: учебное пособие. — М.: Академия, 2010. – 336 б.

Левин М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP. – М: Бином, 2008. – 120 б.
Кафедра меңгерушісі ____________________ Искаков К.Т.


/қолы/ /аты-жөні./

Факультет деканы ____________________ Нурбекова Ж.К.


/қолы/ /аты-жөні/

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет