«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасыДата15.06.2016
өлшемі227 Kb.
түріБағдарламасы


Ф.7.22-10

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ
«БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ» КАФЕДРАСЫ

БЕКІТЕМІН

ҒЗЖжХҚ жөніндегі проректор


_________________ Бахов Ж.К.
« » ______________ 2011ж.6D072000 – «БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ


БАҒДАРЛАМАСЫ

ШЫМКЕНТ, 2011ж.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050720 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» және 6N0720- «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған:
1.Тұздар, негіздер және қышқылдардың химиялық технологиясы

2. Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы

3. Электрохимиялық өндірістер технологиясы және плазмохимия

4. Жобалау негіздері және зауыттар жабдықтары

5. БЗТ экологиялық проблемалары

6. Глинозем мен силикат материалдардың химиялық

7. Қалдықсыз технология

8. БЗТ минералды және екіншілей шикізаттарды кешенді өңдеу

9. Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының ілімдік негіздері

10. БЗТ жаңа технология

11. БЗТ заманауи машиналар мен аппараттар

Қабылдау емтиханының бағдарламасы БЗХТ кафедрасының мәжілісінде талқыланған «16» 05. 2011, № 10 хаттамасы


Кафедраның меңгерушісі ________________т.ғ.д., профессор М.К.Жекеев (қолы, ғылыми атағы, тегі, аты)
Қабылдау емтиханының бағдарламасы факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған химия-технологиялық_ «25» 05. 2011ж., № 11 хаттамасы.
Төрағасы _______________Бугенова С.

(қолы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханының бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген

ЖООКББО бастығы ________________________Изтаев Ж.Д.
КІРІСПЕ
6D072000 - Бейорганикалық заттардың технологиясы мамндығының докторантурасына түсу емтихан бағдарламасы бакалавр, магистратурада оқытылатын пәндердің оқу бағдарламасы негізінде жасалған. Бағдарлама бейорганикалық заттардң теориялық негіздерімен қолданбалы әдістерін қарастыра отыра, сонымен қатар табиғи шикізатты кешенді өңдеумен жанармай энергетикалық ресурстарын қарастырады.

Емтихан тапсырушы (химизм, термодинамикалық сипаттамалар, механизм, кинетика) өндірістің тиімді технологиялық режимдерін таңдау үшін қажет, негізгі бейорганикалық өнімдерін бөліп алу теориясын білуі тиіс. Нақты бір өнімнің өндіріс шарттарын біліп, ол өнімді алу технологиялық сызбасын жасап, материалды және жылу балансын есептеп шикізатқа қосымша материалдарға өнімге, қалдықтарға және оларды заласыздандыру әдістеріне сипаттама беруі тиіс. Бітіруші жалпы білімді және профильді пәндерді міндетті пәндерді, таңдаулы пәндерді меңгеру тиіс.

Оқу пәндерінің негізгі циклдары бойынша біліктілікке қойылатын талаптар іскерлік, мәдени, коммуникативтік компетенциялардың жинағын игеруге арналған мамандықтың жұмыс оқу жоспарының нақты мазмұнымен анықталады. Бітіруші таңдалған білім траекториясына сәйкес, толық көлемде жалпы білім беретін, базалық және жетекші пәндердің білімдерін игерген болуы керек.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – «БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

1.1 ТҰЗДАР, НЕГІЗДЕР ЖӘНЕ ҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Негізгі бейорганикалық синтез технологиясы

Бейорганикалық заттар технологиясыынағы өндіріс газдары және синтез-газы Олардың қасиеті мен қолданылуы. Ауаны суыту арқылы бөлу. Азотты , оттегіні және сирек газдарды атмосферадан алу технологиясы оның тиімділігі мен негізгі принциптері. Сутегіні алу әдісі: отынды газификациялау, көмірсутекті конверсиялау, өнеркәсіптік газды қоспалардан алу .

Азот өндірісінің мәні. Азот құрамдас қосылыстардың мәні мен қолданылуы. Синтетикалық аммиак өндірісінің дамуы. Азотсутекті қосылысытың қазіргі кездегі алу әдістері. Азотсутекті қосылыстың технологиялық схемасы.

Аммиакты азоттың және сутектен алу сатылары. Аммиак синтезіндегі катализатор. Процестің тиімді жағдайы.

Шоғырлы және сұйытылған азот қышқылын алу. Процестің тиімді режимдерін алу. Өндірістің қазіргі жағдайдағы технологиясы.

Хлорсутектің физика-химиялық қасиеттері. Қолданылуы. Ингибирленген тұз қышқылы. Хлорсутекті алу: сульфатты тәсіл; Хлорсутек-кейбір өндірсітердің қосалқы өнімі. Хлорсутек абсорбциясын суыта жүргізу, адиабаттық абсорбция. Сұйық хлорсутек желінген ертіндіден хлорсутекті қайтара алу. Хлорсутекті хлорға айналдырып өңдеу. Қазақстанда хлорсутек және тұз қышқылын отандық шикізаттан өңдеу.

Хлор қышқылы оның физика –химиялық қасиеті. Қолданылуы. Шикізаты. Хлор қышқылының тұз қышқлыдық тәсілі. Хлор қышқылын Қазақстанда өндіру мүмкіндіктері. Технологиялық жетілдіру перспективалары.

Күкірт қышқылының технологиясы

Күкірт қышқылының маңызы және өндіру масштабы. Өндірісті орналастыру принципі. Шикізат түрлері: күкірт, колчедан, сульфиттер, күкіртті сутек, сульфаттар, өндірісітің күкіртқұрамдас қалдық газдары. Шикізатты күйдірудің физика-химиялық негізі мен кинетикасы. Күкіртті газдарды өндірудің технологиясы. Күйдіру газының жылуын пайдалану. Күкірт қышқылын өндіру тәсілдері. Күйдіру газын тазалау мен кептіру. Күкірт диоксидін контакты тотықтыру. Тотығудың оптималды режимін және технологиясын таңдау. Контакт торабының өндірісітік үлгілері. Күкірт ангидридінің абсорбциясы. Абсорбция бөлімшесі және аппараттары. Екі стадиялы тотығу мен абсорбция үлгілері. Күкірт қышқылын нитроздық тәсілмен өндірудің физика-химиялық негізі, параметрлері, технологиялық үлгілері.

Фосфор қышқылының технологиясы

Элсктротермиялық әдіспен фосфорды және фосфор қышқылын өндіру. Фосфордың касиеттері және оның қосылыстары. Фосфордың және термиялық Н3РО4 қолданылуы. Фосфаттардан элсктрлі айдау арқылы фосфорды өндіру. Термиялық фосфор қышқылын алу. Концснтрлі фосфор тыңайтқыштары. Экстракциялық фосфор қышқыдлын алу технологиясы. Өндістің физико-химиялық қасиеті. Қолданылуы. Сапасы. Фосфор қышқылын алу технологиялық үлгілер және оларды жетілдіру перспективалары.


Сілтілер өндірісі

Натрий сілтісін алу технологиясы. Әдістердің ерекшеліктері нен кемшіліктері. Электрохимиялық әдіс. Қондырғы кескіні және көрсеткіштері. Ферритті және әкті әдіс. Физика-химиялык негізі.

Табиғи галлургиялық шикізаттан металл гидроксидтерін алудың жалпы өнекәсіптік тәсілдері. Алу технологиясы, аппараттар. Өнімнің құнын есептеу. Тазалау кептіру, дайын өнімді бөліп ыдысқа салу.

Күйдіргіш натрды электрохимиялық тәсілмен (галит NаС1 ертіндісін элетролиздеу) және қақталған содадан (феритік және әктік тәсілдер) химиялық тәсілдермен өндіру. Әдістердің жетімсіздігі. Аппараттар мен процестер. Темір катодты ванна, сүзгіш диафрагмалы ванна, , сынап катодты ванна. Электролиз өнімдерін өңдеу.

Калий сілтісін және хлоридін алу технологиясы. Өндіру тәсілдері. Технологиялық режимдері мен аппараттарды таңдау әдістері. Физика-химиялық негізі.

Бейорганикалық тұздар технологиясы

Натрий үшкөпфосфаты, оның көрсеткіштері, сапасы. Өндірістің фнзика- химиялық негізі.

Реактнвті фосфор кышқылды тұздар өндірісі. Натрий ортофосфаты. Натрий ортофосфатын алу. Қоснатрийфосфатты алу жәнс қолдану. Натрий пнрофосфаты. Шикізат түрлері. Процестің химизмі. Бейтараптандыру процесінің корсеткіштері және оныц әсері. Пирофосфат өндірісінің технологиялык схемасы. Аппараттар мен олардың күрылысы. Nа4Р3О710Н2O сулы пирофосфатты алу. Жылу және заттардың ағындарының балансын есептеу. Өндіріс қалдықтары, оларды өндеу және зиянсыздандыру жолдары.

Натрий түздары. Өнім түрлсрі, қолдану, өнімге қойылатын талаптар. Табиғи түздықтан NаН2РО4, Nа,НРО4, Nа,РО4 алу. Натрий сульфидін алу қолданылатын шикізат. Технологиялық схемасы, қолданылатын аппараттар таңдап алу, өндіріс қалдықтары, онын қүрамы, өңдеу жолдары.

Калий тұздары. Өнім түрлсрі, қолдану, өнімге қойылатын талаптар. Технологиялық схемасы., қолданылатын аппараттар таңдап алу, өндіріс қалдықтары, онын құрамы, өңдеу жолдары.

Сода өнімдері, онын қасиеті, өнімге қойылатын талаптар, қақталған соданы алу әдістері, өндірістің келешек жетістіктері. Өндірістегі бөлімдер және олардың байланысы. Қолданылатын шикізат сапасы. Әк тасын өртеу және әк сүтін дайындау.

Қақталған соданы аммиакты әдіспен алу жолдары. Абсорбция бөлімінің кескіні. Аппараттардыц құрылысы, жұмыс істеу принциптері, құрамы. Абсорбция бағанасының материалдык балансы.

Аммиакталған тұздықтың физика-химиялық негізі. NаС1-NН4НСО3-NаНСО3-NН4С1 тепе-теңдігі. Натрийдің (қолдану) пайдалану дәрежесі. Карбонизациялау дәрежесі. Карбонизациялау бағанасының жұмыс істеу. NаНСО3 қақтау (кальцинация). Температураныц әсері. Қолданылатын аппараттар. Аммиакты өндеудің физика-химиялык негізі. Тұнбаның қасиеті. Аппаратуралық құрылысы.

Сода өндірісіндегі экологиялык жағдай, қосымша өнімдерді өңдеу. Қалдыксыз әдістер. Тазалау. Физика-химиялық негізі. Құрғақ және ылғал әдістер. Әдістің негізгі схемасы. Өндірістің негізгі сатысы.

Аммоний гидроксидінің технологиясы. Өндірістің физика-химиялық негізі. Алу әдістері, қолдану саласы, өнімнің сапасына сипаттама. Ауылшаруашылығындағы маңызы.

Аммоний дихроматы, натрий, калий, хром триокидін алу және оның технологиялары.

Хромқұрамдас тұздар алу әдісі. Қолданылуы, шикізат, өніс құрамы. Натрий хроматы жіне хромат технологиясы Өндірістң физико-химиялық негізі.
1.2 МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Табиғи фосфаттар және фосфорит үны. Апатит және фосфорит кендерінің минералдык құрамы. Фосфор кендерінің түрлері мен кен орындары.

Физико-химиялық және механикалық қасиеттері. Фосфат шикізаттарын сақтау және тасымалдау. Фосфорит үны. Фосфаттарды химиялык өңдеудің әдістері.

Жай суперфосфат. Суперфосфаттың қасиеті мен кұрамы. Қолданылуы. Өндіру әдісі.Ө ндірістің физико-химиялык негізі. Процестер химизмі.

Н24 мөлшері. Процестің жылдамдығы мен механизмі. Суперфосфат өндірісі.Фторлы газдың бөлінуі. Суперфосфат өндірісінің материалды балансы.Түйіршіктелген суперфосфаттарды алу.

Фосфаттардың күкіртқышқылды (экстракция) шайындылаудың физико-кимиялық негізі. Процестер химизмі.Фосфор қышқылын күкірт қышқылды шайындылауда фосфаттардың еру жылдамдыгы. Кальций сульфатының кристалдануы. Фосфаттардан фосфор қышкылын күкірт қышкылды шайындылау әдісі. Фосфор қышқылын дигидратты тәсілмен экстракциялы шайындылау өндірісі.

Қос және байытылған суперфосфаттар. Преципитат. Құрамы және қасиеттері, колданылуы. Қос суперфосфат өндірісінің физико-химиялық негізі. Процестер химизмі. Тепе-теңдік жағдайы және қатты фазалардың кристалдануы. Қатты фазалардыи кристалдануынсыз және кристалдануымен фосфор кышкылында фосфаттардың еруі.

Қос суперфосфат өндірісі: камералы тәсіл, камерасыз (ағынды) тәсілдер. Қос суперфосфат алудың циклді әдістері. Байытылған супсрфосфат. Кальций гидрофосфатын тұнбаға түсірудің физико-химиялық негізі (преципиттеу).

Термиялық фосфаттар. Термофосфаттар өндірісі; фосфатгарды фторсыздандыру; балқытылған магнийлі фосфаттар, шыны тәріздес полимерлер.

Конденсацияланған фосфаттар. Дегидратталган фосфаттар. Классификациясы, номенклатурасы, кұрылысы. Натрий трифосфаты. Кальций дифосфаты. Кальций циклофосфаты (метафосфаты), олардың құрамы, қасиеті және алынуы.

Минералды тыңайтқыштардың ауыл - шаруашылығындағы орны. Тыңайткьшттардың түрі, өнімнің сапасы. Өндірісте орындау орны. Фосфат шикізаттарына кен орнына байланысты (орны) сипаттама. Фосфатты байыту әдістері және технологиясы. Күрделі және сұйық тыңайтқыштар. Жемдік фосфаттар және оны пайдалану дәрежесі.

Жемдік фосфаттар, монокальцийфосфат. Кептіру және фторсыздандыру өңдеу сатылары. Күрделі тыңантқыштар технологиясы.

Аралас күрделі тыңайтқыштар, қолданылуы, шикізаты, физика-химиялық негізі.

Азотты тыңайтқыштар. Аммоний селитрасы, сульфат аммониы, аммоний хлориды, карбамид, және оның қасиеттері мен технологиясы. Күрделі тыңайткыштар, оның өнімдері, алыну жолдары. Аммофос, нитрофос, аммофосфат, қосаммоний және олардың салыстырмалы құрамы.

Калилі тыңайткыштар және оған сипаттама. Калий сулфатына сипапама. Калий хлориді. Сильвиниттен калий хлоридін алу. Карналлитті пайдалану. Калий сульфатын алу. Калилі рудаларды жан -жакты өңдсу. Барий, натрий, кальций, фтор, хром т.6. түздарды өңдеп алу технологиясы Барий түздарын кальций фтор, хром түздарын пайдалану. Өндіріс калдықтары оларды өңдеу жолдары.

1.3 ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТЕР ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ПЛАЗМОХИМИЯ


Электрохимиялық процестердiң жалпы сипаттамасы. Классификациясы. Түсті және сирек кездесетін металдар өндірісіндегі гидроэлектрометаллургияның маңыздылығы. Сулы ерітінділер электролизі. Анодты және катодты материалдарды таңдау. Анодты және катодты процестер. Анодтар мен катодтарға қойылатын талаптар. Электродтардағы кернеу. Ерітінділер құрамы. Электрөткізгіштік. Катодты Ме тұнбасының құрылысы мен сапасына ерітінділер, температура мен қоспалар әсері. Ерітінділерді тазалау және регенерация. Ток бойынша шығым. Ерітінділер циркуляциясы жүйесіндегі ток шығымы. Электролиз процесіндегі металдар шығымы. Шламның түзілуі және оны қайта өңдеу. Ауыр суды алу. Электролиттік диссоциация. Жеңіл және ауыр металдар тұздарының электролизі.

Химиялық ток көзі (ХТК). ХТК классификациясы және сипаттамасы. ХТК жалпы және ерекшеленетін қасиеттері, олардың классификациясы. ХТК негізгі сипаттамасы.

Гальваникалық элементтер. Сілтілі-мырыштық элементтер. Марганецті-мырышты элементтер. Дайындау технологиясы,қолданылатын материалдар және даму перспективасы. Сынапты-мырышты элементтер. Дайындау технологиясы, белгілеу жүйесі, қолданылуы, даму перспективасы.

Аккумуляторлар: қорғасынды аккумуляторлар. Жұмыс істеу теориясы және зарядтау мен разрядтаудағы процестер. Никель-темірлі аккумуляторлар. Никель-кадмийлі аккумуляторлар. Электродар құрылысы. Күмісті-мырышты аккумуляторлар. Белгілеу жүйесі, қолданылуы. Даму перспективасы.

ХТК өндірісінде еңбекті қорғау бойынша арнайы шаралар.

Өндірістегі гидро-және гидроэлектрометаллургия мәні. Мырыш пен кадмий гидрометаллургиясы. Мырышты сілтісіздендіру және ерітіндіні тазалау. Қалдықты кектер мен тотықтарды қайта өңдеу. Мырыштың электрохимиялық қасиеттері. Кадмийді электролиттік тұндыру. Никельді гидроэлектрометаллургия өңдеу қалдықтарынан кадмийді бөліп алу.

Никель электрометаллургиясының мәні. Қаралық никелді электролиттік рафинирлеудегі анодтық процестер. Никелді тұндыру процесіне органикалық қосылыстардың әсері. Электр энергиясының шығымы.

Балқыған тұздар электролизінің негізі. Металдардың электртұну процестерінің түзілу мен даму тарихы. Гальванотехниканың мәні. Гальванотехниканың даму перспективасы және оның мәні.

Металдардың электртұнуының негізгі заңдылықтары. Металдардың электролиттік тұнбаларының құрылысы мен қасиеттері. ЖАЗ әсері және олардың әсер ету механизмі.

Металдар және балқымалармен қаптау процестерінің технологиялық негізі. Металды қаптау әдістері және олардың салыстырмалы сипаттамасы. «Покрытия металлические и неметаллические неорганические» ЕСЭКС ГОСТ талаптарына сәйкес қаптауларға қойылатын талаптар. Қаптаулардың сапасын бақылау әдістері.

Плазмохимия курсының мазмұны. Плазмохимиялық өндірістердің қазіргі жағдайы. Плазмохимиялық процестер классификациясы. Плазмохимиялық процестер қондырғылары. Төменгітемпературалық плазма генераторлары. Электдоғалы, индукциялы плазмотрондар. Плазмохимиялық реакторлар. Плазмохимиялық процестерді талқылау, олардың классификациясы. Газ күйіндегі өнімдерді алу. Атмосфералық азотты алу. Плазмохимиялық әдіспен ацетиленді алу сызбасы.

Электротермиялық процестер дамуы. Кальций, бор карбидтерін, нитридтерді алудың теориялық негізі. Кальций, бор карбидтерін, нитридтерінің өндірістік пештерде түзілу механизмі. Өндіріс шикізаты. Балқу өнімдерінің сипаттамасы. Процестің техника-экономикалық көрсеткіштері. Минералогиялық құрамы. Қолданылуы. Процесс технологиясы. Пеш сипаттамасы. Бор карбиді. Қасиеттері мен қоладанылуы. Шикізат материалдары. Алынуы.

Фосфор өндірісінің технологиясы. Фосфоритті кендер кен орындарының сипаттамасы. Шикізат материалдарының сипаттамасы. Электр пешіндегі фосфаттардың тотықсыздану механизмі. Пеш газдарын шаңнан тазалау. Фосфор конденсациясы. Өндіріс қалдықтары. Қайта өңдеу әдістері.


1.4 Жобалау негіздері және зауыттар жабдықтары
СУСПЕНЗИЯЛАРДЫ БӨЛУ. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯЛАУ. Центрифугалар, сүзгіш маталар. Сұзгіштер мен центрифугаларды таңдау, олардың эксплуатациялық режимдері. Тұнбаларды шаю, шаю әдістері, кристалдау аппараттарының негізгі түрлері. Кристаллизаторлардың есептемелері. Қатты фаза мен сұйықты бір-бірінен ажырататын тосқауыл. Қойылтқыштар жәнө ағын суды санитарлық тазалықтан өткізетін жабдықтар. Суспензияны фильтрлеу. Қатты материалдарды майдалаудың жалпы принциптері мен заңдары.

Ұнтақтау түрлері: ірі, орташа, ұсақ. Ұнтақтау машиналары мен аппаратары, ұсақ майдалау және жұқа ұнтақтауға арналған құрал-жабдықтар, соқпалы, білікті, конусты сипаттамалары құрылысы және жұмыс істеу принципі. Ылғалды ұнтақтау. Ұнтақталған материалдар түрлеріне байланысты машиналар мен агрөгаттар. Ұнтақтау есептеулерінің тиімділігі. Ұнтақтау өнімдһлігі, торлар мен өлшеуіштер, елеулерді талдау және елеулерді талдау нәтижелерін өңдеу.

ШАҢНАН АУА МЕН ГАЗДАРДЫ ТАЗАЛАУ. Газды тазалау түрларі, өндірістік газдардың ластануы. Газды бөлімдерінің әдістері, механикалық газ тазалау, ылғалды газ тазалау, газдарды сүзу, электрлік газды тазалау, үрмелі сүзу, сүзу түрлері. Шаң тұнбалағыш және аспирациялық шахталар. Циклондар. Электрсүзгіштер. Скрубберлер.

Жылу алмастырғыш және буландырғыш аппараттар мен қондырмалар. Кептіргіштің жалпы схемасы. Кептіргіш құрылысы. Кептіргіштерді салыстыру және таңдап алу. Кептіргіш аппараттарының есептеулері. Тұманды өртеу пештері жылу алмастырғыш аппараттар және олардың құрылысы. Шашыранды кептіргіштер, құйынды кептіргіштер, кептіргіш барабандар. Пеш ішіндегі жылу алмастырғыштар. Сүзгі-қыздырғыштар, шынжырлы кедергілер, ұялы, топты, конвейерлі, кеденді жылу алмастырғыштар. Абсорбциялық және адсорбциялық аппараттар, бейтараптандырғыштар. Буландыру аппараты. Түйіршіктендіргіш. Утилизатор (пайдалану) қазандары.
1.5 БЗТ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Атмосфера кұрамының өзгерісі. Атмосфераға тасталған зиянды заттардың сиппаттамасы жэне токсикологиялық қасиеттері.

Ауа бассейнінің ластануымен күрес. Газдарды жүзгінді заттардан тазалау. Қалдық газдардан жүзгінді заттарды бөліп алу эдістерінің сипаттамалары. Инерциялық щаңаулағыштар, циклондар мен мултициклондардағы қалдық газдарды тазалау эдістері. Дәнді ,талшықты, маталы фильтрдегі қалдық газдарды жүзгінді заттардан тазалаудың фильтрациялық эдістері.Қалдық газдарды тазалаудың сулы эдісі. Көпіршікті жэне барботажды, насадкалы жуғыштар.Екпінді-инерциялық , центрге тепкіш аппараттар.Турбулентті газжуғыштар.

Қалдық газдарды электрфильтрлік тазалау. Шаңаулағыш жүйенің эффективті бағалауы.Ауланған щаңды пайдаға асыру.

Қалдық газдардан газдық, булық қоспаларды тазалау. Абсорбция.

Адсорбция. Қалдық газдарды тазалаудың катализдік жэне термиялық тазалау

эдістері.

Қатты жэне сүйық қалдықтарды тазалау, зиянсыздандыру технологиясы. Бейорганикалық заттардың өндірісінің сүйық қалдықтары. Ағызынды сулар классификациясы. Ағызынды сулардан қоспаны тазалаудың классификациясы.Жүзгінді заттарды тазалаудың механикалық әдістері. Ағызынды суларды тазалаудың физико-химиялық , химялық және термиялық тазалау эдістері. Бейорганикалық синтезі өндірісінің қатты қалдықтары. Қатты қалдықтарды өңдеудің эдістері.

Күкірт қышқылы өндірісі қалдықтары. Күкіртті ангидрид. Күкіртті

ангидридті зиянсыздандыру жэне тазалау эдістері.

Хемосорбты эдістер. Каталитикалық эдістер. Күкіртті ангидридті

зиянсыздандыру.Қышқылдық түман жэне ағызынды сулар.

Күкірттіқышқылды өндірісінің қатты қалдықтары.Сұйық жэне қатты

қалдықтарды зиянсыздандыру жэне пайдаға асыру , тазалау эдістері.

Байланысты азот өнеркэсібінің қалдықтары. Азот оксиді жэне аммиакты

аулау әдістері. Азот қосылыстары өндірісінің ағызынды сулары жэне пайдаға

асыру.

Фосфатты қышқылдық өңдеу өндірісінің қалдықтары. Фторлы қосылыстарды газдардан тазалаудың абсорбциялық және адсорбциялық эдістері. Жемдік фосфаттар мен тыңайтқыштар өндірісіндегі ағызынды сулардызиянсыздандыру жэне пайдаға асыру. Гипс, эктік шламдар- өндірістің қатты қалдықтары. Ағызынды сулар.

Фосфор өнеркэсібінің қалдықтары. Қалдық газдардың сиппаттамалары:

коттрель щаңы, шлам, шлакты пайдаға асыру.

Реактивті жэне техникалық тұздар өнеркэсібінің қалдықтары. Натрий

пирофосфаты, натрий үшфосфаты,ТФҚ өндірісінің қалдықтары.Ағызынды

сулар.


Қақталған сода өнеркэсібі: карбонаттық үсақ, дистильденген сүйықтық,

оларды пайдаға асыру эдістері.

Қоршаған ортаны қорғау кешендерінің эффектілігі.

Химиялық өндірісінің экологиялық талаптары. Табиғат қорғау кешендерінің экономикалық эффективті бағасы.
  1. ГЛИНОЗЕМ МЕН СИЛИКАТ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Негізгі минералды шикізатты сипаттау. Глинозем және балшық. Өндіріс қалдықтарын қосымша шикізат түрінде пайдалану. Табиғи шикізатты дайындау және өңдеу. Сақтау, сорттарға бөлу, майдалау, тазалау. Алюминий сульфаты және оның өнімдері. Коагулянт өндірісі.

Тазаланған және тазаланбаған каолиннен, нефелин рудасынан, балшықтан және бокситтен алынған күкірт қышқылды алюминий.

Нефелинді коагулянт. Коагулянтты алу әдісі. Квасцтар өндірісі. Электротермиялық әдіс пен электрокорундтарды, монокорундты және легірленген корундтарды өңдеу технологиялары. Электрокорундтарды суыту және кристаллдандыру ерекшеліктері. Бадделеит-корундты материалдардың электротермиясы.

Ежелгі Мысыр, Қытай және тағы басқа елдеріндегі құрылыс әк және гипстың қолданылуы мен дамуы жайында қысқаша тарихтық очерк. Гидравликалық тұтастырғыш материалдардың Италия, Англия, Россиядағы дамуы мен қолданылуы. Тұтастырғыш заттардың кәзіргі заманға сай өндірістік жағдайы. Жаңа тұтастырғыш заттар. Әк, цемент, шыны, керамиканың ТМД елдерінде өндірілуі. Қазақстан зауттарының казіргі өмір талабына сай құрылыс индустриясынан алатын орны мен маңызы. Басты терминдер. Табиғи силикаттар және силикатты материалдар.

Тұтастырғыш материалдардың жіктелуі. Ауадағы қатаянын тұтастырғыш заттар. Гипсты тұтастырғыштар. Гипсты тұтастырғыштардың шикізаттары. Сапалы өнім алу ұшін шикізат ретінде өндірістегі қалдықтарды пайдаланылуы- фосфогипс, борогипс тағы басқалар. Гипс тұтастырғыштарының қасиеттері. Жаңа технологиялардың негіздері және пайдалану аймақтары.

Ауада қататын әк. Шикізат материалдары. Әк өндіру технологиясының негіздері. Әктің басты қасиеттері және пайдалану аймақтары. Әкті сөндіру.

Магнезиалды тұтастырғыштар. Шикізат материалдары. Каустикалық магнезиттың және доломиттың басты қасиеттері және пайдаланылуы. Магнезиалды тұтастырғыштардың өндіру технологиясының негіздері. Қатайтатын суйықтықтар. Магнезиалды тұтастырғыштардың қатаюы.

Гидравликалық тұтастырғыш заттар. Романцемент. Шикізат материалдары, Өндірудің негіздері, қасиеттері.

Портландцемент. Цемент номенклатурасы. Цементтердің жіктелуі. ГОСТ10178-85 талаптары. Цемент өндірісінің басты шикізат материалдары. Басқа өндірістердің қалдықтарын шикізат ретінде пайдалану. Портландцементтің құрамы, клинкердің жіктелуі. Портландцементті өндіру тәсілдері. Құрғақ, ылғалды және аралас әдістері. Олардың артықшылықтары және кемшіліктері. Цемент өндірудің бүкіл әлемдік тенденцияларының дамуы. Шикізат алу және зауытқа тасу. Порландцемент өндіру процесінің технологиялық негіздері. Шикізаттарды өндіру, ұсақтау, жұқа ұнтақ шикізат қоспасын дайындау, оны кұйдіру және клинкер алу. Клинкерді қоспалар мен ұнтақтап цемент алу.

Портландцементтің тұрлері, олардың қолданылу аймақтары. Шлакты цемент, глиноземды цемент, улғаятын цемент, тампонажды мунай және газ ұңғымалары ұшін және тағы басқалар. Цемент өндірудегі отын. Отынның альтернативты тұрлері. Отын және энергия сақтау негіздері. Цемент өндірісіндегі энергия -ресурс сақтайтын технологиялар.

Бұрынғы керамикалық материалдардың – құрылыс кірпіші және ыдысының дамуы және өндірудің шығу тарихы. Фарфордың Қытайда және Европада дайындалуы. Отқа төзімді буйымдар жасаудың басталуы. Отқа төзімділердің технологиясының дамуы. Оның кәзіргі өмір талабына сай өндірістегі маңызы.

Техникалық керамика. Оның қолданылуы. Керамикалық материалдардың технологиясының қазіргі кездегі жағдайы. Керамикалық материалдардың және буйымдардың Қазақстанда және ТМД елдерінде өндірісі. Керамикалық материалдардың жіктелуі. Керамикалық материалдардың және буйымдардың тұрлері. Олардың басты физикалық, физико-химиялық қасиеттері. Керамиканың микроқұрылымы.

Шикізат материалдары, керамика технологиясында пайдаланылатын материалдар- саз, саз тұрлері, дала шпаты, каолин.

Керамикалық материалдар. Қоспалар. Олардың мінездемесі. Керамикалық материалдардың жалпы өндіру технологиясының схемалары. Керамикалық буйымдардың басты турлерінің өндірудің технологиялық схемалары- керамикалық кірпіш, тастар, жасанды кеуек толтырғыштар, керамикалық қаптағыш плиткалар, отқа төзімді материалдар және буйымдар, техникалық керамикалар.

Отқа тозімділер. Жіктелуі.Отқа төзімді материалдар өндіру үшін шикізаттар. Өндіру технологиясының негіздері.

Жасанды кеуек жеңіл толтырғыштар. Өндіру технологиясының негіздері. Жеңіл толтырғыштардың қасиеттері мен маңызды тұрлері. Керамзит өндірудің құрғақ, пластикалық, және шликерлық тәсілдері. Аглопорит өндірісінің негіздері. Аглопориттың қасиеттері. Шикізат материалдары. Аглопориттың өндіріс технологиясы.

Керамикалық фасадты плиткалар. Маңызды қасиеттері мен тұрлері. Керамикалық плиткалардың өндірісінің технологиялық негіздері.

Шыны өндірісінің даму тарихы. Қазақстандағы, ТМД-ғы және бүкіл әлемдегі шыны өндірісінің жағдайы мен даму перспективасы. Шыны өндірісіндегі жаңа бағыттар. Шыны зат әрі материал. САФ шыны компаниясының Алматыда, Таразда, Щучинскте салынған шыны зауыттары. Семейде, Шымкентте салынған шыны шиша зауыттары.

Шыныдан жасалған бұйымдардың жіктелуі. Шыны және ситалл өндірісінің негіздері. Шыны және ситалл өндірісі ұшін негізгі шикізат материалдары. Шыны шихтасының шикізаттары және шикізат материалдарын дайындау технологиялық негіздері.

Шыны балқыту технологиялық негіздері және буйымдарды қалыптастыру. Әйнек шынының өндірістік тәсілдері- ВВС, БВВС, ГВС және флоат-технология тәсілдері. Қауіпсіз әйнек шыны технологиясының негіздері. Ыдыстық шыны, сорттық ыдыстар және басқа жеке буйымдар өндірісі.

Силикатты шыны технологиясы. Фосфаттар, бораттар, алюмосиликаттар, магнезиалды силикаттар негізіндегі шыны өндірісінің технологиясы. Шыны өндірісіндегі полимерлы қоспа, бейорганикалық қолданыстар.

Стекловолокно, көбікті шыны,архитекруралық көркемдік шыны және буйымдар өндірісінің негіздері. Оптикалық шынының өндіру технологиясының негіздері. Пайдалану аймағы және маңызды қасиеттері.

1.7 ҚАЛДЫҚСЫЗ ТЕХНОЛОГИЯ
Қалдықтардың классификациясы. Қатты, сұйық, газ тәрізді химиялық қалдық, нефте-химиялық, тау –кен өндіру, металургиялық өндірістің негізгі сипаттамалары. Өнеркісіпте алынған қалдықтардың физико-химиялық сипаттамалары. Ауыл шаруашылығна маңызды бағалы компоненттерді өнеркәсіп қалдықтарынан және жартылай өнімнен алу арқылы қалдықсыз технология ұйымдастыру.

Отындық қалдықтардың сипаттамалары. Реактивті, азактивті және активті энергиялық қалдықтардың физико-химиялық негізі. Көміртекті қалдықта, ТЭЦ күлі, мұнай өңдеу, тасымалдау және өңдеу. Энергетикалық қалдықтардың қалдықсыз әдістерін фосфор өндірісі, метал карбидтері, құрылыс заттары мен матриалдарының шихта компоненттеріне қосымша материал ретінде пайдалану. Экологиялық және экономикалық тұрғыдан қалдықсыз технология құру.

Жартылай өнім, металлургиялық шлак және тау –кен саласында қалдықтардың физико-химиялық ерекшеліктері. Қазіргі заманғы кешенді, қалдықсыз өңдеу әдістері. Металлургиялық қалдықтарды цемент, термоизоляциялық материал, асфальтобетондық материалдар ретінде шикізат құрамдасы негізінде пайдалану. Металургиялық қалдаықтар мен жартылай өнімдерді қолдану барысында шихтадан бағалы компоненттерді өңдеудің жетілдіру өндірісі.

1.8 БЗТ минералды және екіншілей шикізаттарды кешенді өңдеу
Қазақстанның минералды ресурстарын кешенді пайдаланудың мәселесі. Шикізатты кешенді пайдалануды бағалау. Қалдықтарды пайдалану туралы қысқаша мағұлмат.

Химиялық шикізаттардың анықтамасы, классификациясы және оған талаптар. химиялық өнеркәсіптердің шикізат базасы. Минералды шикізаттарды кешенді пайдалану. Отын энергетикалық ресурстар. Отын энергетикалық ресурстар мен шикізаттарды тиімді пайдаланудың негізгі бағыттары.


Күкірт қышқылы өндірісі үшін шикізат, өндіріс схемасы. Екіншілей шикізаттың түзілу сатысы және оны кешенді өңдеу әдісі.

Фосфор қышқылы (экстракциялық фосфор қышқылы, термиялық фосфор қышқылы) өндірісі үшін шикізат, өндіріс схемасы. Екіншілей шикізаттың түзілу сатысы және оны кешенді өңдеу әдісі.

Каустикалық сода өндірісі үшін шикізат және материалдар, өндіріс схемасы. Екіншілей шикізаттың түзілу сатысы және оны кешенді өңдеу әдістері.

Қақталған сода өндірісі үшін негізгі минералды шикізаттар мен материалдар. Екіншілей шикізаттың түзілу сатысы және оны кешенді өңдеу әдістері.

Минералды тыңайтқыштар өндірісі үшін негізгі минералды шикізаттар мен материалдар. Екіншілей шикізаттың түзілу сатысы және оны кешенді өңдеу әдістері (жай суперфосфат, қос суперфосфат, фосфорит ұны, аммофос, нитрофос және т.б.).

1.9. БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ІЛІМДІК НЕГІЗДЕРІ

І.БӨЛІМ. ЖҮЙЕЛЕРДІ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

І.І Қайтымды және қайтымсыз процестерді термодинамикалық талдау

Жүйелердің термодинамикалық шамалары. Қалыптық теңдеу. Қайтымды және қайтымсыз процестердің энтропия өзгерісі. Энтропия - процестер тепе-теңдігі мен өз-өзіндігін айқындаушысы. Термодинамикалық шамалар мен энтропия байланыстығы. Тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Термодинамикалық потенциалдар. Сипаттамалық фукнциялар. Химиялық потенциал. Орнықты және орнықсыз тепе-теңдік. Жүйелердің тепе-теңдік бірлестігі. Заттар мен энергия тасымалдауының физика-химиялық алғы шарттары.


І.2. Бейорганикалық қосылыстар мен оларды алу реакцияларының

термодинамикалық шамаларын есептеу тәсілдері


Химиялық қосылыстардың жылу сиымдылығын, түзілу және жану жылуларын жуықтап есептеудің жаңа тәсілдері. Энтропияны есептеп табу. Химиялық реакциялардағы Гиббс энергиясы өзгерісін есептеп табу. Химиялық реакциялардың жылу балансын изотермиялық және адиабаттық қалыптарды құрастыру тәсілдері.
І.3. Күрделі жүйелердегі химиялық тепе-теңдік
Химиялық тепе-теңдік тұрақтысы. Біртекті және әртекті реакциялардың химиялық тепе-теңдік тұрақтысын есептеу тәсілдері. Тепе-теңдік қалыпқа әсер етуші факторлар: температура, қысым, әрекеттесуші заттар арасындағы бастапқы қатынас. Тепе-теңдікке жуықтаудың шынайы дәрежесі.
І.4. Бейорганикалық заттар технологиясындағы газды-сұйықтықты

күйлердегі өзгерістер термодинамикасы


Реальды газдар. Реальды газдар мен қоспалардың қалыпты теңдеуі. Заттардың аумалы күйдегі қалпы. аумалы қалыпты сипаттайтын шамалар. Реальды газдар қалпының өзгерісі. Газдардың сығылғыштығы. Сығылғыштық шамасы. Ұшқырлық. Ұшқырлыққа қысым мен температураның әсері. Газдардың қасиеттерін экспериментальдық мәліметтер негізінде еспетеу. Тұман пайда болуы. Тұман пайда болу шарты. Газдар көлемінде бұлардың сұйықтануы. Тұманның құрамдасуы мен ыдырауы.
І.5. Төменгі температуралар алу термодинамикасы
Төменгі температуралар алу тәсілдерінің түрлемдері. Газдардың изоэнтальпиялық ұлғаюы. Дифференциялдық және интегралдық және дроссельдік әсері. Газдардың изоэнтропиялық сыртқа жұмыс жасап ұлғаюы. Термодинамикалық диаграммалар. Криогенді циклдар. Олардың түрлемдері. Газ сұйықтануының идеалды циклы. Газ сұйықтануының ең аз теориялық жұмысы. Терең салқындатудың реальды циклдары.

І.6. Ерітінділер термодинамикасы

Реальды ерітінділер табиғат туралы түсініктер дамуы. Ерітінділердегі молекулааралық әсерлесу. Төменгі шоғырлы ерітінділер. Электролиттердің жоғарғы шоғырлы ерітінділері.

Ерітінділердің физика-химиялық және термодинамикалық шамалары. Ерітінділер шоғырын көрсету тәсілдері. Парциалды және қатысты парицалды шамалар. Ерітінділер құрамдастарының активтілігі. Термодинамикалық фукнциялардың ерітінділер құрамына тәуелділігі. Гиббс-Дюгем теңдеуі.

Заттардың суда еруі. Еру жылуы. Ерітінділерді араластыру жылуы. Аса қаныққан ерітінділер термодинамикасы. аса қанығудың физикалық мәнісі.

Қаныққан бу мен ерітінді жүйесіндегі тепе-теңдік ерекшеліктері. Бу және ерітінді жүйесіндегі тепе-теңдік термодинамикасы. Рауль-Генри заңы. Гиббс-Коновалов заңдары. Қысымның ерігіштікке әсері.
І.7. Әртекті жүйелердің термодинамикасы мен статикасы
Кристалдардың қасиеттері мен жүйелігі. Изоморфизм. Полиморфизм. араласқан кристалдар және қатты ерітінділер. Реальды иондық кристалдардың құрылымы. Кристалдағы ақаулар және олардың заттар қасиеттеріне әсері. Қатты күйдегі әсерлесуді термодинамикалық бағалау. Маңызды қатты күйлік әсерлесулердің термодинамикалық шамалары. Қатты заттардың жоғарғы қысымдағы күйлік және құрылымдық өзгерістері.

І.8. Көп құрамдас жүйелердегі күйлік тепе-теңдіктер

Әр текті жүйелер тепе-теңдігі. Күй тәртібі. Көп құрамды шоғырын белгілеу тәсілдері. Күйлік диаграммалар арқылы есептеу тәсілдері.

Екі құрамды жүйелер. Екі құрамдас жүйелердің қалыптық диаграммалары. Политерма-полибара. Кристалдану аймағы. Жалғастыратын түзу және ры÷аг әдістері. айқын және айқын емес максимумды ерігіштік және балқығыштық диаграммалары. Буландыру, еріту, кристалдау, салқындату және қыздыру процестері.

Үшқұрамдас жүйелер. Үшқұрамдас жүйелердің қалыпты диаграммалары: политерма, изобара, изотерма. Кристалдану аймағы және көлемі. Эвтоника. Жүйелер құрамын бейнелеу. Кристалогидраттар түзетін жүйелер. Қосарлы тұздар: конгурентті және конгурентті емес еритін. Еріту және кристалдау процестері.

Төрт құрамдас жүйелер. Төрт құрамдас жүйелер түрлері: жәй жүйе бірлескен тұздар тобы. Изотерманың орталықтық ортогогальды кескіні. Тұздық және сулық кескіндер. Кристалдану аймағы және кескіні. Еріту, буландыру және кристалдау процестері.

2. БӨЛІМ. БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАР ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ КИНЕТИКА МЕН КАТАЛИЗ
  1. Кинетикалық заңдылықтар

Күрделі химиялық процестер кинетикасы: қайтымды, параллель тізбекті. Күрделі реакциялар құру сатылары. Шектеулі саты. Реакциялар және процестер жылдамдықтарын есептеу. Температура мен қысымның жылдамдығына әсері. Қозғалмайтын сұйықтар мен абсорбциялау процестерінің кинетикалық заңдылықтары. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар үшін араластырылатын сұйықтардағы физикалық және химиялық абсорбция. ағында өтетін химиялық реакциялар кинетикасының ерекшеліктері. Ион алмасу процесінің кинетикасы. Физикалық және химиялық еру процестерінің кинетикалық заңдылықтары. Температура мен күй дисперсиялығының диффузиялық факторлар әсері. Кристализацияның алдын-алу. Біртекті ерітінді мен әртекті жүйелердегі өзек пайда болуы. Кристалдану орталығының пайда болуына заттың физика-химилық қасиеттерінің, сас қанығуының, температураның, қоспалардың өсуінің теориялары. Температураның, аса қанығудың қоспалардың араластырудың әсері.

Қатты кұйдегі әрекеттесу теориясы. Кристалдардағы нүктелік ақаулардың өзара әсерлесуі. Стехиометриялық емес ақаулардың қатты күйдегі реакцияларға әсері. Тепе-теңдікте емес ақаулардың қатты күйдегі әрекеттесулер құрылысы мен жылдамдығына әсері. Құрамы тұрақты, қатты күйлік өзгерістер құрылысы. Полиморфтық өзгерістердің құрылымдық түрлемдері. Бірінші және екінші түрдегі өзгерістер. Монотропты және энантропты өзгерістер. Тұрақты құрамдағы күйлік өзгерістерді туындандыру және тежеу.

Қатты күйдегі реакциялар кинетикасының ерекшеліктері. Көп дисперциялы жүйелердегі қатты күйлік реакциялар кинетикасы, күй аралық қабатта шектелген реакциялар кинетикасы.

Қатты күйдегі реакциялардың активтеу энергиясы. Қатты күйлердің активті қалпының табиғаты. Қатты күйлерді, олардың бастапқы жағдайларын өзгерту, қоспалар қосымшалау арқылы активтеу. Бастапқы әрекеттесушілер мен олардың қоспаларын механикалық жолмен активтеу.
  1. Бейорганикалық заттар технологиясындағы катализ

Бейорганикалық заттар технологиясындағы химиялық өзгерістерді жылдамдатуда катализдік тәсілдерді қолдану. Катализ түрлері. Біртекті катализ. Әртекті катализ. Әртекті катализ құрылымы. Катализдің шектеуші сатылары. Әртекті катализді реакциялардың кинетикасы. Температураның, қысымның және әрекеттесуші заттар шоғырының әртекті катализдік реакциялар жылдамдығына әсері. Катализдік улар және олардың катализатор активтігін өзгерту әсерінің мәні. Катализаторларды талдап алу және дайындаудың теориялық алғы шарттары. Өндірістік катализатордың негізгі физика-химиялық сипаттамалары.


  1. Бейорганикалық заттар технологиясындағы химия-технологиялық процестерді жетілдірудің жалпы негіздері

Бастапқы физика-химиялық және технологиялық мәліметтердің шынайлығын бағалау.

Бейорганикалық заттар өндірісі технологиясын жетілдірудегі бағытталған технологиялық және физика-химиялық алғы шарттар. Химия-технологиялық процестерді орнықтыландыру тәсілдері.1.10. БЗТ жаңа технологияСЫ

Бейорганикалық заттарды синтездеудің жаңа технологиясы.

Бейорганикалық заттарды плазмохимиялық әдіспен алу. Бейорганкиалық заттарды талапқа сай алу. Бейорганкиалық заттардың физико-химиялық қасиеті.


Бейорганикалық затарды лазерлі технология бойынша алу. Бейорганкиалық заттарды алуда негізгі және қосымша қондырғылар. Плазмо-лазерлі технологияны өңдеу және жаңаландыру технологиясы.

Биохимиялық технология және биохимияның өркендеу. Фосфат тұздары мен қосылыстарының жаңа технологиялары. Фосфаттардың физико-химиялық қасиеті.Реактивті кальций фосфор тұздар өндірісі. Кальций фосфорлы тұздардың алу әдісінің сипаттамасы. Кальций ортофасфатын алудың физхико-химиялық негізі. Монокальцийфосфат, екісулы дикальцийфосфат, үшбайланысқан кальций фосфаты.

Реактивті аммоний және натрий фосфорқышқылды тұздар өндірісі. Аммоний және натрий фосфорқышқылды тұздарын алу әдісінің сипаттамасы.Аммоний және натрий фосфорқышқылды тұздаралудың физико-химиялық негізі

Металдардың тотықтары мен гидрототықтарын алудың қазіргі заманғы технологиясы. Натрий және калий гидрототығын алу технологиясы. Шикізаттар, оларға қойылатын талап, қолдану аймағы. Металдардың гидрототықтарының қасиеті, және оларды алудың жаңа технологиялары. Қақталған және каустикалық сода алудың қазіргі технологиялары. Технологиялардың тиімділігі мен үрдісітің негізгі параметрлері.

Жаңа пигменттерді алу технологиясы. Пигменттерді алудың қазіргі заманғы технологиялары. Пигменттердің ассортименті. Шикізат түрлері мен оларды дайындау әдісі. Жасыл, қызыл, көк және басқа типті пигменттер алу технологиясы. Пигменттерді алу технологияларының айырмашылығы. Пигенттер өндірісінң қазіргі қондырғылары.

Таза және өте таза заттар алу технологиясы. Таза заттар ассортименті. Заттардың өте таза әдістерінің классификациясы. Препараттарды жоғары тазалаудың қолдану аймағы. Химиялық қосылыстарды тазалау әдісі. Қайта кристалдау. Химиялық тұндыру. Тасымалдағыш реакция. Дистилляция және ректификация. Экстракция. Балқыту зонасы. Ионалмастыру және адсорбция.

Реактивті таза препараттар: натрий хлор, натрийкөмірқышқылы, натрий гидрокарбонаты, аммоний бикарбонаты, аммоний фосфаты.

Нанотехнология. Нанотехнология бағыты. нанотехнологияның дамуы. Нано- технология, наноматериалдар, наноқондырғылар.. Наноматериалдар және экологиядағы нанотехнология.1.11. БЗТ заманауи машиналар мен аппараттарЫ
Қазақстан Республикасының ең маңызды салалары мен олардың даму перспективасы. ҚР Химия өндірісі мен бейорганикалық заттар технологиясы.

Ғылым мен техниканың химия өндірісіндегі алатын орны.

Ғылыми техникалық прогресс экономика өндірісінің интенсификация негіздері.

ҚР бейорганикалық заттар технологиясының негізгі даму бағыты.

Қазіргі заманғы химия машинақұрылыс пен құрал құрылыстың жағдайы.

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясында қолданылатын машина мен аппараттардың негізгі классификациясы

БЗТ өндіріс салаларында қолданылатын қазіргі заманғы машиналары мен аппаратарыСовременные машины и аппараттары.

Тұз кендерін өндірудегі таукендерін өндіру саласында қолданылатын машиналар мен аппараттар.

Кендер мен концентраттарды термохимиялық және химиялық өңдеу үшін қолданылатын машиналар мен аппараттар.

Жоғары температуралық процесстерді жүргізуде қолданылатын машиналар мен аппараттар. Плазмотрондар, плазмохимиялық реакциялар2. «6D072000 - БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН СУРАҚТАРДЫҢ КЕЛТІРІЛГЕН ТІЗІМІ


 1. Азот қышқылының қазіргі заманғы алыну әдісі.

 2. Абразивті материалдардың қазіргі заманың алыну әдістері.

 3. Гесс заңы.Жылу эффектісі. Жылу реакциясы және жылу эффектісі.

 4. Корундтың плазмохимиялық алыну әдісі.

 5. Каустикалық сода алудың қазіргі заманғы әдісі.

 6. Талдаудың физика-химиялық әдісі. Осы мақсаттағы құралдар мен приборлар.

 7. Жылусыйымдылықтың температураға тәуелдігі

 8. Флотациялық байыту үшін пайдаланылатын машиналар мен аппараттар.

 9. Термографиялық талдау әдісі. Осы мақсаттағы приборлар мен құрал-жабдықтар

 10. Химиялық өнеркәсіптің қалдықтарының классификациясы.

 11. Энтальпия. Стандарт жағдайдағы процестегі энтальпияның өзгеруі

 12. Табиғи натрий тұздарынан қақталған соданы алудың қазіргі заманғы әдісі

 13. Майдалағыштар, олардың түрлері мен жұмыс істеу принципі.

 14. Химиялық өндірістердегі ағынды суларды залалсыздандыру әдісі.

 15. Тұз қышқылының қазіргі заманғы алыну әдісі

 16. Энтропия. Стандарт жағдайдағы процестегі энтрапияның өзгеруі

 17. Минералды шикізаттарды кешенді өңдеудің негізгі принциптері.

 18. Минералды шикізаттарды байытудың процесі мен әдісі.

 19. Гравиметриялық классификация үшін қолданылатын машиналар мен аппараттар, олрдың әртүрлілігі мен жұмыс істеу реті.

 20. Жемдік монокальцийфосфат алу әдісі. Процестің тБЗенологиясы.

 21. Бос энергия. Стандарт жағдайдағы процестегі бос энергияның өзгеруі

 22. Магнитті байыту үшін машиналар мен қондырғылар

 23. Аммоний фосфатының өндірістік технологиясы. Негізгі технологиялық параметрлер.

 24. Кальций карбидін алудың қазіргі заманғы әдісі.

 25. Термиялық фосфор қышқылы. Шикізат. Қолдану аймағы.

 26. Ерігіштік диаграммалардың әртүрлілігі, олардың жазылуы.

 27. Фосфоритті азот қышқылымен өңдеу әдісі.

 28. Сүзу процесінде пайдаланылатын аппараттар

 29. Сұйытылған және шоғырлы азот қышқылын алу әдісі.

 30. Шикізат және жартылай өнімдерге химиялық талдау әдісі.

 31. Кристалогидрат түзілетін жүйедегі ерігіштік диаграмма.

 32. Кептіру процесінде пайдаланылатын машиналар мен аппараттар

 33. ҚР шикізат ресурстары.Оларды қазу, өңдеу, дайындау әдістері.

 34. Күкірт қышқылының қазіргі заманғы алыну әдісі.

 35. Ағынды суды термиялық әдіспен залалсыздандыру әдісі

 36. Температураға байланысты энтропияның өзгеруі.

 37. Табиғи натрий тұздарынан қақталған соданы алудың қазіргі заманғы әдісі

 38. Экстракциялық фосфор қышқылын алудың физика-химиялық негізі.

 39. Электросүзгілер. Қондырғылар, олардың жұмыс істеу принципі.

 40. Өндірістің қатты қалдықтары, оларды залалсыздандыру

 41. Процестегі жылу эффектісінің температураға байланысты өзгеруі

 42. Элетрлі сеператорлар, олардың түрлерімен бір-бірінен айырмашылығы.

 43. Аммофосты алудың қазіргі заманғы әдісі.

 44. Каустикалық соданы алудың әкті әдісі.

 45. 5. Күкірт құрамдас газды қалдықтарды өңдеу әдістері

 46. Капустинский әдісі бойынша жылу түзілуді есептеу

 47. Кен ұнтақтарын агломерациялау процесінің теориялық негізі

 48. Бор қышқылын алудың қазіргі заманғы технологиясы.

 49. Қос және жай суперфосфаттардың алыну әдісінің салыстырмалы сипаттамасы.

 50. Ағынды суларды тазалау әдісі.

 51. Гиббс энергиясының өзгеруін есептеу әдісі.

 52. Агломерациялық машиналар, олардың қондырғыларымен жұмыс істеу принципі.

 53. БЗТ өнімдерінің сапасын бақылау.

 54. Абразивті материалдардың қазіргі заманғы алыну әдісі.

 55. Аммиак селитрасын алудың физика-химиялық негізі. Шикізат. Қолдагну аймағы. Аппаратуралары.

 56. Конавалов теңдеуі бойынша заттың жану жылуын есептеу.

 57. Бейтераптағыштар, олардың түрлері, жұмыс істеу принципі. Жұмыс параметрлерінің режимдері.

 58. Күкірт қышқылын алудың контактілі әдісі.

 59. Тұздықтан натрий хлоын алу әдісі.

 60. Фторқұрамдас газ қалдықтарын тазалау және залалсыздандыру әдісі.

 61. Химиялық процестің кинетикалық заңдылығы

 62. Минералды шикізатты байыту әдісі. Аппаратуралары.

 63. Фософр тыңайтқыштарының классификациясы. Шикізаты. Қолдану аймағы.

 64. Пирофосфат натрий алудың қазіргі заманғы әдісі.

 65. Азотқұрамдас газ қалдықтарын тазалау және залалсыздандыру әдісі.

 66. Каталитикалық реакция, катализ заңдылығы.

 67. Азот тыңайтқыштарының классификациясы. Шикізаты.

 68. Магний қосылыстарының алыну әдісі.

 69. Кептіргіш агрегаттардың әртүрлілігі. Олардың басты сипаттамалары.

 70. Эктсракциялық фосфор қышқылын алудың физика-химиялық негізі. Шикізат . Қолдану аймағы

 71. Химиялық процестердің термодинамикалық сипаттамалары.

 72. Реактивті фосфор қышқылы өндірісінің технологиясы.

 73. Кешенді және күрделі тыңайтқыштардың классификациясы.

 74. Абсорберлер мен адсорберлер. Жұмыс істеу принципі. Қондырғы.

 75. Қатты қалдықтарды өңдеуге дайындау әдісі

 76. ҚР шикізат ресурстары. Оларды алу, байыту және дйындау.

 77. Қалдықты газдардан газ тәрізді және бу тәрізді қосылыстарды қудалау. Абсорбция әдісі. Хемосорбция әдісі.

 78. Күкірт қышқылы өндірісіндегі заманауи проблемалар

 79. Ағынды суларды тазалаудың физикаө химиялық әдістері. Коагуляция, флокуляция, флотация. Адсорбция.

 80. Күкірт қышқылы өндірісіндегі эколгиялық проблемалар.ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Химическая технология неорганических веществ./Под ред. Ахметова Т.Г. –М.: Химия, 2002. В 2 кн.

 2. Химическая технология неорганических веществ./Под ред. Ахметова Т.Г. -М.: Химия, 1998.

 3. Позин М.Е. Технология минеральных солей и удобрений. –Л.: Химия, 1986.

 4. Бонне М., Заичко Н.Д. и др. Производство азотной кислоты в агрегатах большой единичной мощности. – М.: химия, 1985.

 5. Амелин А.Г. Производство серной кислоты. –М.: Химия, 1976.

 6. Васильев Б.Т., Отвагина М.И. Технология серной кислоты. –М.: Химия, 1985.

 7. С.А.Крашенинников. Технология соды. –М.: Химия, 1988.

 8. Зайцев И.Д., Ткач Г.А. и др. Производство соды. – М.: Химия, 1986.

 9. Якименко Л.М. Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов. –М.: Химия, 1974.

 10. Л.Д.Кузнецов. Синтез аммиака. –М.: Химия, 1982.

 11. Электротермические процессы химической технологии. Учебное пособие для вузов /Под ред. В.А.Ершова. –Л.: Химия, 1984.

 12. Расчеты по технологии неорганических веществ. / Под ред. П.В.Дыбиной. –М.: Химия, 1973.

 13. Расчеты по технологии неорганических веществ. Учебное пособие для вузов /Под ред. М.Е.Позина. –Л.: Химия, 1977.

 14. Постников Н.И. Термическая фосфорная кислота, соли и удобрения на ее основе. М.: Химия, 1976.

 15. Технология фосфорных и комплексных удобрений./Под ред. С.Д.Эвенчика и А.А.Бродского. –М.: Химия, 1987.

 16. В.Ф.Кармышев. Химическая переработка фосфоритов. –М.: Химия, 1983.

 17. Кочетков В.Н. Производство жидких комплексных удобрений. М.: Химия, 1978.

 18. С.А.Крашенинников. Технология соды. –М.: Химия, 1988.

 19. Зайцев И.Д., Ткач Г.А. и др. Производство соды. – М.: Химия, 1986.

 20. Прикладная электрохимия /Под ред. Томилова А.П. М.: Химия, 1984, с. 520.

 21. Прикладная электрохимия /Под ред. Ротиняна А.Л. Л.: Химия, 1974, с. 423.

 22. Вырапаев В.Н., Никольский В.А. Химические источники тока – М.: Высшая школа. 1989, с. 360.

 23. Баймаков Ю.В., Журин А.И. Электролиз в гидрометаллургии. –М.: Металлургия, 1977, с. 361.

 24. Волков Г.И. Электролиз с ртутным катодом. – М.: Химия, 1979.

 25. Электротермические процессы химической технологии. / Под ред. Ершова В.А. – М.: Химия, 1984

 26. Гаршин А.П. и др. Абразивные материалы. – Л.: Машиностроение, 1983

 27. Емлин Б.И., Гасик М.И. Справочник по электротермическим процессам. – М.: Металлургия, 1978

 28. Парада А.Н., Гасик М.И. Электротермия неорганических материалов. – М.: Металлургия, 1990 – 232 с.

 29. Боков А.С. Основы строительства промышленных зданий и сооружений химической промышленности – Минск: Высшая школа, 1965. – 238 с;

 30. Тетеревков А.С., Печерский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования – Минск: Высшая школа, 1981. – 335 с;

 31. Криворот А.С. Конструирование и основы проектирования машин и аппаратов химической промышленности – М.: Машиностроение, 1976. – 324 с;

 32. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов – М.: Высшая школа, 1976. – 271 с;

 33. Н.С. Торочешников, А.И. Родионов и др. Техника защиты окружающей среды.-М.:Химия,1981

 34. А.Л. Коуль, Ф.С. Розенфельд. Очистка газов. М.:Недра,1968

 35. В.А. Проскуряков. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л.:Химия,1977

 36. И.П. Наркевич, В.В. Печковский Утилизация и ликвидация отходов в технологии неорганических веществ. М.:Химия,1984

 37. И.Н. Шокин, Крашенинников Технология соды.-М.:Химия,1976

 38. А.Л. Голдинов, В.А. Копылов. Комплексная азотно-кислотная переработка фосфатного сырья. Л.:Химия,1982

 39. Технология фосфора// Под ред. В.А. Ершова, В.Н. Белова. Л.:Химия,1974

 40. Егоров А.П., Шершевский А.И., Шманенков И.В. Общая химическая технология неорганических веществ. – М: Химия, 1965, 688 с.

 41. Позин М.Е. Технология минеральных солей. Часть 1.2 – Л: Химия, 1970, 791 с.

 42. Иванов А.А. Основы геологии и методов поисков, разведки и оценки месторождений минеральных солей. - М: Госгеолиздат, 1953, 131 с.

 43. Крешков А.П. Основы аналитической химии. – М: Химия, 1976, 480 с.

 44. Жарский И.М., Новиков Г.И. Физические методы исследования в неорганической химии. – М: Высшая школа, 1988, 271 с.

 45. Бишимбаев В.К., Рёсслер Л.Б., Жекеев М.К. Состояние и перспективные направления развития основной химической промышленности Республики Казахстан. - Шымкент, Ғылым, 2006, 290 с.

 46. Бобкова И.М., Дятлова П.М.. Куницкая Г.С. Общая технология силикатов. -Минск. Высшая школа. 1987. -288с.

 47. Дудеров И.Г.. Матвеев Г.М. Суханова В. Б. Общая технология силикатов. -М. : Стройиздат, 1987. -560с.

 48. Таймасов Б.Т. и др. Портландцемент өндірістің технологиясы .-Алматы, Рауан. 1994.-222б.

 49. Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента. -Шымкент, ЮКГУ, 2004. -293с.

 50. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе. - М.: Высшая школа, 2000. -320с.

 51. О.Г.Воробьев., О.С.Балабеков., Ш.М.Молдабеков., Б.Ф.Уфимцев Экологические проблемы химического предприятия. Алма –Ата 1984

 52. С.К.Хамзин., К.З.Смаилов., В.Ф.Яичников., В.П.Никитин. Утилизация отходов промышленности. Алма – Ата. 1992.

 53. А.М.Кунаев., С.М.Кожахметов., А.В.Ванюков., И.Р.Полывянный., А.И.Зазубин., В.С.Есютин. Основы комплексного использования сырья цветной металлургии. Алма – Ата.1982.

 54. Янчиков В.Ф. Востриков Ю.С. Искусственный конгломерат – дорожный цементобетон из элетротермофосфорных шлаков. 1982

 55. Хамзин С.К., Фендт Б.Е., Смаилов К.З. Определение оптимальных составов известкогипсозольных вяжущих, применяемых для укрепления грунтов, с использованием математического метода планирования экспериментов. Алма – Ата: КазПТИ, 1978.

 56. В.С.Есютин, Ж.К.Тазиев., Д.Н.Нургалиев. Вакуумное рафинирование кадмия. Цветные металлы. 1978.

 57. М.М.Лакерник., Э.Н.Мазарчук., С.Я.Петкер., Р.И.Шабалова. Переработка шлаков цветной металлургии М. Металлургия.1980

 58. Б.М.Равич, В.П. Окладников, В.Н. Лыгач и др. и др. Комплексное использование сырья и отходов. – М.: Химия, 1988, 288 с.

 59. А.П. Снурников комплексное использование сырья и отходов в цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1977, 272 с.

 60. Э.А.Туркебаев, Г.Х.Садыков Комплексное использование сырья и отходов промышленности.- Алма-ата: Казахстан, 1988, 140 с.

 61. П.И. Боженов. Комплексное использование минерального сырья для производства строительных материалов. – М.: Госстройиздат, 1963.

 62. Пинаев Г.Ф., Печковский В.В. Основы теории химико-технологических процессов. - Минск: Вышэйшая школа, 1973. -334с.

 63. Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика. -М.: Химия,1975.- 585с.

 64. Карапетьянц М. Х Введение в теорию химических процессов. -М.: Высшая школа, 1981.-333с.

 65. Позин М.Е., Зинюк Р.Ю. Физико-химические основы неорганической технологии. -Л.: Химия, 1985.-384с.

 66. Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности. -М.: Химия, 1968. -304с.

 67. Кувшинников И.М. Минеральные удобрения и соли. -М.: Химия, 1987.-256с.

 68. Карапетъянц М.Х Примеры и задачи по химической термодинамике. -М.: Химия, 1974.- 302с.

 69. Киреев Р.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. -М.: Химия, 1977.-288с.

 70. Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. Изд. «Химия», 1974.

 71. Беленький С.С. Технология пигментов. – М.: Химия, 1970.

 72. А.И. Тетеревков, В.В. Печковский "Оборудование заводов неорганическихвеществ и основы проектирования " Минск: Высшая школа 1981 г.

 73. Шилаев В.П., "Основы обогащения полезных ископаемых М. Недра 1986 г.

 74. Гетопанов В.И., Гудилин Н.С., Чугреев А.И. "Горные и транспортные машины и комплексы" М: Недра 1991г.

 75. "Техногенные и минерально-сырьевые ресурсы "/ Под ред. В.В. Караганова и Б.С.Ужкенова Москва-Алматы 2003,204с.

 76. Теория и технология флотации руд./ Под ред. О.С.Богданова. М: Недра 1990г.

 77. "Химическое оборудование в коррозийно-стойком исполнении "Клинов И.Я.,Удыма П.Г. и др. М: Машиностроение , 1970 г.

 78. Бессонов А.Ф. "Установки для высокотемпературных комплексных исследований" М: Машиностроение 1974 г.
Каталог: sites -> default -> files
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет