Делопроизводство на казахском языке Курс мақсатыбет1/3
Дата03.07.2016
өлшемі446.14 Kb.
  1   2   3


KV(ТС): DpKYa

2

Делопроизводство на казахском языке

Курс мақсаты Құжат – іскери ортада ақпарат тасушы негізгі құрал. Іс қағаздарының сауатты жүргізілуі көптеген шешімдердің сапасы мен тез орындалуында себепкер болады және бұл уақыт үнемдеуде де тиімді. Сонымен бірге, құжат – іскери әріптестер арасындағы қарым-қатынаста олардың заңды құқықтары мен міндеттерін айқындайтын да құрал.


Магистрантқа «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәнін меңгерту үшін қажетті білім мен дағдылар жиынтығын меңгерту қажет.


Берілген пән магистратураның барлық мамандықтары бойынша жұмыс құжаттарында ресми іс қағаз үлгілерін дұрыс толтыруға дағдыландыру үшін арна


2

4

Оқу курсын бітірген магистрант білуі керек:

- басқару ісіндегі құжаттардың маңызы мен қажеттілігін;

- ресми іс қағаздарын мақсатына, өзіндік белгілеріне қарай топтастыруды;

- іс жүргізудегі нормативтік құжаттар мен негізгі ұғымдарды;

- әр іс қағазында берілетін мәліметтерді дұрыс сұрыптауды;

- іс қағаздарының үлгілерін сауатты толтыруды;

- ресми іс қағаздарының түрлерінде жиі кездестін сөз оралымдары мен сөз тіркестерін дұрыс қолдануды;

- іскери ортада өзінің заңды құқықтарын дұрыс пайдалануды.

Магистрант мынадай жалпымәдени құзерттіліктерді меңгеруі керек (ЖҚ):

ЖҚ 1 – жаратылыстану пәндері ғылымы саласында (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) мәдени ойлау қабілеті жоғары және білімді жеке тұлғаны қалыптастыратын базалық білімдерге ие болуы қажет;

ЖҚ 2 – кәсіби қызметінде ақпараттық технологияларды пайдалана алатын, қазіргі заманғы технологияларды меңгеруі керек;

ЖҚ 3- магистратурада білімін жалғастыра алатын, күнделікті кәсіби өмірінде қажетті білімдерді меңгеруі қажет;

ЖҚ 11-ауызша және жазбаша сөйлеу әрекетін дұрыс құрастыра білу, аргументпен және логикалық бірізділікпен ойлай білу, мәдени байлықтарды өз бетімен меңгеру, әлемдік көзқарастарға өзіндік пікірі болуы және оны талдай білуі керек;

ЖҚ 12 – өзінің азаматтық және кәсіби белсенділігімен жоғары мотивацияға ие болу соған ұмтылу, адамгершілік және физикалық тұрғыдан өзін шынықтыру, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне сыни көзқараспен қарай білу және өзін өзі тануға дайын болу;

ЖҚ 14 - кәсіби міндеттеірн атқару үшін қажетті шет тілін білу және қазақ орыс тілдерінде ауызша және жазбаша кәсіби хаттарды жаза білу және тілдік коммуникацияға дайын болу;

ЖҚ 15 - алға қойылған міндеттерді шешу әдістерін таңдай білу және соны негіздеу арқылы өз пікірін қорғай алу.


KV(ТС): OTUPP

3

Компьютерные технологии в строительной науке

Цель курса изучение компьютерной технологии в строительной науке

Основы автоматизированного проектировая, Информационные системы

Эксперимен­тальные и теоретические методы строительства автомобиль­ных дорог, аэродромов и газонефте­проводов

2

4

В результате изучения магистрант должен:

знать:

- современные методы компютерной технологии в строительствеуметь:

- применять теоретически и практиче­ски современные компьютерные техно­логиинавыки: быть способным квалифицированно принимать самостоятельные решения на основе полученных знаний для последующих практических обоснований, направленных на совершенствование функционирования отраслей транспортно-коммуникационного комплекса, внедрять прогрессивные формы организации производства на их предприятиях.

быть компетентным: уметь квалифицированно прогнозировать работу транспортно-коммуникационного комплекса с использованием статистических и других данных; технически и экономически производить оценку зарубежных и отечественных проектов, программ развития, стратегических планов и оперативно составлять выводы и предложения для практического применения; а также методы рациональной организации производственных процессов в сфере транспортно-коммуникационного комплекса.

KV(ТС): MFMKTS

4

Материалы из отходов промышленности

Цель курса изучение студентами курса «Материалы из от­ходов промышленности для дорожного строи­тельства» необходимо для получения ими зна­ний в области эффектив­ного использования отхо­дов промышленности для улучшения охраны окру­жающей среды путем снижения отвальных за­пасов и безобжигового производства вяжущих.

Математика, геометрия, три­гонометрия, астрономия, география, графика фи­зика


Профильные дис­циплины специ­альности «Строи­тельство», преду­смотренные рабо­чими учебными планами специа­лизаций.


2

4

В результате изучения дисциплины сту­дент должен

знать: основные положения нормативных документов по применению отходов про­мышленности в дорожном строительстве, теоретические основы строительства до­рожных одежд

уметь: определять пригодность отходов промышленности для дорожного строи­тельства, вносить предложения по замене дорогих традиционных дорожно-строи­тельных материалов на равнопрочные ма­териалы из отходов промышленности

навыки

- владения передовыми достижениями и новыми технологиями производства материалов из отходов.

- работа с программными продуктами, современными информационными технологиями поиска, сбора, обработки, анализа, и хранения научно- технической информации;быть компетентным: Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли транспортного строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий транспортно-коммуникационного комплекса, организацию контроля качества на транспорте, организацию материально-технического обеспечения транспорта, методы решения фундаментальных задач управления.

KV(ТС): MMMDTT

5

Математические методы механики деформируемого твердого тела

Цель курса предназначен для изучения методов разработки математических моделй и решения задач механики деформируемого тела

Теоретиче­ская меха­ника, матема­тика

Эксперимен­тальные и теоретические методы строительства автомобиль­ных дорог, аэродромов и газонефте­проводов

2

4

В результате изучения студент дол­жен:

знать:

- численно оценить напряженно-де­формированнное состояние элемента конструкцииуметь:

- ставить задачи механики деформируе­мого твердого тела в перемещениях и напряженияхНавыки:

Владеть математическими методами в механике и планирование научно-исследовательских работ, в том числе направленных на инновационную деятельность;


быть компетентным: Иметь представление о современных методах численного анализа и методе конечных элементов, а также комплексах пакетов программ, предназначенных для исследования напряженно-деформированного состояния транспортных сооружений различного назначения уметь вводить информации об узлах и элементах, реализовать метод конечных элементов на ЭВМ, составить программы матриц жесткости, масс и эквивалентных узловых сил для элементов, вычислить напряжений и деформаций в узлах, решить системы уравнений равновесия метода конечных элементов, а также решить систем уравнений статического расчета на основе прямых методов и уравнений равновесия для динамических задач.

KV(ТС): IROTTB

6

Инженерные решения по охране труда и технике безопасности

Цель курса Законодательство Респуб­лики Казахстан по охране труда. Гармонизированное законодательство старан ближнего и дальнего за­рубежья по вопросам ох­раны труда. Планирование работ по охране труда.

Организация работ по ох­ране труда. Инженерные решения при создании оптимального микроклиматата рабочей зоны Инженерные реше­ния по снижению уровня воздействия шума на строительных объектах. Инженерные решения по снижению уровня воздей­ствия вибрации на строи­тельных объектах. Инженерные решения по вопросам электробезо­пасности на строительных объектах. Инженерные решения по технике безо­пасности на строительныхДелопроиз­водство на Государст­венном языке Республики Казахстан.

Компьютер­ные техноло­гии в строи­тельной науке.

Математиче­ские методы механики де­формируе­мого твердого тела. Инже­нерные реше­ния по охране труда и тех­нике безопас­ности


Основы науч­ных иссле­довний.Ме­тоды плани­рования экс­перимента

Автомобиль­ные магист­рали.Рекон­трукция неф­тегазопрово­дов и нефте­газохранилищ.

Нефтегазо­проводы и нефтегазо­хранилища в особых усло­виях. Город­ские дороги.


2

4

После освоения модуля магистрант должен:

Знать:- законодательство Республики Казахстан по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- опасные и вредные производственные факторы, наблюдаемые в процессе функционирования строительных сис­тем и технологий;

требования к зданиям, сооружениям и территориям

- планирование работ по охране труда.

- организацию работ по охране труда

Уметь: - составлять инженерные реше­ния при создании оптимального микро­климатата рабочей зоны; - составлять инженерные решения по снижению уровня воздействия шума на строительных объектах; - составлять инженерные решения по снижению уровня воздействия вибра­ции на строительных объектах;

навыки - составлять инженерные решения по вопросам электробезопасности на строительных объектах; - составлять инженерные решения по технике безопасности на строительных объектах.

быть компетентным: быть способным к анализу научно-технического опыта и тенденций развития предприятий транспортно-коммуникационного комплекса


KV(ТС): IREB

7

Инженерные решения по экологической безопасности

Цель курса Законодательное обосно­вание природоохранной деятельности

Организационно-экологи­ческие проектные реше­ния в строительстве. Са­нитарно-гигиенические требования к строитель­ным материа­лам.Инженерные решения при производстве эколо­гически безопасных строительных материа­лов.Инженерные решения при формировании сани­тарно-защитной зоны предприятия.Делопроиз­водство на Государст­венном языке Республики Казахстан.

Компьютер­ные техноло­гии в строи­тельной науке. Мате­матические методы меха­ники дефор­мируемого твердого тела.
Основы на­учных иссле­дований Ме­тоды плани­рования экс­перимента

Автомобиль­ные магист­рали. Реконст­рукция нефте­газопроводов и нефтегазо­хранищ.2

4

После освоения модуля магистрант должен:

Знать законодательное обоснование природоохранной деятельности; орга­низационно-экологические проектные решения строительства;

Уметь - составлять организационно-экологические рекомендации по разра­ботке строительных генеральных пла­нов и ситуационных планов строитель­ства;

Навыки: вести учет экологических требований при обосновании потребности и выборе основных строительных машин и транспортных средств;- определять уро­вень токсичности материалов исполь­зуемых в строительстве.

быть компетентным:Знать: способы обеспечения безопасности движения транспортных средств; анализ,организацию и проведение служебного расследования, предотвращение повторения подобных происшествий; классификации происшествий на транспорте и отдельных их видов: сходов и столкновений транспортных средств, пожаров, взрывов и т.д.; правовую и нормативно-техническую документацию, связанную со служебным расследованием; меры профилактики в случаях брака.

KV(ТС): ONI

8

Основы научных исследований

Цель курса дисциплины является подготовка современного конкурентоспособного специалиста, в условиях развития экономики, требует расширения приоритетных направлений обучения в высшей школе, связанных с формированием у будущего специалиста не только глубоких профессиональных знаний, но и умения в процессе профессиональной деятельности оценить научно-техническое состояние и восприимчивость производства к достижениям науки и техники.


Эксплуатация автомобиль­ных дорог, Автомати­зацмия про­ектирования автомобиль­ных дорог

Информаци­онные техно­логии в строительстве

2

4

В результате изучения настоящей дисциплины в соответствии с требованиями Государственного стандарта образования студент (или соискатель) должны:

Знать:

– современные теоретические предпосылки, прогрессивные методы диагностики и оценки состояния эксплуатационного состояния дорог, аэродромов и транспортных сооружений;

– методики измерений, современные измерительные приборы и оборудование, а также методы математической статистики для обработки данных измерений и испытаний;

– положения и методы инновационной деятельности, начиная с научно-исследовательских разработок, мониторинга инновационных процессов, оценки результативности инновационной деятельности и заканчивая внесением изменений в нормативы;Уметь:

– применять методы математического моделирования для решения задач проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

– на основе анализа имеющегося опыта использования экономико-математических методов в строительстве в дисциплине определить порядок построения моделей; классы задач, оптимизируемых с применением экономико-математических методов; методики получения оптимальных решений;

Навыки:

применять информационные технологии в сфере проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, аэродромов и транспортных сооружений;

– применять средства методического, технического и программного обеспечения САПР;

быть компетентным: Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли транспортного строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий транспортно-коммуникационного комплекса, организацию контроля качества на транспорте, организацию материально-технического обеспечения транспорта, методы решения фундаментальных задач управления.KV(ТС): MPE

9

Методы планирования эксперимента

Цель курса Разработка средств, спо­собов и методов науки и техники, направленных на автоматизацию дейст­вующих и создание новых автоматизированных и автоматических техноло­гий и производств (Ц1);

- разработка и ис­следованию средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том числе жизненным циклом про­дукции и ее качеством, применительно к конкрет­ным условиям производ­ства на основе отечест­венных и международных нормативных документов
Основвы ав­томатизиро­ванного про­ектировая, математика, физика, ин­формацион­ные системы

Основы науч­ных исследо­ваний

2

4

В результате изучения студент дол­жен:знать:

- Применять глубокие естествен­нонаучные и, математические знания

для решения научных и инженерных задач в области анализа, синтеза, проектирова­ния, производства и эксплуатации систем автоматизации технологических процессов и производств.

Уметь:

Воспринимать, обрабатывать, анализи­ровать и обобщать научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области теории, проектирования, производства и экс­плуатации систем автоматизации тех­нологических процессов и производств, принимать участие в командах по раз­работке и эксплуатации таких системНавыки владения разработки и ис­следований средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том числе жизненным циклом про­дукции и ее качеством, применительно к конкрет­ным условиям производ­ства на основе отечест­венных и международных нормативных документов
быть компетентнымЗнать и использовать новейшие достижения в области транспортного строительства, определять перспективы их использования, осуществлять моделирование систем в технологии и организации строительного производства

MKEZTS 1202

10

Метод конечных элементов в задачах транспортного строительства

Цель курса Программа дисциплины представляет собой теоре­тические и практические описания алгоритма ис­пользования метода ко­нечных элементов, общего для краевых задач любого физического содержания, таких, как расчет: поля скоростей в гидрогазоди­намике, магнитного поля, прочностных задач и т.д. По освоении курса сту­дент (магистрант) приоб­ретает соответствующие общим требованиям ГОС и целям ООП знания, уме­ния и навыки, позволяю­щие грамотно пользо­ваться программами чис­ленного расчета, бази­рующимися на методе ко­нечных элементов в его различных формулиров­ках

При изучении дисциплины «Метод конечных элементов в задачах транспортного строительства» используются базовые знания по дисциплинам: «Математика», «Теоретическая механика», «Строительная механика транспортных сооружений», «Механика грунтов, основания и фундаменты», «Строительные конструкции здании и сооружении на транспорте», ««Мосты и трубы, тоннели и метрополитены»,

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Метод конечных элементов в задачах транспортного строительства» будут востребованы при выполнении выпускной дипломной работы на получение магистра транспортного строительства.2

4

Изучив дисциплину, магистрант должен:

Знать: основные идеи метода конечных элементов, типы конечных элементов, разбиение изучаемой области на конечные элементы, нумерация узлов, интерполяционные полиномы для дискретизированной области, перемещения и деформации при плоском напряженном состоянии и плоской деформации, построение матрицы жесткости элемента, криволинейные элементы и численное интегрирование.

Уметь: вводить информации об узлах и элементах, реализовать метод конечных элементов на ЭВМ, составить программы матриц жесткости, масс и эквивалентных узловых сил для элементов, вычислить напряжений и деформаций в узлах, решить системы уравнений равновесия метода конечных элементов, а также решить систем уравнений статического расчета на основе прямых методов и уравнений равновесия для динамических задач.

Навыки владеть навыками приобретения новых знаний, расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре, быть способным к самосовершенствованию и росту личности

Быть компетентным Иметь представление: о современных методах численного анализа и методе конечных элементов, а также комплексах пакетов программ, предназначенных для исследования напряженно-деформированного состояния транспортных сооружений различного назначения

11

Особенности проектирования зданий в сейсмических районах

Цель курса Данная дисциплина отражает современное состояние теории и практики проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах.

В ней рассматриваются основные характеристики и вопросы прогнозирования землетрясений, сейсмического районирования и микросейсморайонирования территорий, требования к грунтам оснований зданий, методы расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия, принципы проектирования сейсмостойких зданий различных конструктивных систем, активные системы сейсмозащиты, анализ последствий землетрясений.
ТСП3, Технология возведения зданий и сооружений, Испытание сооружений

теория проектирования объектов строительства, реконструкция и усиление зданий и сооружений, инженерная экспертиза и экономическое обоснование проектов, работа над магистерской диссертацией.


3

6

В результате изучения дисциплины магистрант должен

знать:

- общие сведения и характеристики землетрясений;

- сведения о сейсмическом районировании и микрорайонировании территорий;

- особенности объемно-планировочных решений зданий возводимых в сейсмических районах;

- особенности конструктивных решений зданий возводимых в сейсмических районах;

- методы расчета зданий на сейсмические воздействия;

- принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений;

- особенности поведения зданий различных конструктивных решении при сейсмических воздействиях;

- современные системы активной сейсмозащиты зданий;

- методику инженерного анализа последствий землетрясений;уметь:

- решать задачи, связанные с определением сейсмических воздействий на здания и сооружения;

- выбирать объемно-планировочные решения для зданий, проектируемых в сейсмических районах;

- выбирать конструктивные решения зданий для сейсмических районов;

- находить и использовать необходимую научно-техническую информацию по данной области компетенций;

Навыки:

- навыками проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах;

- методами определения сейсмических нагрузок действующих на здания и сооружения;

- методами и способами усиления и восстановления строительных конструкций, поврежденных землетрясениямибыть компетентным: в вопросах научной методологии, использования современных программных продуктов, обработки полученных результатов и формах их представления. Знать основные принципы проектирования строительства, прогрессивные способы расчета и конструирования деталей и узлов, основы достижения максимальной эффективности производства и высокое качество конечной продукции. Знать основные направления развития научно-технического процесса в отрасли строительства, состав и последовательность разработки организационно-технической и технологической документации, вопросы организации проектирования и изысканий строительства, организацию контроля качества, организацию материально-технического обеспечения а, методы решения фундаментальных задач управления.


Каталог: cms -> uploads -> files
files -> Перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
files -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 4 қыркүйектегі n 1140 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы
files -> Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристiк және спорттық мақсаттар үшін пайдалану ережесiн бекiту туралы
files -> Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 20 наурыздағы №253 қаулысы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
files -> Зоологиялық коллекциялар жинау және оларды мемлекеттiк есепке алу ережесiн бекiту туралы
files -> Жануарлар дүниесiн пайдалануға рұқсат беру ережесiн бекiту туралы
files -> Сауалнама асбк мүшелігіне кіру үшін өтініш
files -> Акционерное Общество «Алматинский вагоноремонтный завод» объявляет о проведении закупок – Товарно-материальных ценностей


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет