Дипломдық жұмыс тақырыптары № №ю№ Аты жөні ТақырыптарыДата13.06.2016
өлшемі117.82 Kb.
#133120
түріДиплом
География, жерге орналастыру және кадастр кафедасының 2013-2014 оқу жылындағы 5В011600 – География мамандығы бойынша

дипломдық жұмыс тақырыптары


»№ю№

Аты - жөні

Тақырыптары

Ғылыми жетекшінің аты –жөні (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

Рецензенттің аты – жөні (жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

Қазақ бөліміАлимбетов Азиз Ерикұлы

Мойынқұмның оңтүстік-шығыс бөлігін экологиялық-географиялық бағалау

Эколого – географическая оценка юго-восточной части Моиынкумов

Ecological - geographical assessment of the south-eastern part of Moiynkum


Рыскельдиева А.М.

аға оқытушы
Актымбаева Б.И.

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

г.ғ.к., доцент
Екейбаева Динара Пашарханқызы

Алматы облысының жер ресурстарын пайдалану ерекшеліктері

Особенности использования земель Алматинской области

Features of land use in Almaty oblast


Темирбеков А.Т.

г.ғ.к., ҚазҰУ - дің профессоры
Сарқытқанұлы Қастер Абай атындағы ҚазҰПУ

ғ.г.к., доцент

Ермаханбетова Құндызай Серікқызы

Қазақстан геожүйесінің қауіпті табиғи үдерістері экологиялық қауіп -қатер көздері ретінде

Опасные природные процессы геосистем Казахстана как источники экологического риска

Hazard natural processes of geosystems of the Kazakhstan as a sources of ecologicall risk


Аскарова М.А.

г.ғ.д., профессорМедеу А.Р.

ҚР БжҒМ География институтының директоры

г.ғ.д., профессор
Ештаев Жанғали Кәмілідінұлы

Оңтүстік Қазақстан облысының агроландшафтарының қазіргі жағдайы мен оларды тиімді пайдалану мәселелері

Современное состояние агроландшафтов Южно-Казахстанской области и проблемы их рационального использования

The current state of agricultural landscapes of the South-Kazakhstan Oblast and the problems of their rational use
Түгельбаев С.С.

г.ғ.к., доцент
Мамырова К.Н.

Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық университеті(ҚазМҚПУ) география кафедрасының меңгерушісі

п.ғ.к., доцент
Жуманов Нуралы Қылышбекович

Оңтүстік Қазақстан облысындағы суармалы егіншілік және оны тиімді пайдалану

Орошаемое земледелие Южно-Казахстанской области и их рациональное использование

Irrigated agriculture in South Kazakhstan oblast and their rational use

Бейсеев А.О.

г.- м. ғ.к, доцент


Бейсеева Г.Б.

Ө.О.Оспанов атындағы топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институты БҒҚ

а/ш.ғ.д., профессор
Имаханова Жібек Қайратқызы

Шығыс Қазақстанның медикалық-географиялық ерекшеліктері

Медико - географические особенности Восточного Казахстана

Medical - geographic features of East Kazakhstan


Рыскельдиева А.М.

аға оқытушыАбитбаева А.

ҚР БжҒМ География институтының АҒҚ

г.ғ.к., доцент
Кафарова Мереке Суимбайкызы

Алтай тауы қазақстандық бөлігінде флора және фауна таралуының физикалық-географиялық ерекшеліктері

Физико-географические особенности распространения флоры и фауны Казахстанской части Алтая

Physiographic features of flora and fauna distribution of Kazakhstan part of Altai


Рыскельдиева А.М.

аға оқытушыАктымбаева Б.И.

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

г.ғ.к., доцент
Кәрібай Динара Талғатқызы

Қаратау жотасы ландшафтарының динамикалық ерекшеліктері

Динамические особенности ландшафтов Каратауского хребта

The dynamic features of Karatau mountain range landscapes


Оразымбетова Г.Ш.

г.ғ.к., доцентМухамадинова Н.А.

Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық университеті(ҚазМҚПУ) экология кафедрасының меңгерушісі

п.ғ.к., доцент
Қожахмет-Яссауи Сара Қожахмет-Яссауиқызы

Қазақстанда ерекше қорғалатын аймақтардың құрылу қағидалары (Іле Алатауы ұлттық саябағы мысалында)

Принципы создания особоохраняемых территории в Казахстане (на примере Иле – Алатауского Национального парка)

The principles of establishing of protected areas in Kazakhstan (on example of Ile Alatau National Park)

Сағымбай Ө.Ж.

г.ғ.к., доцент қ.а.


Тұрсынова А.А.

ҚР БжҒМ География институты

«Су ресурстары» зертханасы меңгерушісінің міндетін атқарушы г.ғ.к.
Құсайын Асқар Қайратұлы

Дүниежүзіндегі қазақтардың қоныстану географиясы

География расселения казахов в мире

The geography settlement of Kazakh nations in the world


Какимжанов Е.Х.

аға оқытушыСарқытқанұлы Қастер Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.к., доцент

Қыдыралина Нұрзина Набатқызы

Батыс Қазақстан ландшафтарының құрылымдық ерекшеліктері мен геоэкологиялық мәселелері

Стурктурное особенности ланшафтов Западного-Казахстана и их геоэкологические проблемы

The structural landscapes features of the West-Kazakhstan and their geoecological problems


Оразымбетова Г.Ш.

г.ғ.к., доцентМұса Қ.Ш. Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.к., доцент

Мақадас Қыран

Қазақстан Республика мен Қытай Халық Республикасының арасындағы геосаяси мәселелер

Геополитические проблемы между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой

Geopolitical problems between the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China


Мылқайдаров Ә.Т.

г.ғ.к., доцент қ.а.
Уәлиев Т.О.

Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.к., доцент
Мутталипова Мәдина Хабидинқызы

Солтүстік Қазақстандағы Жетіқара нефрит кен орнының ерекшеліктері

Особенности Жетикаринского нефритового месторождения Северного Казахстана

Features of Zhetykara nephrite mine in North Kazakhstan


Бейсеев А.О

авательнтг.-м. ғ.к. доцент
Қожназаров А.

Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

г/м.ғ.к., профессор
Окасова Елдана Рыскелдиевна

Іле өзені атырауының геожүйелерінің антропогендік өзгерістері

Антропогенные изменения геосистем бассейна реки Или

Anthropogenic changes in the Ili River basin geosystems


Оразымбетова Г.Ш.

г.ғ.к., доцентМұса Қ.Ш. Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.к., доцент

Рамазанова Сымбат Адылхатқызы

Шығыс Қазақстан облысының ландшафтық - рекреациялық ресурстары

Ландшафтно-рекреационные ресурсы Восточного Казахстана

Landscape and recreational resources of the East Kazakhstan


Макаш К.К.

аға оқытушыМухамадинова Н.А.

Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық университеті(ҚазМҚПУ) экология кафедрасының меңгерушісі

п.ғ.к., доцент
Саркытбаева Дарина Тохтаркановна

Шығыс Қазақстан облысы орман ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері

Проблемы рационального использования лесных ресурсов Восточно-Казахстанской области

Problems of rational use of forest resources in the East Kazakhstan oblastСағымбай Ө.Ж.

г.ғ.к., доцент қ.а.
Тұрсынова А.А.

ҚР БжҒМ География институты

«Су ресурстары» зертханасы меңгерушісінің міндетін атқарушы г.ғ.к.
Сәдірбаева Асылзат Сәдірбайқызы

Қызылорда облысының геоэкологиялық жағдайына Байқоңыр ғарыш айлағының әсері

Влияние космодрома Байконур геоэкологическому состоянию Кызылординской области

The influence of the Baikonur Cosmodrome to the environmental and economic condition of Kyzylorda Oblast


Оразымбетова К.Ш.

г.ғ.к., доцент


Мұса Қ.Ш. Абай атындағы ҚазҰПУ г.ғ.к., доцентТілеубек Мауітбек

Қазақстан -Қытай қатынастарының экономикалық – географиялық ерекшеліктері

Экономико-географические особенности казахстанско-китайских отношений

Economic and geographic features of the kazakh-chinese relations


Тугельбаев С.С.

г.ғ.к., доцентМамырова К.Н.

ҚазҚПУ география кафедрасының меңгерушісі

п.ғ.к.,доцент
Урынбаева Индира Каллибековна

Ақтөбе облысының жер ресурсын ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланудың қазіргі жағдайы

Современное состояние использования земель для сельскохозяйственного назначения Актюбинской области

Current status of the using lands for agricultural purposes of Aktobe Oblast

Темирбеков А.Т.

г.ғ.к., ҚазҰУ –дің профессоры


Сарқытқанұлы Қастер Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.к., доцент

Хамидов Нурлан Кенгесулы

Қарағанды облысы аумағындағы жайылымдарды тиімді пайдаланудың экономикалық- географиялық мәселелері

Экономико-географические проблемы рационального использования пастбищ на территории Карагандинской области

Economic and geographical problems of rational use of pastures in the Karaganda Oblast territory


Ғабдолла О.Ж.

аға оқытушыСарқытқанұлы Қастер Абай атындағы ҚазҰПУ

г.ғ.к., доцентОрыс бөліміАмрин Нуржан Маратович

Ғаламдық жылыну жағдайындағы Шығыс Қазақстан климатының өзгеруі

Изменение климата Восточного Казахстана в условии глобального потепление

Climate change in East Kazakhstan under global warming


Вилесов Е,Н.

г.ғ.д., профессорКокарев А.Л.

БжҒМ География институты АҒҚ

г.ғ.к.
Ершибулов Азамат Кайратович

Қазақстан Республикасы Каспий маңы аймағында шаңды дауылдардың пайда болуының географиялық ерекшеліктері

Географические особенности возникновений пыльных бурь в Прикаспийском регионе Республики Казахстан

Geographical features of occurrences of dust storms in the Caspian region of Republic of Kazakhstan

Ахметжанова З.Х.

г.ғ.д., доцент


Скоринцева И.Б.

БжҒМ География институты БҒҚг.ғ.д.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет