Дипломдық жұмысты рәсімдеу және жазуға арналған әдістемелік нұсқауДата01.07.2016
өлшемі61.49 Kb.
#169567
түріДиплом
Ақпараттық хат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Жас ғалымдар кеңесі ұжымдық монаграфияны жариялауға материалдар қабылдауды ашық деп жариялайды: «Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жас ғалымдарының ғылыми жұмыс жазулары бойынша әдістемелік нұсқаулары (ғылымның барлық бағыттары бойынша)».

Жариялау үшін Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің мамандары мен жас ғалымдары шақырылады.

Жарияланымдар келесі тақырыптардың (бағыттардың) біреуіне сәйкес келу керек: 1. Ғылыми мақала жазуға арналған әдістемелік ұсыныс

 2. Дипломдық жұмысты рәсімдеу және жазуға арналған әдістемелік нұсқау

 3. Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және жазуға арналған әдістемелік нұсқау

 4. Жоғарғы импакт фактор және шетел журналдарына мақала жариялау және жазу әдістемесі (РИНЦ, Thomson Reuters Science, Scopus).

 5. Семинар және дәріс сабақтарын өткізуге арналған әдістемелік ұсыныс: Жоғары мектептептегі оқытудың жаңа әдістері.

Жариялауға арналған талаптар: Материал көлемі-10 нан 20 бетке дейін болу керек., шрифт TimesNewRoman- 14 кегль, бет (жиек) мөлшері- сол – 3см; оң – 1см; жоғары – 2см; төмен – 2см. Аралық интервал - 1. Жұмыс тақырыбы қою шрифтпен бас әріптермен, ортасы бойынша түзетіліп жазылуы тиіс. Төмен қарай 2 жолдан кейін тегіс әріптермен автордың толық аты-жөні, мәтін оң жағына қарай түзетіліп жазылуы тиіс. Егер, автор саны 1 ден көп болса – екінші немесе келесі автордың аты бөлек келесі жолға жазылады. Келесі жолға – жоғарғы оқу орнының толық аты-жөні, қала-үтір арқылы, мәтін сол жағына қарай түзетіліп жазылуы тиіс. Төмен қарай департамент(бөлім) немесе факультет атауы жазылады.

Екі жол шегінуден кейін мәтін басталады. Абзац-1,25 см, мәтін ені бойынша түзетіліп жазылуы тиіс. Мәтін көшіріліп қойылмайды. Сурет атауы мен сан тізбегі сурет астында, кесте атауы мен сан тізбегі- кесте астында көрсетілуі тиіс. Кестелер, схемалар, суреттер, формулалар, графиктер көрсетілген жиек шегінен шығып кетпеуі керек(суреттер мен кесте шрифті -10 пт кем болмауы керек). Әдебиеттерде көрсетілген сілтемелер квадратды жақшада көрсетілуі кажет. Әдебиеттер тізімі міндетті түрде болу керек. Ауыстырылып қойылмайды. Жарияланым екі тілде (қазақ және орыс) жоспарлануына байланысты материалдарды екі нұсқада қазақ және орыс тілінде жиберулеріңіз қажет.Материалдарды жариялау Ұлт Көшбасшысы ҚР бірінші Президенті қорының есебінен жүзеге асырылады. Ұйымдастыру жарнасы-кажет емес.

Материалдарды «Жас ғалымдар кеңесі» деген белгімен электрондық почта арқылы келесі адреске жиберулеріңіз қажет sajasata@mail.ru . Материалдарды қабылдау 2014 ж. 1 наурызына дейін. Аталған монография талаптары мен тақырыптарына сәйкес рәсімделмеген материалдар жарияланбайды.ЕҰУ ЖҒК Төрайымы Турханова А.Ж.

Құжатты толтыру мысалы
ЖАС ҒАЛЫМНЫҢ ПРАКТИКА БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ЖАЗУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМЫ.
Турханова Айгерим Жолтаевна

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ.

Халықаралық қатынастар факультеті
Бұл әдістемелік ұсыным жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазуға септігін тигізу үшін қажет. Дипломдық және магистрлік диссертация үшін талаптар бірдей болып табылады. Жас ғалымдар, болашақ мамандар және магистрлерді жалпы қоса алғанда, дипломдық және магистрлік жұмыстарды жазу барысында қате кеткен жағдайда, мақала авторы баріне белгілі мысал негізінде ғылыми жұмыстарды жазғанда қажетті ұсыныстар ретін келтіреді. ..............................................................................................................................................................................мәтін..................

Қолданылған әдебиеттер тізімі:


 1. Алиева С.К., Кусаинова А.М. «Методические указания по написанию и оформлению дипломных работ по специальности «050202 – международные отношения» , Астана 2011 г. 24 стр.

 2. И.Н.Кузнецов «Диссертационные работы: методика подготовки и оформления», Издательство «Дашков и К» - 2013 г., 488 стр.

 3. Платонова Н.А. «Основы дипломного проектирования», Издательство «Дашков и К» -2013 г., 272 стр.

 4. Т. В. Букина, Д. В. Гергерт.  Методические рекомендации по написанию и оформлению магистерской диссертации. Издательство – «Пермь» - 2011. – 32 стр.


Информационное письмо

Совет молодых ученых ЕНУ им.Л.Н.Гумилева объявляет о начале приема материалов для публикации в коллективной монографии: «Методические рекомендации по написанию научных работ молодыми учеными ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (по всем направлениям науки)».

Для публикации приглашаются молодые ученые и специалисты ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.

Публикации должны соответствовать одной из следующих тематик (направлений): 1. Методические рекомендации по написанию научной статьи

 2. Методические указания к написанию и оформлению дипломных работ

 3. Методические указания к написанию и оформлению магистерских диссертаций

 4. Методика написания и опубликования статьи в зарубежных журналах и журналах с высоким импакт фактором (РИНЦ, Thomson Reuters Science, Scopus).

 5. Методические рекомендации по проведению лекции и семинарских занятий: новые методы обучения в Высшей школе.

Требования к публикациям: Объем материала – от 10 до 20 стр., шрифт Times new Roman – 14 кегль, размеры страницы - слева 3 см, справа -1см, верхняя и нижняя -2см. Междустрочный интервал – одинарный. Название работы печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже, через две строки, строчными буквами – полное имя автора, выравнивание текста по правому краю. В том случае, если авторов больше, чем один – имя второго и последующего авторов печатается на следующих строках отдельно. На следующей строке – полное название ВУЗа, через запятую - город, выравнивание текста по правому краю. Ниже название Факультета или Департамента(отдела).

После отступа в две строки следует текст. Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста проводится по ширине. Переносы в тексте не ставить.

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10пт). Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить.

В связи с тем, что публикация планируется на двух языках (казахском и русском). Материалы присылать в двух вариантах, на казахском и на русском языке. (т.е. перевод).

Публикация материалов За счет средств Фонда Первого Президента РК-Лидера Нации. Оргвзноса –нет.

Материалы присылать по почте на адрес: sajasata@mail.ru c пометкой «Для монографии СМУ». Прием материалов до 1 марта 2014 г. . Материалы, оформленные, не в соответствие предъявляемым требованиям и тематике монографии не будут публиковаться.

Председатель СМУ ЕНУ Турханова А.Ж.

Пример оформления
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ НАПИСАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Турханова Айгерим Жолтаевна

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, АстанаФакультет Международных отношений
Методические рекомендации предназначены для помощи в написании научных и исследовательских работ молодых ученых. Как дипломных работ, так и магистерских диссертаций. Автор статьи в популярной форме, на основе примеров, случаев ошибок в написании магистерских и дипломных работ, приводит ряд рекомендаций в написании научных работ, для будущих специалистов и магистров наук и в целом, молодых ученых. …………………………………………………………………………………………………………текст ………..


Список использованной литературы:

 1. Алиева С.К., Кусаинова А.М. «Методические указания по написанию и оформлению дипломных работ по специальности «050202 – международные отношения» , Астана 2011 г. 24 стр.

 2. И.Н.Кузнецов «Диссертационные работы: методика подготовки и оформления», Издательство «Дашков и К» - 2013 г., 488 стр.

 3. Платонова Н.А. «Основы дипломного проектирования», Издательство «Дашков и К» -2013 г., 272 стр.

 4. Т. В. Букина, Д. В. Гергерт.  Методические рекомендации по написанию и оформлению магистерской диссертации. Издательство – «Пермь» - 2011. – 32 стр.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет