Доклад №0200002011 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община АлфатарДата20.06.2016
өлшемі64.24 Kb.
#149460
түріДоклад
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А


ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките

по Одитен доклад № 0200002011 за извършен одит за съответствие при

финансовото управление на Община Алфатар

за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

(Виж Одитен доклад)

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, т. 8 от Разпореждане


№ 256 от 08.02.2011 г. на Сметната палата и Заповед № ОД-2-ПК-033 от 02.07.2012 г. на Валери Апостолов, заместник - председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0200002011 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Алфатар за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗСП на кмета на Община Алфатар е изпратен окончателен одитен доклад с 4 препоръки за подобряване на финансовото управление на бюджетните средства и имуществото в Община Алфатар1.

В изпълнение на изискванията на чл. 48, ал. 2 от ЗСП, в определения срок с писмо изх. № 781 от 19.03.2012 г.2 кметът на Община Алфатар е уведомил писмено Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, като не е приложил документи, доказващи изпълнението им.

С писмо изх. № 07-02-1071/15.12.2011 г.3 на Председателя на Сметната палата е изпратен окончателен одитен доклад за резултатите от одита с 3 препоръки за изпълнение на председателя на Общинския съвет - Алфатар. При осъществяването на последващия контрол е установено, чe от Председателя на ОбС не е изпратено в тримесечен срок писмено уведомление до Председателя на Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките, с което не са спазени изискванията на чл. 48, ал. 2 от ЗСП.4

Проверката има за цел да се установят действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението на дадените препоръки от кмета на общината.
ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:І. По дадените препоръки на кмета на Община Алфатар:

По препоръка 1: Да се регламентира и въведе ред в кметствата на общината за издаване на ръчно попълнени приходни квитанции от длъжностните лица при заплащане на местните данъци и такса битови отпадъци.

Със Заповед № 155 от 26.05.2011 г. на кмета на общината са определени длъжностни лица, които носят отговорност относно реда за събиране на данък недвижими имоти, такса „Битови отпадъци”, данък върху превозните средства, патентен данък, други местни данъци и общински такси, услуги в Община Алфатар. Със същата е регламентиран и въведен ред в кметствата на общината за издаване на ръчно попълнени приходни квитанции от длъжностните лица при заплащане на местните данъци и такса битови отпадъци (в т.т. 8, 9 и 10)5.Препоръка 1 е изпълнена.
По препоръка 2: Да се въведе контролен механизъм за извършване на проверки от длъжностните лица в общината за правилно начисляване и своевременно отчитане в касата на събраните от кметствата данъци и такси за административни услуги.

Със Заповед № 155 от 26.05.2011 г. на кмета на общината в т. 11 и т. 12 са определени длъжностните лица, които следва да осъществяват текущ контрол за събирането в брой и отчитането на местни данъци и такси. Определен е срок, до който да се отчитат от длъжностните лица събраните суми.6Препоръка 2 е изпълнена.
По препоръка 3: Да предложи за приемане от ОбС промяна на структурата на общинската администрация, свързана с трансформиране на длъжности.С докладна записка на кмета на общината в ОбС – Алфатар е внесено предложение за актуализация на структурата на общинската администрация, считано от 01.03.2012 г.7 С Решение № 035 от 10.02.2012 г. на ОбС е приета структура на общинската администрация, която е в съответствие с действащото законодателство.8

Препоръка 3 е изпълнена.

По препоръка 4: Да внесе предложение в ОбС - Алфатар заактуализиране на:

4.1. Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие с измененията на Закона са общинската собственост.

С Докладна записка № 2431 от 23.12.2011 г. на кмета на общината в ОбС – Алфатар е внесен проект за промяна и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие с измененията на Закона за общинската собственост.94.2. Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината върху общата част от капитала на търговските дружества.

С Докладна записка № 608 от 05.03.2012 г. на кмета на общината е внесен проект за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Алфатар в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.10Препоръка № 4 е изпълнена.

ІІ. Препоръки дадени на Общински съвет - Алфатар
По препоръка № 1 Да се приеме актуализирана Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

С Решение № 024 от 29.12.2011 г. на Общинския съвет - Алфатар е прието изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.11Препоръка № 1 е изпълнена.
По препоръка № 2 - Да се приеме актуализирана Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Алфатар в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с стопанска цел.

С Решение № 040 от 09.03.2012 г. на Общинския съвет - Алфатар е приета Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Алфатар в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с стопанска цел12.Препоръка № 2 е изпълнена
По препоръка № 3 Да се приеме актуализирана структура на общинската администрация.

С Решение № 035 от 10.02.2012 г. на ОбС е приета структура на общинската администрация, която е в съответствие с действащото законодателство.13


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Алфатар за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. е установено, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.Изпълнени са всички препоръки, дадени на кмета на Община Алфатар и на Общински съвет - Алфатар..


1 Одитно доказателство № 1 – Копие на писмо с изх.07-02-1070 от 15.12.2011 г. от Сметна палата

2 Одитно доказателство № 2 – Копие на писмо с изх. № 781 от 19.03.2012 г. от Община Алфатар

3 Одитно доказателство № 3 – Копие на писмо с изх.07-02-1071 от 15.12.2011 г. от Сметна палата

4 Одитно доказателство № 4 – Констативен протокол относно неизпратена информация в СП от ОбС

5 Одитно доказателство № 5 – Копие от Заповед № № 155 от 26.05.2011 г. на кмета на общината

6 Одитно доказателство № 5 – Копие от Заповед № № 155 от 26.05.2011 г. на кмета на общината

7 Одитно доказателство № 6 – Копие на Докладна записка от кмета на общината относно актуализиране на структурата на общинската администрация

8 Одитно доказателство № 7 – Копие на Решение № 035 от 10.02.2012 г. на ОбС относно актуализиране на структурата на общинската администрация

9 Одитно доказателство № 8 – Копие на Докладна записка от кмета на общината за промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

10 Одитно доказателство № 9 – Копие на Докладна записка от кмета на общината за проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Алфатар в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с стопанска цел.

11 Одитно доказателство № 10 – Копие от Решение № 024 от 29.12.2011 г. на Общинския съвет - Алфатар за актуализиране на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и копие на приетата наредба.

12 Одитно доказателство № 11 – Копие от Решение № 040 от 09.03.2012 г. на Общинския съвет - Алфатар за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Алфатар в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с стопанска цел и копие на приетата наредба.

13 Одитно доказателство № 7 – Копие на Решение № 035 от 10.02.2012 г. на ОбС относно актуализиране на структурата на общинската администрация

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет