Әдіснамалық түсініктемелер 6 Методологические пояснения 6бет1/14
Дата11.06.2016
өлшемі294.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Мазмұны
Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 6

Методологические пояснения 6

Аңдатпа 10

Аннотация 10

1.Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану
Использование информационно-коммуникационных технологий 12

1.1.Компьютер және Интернет желісін пайдаланушылар


Количество пользователей компьютером и сетью Интернет 12

1.2. Орналасқан жерлері бойынша компьютер және Интернет желісін пайдаланушылар


Количество пользователей компьютером и сетью Интернет по типам местности 13

1.3. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланушылар


Пользователи информационно-коммуникационных технологий 14

1.4. Пайдаланушылардың жас құрылымы


Возрастная структура пользователей 15

1.5. Білім деңгейі бойынша пайдаланушыларды бөлу


Распределение пользователей по уровню образования 16

1.6 Пайдаланушыларды жұмыспен қамтылу мәртебесі бойынша бөлу


Распределение пользователей по статусу занятости 17

1.7 Пайдаланушыларды компьютерлік сауаттылық деңгейі бойынша бөлу


Распределение пользователей по уровню компьютерной грамотности 18

1.8. Үй шаруашылықтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану


Использование информационно-коммуникационных технологий в домашних хозяйствах 19

2. Интернет желісіне қосылу және қатынауға мүмкіндік


Подключение и доступ к сети Интернет
2.1. Интернетке үйден қосылу үшін пайдаланатын жабдықтар
Оборудование используемое для подключения к сети Интернет из дома 21

2.2. Интернетке қатынауға арналған байланыс техникаларын қолдану


Использование техники связи для доступа в Интернет 22

2.3. Интернеттің үй жағдайында қолданылуын тежейтін негізгі себептер


Основные причины, сдерживающие использование Интернет в домашних условиях 24

2.4. Компьютерді пайдаланудың негізгі орындары


Основные места использования компьютера 25

2.5. Үй шаруашылықтары мүшелерiнің компьютерлік іс-әрекеттері


Компьютерные действия членов домашних хозяйств 26

2.6. Интернет желісін пайдаланудың негізгі орындары


Основные места использования сети Интернет 28

2.7. Компьютердi пайдалану жиiлiгi


Частота использования компьютера 29

2.8. Интернет желiсін пайдалану жиiлiгi


Частота использования сети Интернет 30

2.9. Интернетпен жұмыс кезінде жұмсалған уақыт


Время, потраченное при работе с Интернетом 31

3. Интернет желісін пайдалану мақсаттары


Цели использования сети Интернет
3.1. Интернет желiсін пайдаланудың негізгі мақсаттары
Основные цели использования сети Интернет 32

3.2. Электрондық үкіметтің қызметтерін пайдаланушылар


Пользователи услугами электронного правительства 35

4. Интернет желiсін пайдаланудағы негiзгi мәселелер


Основные проблемы при использовании сети Интернет 37

5. Қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша өткiзiлген шаралар


Проведенные меры по обеспечению безопасности 38

6. Электронды коммерция


Электронная коммерция
6.1 Тауарлар және қызметтерге Интернет арқылы тапсырыс беру
Заказ товаров и услуг через Интернет 39

6.2. Интернет арқылы тапсырыс берiлген тауарлар мен қызметтердің құны аудандар бойынша


Стоимость товаров и услуг, заказанных через Интернет по районам 40

6.3. Интернет арқылы тапсырыс берiлген тауарлар мен қызметтерді сатушылар


Покупатели товаров и услуг, заказанных через Интернет 41

6.4. Интернет арқылы тапсырыс берiлген тауарлар мен қызметтердің атауы


Наименование товаров и услуг, заказанных через Интернет 42

6.5. Тауарлар мен қызметтерге Интернет арқылы төлем


Оплата товаров и услуг через Интернет 44

6.6 Тауарлар мен қызметтерді Интернет арқылы сатып алу басымдылықтары


Преимущества покупки товаров и услуг через Интернет 45

6.7. Интернет-коммерцияның дамуын тежейтін себептер


Причины, сдерживающие развитие Интернет-коммерции 46

Әдіснамалық түсініктемелер


DSL - мәліметтерді дәстүрлі (мыс) телефон желісі бойынша жоғары жылдамдықпен жеткізетін кең жолақты сандық абоненттік желі. DSL сандық абоненттік желісінің негізгі технологияларына ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line  – бұл жай телефон нөмірімен Интернетке жоғары жылдамдықпен қатынауды ұйымдастыратын технология, сонымен қатар телефон желісі бос қалады) және HDSL (High Rate Digital Subscriber Line – жоғары жылдамдықты сандық абоненттік байланыс желісі) жатады. DSL-байланыс ең жоғары жылдамдықты тұрақтандырылған Интернет байланыстың бірі;

ISDN - арналар коммутацияланған байланыстың телефондық жүйесін қолдана отырып Интернетке уақытша қатынау. ISDN желісі телефонның қарапайым мыс сымы арқылы дауыс пен мәліметтерді сандық (аналогты жеткізуден ерекше) жеткізуге мүмкіндік береді, аналогты жүйелерге қарағанда жеткізу сапасы мен жылдамдығы жоғары. ISDN желісі бойынша байланыс төменгі жылдамдықты (тар жолақты)

Методологические пояснения


DSL - широкополосная цифровая абонентская сеть для передачи данных в высоких скоростях по традиционным (медным) телефонным линиям. К основным технологиям цифровых абонентских линий DSL относятся технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line  – технология, позволяющая организовать высокоскоростной доступ в Интернет на обычном телефонном номере, при этом телефонная линия остается свободной) и HDSL (High Rate Digital Subscriber Line – высокоскоростная цифровая абонентская линия связи). DSL-подключение относится к одним из самых высокоскоростных постоянных Интернет-подключений;

ISDN - временное подключение к Интернету с использованием телефонной системы связи с коммутацией каналов. Сеть ISDN позволяет осуществлять цифровую (в отличие от аналоговой) передачу голоса и данных по обычным медным телефонным проводам, обеспечивает более высокое качество и скорость передачи, чем аналоговые системы. Соединения по сети ISDN

қатынауға жатады;UMTS - 3G буынына жататын ұялы байланыс технологиясы;

GPRS - деректерді топтап жіберуді жүзеге асыратын GSM ұтқыр байланысы технологиясындағы қондырма. GPRS ұялы байланыс желісін пайдаланушыға GSM желісіндегі басқа жабдықтармен және сыртқы желілермен, сонымен қатар Интернет желісімен деректер алмасуды іске асыруға мүмкіндік береді;

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) - ақпаратты пайдаланушылардың мүддесіне қарай жинау, өңдеу, сақтау, тарату, бейнелеу және пайдалану мақсатында біріктірілген үдерістер мен бағдарламалық-техникалық құралдар әдістерінің жиынтығы;

Аналогты модем - жылдамдығы 56 кбит/сек-қа дейінгі аналогті телефон желісі арқылы Интернетке қатынауды ұйымдастыратын технология, телефондық сөйлесулер үшін телефон желісін пайдалану мүмкіндігінсіз;

Интернет желісі - ауқымды ақпараттық желі, оның бөліктері TCP/IP хаттамасында

относятся к низкоскоростным (узкополосным);UMTS - технология сотовой связи, относящаяся к поколению 3G;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе сети Интернет;

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения, и использования информации в интересах ее пользователей;

Аналоговый модем - технология, позволяющая организовать доступ в сеть Интернет через аналоговую телефонную сеть со скоростью до 56 кбит/сек, без возможности использования телефонной линии для ведения телефонных разговоров;

Сеть Интернет - глобальная информационная сеть, части которой негізделген бірыңғай мекен-жай кеңістігі арқылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен. Интернет желісі көптеген өзара байланысқан компьютер желілерінен тұрады және компьютерлерге, электронды почтаға, хабарландыру тақталарына, деректер базасына және пікір-талас топтарына қашықтан қатынауды қамтамасыз етеді;

Интернет-ресурс - тәуелсіз домендік аты бар, Интернет желісін пайдаланушыларға бір сайт шеңберінде жұмыс жасайтын почта, іздеу, ауа-райы, жаңалықтар, форумдар, талқылаулар, дауыс беру сияқты әр түрлі өзіндік қызметтер ұсынатын веб-сайт;

Кабельді теледидар - телевизиялық хабар тарату (сонымен қатар кей жағдайда FM-радио хабар тарату) түрі, тұтынушыға сымжелі арқылы жеткізілетін жоғары жиілікті сигналдар көмегімен таратылатын телесигнал;

Спутниктік теледидар - тарату орталығынан тұтынушыға экватордан жоғары геотұрақты жерге жақын орбитада орналасқан Жердің жасанды серігі арқылы телевизиялық сигналдарды беру жүйесі;

Теледидарлық құрылғы (Сет-топ-бокс) - интернет-сигналдарды теледидарлы

логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP. Интернет состоит из множества взаимосвязанных компьютерных сетей и обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, электронной почте, доскам объявлений, базам данных и дискуссионным группам;Интернет-ресурс - веб-сайт, имеющий независимое доменное имя и предоставляющий пользователю сети Интернет различные интерактивные сервисы, работающие в рамках одного сайта, такие как почта, поиск, погода, новости, форумы, обсуждения, голосования и так далее;

Кабельное телевидение - модель телевизионного вещания (а также иногда и FM-радиовещания), в которой телесигнал распространяется посредством высокочастотных сигналов, передаваемых через проложенный к потребителю кабель;

Спутниковое телевидение - система передачи телевизионного сигнала от передающего центра к потребителю через искусственный спутник Земли, расположенный на геостационарной околоземной орбите над бейнелерге айналдыруға, теледидар арқылы интернет-жүйеге кіруге, интернет-сайттарда жаңалықтармен танысуға, Интернет-радио тыңдауға, электронды почта қолдануға және т.б. мүмкіндік жасайтын құрылғы;

Электронды коммерция (e-commerce) - деректер алмасудың электрондық құралдарын пайдалана отырып коммерциялық операцияларды жүзеге асыру бойынша кәсіпкерлік қызмет. Компьютерлік жүйелерді пайдалану арқылы сатып алу, сату, сервистік қызмет көрсету, маркетингтік іс-шараларды жүргізуді іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді;

экватором;

Телевизионный прибор (Сет-топ-бокс) - устройство, позволяющее преобразовать интернет-сигнал в телевизионное изображение, с помощью телевизора входить в интернет-систему, ознакомиться с новостями на интернет-сайтах, слушать интернет-радио, пользоваться Е-mail и другие;

Электронная коммерция (e-commerce) - предпринимательская деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием электронных средств обмена данными. Обеспечивает возможность осуществления покупок, продаж, сервисного обслуживания, проведения маркетинговых мероприятий путём использования компьютерных сетей.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет