Энергиямен жабдықтау келісім-шарты договор энергоснабжения



Дата20.06.2016
өлшемі248.5 Kb.

Энергиямен жабдықтау келісім-шарты

ДОГОВОР

Энергоснабжения



_______________
________________қ. «____»___________201_ ж.
Сатушы: «Шығысэнерготрейд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан,_________________ №_________________ сенімхаттың негізінде әрекет ететін,

____________________________________________________________________________________________________________



(лауазымы, аты-жөні, тегі)

бір тараптан, және Сатып алушы:

______________________________________________________________________________________________________негізінде әрекет ететін

______________________________________________________



( аты-жөні, тегі)

екінші тараптан (ары қарай бірге «Тараптар», ал бөлек «Тарап» деп аталады), төмендегі туралы осы Келісім-шартты жасасты (ары қарай – мәтін бойынша «Келісім-шарт»):




 1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1 Сатушы Сатып алушыға электр энергиясын (әрі қарай мәтін бойынша «Тауар») Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленген теңгерімдік және пайдалану жауапкершілігінің бөліну шегінде жеткізіп беруге, ал Сатып алушы Тауарды қабылдауға және Келісім-шарт шарттарында төлеуге міндеттенеді

1.2. Тараптар Келісім-шартты орындау барысында ҚР Азаматтық кодексін, ҚР 2004 жылдың 09 шілдесіндегі № 588-II «Электр энергетикасы туралы» заңын, ҚР Үкіметінің 2000 ж. 7 желтоқсандағы № 1822 Қаулысын, ҚР Энергетика және минералдық қорлар министрінің 2005 ж. 24 қаңтардағы бұйрығымен бекітілген Электр энергиясын пайдалану ережелерін және өзге де электр энергетикасы саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.
2. ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ
2.1 Тауар бағасы 20__ ж. «__» қаңтардағы жай-күйі бойынша 1 адамға белгіленген айлық лимиті «90/85» кВт*с шегінде тұтынылған бір киловатт/сағ үшін _____ теңгені (ҚҚС-сыз) және белгіленген ай сайынғы лимит шегінен артық пайдаланылған бір киловатт/сағ үшін ______ теңгені (ҚҚС-сыз) құрайды. Баға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес уәкілетті органмен келісіліп, Сатушымен белгіленеді.

2.2 Сатушы Тауар бағасын өзгертілген сәтіне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттелетін тәртіпте өзгертуге құқылы.

2.3 Сатушы Тауар Бағасының өзгергені туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау және/немесе хабарлама арқылы Сатып алушының назарына жеткізеді.


3. ТАУАРДЫ ТӨЛЕУДІҢ ТӘРТІБІ.
3.1 Күнтізбелік ай есеп айырысу кезеңі болып табылады.

3.2 Сатып алушымен сатып алынған электр энергиясының мөлшері коммерциялық есептеу аспаптарының деректеріне сәйкес және/немесе есеп айырысу жолымен анықталады.

3.3 Алынған тауар үшін төлем Сатып алушыға хабарлама-шоты жеткізілген сәттен бастап жүргізіледі. Шот алынбаған жағдайда, төлем есептік кезеңнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей Сатушының есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы жүргізіледі.

3.4 Сатып алушы Сатушының алдындағы қаржылық міндеттемесін орындауға жеткіліксіз болып табылатын төлем жасаған жағдайда, сома келесі кезектілікте өтеледі:

1) Келісім-шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын іске асыру үшін Сатушымен жұмсалған шығыстар (мемлекеттік баж, комиссиялық алым және т.б.);

2) төлемақы өсімі, Келісім-шартты орындамағыны үшін айып, пайдаланған электр энергиясы үшін қайта есептеу;

3) электр энергиясы үшін ертерек пайда болған қарыз төлемі (соның ішінде, Тараптар арасында бұрын жасалған келісім-шарттар бойынша да, егер ондайлар болса).
4. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ШЕКТЕУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ САТЫЛУЫН ТОҚТАТУДЫҢ ШАРТТАРЫ.

4.1 Тараптар Сатушы электр энергиясын беруді тоқтататындығы туралы Сатып алушыны кез келген байланыс түрлерімен, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: факс, телефон, пошта, электрондық пошта, курьерлік қызмет, бұқаралық ақпарат құралдары: «Рудный Алтай» газеті, немесе «Дидар» газеті, немесе облыстық телеарна, немесе Сатушымен ұсынылған шот, э/э ажыратқанға дейін 3 күн бұрын берілген шот арққылы хабарландырған соң ғана Келісім-шарт бойынша электр энергиясын сатуды төмендегі жағдайларда толығымен немесе жартылай тоқтатуға құқылы деген келісімге келді:


4.1.1 төлем жасалмай Келісім-шарт бұзылғанда;

4.1.2 Келісім-шарттың 5.2.6-5.2.7 т.т. орындалмағанда немесе тиісінше орындалмағанда.

4.2 Сатушы электр энергиясын сатуды төмендегі жағдайларда толығымен немесе жартылай дереу тоқтатуға құқылы:

4.2.1 Сатып алушының кінәсінен Сатушының электр энергиясы сапасының көрсеткіші төмендегенде;

4.2.2 Сатып алушы Келісім-шарттың 5.2.3 т. орындамағанда;

4.2.3 авариялардың және төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша шұғыл шараларды қабылдау үшін, кейіннен Сатып алушыны ажыратудың себептері туралы хабарландырумен;

4.2.4 өкілетті органның ұйғарымы бойынша;

4.2.5; Келісім-шарттың 5.2.4 т. орындалмағанда


5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
5.1 Сатып алушы құқылы:

5.1.1. Нормативтік-техникалық құжаттама мен МЕМСТ-тің міндетті талаптарына сәйкес тиісті дәрежедегі сапалы Тауарды алуға:

- кернеу тербелісі V+/- 10% дейін;

- қалыпты ұйғарынды және шекті ұйғарынды жиілік мәні +/- 0,2 и +/- 0,4 Гц;

- кернеудің күрт құлауы, тораптарда кернеудің күрт құлау ұзақтығы20 кВ-30 секунд.

5.1.2 Сатушыдан, электр энергиясы үшін есеп айырысқан жағдайда, сапасыз Тауар берілгеніне байланысты нақты шығындарды өтеуді талап етуге.


5.1.3 Келісім-шарттың орындалуына байланысты туған даулы мәселелерді шешу үшін сот органдарына жүгінуге.

5.1.4 Келісім-шарттың орындалу мәселелері бойынша қызмет көрсету орталықтарында Сатушыдан және __________ телефоны бойынша кеңес алуға.

5.1.5 Осы Келісім-шартта қарастырылған сатып алынатын электр энергиясының мөлшерін әр есеп айырысу кезеңінің басына дейін 15 күн бұрын мерзімнен кем емес уақыттың аралығында, Сатушымен жасасқан жазбаша келісімнің негізінде өзгертуге.

5.1.6 ҚР заңнамасының талаптарын орындаған жағдайда авариялық және/немесе технологиялық броньдау бойынша тауарды алуға.

5.1.7 Тауар үшін төлемді ақшалай түрде кез келген мүмкін тәсілдермен: кассалар, есеп айырысу-кассалық орталықтар, электрондық төлеу, Интернет-банкинг, Telepay жүйесі арқылы жүргізуге болады.

5.1.8 Келісім-шарттың орындалуына байланысты хаттарына, арыздарына, сауалдарына 10 жұмыс күнінен артық емес мерзім аралығында жауап алуға. Ұзақ қарастырылуды талап ететін жағдайларда, ол жөнінде Сатушы Сатып алушыны хабарландырады – 30 күннен артық емес уақыт аралығында.

5.1.9 Сапалы және сыпайы қызмет көрсетілуіне және Келісім-шарт бойынша туындаған мәселелерді қарастырғанда, онымен жеке жұмыс істеуге.

5.1.10 Ақпараттық қолдауды алуға, ауқымды сауалнамаға қатысуға, қызмет көрсету сапасын жетілдіру үшін ұсыныстар мен ұсынымдар беруге.



5.2 Сатып алушы міндетті:

5.2.1 Сатып алушы Келісім-шартқа сәйкес уақытлы және толық көлемде төлеуге міндетті.

5.2.2 Коммерциялық есепке алу аспабын тексеру үшін, өзінің электр қондырғыларына Сатушы қызметкерлерінің (қызметтік куәліктері бойынша) кедергісіз кірулерін қамтамасыз етуге.

5.2.3. Осы Келісім-шарттың 5.3.3 т. көрсетілген аспаптарға салынған пломбалардың сақталуын қамтамасыз етуге.

5.2.4. Заңды және/немесе нақты мекенжайы; банктік деректемелері; байланыс түрлері мен желілері; электрді пайдалану объектілерінің иесі және осы Келісім-шарттың тиісінше орындалуына әсер ететін басқа да мәліметтері өзгеретін болса, ол жөнінде өзгертілгеннен кейін 5 күннің аралығында Сатушыға жазбаша түрде хабарлауға. Қайта тіркеу, қайта ұйымдастыру, тарату (соның ішінде банкротқа ұшырау) алдында, осы Келісім-шарттың 10 т. қарастырылған шарттың негізінде, Келісім-шартты өзгертуге немесе бұзуға байланысты тиісті әрекеттерді орындауға.

5.2.5 Кез келген түрдегі жұмыстарды жүргізгенде, егер ол үшін Сатушының пломбаларын алу қажет болса, жұмыстарды жүргізу алдында ол туралы Сатушыға жазбаша хабарлап, тиісті жазбаша рұқсат алуға.

5.2.6 Сатушымен ұсынылған Сатып алушы мен Сатушының арасындағы салыстыру кесімінің негізінде, кесім ұсынылғаннан кейін бес күннің аралығында, өзара есеп айырысуды салыстыру жұмысын жүргізуге.

5.2.7. Әр айдың _____күні осы Келісім-шарттың №2 Қосымшасында көрсетілген  барлық электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін, соның ішінде Сатып алушының желісіне қосылған, бірақ электрмен жабдықтау келісім-шартын Сатушымен жасасқан қосалқы тұтынушылардың есептеу құралдарының көрсеткіштерін алуға және келесі жұмыс күнінен кешіктірмей пайдаланған электр энергиясының мөлшері жөніндегі мәліметті, жауапты тұлғаның қолының қойылуымен, Сатушыға ұсынып отыруға.



5.3 Сатушы құқылы:

5.3.1 Тауар үшін төлемақыны уақтылы және толық мөлшерде алуға және төлем жасау мерзімі бұзылған жағдайда, қолданыстағы заңнама мен Келісім-шартта қарастырылған шараларды қолдануға.

5.3.2 Пломбалардың болуын және/немесе бүтіндігін бақылауға.

5.3.3 Коммерциялық есептеу желілері мен электр құралдарына немесе оларға дейінгі нүктелерге рұқсатсыз кірудің алдын алу мақсатында, бөлек электр құралдар жүйесін және/немесе коммерциялық есептеу аспаптары мен олардың бөліктерін, сондай-ақ олар орнатылған құрылымдық элементтерді (есепке алу шкафтары, өлшеу құралдарының бөліктері, қоршаулары және т.б.), Сатып алушының жайларындағы немесе аумағындағы электр құралдарының және/немесе желілерінің ішіне немесе сыртына орнатылған құрылымдық элементтердіэлектр энергиясын коммерциялық есепке алудың келісілген нүктесіне дейін немесе оған дейін пломбалауға.



5.4 Сатушы міндетті:

5.4.1 Сатушы сатып алушыға электр энергиясын жеткізіп беру қызметін көрсетуге келісім-шарт жасасқан энергия беруші ұйымнан теңгерімдік және пайдалану жауапкершілігінің шекарасы болып табылатын сату нүктесінде нормативтік техникалық құжаттама мен МЕМСТ-тің міндетті талаптарынан сапасына сәйкес келетін электр энергиясын сатуға.



5.4.2 Сату нүктесінде Сатып алушыға электр энергиясын Келісім-шартпен белгіленген пайдалану шарттары мен көлеміне сәйкес сатуға

5.4.3 Сатып алушымен ұсынылған Сатушы мен Сатып алушының арасындағы салыстыру кесімінің негізінде, кесім ұсынылғаннан кейін бес күннің аралығында, өзара есеп айырысуды салыстыру жұмысын жүргізуге.

5.4.4 Келісім-шарт бойынша белгіленген төлемақыға ай сайын шот (төлемдік талап-тапсырма немесе басқа төлемдік құжат) жазып беруге.


5.4.5 Келісім-шарттың орындалуына байланысты мәселелер бойынша кеңес беруге.

5.4.6. Сапасы тиісті дәрежеде емес Тауарды жеткізіп беру және ескертусіз Электр энергиясын ажырату нәтижесінде тұрмыстық электржабдықтары мен азық-түліктің бұзылғаны үшін Сатып алушыға келтірілген нақты нұқсанды өтеуге.




6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ



6.1 Сатып алушы Келісім-шарттың 3.3 т. қарастырылған төлем жасаудың соңғы мерзімін бұзған жағдайда, Сатушы өсімақыны есептеуге, ал Сатып алушы төлем уақытының кешіктірілген әр күні үшін төленбеген сомадан 0,1 % мөлшерінде есептелген өсімақыны төлеуге міндетті. Өсімақының есептелуі есептіден кейінгі айдың 26-нан бастап жүргізіледі.
6.2 Осы Келісім-шарттың 5.4.2 т. бұзылып, сапасыз электр энергиясы сатылғандықтан, Сатып алушыға келтірілген нақты шығындарды Сатушы өтейді. Сапасыз электр энергиясын сатудың себептері мен салдары бойынша энергетикалық сараптама жүргізу үшін белгіленген тәртіпте аккредитацияланған сараптамалық мекеменің Сатушының кінәсін анықтайтын түйіні (Сатушының талабымен ұсынылады), Сатып алушы электр қондырғыларының тараптармен бірлесіп тексеру кесімі, келтірілген шығынның төленгенін растайтын құжаттар және Тараптармен қол қойылған Келісім шығынды ерікті түрде өтеу үшін негіздеме болып табылады.

6.3 Егер Сатып алушының электр қондырғыларын пайдалану барысында «Электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерін» және/немесе техника қауіпсіздігін бұзу немесе Сатушының электр қондырғыларындағы басқа да технологиялық бұзушылықтардың нәтижесінде және Сатып алушының келісім-шарт міндеттерін орындамау және тиісінше орындамау салдарынан өзге сатып алушыларға электр энергиясының сатылуы тоқтатылып, сол себептен оларға электр энергиясы жеткілікті түрде берілмесе, онда басқа сатып алушылармен қойылған соманың мөлшерін өтеу жауапкершілігі осы жағдайға айыпты болған Сатып алушыға жүктеледі.



  1. Сатып алушы Келісім-шарт бойынша міндеттемелердің бұзылуына үшінші тұлғалардың Сатып алушы алдындағы өз міндеттемелері бойынша іс-әрекеттері немесе әрекетсіздіктері себеп болған жағдайларда да Сатып алушы алдында жауапкершілікке тартылады

6.5Сатушымен Келісім-шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда оның кінәсі болса, Сатушы Сатып алушыға келтірілген нақты нұқсанды өтейді.

6.6Сатып алушы электр энергиясының пайдаланылуын арттырған жағдайда үшінші тұлғаларға сатылатын электр энергиясының сапасы нашарласа – осыған байланысты залал шеккен мөлшерде.

6.7 Егер Сатып алушы пайдаланылған электр энергиясының төленбегені үшін белгіленген тәртіпте э/э-нан ажыратылса, онда э/э қосу берешек толық өтелгеннен кейін жүргізіледі. Егер э/э бірнеше рет ажыратылса (бір реттен артық), Сатып алушыны э/э қосу берешек толық өтелгеннен кейін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленген баға бойынша э/э қосу қызметі төленгеннен кейін жүргізіледі

6.8Егер Сатып алушы келісім-шарт шарттарын бұзғаны үшін электр торабынан ажыратылғаннан кейін Сатушының жазбаша рұқсатынсыз э/э қосылса, онда Сатушы ҚР Азаматтық кодексінің 293 б. тәртібінде 10 АЕК теңге мөлшерінде айыпақы есептеуге, ал Сатып алушы төлеуге міндетті. Энергиямен жабдықтау ұйымының өкілімен және Сатып алушымен жасалған өз бетімен э/э қосылу туралы акт бұзушылықты растайтын құжат болып табылады. Сондай-ақ акт құрамында энергиямен жабдықтау ұйымының 3 өкілі бар комиссиямен жасалса ғана жарамды болып табылады




7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Форс-мажор, яғни, еңсерілмес күш жағдайлары (апаттық жағдайлар, соның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей: төтенше жағдай, құйын, қар басу, су тасқыны, найзағай, жер сілкіну), болжау немесе алдын алу мүмкін емес жағдайлар, соғыс әрекеттері,ереуілдер, Келісім-шарт шарттарын орындамауға емесе тиісінше орындамауға соқтыратын Тауарды жабдықтау шарттарына қатысты мәселелерге байланысты Үкімет шешімдері сынды оқиғалар орын алған жағдайда, Тараптар бір-бірінің алдында ол жағдайлардың салдарына жауап бермейді.


7.2 Егер Тараптардың біреуі форс-мажор жағдайының себебінен осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе жартылай орындай алмайтын болса, онда ол Тарап 5 күннің ішінде екінші Тарапты ол туралы жазбаша түрде хабарландыруға міндетті.


 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚАРАУЫ БОЙЫНША ӨЗГЕ ШАРТТАР

______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________


 1. ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУ





  1. Тараптардың Келісім-шартты орындауға, өзгертуге және бұзуға байланысты даулары хаттармен (жеделхаттармен) алмасу, қосымша келісімдерді жасасу және басқа да тиісті шаралар арқылы шешіледі.

  2. Келісім-шартты орындау мәселелері бойынша келісімге келмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі. Осы Келісім-шарт бойынша аумақтық сотта қаралу орны – Келісім-шарт жасасқан тұрғылықты мекен.



10. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРТІЛУІ МЕН БҰЗЫЛУЫНЫҢ ТӘРТІБІ

10.1 Осы Келісім-шарт ________________бастап күшіне енеді және ______________дейін әрекет етеді.

10.2 Кейінге қалдыратын жағдайлар болғанда – Келісім-шарт олар пайда болған кезден бастап күшіне енеді. Күшін жоятын жағдайлар орын алғанда – Келісім-шарт олар пайда болған кезден бастап тоқтатылады.

10.3 Келісім-шарт күшінің аяқталуынан отыз күн бұрын, Тараптардың біреуінен осы Келісім-шартты ары қарай жасасудан бас тарту жөнінде өтініш түспеген жағдайда, ол бұрынғы шарттар бойынша және сол мерзімге ұзартылып отырады.

10.3.1.Сатушы Сатып алушының келісімінсіз Келісім-шартты бұзуға құқылы, бірақ бұзғанға дейін 30 күн бұрын оны алдын ала хабарландыруы тиіс.

10.3.2Тарап келісім-шарт жасасудан дәлелді бір жақты бас тартуға құқылы, егер:

1) Келісім-шартта негізделген міндеттерді орындау мүмкін болмаса;

2) Белгіленген тәртіпте екінші тарапты банкрот деп мойындаса;

3) Мемлекеттік орган актісі негізінде келісім-шарт жасалып, бұл акті өзгертілсе немесе күші жойылса;

4) Тұтынушы басқа жабдықтаушы ұйымға берілсе;

5)ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа да жағдайларда
10.4 Тараптардың бірі Келісім-шартты өзгерту жөнінде ұсыныс жасағысы келсе, оны жазбаша түрде ұсынады және ол 30 (отыз) күннен кешіктірілмей екінші Тараппен қарастырылады. Өзгертулер мен қосымшалар Келісім-шартқа тек екі жақтың жазбаша келісімі арқылы ғана енгізіледі.

10.5 Келісім-шарт бойынша пайдаланған электр энергиясы үшін толығымен есеп айырыспай, Сатып алушы Келісім-шартты бір жақты түрде бұза алмайды.

10.6 Осы Келісім-шарт екі данада құрастырылған, біреуі – Сатып алушыда, екіншісі – Сатушыда сақталынады.
11. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР.
11.1 Жеке үй құрылысының иесі болып табылатын Сатып алушылар үшін № 1 Қосымша (Сатушы жауапкершілігін шектеу актісі) мен № 2 Қосымша (Торапқа ену келісім-шартының көшірмесі немесе олардың орындалуы туралы белгісімен техникалық шарттар) келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылады).
ҚОСЫМШАЛАР ТІЗІЛІМІ


 1. №1 қосымша. Сатушының жауапкершілік ауқымын шектеу кесімі.

 2. №2 қосымша. Коммерциялық есептеу аспаптарының тізілімі.

 3. №5 қосымша. Желіге кіру келісім-шарты (көшірмесі).


ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
САТУШЫ:

«Шығысэнерготрейд» ЖШС

Өскемен қ., Ворошилов к-сі, 156

бөлімшенің мекенжайы:

_________________________________________

Учаскенің мекенжайы

_________________________________________
Электр энергиясын төлеу деректемелері:

СТН 181600231883

ЖСК KZ05914398409BC00881 «Сбербанк» ЕБ АҚ

БСК SABRKZKA

БСН 040 940 000 029

Келісім-шарт бойынша жауапты орындаушы: _________________________________________

Тел.:__________факс: ___________
Қолы______________________ М.О.

САТЫП АЛУШЫ:

______________________________________________________,


мекенжайы___________________________________________________________________________________________________,

____________________________________________

Деректемелері:

Жеке куәлігінің №_______________«___»_________ берілген.

СТН _____________________________________

ЖСК _________________, ________________ банкі,

БСК_______________________________________

ЖСН ______________________________________

Келісім-шарт бойынша жауапты орындаушы

____________________________________________

Тел. ________________________
Қолы ______________________М.О.


________________
г. _____________ «_____»__________ 201_ г.
Продавец: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шыгысэнерготрейд» в лице

______________________________________________________________________________________________________



(должность, фамилия, имя, отчество)

действующий на основании: доверенности №______________ от _______________, с одной стороны, и Покупатель: _____________________________________________________________________________________________________,



(фамилия, имя, отчество)

действующий на основании: ______________________________________________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем в совокупности «Сторонами», а по отдельности «Стороной», заключили данный Договор (далее – по тексту «Договор») о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать электроэнергию (далее по тексту «Товар») Покупателю на границе раздела балансовой и эксплуатационной ответственности определённой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить на условиях Договора

1.2. При исполнении Договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РК, Законом РК «Об электроэнергетике» от 09 июля 2004 года № 588-II, Постановлением правительства РК от 7 декабря 2000 г №1822, Правилами пользования электрической энергией утвержденных приказом министра энергетики и минеральных ресурсов РК № 10 от 24 января 2005 г. и иными действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в сфере электроэнергетики.
2. ЦЕНА ТОВАРА.
2.1 Цена Товара по состоянию на «___» ___________ 20__г. составляет _____ тенге (без НДС) за один киловатт/час потреблённый в пределах установленного месячного лимита «90/85» кВт*ч на 1 человека и _____ тенге (без НДС) за один киловатт/час потреблённый сверх пределов установленного ежемесячного лимита. Цена устанавливается Продавцом по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

2.2 Продавец вправе изменить Цену Товара в порядке, регламентируемом действующим законодательством Республики Казахстан на момент изменения

2.3 Продавец извещает Покупателя об изменении Цены на Товар путем опубликования информации в СМИ и/или уведомлением.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА.
3.1 Расчетным периодом является календарный месяц.

3.2 Количество купленной Покупателем электроэнергии определяется в соответствии с данными приборов коммерческого учета и/или расчетным путем.

3.3 Оплата за полученный Товар производится с момента доставки Покупателю счёт-извещения. В случае неполучения счета, не позднее 25 числа следующего за расчетным периодом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца

3.4 Сумма произведенной Покупателем оплаты, недостаточной для исполнения денежного обязательства перед Продавцом, погашается в следующей очередности:

1) издержки Продавца при получении исполнения обязательства по Договору (госпошлина, комиссионный сбор, и прочее);

2) пеня, штрафная неустойка по Договору, перерасчет за потребленную электроэнергию;

3) долг за электроэнергию с более раним сроком возникновения (в том числе по ранее заключенным между Сторонами договорам, если таковые имеются).
4. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И/ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

4.1 Стороны пришли к согласию, что Продавец вправе прекратить полностью или частично продажу электроэнергии по Договору после уведомления Покупателя любыми возможными способами, включая, но не ограничиваясь: факс, телефон, почта, электронная почта, курьерская служба, средства массовой информации: газета «Рудный Алтай», или газета « Дидар», или областной телеканал ,-врученный Продавцом счет , счёт переданный не менее, чем за 3 дня до отключения, в случаях:


4.1.1 неоплаты в нарушение условий Договора;

4.1.2 при неисполнении или ненадлежащем исполнении п.п. 5.2.6- 5.2.7 Договора.

4.2 Продавец вправе прекратить полностью или частично продажу электроэнергии по Договору немедленно в случаях:

4.2.1 снижения показателей качества электроэнергии Продавца по вине Покупателя;

4.2.2 неисполнения Покупателем п.5.2.3. Договора;

4.2.3 для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, с последующим уведомлением Покупателя о причинах отключения;

4.2.4 по предписанию уполномоченного органа;

4.2.5 при неисполнении п. 5.2.4 Договора



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1 Покупатель имеет право:

5.1.1 Получать Товар надлежащего качества в соответствии с обязательными требованиями нормативно-технической документации и ГОСТ:

- колебание напряжения до V+/- 10%;

-нормально допустимое и предельно допустимое значение частоты +/- 0,2 и +/- 0,4 Гц;

-провал напряжения, длительность провала напряжения в сетях до 20 кВ-30 секунд

5.1.2. Требовать от Продавца возмещения реального ущерба, вызванного продажей некачественного Товара, при условии его оплаты.


5.1.3. Обращаться в судебные органы для решения спорных вопросов, связанных с исполнением Договора.

5.1.4. Получать у Продавца консультации по вопросам исполнения Договора в центрах обслуживания, а также по тел.___________.

5.1.5. Изменять объем покупаемой им электроэнергии, предусмотренный Договором, по письменному согласованию с Продавцом не менее чем за 15 дней до начала каждого расчетного периода.

5.1.6. Получать товар по аварийной и/или технологической брони при условии исполнении требований законодательства РК.

5.1.7. Производить оплату за Товар денежными средствами любыми доступными способами: через кассы, расчетно-кассовые центры, электронное списание, Интернет-банкинг, система Telepay.

5.1.8. Получать ответы на обращения, жалобы, запросы, связанные с исполнением Договора, в срок не более чем 10 рабочих дней. В случаях, требующих длительного рассмотрения, о чем Продавец уведомляет Покупателя – в срок не более 30 дней.

5.1.9. На качественное и доброжелательное обслуживание, а также индивидуальный подход при рассмотрении возникших вопросов по Договору.

5.1.10. На получение информационной поддержки, на участие в Глобальных опросах, давать предложения и рекомендации по усовершенствованию качества обслуживания.



5.2 Покупатель обязан:

5.2.1. Покупатель обязан своевременно и в полном объеме оплатить согласно Договору.

5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Продавца к своим электроустановкам (по служебным удостоверениям), для контроля за средствами коммерческого учета.

5.2.3. Обеспечивать сохранность пломб, установленных на оборудовании, указанном в п.5.3.3.

5.2.4. Сообщать письменно Продавцу, в течение 5 дней после изменения юридического и/или фактического адреса; банковских реквизитов; видов и линий связи; владельца объектов электропотребления и других данных, влияющих на надлежащее исполнение Договора. В случаях предстоящей перерегистрации, реорганизации, ликвидации (в том числе банкротства), предпринять необходимые действия по изменению или расторжению Договора, предусмотренные гл.10 Договора.

5.2.5. При проведении любого вида работ, если для этого требуется снятие пломб Продавца, перед началом работ письменно известить об этом Продавца и получить соответствующее письменное разрешение.

5.2.6. Производить сверку взаиморасчетов на основании предоставленного Продавцом акта сверки между Продавцом и Покупателем в течение пяти дней после его предоставления.

5.2.7. Ежемесячно, _____числа снимать показания всех приборов коммерческого учета электроэнергии, указанных в Приложении № 2 к Договору, включая показания приборов учета субпотребителей, присоединенных к сетам Покупателя, но имеющих договоры электроснабжения с Продавцом, и в срок не позднее следующего рабочего дня предоставлять Продавцу сведения о количестве использованной электроэнергии за подписью ответственного лица.



5.3 Продавец имеет право:

5.3.1 Своевременно и в полном объеме получать оплату за Товар и применять меры, предусмотренные Договором и действующим законодательством, в случае нарушения сроков оплаты.

5.3.2 Осуществлять контроль за наличием и/или целостностью пломб.

5.3.3 Производить опломбировку как отдельного электрического оборудования систем и/или приборов коммерческого учета и их частей, так и конструктивных элементов, в которых или за которыми они расположены (шкафы учета, отсеки измерительных устройств, ограждений и т.д.), а также конструктивных элементов, в которых или за которыми расположены электрическое оборудование и/или сети, находящиеся в помещении или на территории Покупателя до точки коммерческого учета электроэнергии, с целью предотвращения несанкционированного доступа к сетям и электрооборудованию коммерческого учета или до него.



5.4 Продавец обязан:

5.4.1Продавать Покупателю электроэнергию, соответствующую по качеству обязательным требованиям нормативно-технической документации и ГОСТов в точке продажи, являющейся границей балансовой и эксплуатационной ответственности энергопередающей организации с которой Продавец заключил договор на оказание услуг по передаче электрической энергии

5.4.2Продавать Покупателю электрическую энергию в соответствии с установленными Договором условиями и объемами потребления в точке продажи

5.4.3 Производить сверку взаиморасчетов на основании предоставленного Покупателем акта сверки между Покупателем и Продавцом в течение пяти дней после его предоставления.

5.4.4 Ежемесячно выписывать счет (платежное требование-поручение или иной платежный документ) на оплату по Договору.


5.4.5 Предоставлять консультации по вопросам исполнения Договора.

5.4.6. Возмещать Покупателю нанесенный реальный ущерб за порчу бытового электрооборудования и продуктов питания вследствие поставки Товара ненадлежащего качества и отключения Электроэнергии без предупреждения.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 В случае нарушения Покупателем окончательных сроков внесения оплаты, предусмотренных п. 3.3 Договора, Продавец вправе произвести начисление пени, а Покупатель обязан оплатить начисленную пеню в размере 0,1 % от суммы неоплаты за каждый день просрочки платежа. Начисление пени производится с 26-го числа месяца, следующего после расчетного.

6.2 В случае нарушения п.5.4.2. Продавец возмещает Покупателю реальный ущерб, возникший у Покупателя в случае продажи некачественной электроэнергии. Основанием для добровольного возмещения является заключение экспертной организации, аккредитованной в установленном порядке для проведения энергетической экспертизы о причинах и последствиях продажи некачественной электроэнергии, устанавливающее вину Продавца (представляемое по требованию Продавца), Акт совместного обследования сторонами электроустановок Покупателя, документы, подтверждающие оплату понесенных убытков и подписанное Сторонами соглашение.

6.3Если в результате нарушения Покупателем «Правил технической эксплуатации электроустановок» и/или техники безопасности при эксплуатации электроустановок или других технологических нарушений в электроустановках Покупателя, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем Договора, вследствие которых была прекращена продажа электроэнергии Покупателю, в связи с чем имел место недоотпуск электроэнергии другим покупателям Продавца, Покупатель несет ответственность за недоотпуск электроэнергии в размере сумм, предъявленных покупателями Продавца.



  1. . Покупатель несет ответственность перед Продавцом и в случаях, когда причиной нарушения обязательств по Договору послужили действия и/или бездействия третьих лиц по их обязательствам перед Покупателем.

6.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Продавцом при наличии его вины, Продавец возмещает причиненный Покупателю нанесенный реальный ущерб.

6.6. В случае превышения потребления Покупателем электроэнергии, повлекшее за собой ухудшение качества электроэнергии продаваемой третьим лицам – в размере понесенных в связи с этим убытков.

6.7. Если Покупатель отключен в установленном порядке за неоплату использованной электроэнергии, то подключение его производится после полного погашения задолженности. При неоднократном отключении (более одного раза) подключение Покупателя производится после полного погашения задолженности и оплаты услуги подключения, по цене, установленной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.8 Если Покупатель после отключения от электросети за нарушение условий договора осуществил подключение без письменного разрешения Продавца, то Продавец вправе начислить, а Покупатель обязан оплатить в порядке ст.293 Гражданского кодекса РК неустойку в размере 10 МРП тенге. Документом, подтверждающим нарушение, будет являться акт о самовольном подключении, составленный представителями энергоснабжающей организации и Покупателем. Акт действителен также при составлении его комиссией в составе 3-х представителей энергоснабжающей организации.



7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, в том числе включая, но не ограничиваясь: чрезвычайное положение, ураган, снегопад, наводнение, гроза, землетрясение) или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (включая, но не ограничиваясь - прекращение подачи электрической энергии энергопередающей организацией), а также военные действия, забастовки, решения Правительства по вопросам, касающимся условий продажи Товара, влекущих невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора.

7.2 Если какая-либо из Сторон полностью или частично окажется неспособной выполнять свои обязательства по Договору по причине случая форс-мажора, она должна в течение 5 дней информировать другую Сторону в письменной форме.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ СТОРОН

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1 Споры Сторон, связанные с исполнением, изменением и расторжением Договора, регулируются путем обмена письмами (телеграммами), заключением дополнительных соглашений, и /или другими необходимыми мерами.

9.2 В случае не достижения согласия по вопросам исполнения Договора споры решаются в соответствии с действующим законодательством. Территориальная подсудность по настоящему Договору – по месту заключения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договор вступает в силу с __________________ и действует по ___________________г.

10.2 При наличии отлагательных условий – Договор вступает в силу с момента их наступления. При наличии отменительных условий – Договор приостанавливается с момента их наступления.

10.3 Договор периодически продлевается на тот же срок на тех же условиях, если за 30 дней до окончания его срока не последует заявления одной из Сторон об отказе от Договора.

10.3.1. Продавец вправе расторгнуть Договор без согласия Покупателя, предварительно уведомив письменно Покупателя не менее чем за 30 календарных дней до момента расторжения.

10.3.2 Сторона в праве на мотивированный односторонний отказ от заключения договора, в случаях:

1) невозможности исполнения обязательства, основанного на договоре;

2) признания в установленном порядке другой стороны банкротом;

3) изменения или отмены акта государственного органа, на основании которого заключен договор;

4) передачи Потребителя другой снабжающей организации;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством РК;

10.4 Предложение одной из Сторон об изменении Договора подается в письменном виде и подлежит рассмотрению другой Стороной в срок не более 30 дней. Изменения и дополнения в Договор вносятся только путем письменного соглашения обеих Сторон.

10.5 Односторонний отказ в соответствии с п. 10.3 Договора Покупателем не допускается без полного расчета по Договору.

10.6 Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Покупателя, второй у Продавца.


11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1 Для Покупателей являющихся владельцами индивидуального домостроения, неотъемлемой частью договора являются Приложения № 1 (Акт разграничения ответственности Продавца) и Приложение № 3 (Копия договора на вход в сети или технические условия с отметкой об их выполнении.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


  1. Приложение № 1. Акт разграничения ответственности Продавца.

  2. Приложение № 2. Перечень приборов коммерческого учета.

3. Приложение №5 Договор на вход в сеть (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ТОО «Шыгысэнерготрейд»

г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 156

адрес отделения:

________________________________________

адрес участка:

________________________________________
Реквизиты для оплаты электроэнергии:

РНН 181600231883

ИИК KZ05914398409BC00881 ДБ АО «Сбербанк»

БИК SABRKZKA,

БИН 040 940 000 029

Ответственный исполнитель по договору

___________________________________________

Тел___________ факс___________


Подпись ______________________ М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________________________________


адрес__________________________________________________________________________________________________,

__________________________________________________

Реквизиты:

удост. личности №________________ от «___» _________

РНН ___________________________________________

ИИК _________________, банк _______________,

БИК_______________________________________

ИИН ______________________________________

Ответственный исполнитель по договору ___________________________________________

Тел. ________________________


Подпись______________________М.П.


Каталог: images
images -> «білім беру инновациялары: кейс-стадилердің РӨЛІ. Таңдаулы тежірибелер»
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет