Гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушыДата25.02.2016
өлшемі95 Kb.
#22080
Гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы


Молдабай Талғат

Гуманитарлық ғылымдар магистрі, түркітану кафедрасының аға оқытушысы

байланыс мәліметтері:

Эл.почта: talgatmoldabay@mail.ru


Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:
1998-2003 ж. Анкара университеті, тарих кафедрасы студенті. Анкара, Түркия.

2003-2005 ж. Стамбул университеті, тарих кафедрасы магистрі. Стамбул, Түркия.

2013 Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторантура. Астана, Қазақстан.

Ғылыми мектебі: М.Жолдасбековтың «Дала өркениеті».

Ғылыми қызығушылығы:

Жазу тарихы, көне түрік бітіг жазуы, көне ұйғыр жазуы мәтіндерімен байланысты іргелі зерттеулер.

Ғылыми жобалары:

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары:

2015-2017 жж. – «Руна жазуы: Еуразия ареалында пайда болуы мен қызмет етуі»

2012-2014 жж. – «Қыпшатар: тарихы, мәдениеті, армян графикасындағы тілі»

2009-2011 жж. – «Атлас древнетюркских письменных памятников Южной Сибири (н.э. V-ХI вв)» ;

2011 ж. «Түркі грамматологиясы мен текстологиясының теориялық-әдістемелік негіздері».

Оқитын курстары:

Көне Түрік жазу тарихы, Руникалық графика және мәтіндер, Руникалық жазбаларды оқу және анализ жасау.

Іс тәжірбиесі:

2013 жылдан бастап түркітану Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУкафедрасының PhD докторанты;

2011-2013 жж. – түркітану кафедрасының аға оқытушысы;

2009-2011 жж. – түркітану және алтайтану ҒЗО, аға ғылыми қызметкер;

2007-2009 жж. – Түркітану және алтайтану ҒЗО, ғылыми қызметкер;

Ғылыми мақалалары (таңдаулы):

 • Күлтегін, Білге қаған және Тұй-ұқұқ кешендерінің тарихи маңызы, құрылымдық ерекшелігі // Международная научно-практическая конференции «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали зерттеулері» от 1 май 2015. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева , 2015. – С. 213-218.ISSN 2221-8491

 • Moldabay T., Azmuhanova A. Religion of old Turks // The anthroplogist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. – №21 (1, 2). – С. 46-50. ISSN 0972-0073

 • Асык в культуре казахского народа:традиция и преемственность // Международная научно-практическая конференции «Урал-Алтай: через века в будущее» от 2 июль 2014. – Чобаксары, 2014. – С. 64-69.

 • Қыпшақтар: тарих пен тіл (армян-қыпшақ ескерткіштері негізінде). Монография. Астана: Сарыарқа, 2014. – С.228. ISВN 978-601-277-197-8

 • Қ.Сартқожаұлы, Т. Молдабайұлы. Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференция материалдары.– Астана: Түркі академиясы, 2013 – 330-336 б.

 • Қазақ қолжазба үлгілері. Бидайық хан. Латафатнама. 8 том. Алматы: , 2013 жыл (400 бет. Ш.Рамазановамен бірге). ISВN 978-601-7317-54-06

 • «Отырар кітапханасы» ғылыми-зерттеу орталығындағы ұйғыр алфавитімен жазылған «Латафат-нама»-ға түсініктеме // Хабаршы. Халықаралық қатынастар сериясы. – 2013. – №1-2 (9-10). – 82-87 б. ISSN 2221-8491

 • Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференцияның мақалалар жинағы. – Астана: Түркі Академиясы, 2011, - 328-334 б.

 • Түркі тілдеріндегі «г», «ғ» дыбыстарының өзгеруі // Сборник международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: История и современность». – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011, - 33-34б.

Алған медальдары, сыйлықтары:

-
Магистр гуманитарных наук, старший преподаватель


Молдабай Талғат

Магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры тюркологии

Контактные данные:

Эл.почта: talgatmoldabay@mail.ru


Ученая степень, научная школа:
1998-2003гг. - бакалавр кафедры истории Анкарского университета (г.Анкара).

2003-2005гг. - магистрант кафедры истории Стамбульского университета (г. Стамбул).

2013 г. - докторант PhD кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана).

Научные интересы: фундаментальные исследования в области истории письменности, древнетюркское руническое письмо, древнеуйгурское письмо и тексты.

Научные гранты:

Исполнитель проекта:

«Руническая письменность: происхождение и функционирование в Степном ареале Евразии» (2015-2017 гг.) руководитель проекта - проф., д.ф.н. Шаймердинова Н.Г.

«Кыпчаки: история, культура и язык в армянской графике» (2012-2014 г.) руководитель проекта - проф., д.ф.н. Шаймердинова Н.Г.

«Атлас древнетюркских письменных памятников Южной Сибири (н.э. V-ХI вв)». том III. (2009-2011 гг.) руководитель проекта - проф., д.ф.н.Сарткожа К.«Түркі грамматологиясы мен текстологиясының теориялық-әдістемелік негіздері». Түркі Академиясы. (2011 г.) руководитель проекта - проф., д.ф.н.Сарткожа К.

Читаемые курсы:

История древнетюркской письменности. Руническая графика и тексты. Чтение и анализ рунических текстов.

Профессиональный опыт:

с 2013 г. – докторант PhD кафедры тюркологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева;

2011-2013гг. -старший преподаватель кафедры тюркологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева;

2009-201гг.- старший научный сотрудник НИЦ «Тюркология и алтаистика»;

2007-2009гг.- научный сотрудник НИЦ «Тюркология и алтаистика».

Публикации (избранные):

 • Күлтегін, Білге қаған және Тұй-ұқұқ кешендерінің тарихи маңызы, құрылымдық ерекшелігі // Международная научно-практическая конференции «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали зерттеулері» от 1 май 2015. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева , 2015. – С. 213-218.ISSN 2221-8491;

 • Moldabay T., Azmuhanova A. Religion of old Turks // The anthroplogist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. – №21 (1, 2). – С. 46-50. ISSN 0972-0073;

 • Асык в культуре казахского народа:традиция и преемственность // Международная научно-практическая конференция «Урал-Алтай: через века в будущее» от 2 июль 2014. – Чобаксары, 2014. – С. 64-69.;

 • Қыпшақтар: тарих пен тіл (армян-қыпшақ ескерткіштері негізінде). Монография. Астана: Сарыарқа, 2014. – С.228. ISВN 978-601-277-197-8;

 • Қ.Сартқожаұлы, Т. Молдабайұлы. Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференция материалдары.– Астана: Түркі академиясы, 2013 – 330-336 б.;

 • Қазақ қолжазба үлгілері. Бидайық хан. Латафатнама. 8 том. Алматы: , 2013 жыл (400 бет. Ш.Рамазановамен бірге). ISВN 978-601-7317-54-06;

 • «Отырар кітапханасы» ғылыми-зерттеу орталығындағы ұйғыр алфавитімен жазылған «Латафат-нама»-ға түсініктеме // Хабаршы. Халықаралық қатынастар сериясы. – 2013. – №1-2 (9-10). – 82-87 б. ISSN 2221-8491;

 • Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференцияның мақалалар жинағы. – Астана: Түркі Академиясы, 2011, - 328-334 б.;

 • - Түркі тілдеріндегі «г», «ғ» дыбыстарының өзгеруі // Сборник международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: История и современность». – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011, - 33-34б.

Награды:


МА, senior lecturer

Moldabay Talgat

MA, a senior lecturer of the Department of Turkic studies

Contact information:

e-mail: talgatmoldabay@mail.ru


Academic degree, Scientific School:

2013 PhD students of the department of Turkic studies, the L.N. Gumilyev ENU. Astana / Kazakhstan;

2003-2005 MA of the Department of History, Istanbul University. Istanbul / Turkey;

1998-2003 Bachelor of Department of History, University of Ankara. Ankara / Turkey;

Scientific interests:

Basic research in the field of history of written language, Old Turkic alphabet, Uygur writing system and texts.

Research Grants:

Senior researcher:

2015-2017 yrs. Runes: the origin and functioning of the runic scripts in the steppe of Eurasia.

2012-2014 yrs. Kipchaks: history, culture and language in the Armenian alphabet.

2009-2011 yrs. Atlas of the old Turkic inscriptions of Southern Siberia (V BC -XI centuries)" V.III.

2011 y. Theoretical and methodological basis of Turkic grammatology and textology. Turkic Academy.

Delivered courses:

The history of old Turkic writing, Runic scripts and texts, reading and analysis of the runic texts.

Professional experience:

2013 - currently, PhD doctoral student of Turkology Department;

2011-2013 a senior lecturer, the Turkology Department;

2009-2011 a senior researcher, Turkic and Altaic Studies Research Center;

2007-2009 a researcher, Turkic and Altaic Studies Research Center

Publications (selected):

 • Күлтегін, Білге қаған және Тұй-ұқұқ кешендерінің тарихи маңызы, құрылымдық ерекшелігі // Международная научно-практическая конференции «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали зерттеулері» от 1 май 2015. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева , 2015. – С. 213-218. ISSN 2221-8491

 • Moldabay T., Azmuhanova A. Religion of old Turks // The anthroplogist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. – №21 (1, 2). – С. 46-50. ISSN 0972-0073

 • Асык в культуре казахского народа:традиция и преемственность // Международная научно-практическая конференции «Урал-Алтай: через века в будущее» от 2 июль 2014. – Чобаксары, 2014. – С. 64-69.

 • Қыпшақтар: тарих пен тіл (армян-қыпшақ ескерткіштері негізінде). Монография. Астана: Сарыарқа, 2014. – С.228. ISВN 978-601-277-197-8

 • Қ.Сартқожаұлы, Т. Молдабайұлы. Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференция материалдары. – Астана: Түркі академиясы, 2013 – 330-336 б.

 • Қазақ қолжазба үлгілері. Бидайық хан. Латафатнама. 8 том. Алматы: , 2013 жыл (400 бет. Ш.Рамазановамен бірге). ISВN 978-601-7317-54-06

 • «Отырар кітапханасы» ғылыми-зерттеу орталығындағы ұйғыр алфавитімен жазылған «Латафат-нама»-ға түсініктеме // Хабаршы. Халықаралық қатынастар сериясы. – 2013. – №1-2 (9-10). – 82-87 б. ISSN 2221-8491

 • Елтеріс Құтлұғ қағанға шіркеу орнатқаны туралы манифесть // «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференцияның мақалалар жинағы. – Астана: Түркі Академиясы, 2011, - 328-334 б.

 • Түркі тілдеріндегі «г», «ғ» дыбыстарының өзгеруі // Сборник международного тюркологического симпозиума «Тюркский мир: История и современность». – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2011, - 33-34 б.

Awards:

-Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет