I. предмет на поръчкатаДата24.04.2016
өлшемі217.75 Kb.
#75854
Техническа спецификация

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на поръчката, възлагана от Община Божурище е Основен ремонт на ОДЗ „Детелина“ в УПИ III – За детска градина, в кв. 35 по плана на гр. Божурище – укрепване по части „Конструктивна“, „Архитектура“ и „ВиК“.
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Строително монтажните работи следва да се изпълнят в съответствие с инвестиционния работен проект за „ОДЗ „Детелина", УПИ Ш - За детска градина, кв. 35, по плана на гр. Божурище, общ, Божурище, Софийска област” по части, както следва:

* Част: Архитектурна;

* Част: Конструктивна;

* Част: ВиК;

* Част: Пожарна безопасност

* План за безопасност и здраве.
2. Обектът на строителна интервенция е:

- ІV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“, предл. второ от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т.3 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;

- І-ва (първа) група строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
3. Подробна количествена сметка по всички части, за всички видове СМР се явява неразделна част от настоящата Техническата спецификация.
4. За осигурявяне на носимоспособността за екплоатационни товари, са проектирани следните СМР за увеличаване на коравината на конструкцията:

- рандбалките по целия периметър на сградите се усилват чрез стоманобетонен пояс с ширина 25 см. и височина минимум 80 см. Рандбалките се подбират 40 см. на тактове, както е посочено в чертежите. В стъпките, които се изпълняват плътно под фасадните рандбалки се залагат чакащи железа чрез които се осигурява съвместната им работа със стоманобетонния пояс, който за 1 блок се изпълнява без прекъсване. При колони (в преобладаващия случай през 3 метра) бетонът на стъпките, които се подбиват са полагат до пълнен контакт с единичните фундаменти. По този начин стоманобетонната ивица заработва като непрекъсната греда, преместваща товарите от фасадните рандбалки върху единичните фундаменти.

- колоните с недостатъчна носимоспособност се усилват със стоманени профили. За тази цел се почистват покритията им до бетон и в ъглите се монтират горещо валцовани „L” профили 50/50/5 мм., свързани чрез стоманени шини 50/5 мм.

- стоманобетонните плочи и греди се усилват чрез система от стоманени профили. Плочите представляват система от еднопосочно армирани полета. Надлъжно на тези полета към стоманобетонните греди, плътно под плочите се анкерират горещи валцовани „U” профили. Чрез тях се намалява натоварването върху стоманобетонните греди и служат за опора на горещо валцовани „I” профили, монтирани напречно на полетата през 1,5 метра. Последните служат за укрепване на стоманобетонните плочи, като чрез дюбели се осигурява съвместна работа на стоманобетона и профилите като съставени сечения, с което се повишава ефективността на прилагането им. За блок 1 вместо описаните „I” се проектират леки ферми с оглед притеснените условия за монтаж от наличието на много преградни зидове, които трябва максимално да се съхранят. Фермите позволяват чувствително по-леки елементи да се монтират последователно като се заваряват помежду си на място. Същите са проектирани от леки кутиеобразни сечения 80/80/3 мм. Необходимо е първо да се подпре плочата в непосредствена близост до въпросното подпиране с инвентарни стоманени подпори през 1 м. и тогава да се пристъпи към отстраняването на стоманените елементи от предишно укрепване. Монтираните подпори се отстраняват след изпълнение на проектираното укрепване на плочите. Местата на подпорите трябва да бъдат съобразени с монтажа на новата конструкция. Възможно е и друго решение, което да се съгласува с проектанта по време на строителство.

- За осигуряване на носимоспособността за сеизмични товари се проектират стоманени рамки – вертикални противоветрови връзки. Същите са проектирани от горещо валцовани „U” профили, анкерирани през максимум 1 м. и към стоманобетонните елементи, без местата в които „лежат” върху тухлена зидария. Стоманените рамки се заваряват към анкерирани закладни части в проектираната укрепваща рандбалките стоманобетонна ивица. Всички стоманени профили се облицоват с 2 слоя пожароустойчив гипсокартин 2х12,5, мм. Проектната фуга е само 2 сантиметра. В голямата си част тя е измазана с хоросан и състоянието й не е установено към настоящия момент. Необходимо е да се почистят фугите поне до проектната ширина и ако се наложи да се просичат. За последното може да се окаже необходимо временно отстраняване на зидовете от по-неудобата среда на фугата, след което да се възстановят. Тази дейност да се изпълни под системното наблюдение на авторския контрол.

- За земна основа, обемно непостоянна при промяна на водното съдържание (какъвто е пласта глина, черна хумусна-„смолница”) е препоръчително извеждане на дъждовната канализация външно. Това ще наложи промяна на покрива, което е в противоречие с условията на техническото задание. Проблемът е преодолян с конструктивното решение за усилването на основите, чрез което товарите на плитко заложените рандбалки с преместени към единичните фундаменти. Последните са фундирани на дълбочина 2,1 м. спрямо прилежащия терен и са преминали неблагоприятната почва.

- Съществуващите тротоари в преобладаващата си част са компрометирани. Те представляват бетонни и каменни плочи върху пясъчна подложка. В резултат на недобро уплътняване на насипите и последвалите процеси на консолидация на почвата, са се начупили и потънали, при което са се образували обратни наклони към основите на сградата. В голямата си част съществуващите тротоари подлежат на премахване също и по технологични причини за осъществяване на проектирането усилване на рандбалките около сградата. След геодезическо заснемане на прилежащия терен по целия периметър на сградата са проектирани водоплътни тротоари, съобразени с конструктивното решение за укрепване на сградата и преди всичко с проектираното усилване на основите и с цел изпълнение на отводнителни мероприятия, включени в част „ВиК”.

- Металната, укрепваща конструкция, се изолира с 2 слоя пожароустойчив гипсокартон (с дебелина 2х12,5 мм), осигуряващи огнезащита до 120 мин. Изолирането на металните елементи става чрез изграждането на кутия от гипсокартона около металния елемент или чрез направата на окачен таван. Тухлените преградни стени и стоманобетонните конструкции не се нуждаят от допълнителна изолация, тъй като огнеоустойчивостта им е съответно:

- за тухли с кухини – 330 мин., за дебелина от 25 см.;

- за стоманобетонни елементи – от 90 мин. до 360 мин., в зависимост от дебелината на елемента.


Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи по обекта на интервенция, както и съответното, необходимо количество за изпълнение на поръчката е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация – инвестиционен проект (фаза – технически проект) с приложени обяснителни записки и количествени сметки, приложение към настоящата публична покана.

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
1. Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие в процедурата, наред с договорните условия и техническите проекти. Спецификацията е предназначена да развие и поясни изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

2. Почистване на строителната площадка. След приключване на строително –монтажните работи (СМР) и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде почистена, а околното пространство - възстановено.

3. Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството, както и да съдейства при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, представяне на проби и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба № 3 /31.07.2003 г. Изхпълнителят трябва да дава незабавно копия от тях на възложителя и да прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.

4. Снимки. От изпълнителя се изисква да предоставя на Възложителя веднъж месечно качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи.

5. Табели. От изпълнителя се изисква да монтира и поддържа на обекта табела, указваща името на проекта, с текст и размери според изискванията на ЗУТ.

6. Контролни замервания при приемане на площадката от изпълнителя. Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на инвестиционните проект (техническа фаза) да направи собствени замервания и извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. Ако изпълнителят иска да оспори верността на данните по проекта той трябва да представи списък на неверните данни и коригираните такива. В противен случай Възложителят ще счита, че Изпълнителят приема всички проектни коти и размери за верни и претенциите му за непредвидени видове и количества работи, явили се вследствие на неверни проектни данни, няма да бъдат удовлетворени.

7. Съответствие на изискуеми стандарти.

Изпълнителят следва да представя всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.Там, където разпоредби на Договора препращат към изискуеми стандарти, на които следва да отговарят доставяните стоки, услуги и дейности, се прилагат разпоредбите на последния действащ вариант (на последните направени поправки, изменения) във връзка със съответстващите им стандарти, освен ако друго изрично не е уговорено в Договора.ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

1. При изпълнението на строително-монтажните работи, следва да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Всички работници на обекта трябва да бъдат инструктирани за условията и изискванията на изпълнение на СМР.

3. С оглед на спецификата на предвидените СМР и произтичащите от това особености се налага предварително съгласуване с всички екслоатационни дружества.

4. Участъците, на които се работи, да се сигнализират с предупреждаващи табели, видими за всички участници в строителния процес и за обитателите на сградата, за недопускане на злополуки.

5. Необходимите за цялостното изграждане на строежа материали, механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

6. При изпълнение на СМР участникът е задължен да изпълни всички изисквания за безопасни условия на труд и предвиди необходимото за защита на населението за недопускане на злополуки и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда.

7. При строителството Изпълнителят трябва да спазва изискванията на всички ПИПСМР, касаещи строежа.

8. Всички възникнали въпроси по време на строителството ще се решават в присъствието на упълномощени представители на Възложителя, проектанта и Строителния надзор.

9. Контролът на обектите ще се упражнява Консултант, който ще упражнява изискващия се по ЗУТ непрекъснат строителен надзор по време на строителството и упражняване на инвеститорски контрол. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти, появили си по врема на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок и за негова сметка. Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгл. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на констативен акт обр. 15 з аустановяване годността за приемане на строежа.

Приемането на извършените СМР ще се след двустранно подписан протокол (образец 19) и представяне на подробни количествени сметки.

10. При изпълнение на строителството да се спазват следните нормативни актове:

- Закон за устройство на територията,

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.),

- Наредба № 4/2009г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания,

- Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

- ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване,

И други нормативни изисквания, свързани със спецификата на строежа.


11. Екзекутивна документация - Задължение на Изпълнителя е след завършване на строително-монтажните работи се изготвя екзекутивна документация, съгл. чл. 175 на ЗУТ.
12. Приемане на изпълнените работи

Предаването и приемането на извършените СМР - предмет на настоящата поръчка, ще се удостоверява със съставяне на Протокол за приемане на извършени СМР, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Преди извършване от страна на Възложителя на междинно плащане, консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя междинен доклад, доказващ напредъка на проекта.

След окончателното приключване на СМР, консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя.


V.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

Предвидени материали:

 • Бетон клас В20 с Rb=11,5 МРа;

 • Стомана клас A I /ф/ с Rs=225Мра;

 • Стомана клас A III /N/ с Rs=375Мра;

 • Електроди тип „Е46” по БДС 5517/77г.;

 • Стомана ВСт3пс5 по БДС 2592-71;

 • Горещовалцован „U” профил по EN 10025; UPN DIN 1026;

 • Горещовалцован „L” профил по БДС 6896-88; ГОСТ 8507-57


А) ЗЕМНИ РАБОТИ - действащи стандарти:

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.

БДС 646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност.

БДС 647-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната плътност.

БДС 8992-84 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.

БДС 14783-79 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне

БДС 8004-84 - Почви строителни. Определяне на обща деформация.
Б) БЕТОННИ РАБОТИ

Може да използват само бетонни смеси, които са произведени по одобрени рецепти и изпитани на площадката – с протоколи доказващи качеството на бетона от лицензирана лаборатория.

Влаганият в строителството бетон трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

За всички видове бетонови работи може да се използва готов разбъркан бетон, приготвен в инсталация, която издава документ съобразен с конкретните спецификации за бетонови смеси. Всяка партида трябва да е само от един източник, освен ако не бъде одобрено нещо друго.

Наименованието и адреса на бетоновия завод трябва да се представят преди доставката на първата партида бетон. Документацията за всяка смес се предава най-късно 4 седмици преди доставката на обекта, като съдържа всички показатели на доставката за проверка.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.

Задържащи или ускорявящи добавки не се използват без одобрение. Задържащите добавки не трябва да имат контакт с армировката.Технологията на използване на добавките предполага влагането им чрез прецизно дозиране в бетоновите възли, където се гарантира спазването на изискванията на производителя и потвърдените в сертификатите начини на работа.
Добавъчни материали

Добавъчните материали за бетонни и стоманобетонни работи да отговарят на следните нормативни изисквания:

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.

БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.

БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.

БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10589-79 - Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10038-72 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74 Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84 Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания
Свързващи вещества

За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества:

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 12100-89 Портландцимент бял

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:

БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.


Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти:

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие


В) КОФРАЖНИ РАБОТИ

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС 427-90 - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС 17697-89 - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС 384-76 - Шперплат.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от нормативното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.
Г) АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Спазват се следните стандарти :

БДС 4758-84 - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС 5267-74 - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС 5085-77 - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомана и наваряване.

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби : • за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

 • За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

Производството на армировъчните изделия трябва да бъде в съответствие с Проекта, спецификациите на прътите и съответните норматимни изисквания. Армировката трябва да се достави от фирма, притежаваща валиден лиценз за производство и/или монтаж на армировъчна стомана.


Д) СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Стандартите които трябва да се спазват са следните:


БДС EN 10025-1:2002 Изпълнение на стоманени конструкции. Част 1: Общи правила и правила за сгради.

БДС EN 10025-2:2002 Изпълнение на стоманени конструкции. Част 2: Допълнителни правила за студеноформувани тънкостенни и равнинни елементи;

БДС EN 10025-2:2004 - Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани;

Сглобяването на детайлите трябва да става при условия, осигуряващи високо качество на извършваните работи.ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

Проектът предвижда облицовка на конструкционните елементи с два слоя пожароустойчив гипсокартон – огнезащита на стоманени ферми, стоманени профили, стоманени рамки, усилени колони, стоманени кутии. Изолирането на металните елементи ще се изпълни чрез изграждането на кутия от ГК около металния елемент или чрез направа на окачен таван.

Пожароустойчивите гипсокартонени плоскости трябва да имат следните характеристики:


 • Дебелина – 12,5мм.;

 • Сила на огъване /перпендикулярно на хартиените влакна/ >600N;

 • Сила на огъване /успоредно на хартиените влакна/ >180N;

 • Топлопроводимост 0,21W/мк;

 • Пожарен клас А2

Върху изградените гипсокартонени конструкции ще се изпълни гипсова шпахловка и финишно покритие с латекс или структурна мазилка за стоманени кутии.
Гипсовите шпакловки трябва да съответстват на БДС 636-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки. Разтворите се изпитват по БДС 5771-85.

Латексовите бои трябва да отговарят на БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251.
Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ОТВОДНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА

Съществуващите тротоари в преобладаващата си част са компроментирани. Те представляват бетонни и каменни плочи в/у пясъчна подложка. В резултат на недобро улътняване на насипите и последвалите процеси на консолидация на почвата са се начупили и потънали, при което са се образували обратни налони към основите на сградата. В голямата си част съществуващите тротоари подлежат на премахване също и по технологични причини за осъществяване на проектираното усилване на ранбалките около сградата. След геодезическо заснемане на прилежащия терен по целия периметър на сградата са проектирани водоплътни тротоари, съобразени с конструктивното решение за укрепване на сградата и преди всичко с проектираното усилване на основите.

Ще се изпълнят няколко типа водоплътни тротоари и настилки:


 • Тип 1 – стоманобетонова настилка 10см., РVC фолио, уплътнена скална маса; предвиден наклон от сградата към терена – 2%; през 4м. се изпълняват фуги 2см., запълнени с екструдиран пенополистирол; армираната настилка се изпълнява от заварени мрежи; насипите се уплътняват на пластове до 20см.; следва да се осигури бетоново покритие на мрежите 3см.;

Материал:

 • Бетон клас В25 с Rb=14.5Mpa, клас на мразоустойчивост F100;

 • Стомана A Ic /заварени мрежи/ с Rs=315Мра;

 • Стомана АIII с Rs=375Мра;

 • Заварена мрежа N5 – 20/20см.
 • Тип 2 – настилка от бетонови тротоарни плочи с дебелина 5см., циментопясъчен разтвор /земновлажен бетон/, уплътнена скална маса, хидроизолационна мембрана, уплътнена скална маса; предвиден наклон от сградата към терена – 2%; предвиден е монтаж на барбакани ф30мм., монтирани между бордюрите;

 • Тип 3 – затлевена плоча, хидроизолационна мембрана; предвиден наклон от сградата към терена – 10%;

 • Тип 4 - настилка от бетонови тротоарни плочи с дебелина 5см., циментопясъчен разтвор /земновлажен бетон/, уплътнена скална маса; наклон, следващ наклона на терена; Този тип настилка ще се изпълни извън границите на сградата

Проектът предвижда доставка и монтаж на бетонови бордюри 10/20см. и 25/40см., положени върху земновлажен бетон и уплътнена скална маса.Изисквания за хидроизолационна мембрана:

Хидроизолационната мембрана трябва да е подходящи за подземно полагане - фундаменти и основи, сутеренни стени и съоръжения; да е пластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от модифициран АРР битум, примесен със специална добавка, която прави изделието неуязвимо за растителни корени, с армировка от нетъкан полиестер с непрекъснато влакно. Да съответства на БДС 8264-84, 6315-84 или еквивалентно. Да притежават най-малко следните характеристики :Температура на омекване на битума по метода пръстен-топче, C°

150 ± 5

Топлоустойчивост, C°

≥ 110

Огъваемост при ниски температури, C°

0 C°

Издръжливост на опън - надлъжно/напречно, N/5 см

500 / 350

Относително удължение при скъсване - надлъжно/напречно, %

35 / 35


Изисквания за земна основа; земно легло:

 • За легло в изкоп – двукратно минаване с подходящ малък вибрационен валяк или вибрационни плочи;

 • За легло в насип – уплътняване на пластове по 10-15см. до постигане на показател на пластичност БДС 2761;


Несвързана основа – уплътнена скална маса:

Изпълнява се от речна баластра по БДС 8991 или несортиран трошен камък по БДС 2282 – 83 със зърнометричен състав 0


 • зърнометричния състав да попада в границите, дадени по БДС 8991;

 • уплътняване на пластове през 15 см;

За доказване качеството на вложените материали следва да се представят сертификати за съответствие от оторизирани лаборатории .

Изделията трябва да отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1339:2005 за бетонови плочи и БДС EN 1340:2005 за бетонни бордюри (цвят от проектанта).

Изпълнението на насипни работи, полагане на дренажи, извършване на бетонови и стоманобетонови работи, да се осъществява при спазване изискванията за качеството и контрола при полагане на материалите, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, в сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 325 ОТ 06.12.2006 г. (Обн.ДВ, бр. 106/27. -12.20062., юм. ДВ. бр. 3/12.01.2007г., изм.ДВ. бр. 9/26.01.2007г.).VI. ДРУГИ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове – за изпълнението на строителството трябва да се предвдидят мерки за безопасност и здраве, а също така и други мерки по преценка на строителя, според мобилизираните ресурси /хора, механизация, организация на доставки и др./. В съответствие с това следва да се предвидят и местата със специфичните рискове, предпоставките и условията, които могат да окажат влияние върху изпълнението на строителството. По отношение на рисковете е необходимо да бъдат предвидени и спазвани конкретни и адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното им настъпване, а също и за преодоляването им.

Всяка използвана по време на строителството механизация /камиони, булдозери, багери, товарачи/ трябва да бъде подбрана и организирана, така, че: 1. Да не се допуска придвижване на верижни превозни средства върху асфалтови настилки;

 2. С цел опазване на настилките на обслужващите улици, предвид товароносимостта, до която са оразмерени, при изпълнение на строителството трябва да се предприеме необходимото за спазване на ограниченията в чл. 7 от НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства на МРРБ, намалени с 20%.


Гаранционен срок

Гаранционният срок започва да тече след въвеждане на обекта в експлоатация. Минималният гаранционен срок за обекта да е съобразен с определения в Наредба 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.Възложителят не приема гаранционен срок надвишаващ трикратната стойност на минималния, съгласно Наредба 2 от 31.07. 2003 г.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет