Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливиДата25.04.2016
өлшемі244 Kb.
#88050
Приложение № 2

към чл. 8

Б-18. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СЛИВИ
1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на сливите се отнасят за културните сортове от видовете Prunus domestica L. ssp. domestica, Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid., Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams, Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen, и Prunus salicina Lindl., предназначени за консумация в прясно състояние.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Сливите от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени сливи, негодни за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Сливите трябва да бъдат откъснати внимателно. Те трябва да бъдат достатъчно развити и със задоволителна степен на зрялост.

Развитието и състоянието на сливите трябва да бъдат такива, че те да могат: • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в задоволително състояние.

2.2. Класификация

Сливите се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Сливите от този клас трябва да бъдат с най-добро качество. По отношение на формата, развитието и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта. Те трябва да бъдат: • покрити с восъчен налеп в зависимост от сорта;

 • с твърдо плодово месо.

Сливите трябва да бъдат без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по повърхността при условие, че те не влошават основните характеристики на сливите по отношение на външния вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

2.2.2. Клас I

Сливите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че сливите запазват основните характеристики по отношение на външния вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в развитието;

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • дефекти по кожицата с продълговата форма и с дължина, която не трябва да превишава една трета от максималния диаметър на плода. Допускат се зараснали пукнатини за сортовете “Голдън гейдж” (Golden gage)1;

 • други дефекти по кожицата с обща площ, която не трябва да превишава 1/16 от общата повърхност на плода.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят сливи, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Те трябва да бъдат сравнително твърди (допуска се да са по-малко твърди отколкото сливите от клас I) и да нямат следи от незараснали пукнатини.

Допускат се следните дефекти при условие, че сливите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид: • дефекти във формата;

 • дефекти в развитието;

 • дефекти в оцветяването;

 • дефекти по кожицата с обща площ, която не трябва да превишава една четвърт от общата повърхност на плода.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по максималния диаметър на напречното сечение.

Минималните размери на сливите са следните:клас “Екстра” и

клас І

клас ІІ

Едроплодни сортове2

35 мм

30 мм

Други сортове

28 мм

25 мм
Мирабели и Дамасцени

20 мм

17 мм

За сливите от клас “Екстра” максималната разлика в диаметъра между плодовете във всяка отделна опаковка се определя на 10 мм.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на сливите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5 % от броя или теглото на сливите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас I.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на сливите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас II. В рамките на този допуск не повече от 2% от сливите могат да бъдат с разпукани и/или с наядени от червеи плодове.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на сливите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили сливи, със значителни набивания или с каквито и да е други дефекти, които ги правят негодни за консумация. В рамките на този допуск не повече от 4% от сливите могат да бъдат с разпукани и/или с наядени от червеи плодове.4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове се допуска до 10% от броя или теглото на сливите да се отклоняват от минималния размер или от размера, посочен върху опаковката, като отклонението нагоре или надолу не може да бъде по-голямо от 3 мм.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои само от сливи с един и същ произход, сорт или търговски вид, качество и размер (когато се изисква задължително определяне на размера). Сливите от клас “Екстра” трябва да бъдат еднородни и по отношение на оцветяването.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Сливите могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.5.2. Опаковка

Сливите трябва да бъде опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

5.3. Търговски вид

Сливите могат да бъдат предлагани по един от следните начини: • в малки опаковки;

 • подредени в един или няколко слоеве, отделени един от друг;

 • в насипно състояние в опаковката; не се допуска за клас “Екстра”.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Сливи", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън;

 • Наименование на сорта.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер (когато се изисква определяне на размера), изразен чрез минималния и максималния диаметър.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

-----------------------------------------

Приложение 1. Неизчерпателен списък на едроплодните сортове от вида “Prunus domestica
Сорт

Културен вид и/или търговско наименование


Синоними


Алексона (Aleksona)
Ариел (Ariel)
Епъл (Apple)
Аве (Ave)
Лувенска хубавица (Belle de Louvain)

Белла ди Лованио (Bella di Lovanio)

Бернардина (Bernardina)
Блюфри (Bluefre)

Блю Фре (Blue Fré)

Чачанска лепотица (Cacanska lepotica)

Бел дьо Чачак (Belle de Cacak), Чачакс Бюти (Cacaks Beauty), Чачакс Шьоне (Cacaks Schöne)

Чачанска найболя (Cacanska najbolja)

Мейор дьо Чачак (Meilleure de Cacak), Чачакс Бесте (Cacaks Beste)

Чачанска ранна (Cacanska rana)

Прекос дьо Чачак (Précoce de Cacak), Чачакс Фруе(Cacaks Frühe)

Калифорнийска синя (California Blue)

Калифорнийска синя /Калифорния блу/(California Blu)

Карпатин (Carpatin)
Сентенар (Centenar)
Златна капка на Кое (Coe ’s Golden Drop)
Де Фраиле (De Fraile)

Фраила (Fraila)

Денистон Сюперб (Denniston Superb)
Едимбург (Edimburgh)
Едуардс (Edwards)

Колбус (Colbus)

Емма Леперман (Emma Leppermann)
Емпрес (Empress)
Ерфдеел(Erfdeel)
Гигантска (Giant)

Бърбанкс Джайънт Прюн (Burbanks Giant Prune)

Гран При (Grand Prix)

Гранд прайз (Grand Prize)

Хал (Hall)
Монарх Харис (Harris Monarch)

Харис (Harris)

Херон (Heron)
Империал Епиньоз (Impérial Epineuse)
Janand (Джананд)
Джеферсън (Jefferson)

Джеферсън (Jefferson ’s Gage)

Йорис Плъм (Jori ’s Plum)
Юбилейна (Jubileum)
Юлиус (Julius)
Джун блъд (June Blood)
Комета (Kometa)
Лиису (Liisu)
Магна Глаука (Magna Glauca)
Манс N 1 ( Manns Number One)
Марджърис Сидлинг (Marjorie ’s Seedling )
Мертън Гейдж (Merton Gage)

Мертън Merton, Mereton

Мертън Джем (Merton Gem)
Монарх (Monarch)
Мосю атиф (Monsieur hâtif)

Ърли Орлеанс (Early Orleans)

Нуева Екстрамадура (Nueva Extremadura)
Онейда (Oneida)
Онтарио (Ontario)

Онтарио пфлаум (Ontariopflaume)

Питестийн (Pitestean)
Пондс Сидлинг (Pond ’s Seedling)
Президент (President)
Принц Енгелберт (Prince Engelbert)
Принц ъв Уелс (Prince of Wales)

Принс дьо Гал (Prince de Galles)

Проф. Колумбиен (Prof.Collumbien)
Прюн Мартин (Prune Martin)
Куинс Краун (Queen ’s Crown)

Кокс Емперор (Cox ’s Emperor)

Бланш дьо Летрикур (Quetsche Blanche de Létricourt)

Д-р Летрикур (Quetsche Dr.Létricourt)

Раусве (Rausve)
Реджина Клаудия Моструоза (Regina Claudia Mostruosa)
Реджина д’Италия (Regina d’Italia)
Алтанова ренклода (Reine-Claude d ’Althan)

Фалсо (Falso)

Рейнклод Уленс (Reine-Claude d ’Oullins)

Ренклода Уленс (Oullin ’s Gage)

Сенека (Seneca)
Скалве (Skalve)
Старо венгрине (Staro vengrine)
Шугър прюн (Sugar Prune)
Султан (Sultan)
Суон Гейдж (Swan Gage)
Тарту Пунане (Tartu Punane)
Трагедия (Tragedy)
Ютилити (Utility)

Лакстонс Ютилити (Laxton ’s Utility)

Валор (Valor)
Виктория (Victoria)
Вижън (Vision)
Вашингтон (Washington)
Цимерс Фруцветке (Zimmers Frühzwetsche)

2. Неизчерпателен списък на едроплодните сортове от вида “Prunus salicina

Сорт

Културен вид и/или търговско наименование


Синоними

Ало (Allo)
Анди’з Прайд (Andy’s Pride)
Анджелино (Angeleno)
Есенна гигантска (Autumn Giant)
Есенна гордост (Autumn Pride)
Баут Сън (Beaut Sun)
Бюти (Beauty)

Бюти (Beaty)

Белла ди Барбиано (Bella di Barbiano)
Блек Амбър (Black Amber)
Блек Бют (Black Beaut)
Блек Голд (Black Gold)
Блек Роза (Black Rosa)
Блек Роял (Black Royal)
Блек Стар (Black Star)
Блек Сън (Black Sun)
Бърбенк (Burbank)
Бурмоза (Burmosa)
Калита (Calita)
Каселман (Casselman )

Кеселман (Kesselman)

Каталина (Catalina)
Селебрейшън (Celebration)
Септенария(Centenaria)
Дел Рей Сън (Del Rey Sun)
Делбаразур (Delbarazur)
Долар (Dólar)
Еклипс (Eclipse)
Елдорадо (Eldorado)
Ерик Сън (Eric Sun)
Флейвар Кинг (Flavor King)
Формоза (Formosa)
Фортуна (Fortune)
Фриар (Friar)
Фронтиер (Frontier)
Гавеарли (Gavearli)
Гавиота (Gaviota)
Глоуб Сън (Globe Sun)
Кочиа д'оро (Goccia d'Oro)
Голдън Джапен (Golden Japan)

Широ (Shiro)

Голдън Кинг (Golden King)
Голдън Кис (Golden Kiss)
Голдън Плъм (Golden Plum)
Голдсуит 4 (Goldsweet 4)
Гранд Роза (Grand Rosa)
Грийн Сън (Green Sun)
Хекман (Hackman)
Хари Пикстоун (Harry Pickstone)
Хоуърд Сън (Howard Sun)
Келси (Kelsey)
Лейди Ред (Lady Red)
Лейди Уест (Lady West)
Летиция (Laetitia)
Ларода (Laroda)
Лари Ан (Larry Ann )

Лари Ан (Larry Anne), Теган блу (Tegan Blue), Фрийдъм (Freedom)

Късна червена (Late Red)
Късна Санта Роза (Late Santa Rosa)
Линда Роза (Linda Rosa)
Марипоза (Mariposa )

Подобрена Сатсума (Improved Satsuma), Сатсума подобрена (Satsuma Improved)

Метли (Methley)
Миднайт Сън (Midnight Sun)
Моретини 355 (Morettini 355)

Лионско сърце (Coeur de Lion)

Нарабийн (Narrabeen)
Нюйоркър (Newyorker)
Нубиана (Nubiana)
Обилная (Obilnaja)
Октобър Сън (October Sun)
Ориджинал Сън (Original Sun)
Оро Миел (Oro Miel)
Озарк Премиер (Ozark Premier)

Премиер (Premier)

Пинк делайт (Pink Delight)
Пионер (Pioneer)
Куин Ан (Queen Ann)
Куин Роза (Queen Rosa)
Ред Бют (Red Beaut)
Ред Роза (Red Rosa)
Ред Суит (Red Sweet)
Редголд (Redgold)
Редрой (Redroy)
Реубенел (Reubennel)

Руби Нел (Ruby Nel)

Роял Блек (Royal Black)
РоялДайъмънд (Royal Diamond)
Роял Гарнет (Royal Garnet)
Роял Стар (Royal Star)
Ройсъм (Roysum)
Руби Блад (Ruby Blood)
Руби Ред (Ruby Red)
Санг ди Драго (Sangue di Drago)
Санта Роза (Santa Rosa)
Сапфир (Sapphire)
Сатсума (Satsuma)
Симка (Simka)
Сър Прайз (Sir Prize)

Акихиме (Akihime)

Сонголд (Songold)
Саудърн Бел (Southern Belle)
Саудърн Прайд (Southern Pride)
Сувенир (Souvenir)
Сувенир ІІ (Souvenir II)
Спринг Бют (Spring Beaut)
Старкинг Делишъс (Starking Delicious)
Стърлинг (Stirling)
Сюплъм 11(Suplum eleven)
Сюплъм 13(Suplum thirteen)
Сюплъм 12(Suplum twelve)
Съси (Susy)
ТС Сън (TC Sun)
Тийк Голд (Teak Gold)
Топ Блек (Top Black)
Трейси Сън (Tracy Sun)
Уиксън (Wickson)
Якима (Yakima)
Йелоу Сън (Yellow Sun)
Занзи Сън (Zanzi Sun)”1 Определение: Сортовете Ренклоди /Gage/ (Green Apricots, Dauphines, Greengages) имат зелена кожица с жълтеникав оттенък.

2 Виж списъка на сортовете, приложен към тези изисквания за качество.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет